Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

24. Правовий статус акціонерного товариства.


Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.
Ознаки, що характеризують акціонерне товариство:
створюється у вигляді господарського товариства;
має розділений статутний капітал на частини рівної номінальної вартості, тобто акції;
несе відповідальність за зобов'язаннями майном, яке належить йому на праві власності;
відсутність у акціонерів субсидіарної майнової відповідальності за зобов'язаннями акціонерного товариства, якщо акціонери повністю сплатили свою частину;
засновниками акціонерного товариства виступають фізичні і (або) юридичні особи, мінімальна кількість яких становить не менш як двоє засновників, але існують деякі винятки: якщо акціонерне товариство створюється на базі державного підприємства у процесі корпоратизації або приватизації у цьому разі засновником виступає одна особа - орган державної влади;
наявність спеціального органу - спостережної ради, який виконує такі функції:
організаційні, тобто організація діяльності правління;
контрольні;
захисні;
здійснення повноважень, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерного товариства при відповідному делегуванні.
участь акціонерів в управлінні товариством;
право акціонерів визначати форму товариства закритого або відкритого типу;
вихід акціонерів з товариства здійснюється шляхом відчуження акцій.
Відповідно до статті 81 ГК України існують закриті акціонерні товариства та відкриті акціонерні товариства, які розпізнаються за такими критеріями:
1) залежно від порядку розпродажу акцій:
у ВАТ шляхом передоплати і вільної купівлі-продажу на фондовому ринку без обмежень;
в ЗАТ акції поширюються лише серед засновників.
2) залежно від виду акцій, які випускаються:
ВАТ випускає як іменні акції, так і акції на пред'явника;
ЗАТ випускає тільки іменні акції.
3) залежно від порядку створення:
створення ВАТ передбачає поширення акцій серед заздалегідь невизначеного кола осіб шляхом підписки на них;
створення ЗАТ передбачає 4 етапи: реєстрація, оголошення про підписку на акції, процедура підписки, рішення на засновницьких зборах про підписку на акції.
Отже, характерною рисою, яка вирізняє їх один від одного, є те, що акції відкритого акціонерного товариства можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах.
Більше того, акціонери відкритого товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.
Тоді як, акції закритого акціонерного товариства розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Акціонери закритого товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства.
Для створення акціонерного товариства засновники повинні:
зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство;
здійснити підписку на акції;
провести установчі збори;
державну реєстрацію акціонерного товариства.
Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, який визначає:
порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню акціонерного товариства;
відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами.
У випадку, якщо у створенні товариства беруть участь громадяни, договір має бути посвідченим нотаріально.
Відкрита підписка на акції при створенні акціонерного товариства організовується засновниками.
Необхідно зазначити, що засновники в будь-якому випадку зобов'язані бути держателями акцій на суму не менш як двадцять п'ять відсотків статутного фонду і строком не менше двох років.
Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите.
Статут акціонерного товариства повинен містити такі відомості:
1) вид товариства;
2) предмет і цілі його діяльності;
3) склад засновників та учасників;
склад і компетенцію органів товариства;
5) порядок прийняття рішень органами товариства, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів.
Статут акціонерного товариства, крім зазначених відомостей, повинен містити також відомості про:
види акцій, що випускаються;
їх номінальну вартість;
співвідношення акцій різних видів;
кількість акцій, що купуються засновниками;
наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "24. Правовий статус акціонерного товариства."
 1. 5. Правовий статус акціонерного товариства.
  Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій. Ознаки, що характеризують акціонерне товариство: створюється у вигляді
 2. § 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки
  Економіка як сукупність виробничих відносин певної суспільної формації опосередковується господарською діяльністю. Державне регулювання економіки - це одна з форм державного впливу на економіку, що ґрунтується на законодавстві та реалізується способом установлення та застосування державними органами правил, спрямованих на коригування економічної ді- яльності фізичних і юридичних осіб, яке
 3. 1.1. Поняття суб'єктів господарювання
  Правовий статус суб'єктів господарювання в основному регламентують розд. ІІ Господарського кодексу України (да- лі - ГК), гл. 7, 8 Цивільного кодексу України (далі - ЦК), закони України (наприклад, Закони України «Про банки і банківську діяльність», «Про страхування»), Укази Президента України (зокрема Указ Президента України «Про державну підтримку малого підприємництва»), Постанови Кабінету
 4. § 3. Особливості правового режиму державного та комунального майна. Правовий статус Фонду державного майна. Приватизація як особливий вид набуття права власності
  Специфічним як порівняти з іншими видами є використання державного і комунального майна та правове регулювання управління в цій сфері. До державного майна у сфері господарювання належать цілісні майнові комплекси державних підприємств, цілісні майнові комплекси їх структурних підрозділів, нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, приміщення), інше окреме
 5. 3.1. Банки
  Структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків визначає Закон України «Про банки і банківську ді- яльність» (далі - Закон). Відповідно до ст. 2 Закону банком визнається юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати в сукупності такі операції: залучення у
 6. Словник-довідник
  Адміністративно-господарські санкції - заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Адміністративно-господарський штраф - грошова сума, що сплачується суб'єктом господарювання до відповідного бюджету в разі порушення ним установлених правил здійснення господарської діяльності. Акціонерне
 7. Висновки
  Навколишнє природне середовище, що є джерелом підвищеної екологічної небе-зпеки, внаслідок дії стихійних сил приро-ди або техногенної руйнівної дії стає еко-логічно небезпечним об'єктом, який по-винен бути «ізольований» від людини і суспільства, інших природних систем і ко-мплексів шляхом встановлення спеціаль-ного правового режиму, який має обме-жувати або забороняти проживання на пе-вній
 8. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  N Витрати на реалізацію природоохоронних програм і заходів потребують значних коштів. Однак протягом найближчих 5 - 10 років країна буде дуже обмежена у коштах, необхідних для поліпшення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів. Тому необхідно чітко визначити пріоритетні напрями та проблеми з метою відпрацювання реалістичних,
 9. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  Поняття та види суб'єктів адміністративного права. Факти, що впливають на копо суб'єктів адміністративного права. Адміністративна право- та дієздатність. Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. Зміст адміністративно-правового статусу виконавчих органів державної влади. Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого
 10. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
  Правові засади управління економічною сферою. Система органів ^1; управління економічною сферою та їхні повноваження. Форми і методи управління економічною сферою. вс ,? Державне регулювання підприємницької діяльності. й* Адміністративна відповідальність за порушення чинного законодавства у л сфері економіки. -~ г Економічна сфера (в юридичній літературі її часто називають "сфера
© 2014-2021  ibib.ltd.ua