Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 1. Предмет, компетенція і структура судово-психологічної експертизи

Судово-психологічна експертиза - один з видів судових експертиз і, отже, один із засобів встановлення істини в судочинстві, джерело доказів.

Виникнення судово-психологічної експертизи відноситься до рубежу XIX і XX ст. Розвиток теорії доказів та експериментальної психології створило об'єктивну передумову для врахування психологічних

факторів у судочинстві.

Засновниками судово-психологічної експертизи можна вважати таких великих дослідників, як В. Штерн («Свідчення юних свідків у справах про статеві злочини»), Г. Гросс («Кримінальна психологія»), К. Марбе («Психолог як експерт у кримінальному та цивільному справах»), Л. Є. Владимиров («Психологічні дослідження в кримінальній справі»), А. Є. Брусиловський («Судово-психологічна експертиза. Її предмет, методика і межі»).

Із сучасних вітчизняних дослідників слід відзначити М. М. Коченова («Судово-психологічна експертиза», «Введення в судово-психологічну експертизу»), М. В. Костицького («Судово-психологічна експертиза»), А. І. Кудрявцева («Комплексна судово-психологічна та судово-психіатрична експертиза»).

Вже перші радянські кримінально-правові нормативні акти визнали судово-психологічну експертизу в якості джерела доказів. В Інструкції Наркомюста РРФСР від 23 липня 1918 р. «Про організацію та дії місцевих народних судів» вказувалося на необхідність залучення експертів для дослідження психіки обвинуваченого.

У 1918 р. в Петрограді, потім у Москві, Ростові, Баку та деяких інших містах були створені кабінети з вивчення

§ 1. Предмет і структура судово-психологічної експертизи 455

злочинності і злочинця, в завдання яких входила і доль-но-психологічна експертиза. Створені згодом на цій базі обласні інститути науково-судової експертизи поряд з криміналістичними експертизами проводили і кримінально-психологічні дослідження.

Кримінально-процесуальний кодекс РРФСР 1922 р. визнавав обов'язковим проведення експертизи, якщо у суду або слідчого виникали сумніви з привід психічного стану обвинуваченого або свідка. Провідні процесуалісти того часу підтримували концепцію Л. Є. Владимирова про необхідність у пределенія випадках експертного дослідження психічних ачеств обвинуваченого, потерпілого і свідка. Однак компі-енція судово-психологічних експертиз тоді не рідко трак-овалась розширено, а науково-методичні можливості илі ще обмежені.

Значного поширення судово-сіхологіческая експертиза в той

час не отримала.

До середини 30-х рр.. дослідження в галузі судово-психо-огіческой експертизи повністю припинилися: репресивне удопроізводство обходилося без науково-психологічних ис-ледований.

Проте дослідження психічних особливостей обвіняемо-о, свідка і потерпілого, по суті, не уривалися - вони певною мірою здійснювалися в рамках судово-психи-атріческой експертизи. (До цих пір питання психологічного змісту нерідко адресуються експерту-психіатра.) Між ем психіатрія, як відомо, вивчає патологічні прояви психіки. Вивчення ж психіки здорової людини і її епатологіческіх відхилень - компетенція психології. Предметом судово-психологічної експертизи є

пси-іческіе особливості обличчя і психологізовані обставини, що мають істотне значення для встановлення істини у справі, виявлення яких вимагає спеціальних наукових пізнань. Судово-психологічна експертиза некомпетентна вирішувати питання юридичного змісту - визначати достовірність показань, мотиви і цілі злочинної дії, встановлювати форму вини і т. п.

Експертом-психологом може бути призначений тільки фахівець, який має вищу психологічну або медичну освіту. Відмова від проведення експертизи має бути прийнятий, якщо поставлені перед експертизою питання не відповідають професійної спеціалізації даної особи. 456

Глава 16. Виробництво судово-психологічної експертизи

Права та обов'язки експерта-психолога ті ж, що й права та обов'язки всіх судових експертів - вони визначені законом. У своїй пізнавальній діяльності експерт самостійний і незалежний.

При дослідженні так званих пограничних станів (олігофренії, інфантилізму, акцентуацій характеру, психопатії) здійснюється комплексна психолого-психіатрична експертиза. Для дослідження впливу соматичних (тілесних) захворювань на психічний стан індивіда призначається комплексна медико-психологічна експертиза.

Висновок судово-психологічної експертизи як джерело докази викладається письмово та в необхідному законом порядку, що передбачає певну його форму, структуру та зміст. Воно складається з трьох частин: вступної, дослідницької, заключній - і повинно бути написано зрозумілою мовою, а наукові терміни - роз'яснені.

У вступній частині вказуються час і місце складання висновку, відомості про експерта, правова підстава проведення експертизи, назва вихідного процесуального документа. Тут же вказуються питання, поставлені перед експертизою (без зміни можливих неточностей і термінологічних помилок).

У дослідницькій частині описуються всі використані діагностичні методи, методики і процедури, додаються протоколи їх проведення.

У заключній частині даються ясні і чіткі відповіді на поставлені питання.

Неможливість отримання інформації або точної відповіді повинна бути обгрунтована. Якщо однозначну відповідь неможливий, він може бути імовірнісним.

Відповіді на поставлені питання і є висновками експертизи.

