Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Підласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

Цілісність педагогічного процесу

Педагогічний процес - внутрішньо пов'язана сукупність багатьох процесів, суть яких полягає в тому, що соціальний досвід перетворюється на якості формованого людини (М.А. Данилов), Даний процес являє собою не механічне з'єднання процесів виховання, навчання, розвитку, а нове якісну освіту, що підкоряється своїм особливим закономірностям. Цілісність, спільність, єдність - головні характеристики педагогічного процесу, що підкреслюють підпорядкування всіх складових його процесів єдиної мети. Складна діалектика відносин всередині педагогічного процесу полягає: 1) у єдності і самостійності процесів, що його утворюють; 2) в цілісності і співпідпорядкованості входять до нього відокремлених систем, 3) в наявності загального і збереженні специфічного.

У чому ж специфіка процесів, що утворюють цілісний педагогічний процес? Вона виявляється при виділенні домінуючих функцій. Домінуюча функція процесу навчання - навчання, виховання - виховання, розвитку - розвиток. Але кожен з названих процесів виконує в цілісному процесі і супутні функції: виховання здійснює не тільки виховну, а й розвиваючу, і освітню функцію, а навчання немислимо без супутнього йому виховання та розвитку. Діалектика взаємозв'язків накладає відбиток на цілі, завдання, зміст, форми і методи здійснення органічно нерозривних процесів, при аналізі яких припадає також виділяти домінуючі характеристики.

Так, наприклад, у змісті навчання переважає формування наукових засвоєння понять, законів, принципів, теорій, що надають згодом великий вплив і на розвиток, і на вихованість особистості. У змісті виховання переважає формування переконань, норм, правил, ідеалів, ціннісних орієнтації, устано-мотивів і т. д., але в той же час формуються й уявлення, і знання, і вміння. Таким чином, обидва процеси ведуть до головної мети - формування особистості, але кожен з них сприяє досягненню цієї мети властивими йому засобами.

169

Специфіка процесів чітко проявляється при виборі форм і методів досягнення мети. Якщо в навчанні використовується переважно строго регламентована класно-урочна форма роботи, то у вихованні превалюють більш вільні форми різного характеру, суспільно корисна, спортивна, художня діяльність, доцільно організоване спілкування, посильна праця. Розрізняються і єдині в своїй основі методи (шляхи) досягнення мети: якщо навчання використовує здебільшого способи впливу на інтелектуальну сферу, то виховання, не заперечуючи їх, більш схильне до засобів, що впливає на і

дієво-емоційну сфери. Мають свою специфіку методи контролю і самоконтролю, застосовувані в навчанні та вихованні. У навчанні, наприклад, обов'язково застосовуються усний контроль, письмові роботи, заліки, іспити.

Контроль за результатами виховання менш регламентований. Інформацію педагогам тут дають спостереження за ходом діяльності та поведінки учнів, громадську думку, обсяг виконання наміченої програми виховання і самовиховання, інші прямі і непрямі характеристики.

II. Виберіть правильну відповідь. У чому полягає цілісність педагогічного процесу?

1. У підпорядкуванні всіх процесів, що його утворюють, головною, загальної та єдиної мети - формуванню всебічно і гармонійно розвиненої особистості.

2. У тому, що процеси, що утворюють педагогічний процес, мають багато спільного між собою.

3. У тому, що всі процеси, що утворюють загальний педагогічний процес, протікають в одних і тих же умовах.

4. У тому, що педагогічний процес не ділиться на складові частини.

5. У тому, що між процесами, що утворюють педагогічний процес, немає відмінностей: всі вони ведуть до однієї мети, але різними шляхами.

6. У тому, що всі процеси, що утворюють педагогічний процес, мають спільну методологічну основу.

170

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Цілісність педагогічного процесу"
 1. § 2. Цілісність педагогічного процесу
  цілісного явища. Даний процес являє собою не механічне з'єднання процесів навчання, виховання, розвитку та формування, а нове якісну освіту. 47 Цілісність - головна характеристика педагогічного процесу, що підкреслює підпорядкування всіх складових його процесів єдиної мети. Цілісного педагогічного процесу притаманне
 2. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 3. § 1. Педагогічний процес як система
  педагогічний процес, виступає система освіти в цілому, школа, клас, навчальне заняття та ін Універсальної характеристикою педагогічного процесу є педагогічна взаємодія. Взаємодія суб'єктів педагогічного процесу має своєю кінцевою метою інтеріоризації накопиченого соціального досвіду, виробленого людством. Педагоги і
 4. ЗАНЯТТЯ № 3 ТЕМА: СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
  цілісного педагогічного процесу і вміти пояснити їх єдність, взаємозв'язок і взаємозумовленість; - вміти розкрити етапність педагогічного процесу в логіці його проектування і здійснення; - знати і вміти пояснити рушійні сили, закономірності та принципи педагогічного процесу; - вміти представити педагогічний процес як фактор формування
 5. Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
  педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 6. § 3. Рушійні сили педагогічного процесу
  цілісністю особистості і функціональним підходом до її формування; - між відставанням процесу генералізації знань і умінь і наростаючої необхідністю застосовувати переважно узагальнені знання та вміння; - між індивідуальним творчим процесом становлення особистості та масово- репродуктивним характером організації педагогічного процесу; - між
 7. § 1. Методологія педагогіки, її завдання і структура
  педагогічних досліджень; - встановлення принципів і методів набуття знань про педагогічної дійсності; - визначення напрямів розвитку педагогічної теорії; - визначення шляхів взаємодії науки і практики, основних способів впровадження досягнень науки у педагогічну практику; - аналіз зарубіжних педагогічних досліджень.
 8. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічна система і з яких елементів вона складається? 2. Розкрийте системоутворюючу роль цілі в системі педагогічної роботи. 3. Поясніть, як освіта, виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу
 9. Теми для рефератів 1.
  Педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 10. Методи і методика дослідження
  педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичної педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 11. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
  педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 12. Никуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006

 13. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічної роботи і хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 14. 5. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
  цілісність, спільність і єдність. Розкривається сутність закономірностей педагогічного процесу. Звертається увага на циклічний характер педагогічного процесу, проводиться характеристика основних етапів процесу: підготовчого, основного, заключного. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Розглядається поняття педагогічного процесу як основна частина освіти. В основних
 15. П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998

 16. категоріальний-понятійний апарат
  педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д.
 17. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
  Педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua