Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Подласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

I Педагогічний процес як система

Про те, що латинське слово означає «движ-

ня вперед »,« зміна », ми вже знаємо. Педагогічним процесом називається розвивається взаємодія вихователів і спрямоване на досягнення заданої мети і призводить до заздалегідь наміченим зміни стану, перетворенню властивостей і якостей виховуваних. Іншими словами, педагогічний процес - це процес, в якому соціальний досвід переплавляється в якості особистості. У педагогічній літературі колишніх років вживалося поняття «навчально-виховний процес». Дослідження реву, А.І. Пінкевич, Ю.К. Бабанського та інших педагогів показали, що це поняття звужене і неповне, що не відображає всієї складності процесу і насамперед його головних відмінних рис - цілісності та спільності. Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності та спільності становить головну сутність педагогічного процесу. В іншому ж терміни «навчально-виховний процес» і «педагогічний процес» і що позначаються ними поняття тотожні.

Розглянемо педагогічний процес як систему (рис. 5). Перше, що кидається в очі, - наявність в ньому безлічі підсистем, впроваджених одна в іншу або об'єднаних між собою іншими типами зв'язків. Система педагогічного процесу не зводиться ні до однієї зі своїх підсистем, якими б великими і самостійними вони не були. Педагогічний процес - це головна, яка об'єднує всі система. У ній воєдино злиті процеси формування, розвитку, виховання і навчання разом з усіма умовами, формами і методами їх перебігу.

Педагогічна теорія зробила прогресивний крок, навчившись представляти педагогічний процес як динамічну систему. Крім чіткого виділення складових компонентів таке подання дозволяє аналізувати численні зв'язки і відносини між компонентами, а це головне в практиці управління педагогічним процесом.

162

Рис. 5

Педагогічний процес як система не ідентичний системі протікання процесу. В якості систем, в яких протікає педагогічний процес, виступають система народної освіти, взята в цілому, школа, клас, навчальне заняття та інші. Кожна з цих систем функціонує в певних зовнішніх умовах: природно-географічних, суспільних, виробничих, культурних та інших. Є й специфічні для кожної системи умови. До умов,

наприклад, відносяться матеріально-технічні, санітарно-гігієнічні, естетичні та інші умови.

Структура (від лат. ВІісіага - будова) - це розташування елементів у системі. Структуру системи складають виділені за прийнятим критерієм елементи а також зв'язки між ними. Вже підкреслювалося, що розуміння зв'язків найважливіше, бо тільки знаючи, що з чим і як пов'язано в педагогічному процесі, можна вирішувати проблему поліпшення організації, управління та якості даного процесу. Зв'язки в педагогічній системі не схожі на зв'язку між компонентами в інших динамічних системах. Доцільна діяльність педагога виступає в органічній єдності зі значною частиною засобів праці (а іноді і з усіма ними). Об'єкт - він же суб'єкт. Результат процесу знаходиться в прямій залежності від взаємодії педагога, застосовуваної технології, учня.

Щоб аналізувати педагогічний процес як систему, встановити критерій аналізу. В якості такого

163

критерію може виступати будь-який досить вагомий показник процесу, умов його протікання або величини досягнутих результатів. Важливо, щоб він відповідав цілям вивчення системи. Аналізувати систему педагогічного процесу з усіх теоретично можливим критеріям не тільки важко, але в цьому немає ніякої потреби. Дослідники вибирають тільки такі, вивчення яких розкриває найбільш важливі зв'язки, забезпечує проникнення вглиб і пізнання невідомих раніше закономірностей.

Яку мету переслідує студент, вперше що знайомиться з педагогічним процесом? Звичайно, перш за все він має намір зрозуміти загальну будову системи, взаємозв'язки між її головними компонентами. Тому системи та критерії їх виділення повинні відповідати наміченої мети. Для виділення системи та її структури скористаємося відомим в науці критерієм дозволяє виділити в досліджуваній системі основні складові частини. Не забудемо і про систему протікання процесу, в якості якої виступатиме «школа».

Компоненти системи, в якій протікає педагогічний процес, - педагоги, умови виховання.

Сам

педагогічний процес характеризують цілі, завдання, зміст, методи, форми взаємодії педагогів і що досягаються при цьому результати. Це і є що утворюють систему компоненти - цільовий, змістовний, деятельност-результативний.