Якщо отримання відповіді вимагає знань фахівців із суміжних галузей науки, у висновку вказується на необхідність призначення психолого-психіатричної, ме дико-психологічної, інженерно-психологічної або іншої експер-

У зв'язку з відсутністю в нашій країні необхідної системи судово-психологічних експертних установ вкажемо, що такі експертизи з особливо важливих справ можуть бути Проведено в психологічній лабораторії НДІ судової психіатрії ім. В. П. Сербського, в секторі психології Інституту дефектології, в психологічному інституті Російської академії освіти, в Інституті психології РАН. § 2. Приводи призначення судово-психологічної експертизи 457

тизи. У висновку комплексної експертизи зазначається, які дослідження проведені окремо і спільно, і наводяться відповідні результати. Відповіді в заключній частині можуть бути дані як з кількох видів експертизи, так і окремо.

Екперт-пснхолог не дає юридичної оцінки досліджуваних обставин.

Експерт може бути допитаний слідчим або судом. Ув'язнені експертизи підлягає їх оцінці. Слідчий, суд, інший повноважний орган або посадова особа визначають обгрунтованість укладання і його значення в системі доказів. Необгрунтоване висновок може бути відкинуто. При цьому призначається повторна експертиза.

Висновок судово-психологічної експертизи може оцінюватися та іншими учасниками кримінального процесу, які також можуть клопотати про повторну експертизу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Предмет, компетенція і структура судово-психологічної експертизи "
 1. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  предметно, конкретно, де власне, ці характеристики можна спостерігати, «відчувати» і відповідно вивчати. Ось чому пристрій держави можна визначити як таку будову держави, в якому проявляються його основні характеристики та яке забезпечує в комплексі, в системі організацію державної влади, методи, прийоми і способи здійснення державної влади,
 2. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  предметом дослідження у вітчизняній теорії держави і права. Вчені виділяли два головні способи освіти норм права. Перший проистекал з вирішального участі держави у створенні правової норми. Це був, на їхню думку, найбільш поширений спосіб. Пряме припис влади встановлювало закони, обов'язкові для всіх членів суспільства. Але норми позитивного права, відзначали вони, можуть
 3. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  предмет теорії права, тієї її частини, яка виділяється як теорія доказів. Сфера використання цих теоретичних знань - кримінальний процес, цивільне судочинство. Тут діє ціла система вимог - про міру достатності і необхідності фактів, процедурах їх оцінки, експертизі і т.д. В середні віки в судочинстві встановлювалися формальні критерії доказів: ордалії,
 4. § 3. Приводи обов'язкового призначення судово-психологічної експертизи та постановка питань перед судово-психологічної експертизою
  предметів і явищ (пропорції частин предметів, їх просторову орієнтацію, розміри, форму, віддаленість, особливості рельєфу і т. п.) . Широкий діапазон індивідуальних відмінностей мають і пам'ять, і мислення, і уява людини, такі особливості особистості, як сугестивність, схильність до фантазування. Люди з підвищеною сугестивністю схильні до помилкового впізнавання, різним навіюваною
 5. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  предмет захисту, принципи їх організації та діяльності, закріплені в ст. 163, 165 Конституції Російської Федерації і процесуальних кодексах. Позицію М.С. Шакарян підтримує В.М. Жуйков, який вважає, що суди загальної юрисдикції та арбітражні суди розглядають в принципі однакові справи, застосовують однакові норми матеріального права; суди і тієї, і іншої юрисдикції виконують одну і ту ж саму
 6. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  компетенції арбітражних судів АПК РФ і іншими федеральними законами. Кінцева мета процесу - відновлення порушеного права. Встановлений нормами арбітражного процесуального права порядок порушення процесу, підготовки справи до розгляду, розгляду і вирішення справи, оскарження та перегляду актів суду, а також виконання рішень арбітражного суду називається процесуальною формою.
 7. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Предмета і сфери контролю розрізняють: фінансовий контроль (у тому числі - податковий, валютний, бюджетний, аудиторський і т.п.) реєстраційний контроль - контроль за дотриманням законодавства при реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності; ліцензійний контроль і нагляд - контроль за дотриманням законодавства при здійсненні діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 8. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  предмет і система криміналістичної техніки, її завдання й об'єкти вивчення. Галузі криміналістичної техніки. Правові та наукові основи застосування технічних засобів у судовому дослідженні та попередженні злочинів. Засоби та методи збирання слідів злочинів при проведенні слідчих дій. Науково-технічні засоби і методи, використовувані для лабораторного дослідження
 9. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з криміналістики
  предмет і система криміналістичної техніки. Загальні положення трасології. Класифікація слідів і їх криміналістичне значення. Сліди рук людини: папілярні лінії, флексорние лінії, складки зморшок і пори. Загальні і приватні ознаки папілярних візерунків. Способи виявлення, фіксації і вилучення слідів рук. Криміналістичне дослідження слідів ніг і взуття. Способи виявлення, фіксації і вилучення
 10. Список літератури
  структуру федеральних органів виконавчої влади: Указ Президента РФ від 14 серпня 1996 р. № 1177 (із змінами. Та доп.) / / Збори законодавства РФ. 1996. № 34. Ст. 4082.; № 35. Ст. 4152.; № 37. Ст. 4264. Про вдосконалення структури федеральних органів виконавчої влади: Указ Президента від 17 березня 1997 / / Російська газета. 1997. 19 березня. Питання проходження військової служби: Указ
© 2014-2022  ibib.ltd.ua