Цільовий компонент процесу включає все різноманіття цілей і завдань педагогічної діяльності: від генеральної мети - всебічного і гармонійного розвитку особистості - до конкретних завдань формування окремих якостей або їх елементів. Змістовний компонент відображає зміст, вкладений як в загальну так і в кожну конкретну задачу, а діяльнісний - взаємодія педагогів і воспитуем-мих, їх співпраця, організацію та управління процесом, без яких не може бути досягнутий кінцевий результат. Цей компонент в літературі називається ще організаційним чи організаційно-управлінським. Нарешті, результативний компонент процесу відображає ефективність його протікання, характеризує досягнуті зрушення в відповідності з поставленою метою (рис. 6).

164

Рис. 6

Чимало систем педагогічного процесу виділено для аналізу зв'язків, що виявляються між компонентами системи. Особливе значення мають інформаційні, організаційно-де-комунікативні зв'язки, що проявляються в процесі педагогічної взаємодії. Важливе місце займають зв'язку управління і самоврядування (регуляції та саморегуляції). У багатьох випадках корисно враховувати причинно-наслідкові зв'язки, виділяючи серед них найбільш суттєві. Наприклад, аналіз причин недостатньої ефективності педагогічного процесу дозволяє обгрунтовано проектувати майбутні зміни, уникати повторення допущених помилок. Небезкорисним виявляється облік генетичних зв'язків, тобто виявлення історичних тенденцій, традицій у навчанні та вихованні, що забезпечують належну спадкоємність при проектуванні і здійсненні нових педагогічних процесів.

Останні десятиліття розвитку педагогічної теорії характеризуються прагненням виділяти функціональні зв'язки між об'єктами педагогічних систем, використовувати для їх аналізу та опису формалізовані кошти. Відчутні результати це приносить поки лише при вивченні найпростіших навчання і виховання, що характеризуються взаємодій-мінімального числа факторів. При спробах функціонального моделювання більш складних, що наближаються до реальних багатофакторних педагогічних процесів оче

165

видна надмірна схематизація дійсності, що не приносить помітної користі пізнання. Цей недолік наполегливо долається: використовують більш тонкі і точні формалізовані описи процесу впровадження в педагогічні дослідження нових розділів сучасної математики, можливостей обчислювальної техніки.

Аби краще уявити собі педагогічний процес, що протікає в педагогічній системі, необхідно з'ясувати доданки системи народної освіти в цілому. У цьому відношенні серйозної уваги заслуговує підхід, викладений американським педагогом Ф.Г. Кумбсом у книзі «Криза освіти. Системний аналіз ». У ній автор основними компонентами системи освіти вважає: 1) цілі і першочергові завдання, що визначають діяльність систем; 2) учнів, навчання яких - основне завдання системи; 3) управління, яке здійснює координацію, керівництво та оцінку діяльності системи; 4) структуру і розподіл навчального часу і потоків учнів у відповідності з різними завданнями; 5) зміст - основне, що школярі повинні отримати від освіти; 6) викладачів; 7) навчальні посібники: книги, класні дошки, карти, фільми, лабораторії і т. д.; 8) приміщення, необхідні для навчального процесу; 9) технологію - всі прийоми і методи, використовувані в навчанні; 10) контроль і оцінку знань: правила прийому, оцінка, іспити, якість підготовки; 11) дослідницьку роботу для підвищення знань і удосконалення системи; 12) витрати показників ефективності

Професор І.П. Раченко в системі освіти, що склалася в нашій країні, виділяє наступні компоненти:

1. Цілі і завдання, що визначають діяльність системи.

2. Зміст навчання і виховання.

3. Педагогічні кадри, що забезпечують реалізацію цілей і завдань змісту навчання і виховання.

4. Наукові кадри, що забезпечують науково обгрунтоване функціонування системи, безперервне вдосконалення змісту і методів організації навчання і виховання на рівні сучасних вимог.

1 Див: Аулбс Ф. Криза освіти. - М., 1970. - С. 18.

166

5. Учні, навчання та виховання яких - головне завдання системи.

6. Матеріально-технічне забезпечення (приміщення, обладнання, технічні засоби, навчальні посібники та ін.)

7. Фінансове забезпечення системи і показників її ефективності.

8. Умови (психофізіологічні, санітарно-гігієнічні, естетичні та соціальні).

9. Організація і управленіе1.

У цій системі місце кожного компонента визначено його значенням, роллю в системі і характером взаємозв'язків з іншими.

Але мало побачити систему взагалі. Треба зрозуміти її розвиток - побачити за складовими її елементами та уходящее минуле, і сьогодення, і наступає майбутнє, побачити систему в її діалектичному розвитку.

Педагогічний процес - це процес трудової, він, як і будь-який інший трудовий процес, здійснюється для досягнення суспільно значущих цілей. Специфіка педагогічного процесу в тому, що праця вихователів і праця виховуваних зливаються воєдино, утворюючи своєрідні відносини учасників трудового процесу - педагогічна взаємодія.

Як і в інших трудових процесах, в педагогічному виділяються об'єкти, засоби, продукти праці. Об'єкти діяльності педагога - розвивається особистість, колектив вихованців. Об'єктам педагогічної праці крім складності, темності, саморегуляції притаманне і така якість, як саморозвиток, чим і обумовлюється варіативність, мінливість, неповторяемость педагогічних процесів.

Предмет педагогічної праці - формування людини, який на відміну від педагога знаходиться на більш ранній щаблі свого розвитку і не володіє необхідними для дорослої людини знаннями, вміннями, навичками, досвідом. Своєрідність об'єкта педагогічної діяльності полягає також і в тому, що він розвивається не в прямій пропорційній залежності від педагогічного впливу на нього, а за законами, властивим його психіці, - особливостям розуміння, мислення, становлення волі і характеру.

Див: Раченко І.Л. НОТ вчителя. - М., 1989. - С. 214.

167

Засоби (знаряддя) праці - це те, що людина поміщає між собою і предметом праці, щоб досягти бажаного впливу на цей предмет. У педагогічному процесі знаряддя праці також дуже специфічні. До них відносяться не тільки знання педагога, його досвід, приватне вплив на го, а й види діяльності, на які він повинен вміти переключити школярів, способи співпраці з ними, методика педагогічного впливу. Це духовні засоби праці.

Про продуктах педагогічної праці, на створення яких спрямований педагогічний процес, вже говорилося в попередніх розділах. Якщо те, що «виробляється» в ньому, уявити глобально, то це вихована, підготовлений до життя, громадський чоловік. У конкретних «частинах» загального педагогічного процесу, вирішуються приватні задачі, формуються окремі якості особистості відповідно до загальної цільової установкою.

Педагогічний процес, як і будь-який інший трудовий процес, характеризується рівнями організації, управління, продуктивності (ефективності), технологічності, економічності, виділення яких відкриває шляхи для обгрунтування критеріїв, що дозволяють давати не тільки якісні, а й кількісні оцінки досягнутих рівнів. Кардинальна характеристика педагогічного процесу - час. Воно виступає універсальним критерієм, що дозволяє надійно судити про те, наскільки швидко і якісно протікає цей процес. I. Заповніть пропуски Педагогічний процес - це система, що об'єднує в собі процеси навчання

виховання розвитку Компонентами системи, в якій протікає педагогічний процес, є ... ., ... педагоги умови виховувані Компонентами педагогічного процесу є ... , цільової

змістовний діяльнісний

результативний Між компонентами існують ...,

які підлягають виявлення та обліку зв'язку 168

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "I Педагогічний процес як система "
 1. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічна система і з яких елементів вона складається? 2. Розкрийте системоутворюючу роль цілі в системі педагогічної роботи. 3. Поясніть, як освіта, виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу
 2. Категоріально-понятійний апарат
    педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д.
 3.  Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
    педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 4. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 5. Теми для рефератів 1.
    педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 6. Методи та методика дослідження
    педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 7. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
    педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 8. Нікуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006

 9. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічної роботи та хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 10. Педагогічний контроль
    педагогічним процесом передбачає контроль за його ходом і результатами. Основними завданнями контролю є: перевірка оптимальності процесу, його компонентів, наповненості навчальними, які виховують і розвивають впливами, їх узгодженості, відповідності результатів, якості дій його учасників і надання допомоги. Разом з тим це не суто адміністративний контроль, а саме
© 2014-2021  ibib.ltd.ua