Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПроблеми філософії → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан. Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с., 2003 - перейти до змісту підручника

РЕЛІГІЯ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРНОГО УНІВЕРСУМУ

Поняття «культура» в сучасному гуманітарному знанні набуло характеру однією з фундаментальних категорій, що використовуються різними науками під власним кутом зору. У морі визначень культури сьогодні намітилися процеси структуризації та оформлення основних підходів до визначення цього найважливішого поняття. Серед найбільш значущих потрібно назвати антропологічний підхід, міцно прижився в етнології, археології, культурної антропології, що розглядає культуру як штучний світ, створений людиною; діяльнісний підхід, що визначає культуру як специфічно людський спосіб діяльності та його результати; аксіологічний підхід, прихильники якого бачать у культурі перш всього систему цінностей, якою керуються люди у своєму житті та діяльності; нормативний підхід, при якому культура сприймається як сукупність соціально успадкованих норм, що регулюють відносини між людиною і суспільством, людиною і природою, людиною і Богом; інформаційно-семіотичний підхід, в рамках якого культура постає як позагенетичної передана соціально значима інформація, відображена в знаках і знакових системах.

Культура - складне багатофункціональне, багаторівневе утворення - «характеризується як властивий кожному сталого спільноті людей системний комплекс специфічних і більш-менш нормованих способів і форм соціальної інтеграції, організації, регулювання, пізнання, комунікації, оцінки та самоідентифікації , образних реф-

104

Л.М. Гавриліна

лексем та інтерпретацій, механізмів соціалізації особистості тощо, що володіє здатністю до соціального та історичному відтворенню, адаптивної мінливості і прогресивному саморозвитку по шляху структурно-функціонального ускладнення. Емпірично цей комплекс опредмечен в створюваній людьми штучному середовищі їх проживання, складеної з вироблених ними матеріальних об'єктів, символічних продуктів, технологій здійснення всякої цілеспрямованої і соціально нормованої діяльності та оціночних критеріїв, як сукупність "соціальних конвенцій", виражених у вербальних і невербальних "текстах", акумулюючих соціальний досвід спільнот, що накопичується і систематизується в ході їх історії »125.

Проблема співвідношення культури і релігії має соціально-історичний і теоретико-пізнавальний характер і активно розробляється вченими, філософами, теологами з різних світоглядних, ідеологічних і методологічних позицій. Вона відображає соціально-культурні та суспільно-політичні особливості й тенденції розвитку окремих країн, народів, світового співтовариства в цілому в різні історичні епохи.

У величезному різноманітті думок і позицій з приводу співвідношення релігії та культури можна фіксувати кілька основних підходів.

При розгляді співвідношення культури і релігії з позицій антропологічного підходу релігія виявляється невід'ємною частиною буття людства і способу існування штучного світу (культури), створеного людиною, покликаної задовольнити якісь базові екзистенціальні потреби людства.

Типологічно близький йому психологічний підхід, пов'язаний також з аналізом антропологічної проблематики потреб людини у вірі, втіхою, надії, в подоланні протиріч світу і т.д. У цьому релігія може бути співвіднесена з іншими формами культури, які виконують Глава 3. Релігія в системі культурного універсуму

близькі функції, такими як філософія і мистецтво. При ис-торико-генетичному розгляді культури релігія часто (насамперед, в роботах релігійних мислителів) трактується як визначальний фактор, рушійна сила еволюції культури в цілому, як причина зміни епох і цивілізацій, головне джерело суспільного розвитку. Як приклад можуть бути представлені погляди А. Тойнбі, Ж. Маритена, К. До-Усон, до розгляду яких ми звернемося нижче.

Згідно аксіологічному підходу, роль і значення релігії в культурі визначається її унікальними можливостями направляти людей як в реального трудового, господарського життя, так і в глибинному екзистенціальному сенсі, орієнтувати їх на кінцеві істини. Крайньою формою такого підходу представляються затвердження одного з найбільших теологів XX століття П. Тілліха про те, що «релігія як граничний інтерес є субстанція, що наділяє сенсом культуру, а культура - це сума форм, в яких виражається основоположний інтерес релігії. Коротко кажучи, релігія - субстанція культури, культура - форма релігії. Таке розуміння повністю перешкоджає виникненню дуалізму релігії та культури »126.

При соціологічному підході на перший план виходить здатність релігії інтегрувати людські спільноти, надавати сенс соціальному дійству (за висловом М. Вебера), створюючи загальну для даної групи систему регулято-вов. Цей підхід отримав солідне обгрунтування в працях соціологів і культурних антропологів, таких як Е. Дюркгейм, А. Редкліфф-Браун, Р. Белла та інших.

У XX столітті набуло поширення розуміння релігії як виключно моральної доктрини і в цій якості основи культури. Як приклад можна привести погляди А. Швейцера, який вважав культуру результатом взаємодії оптимістичного світогляду та етики, а релігію

Л.М. Гавриліна

(християнство) - «етикою благоговіння перед життям», здатної забезпечити розвиток культури.127

У рамках гносеологічного підходу релігія співвідноситься з іншими формами і способами конструювання знань про світі: філософією, мистецтвом, наукою. Дослідники з різних світоглядних та методологічних позицій фіксують подібність і відмінності цих форм відкриття та накопичення знання.

Гносеологічний ракурс розгляду релігії передбачає оцінку пізнавальних можливостей релігії і розділяє дослідників на два табори. Для одних релігія - вища, необхідне, що звільняє знання, а для інших - помилкове, «опіум для народу».

Сучасний російський релігієзнавець Є.Г. Балагушкін, відзначаючи, що вплив релігії на культуру може бути прямим і непрямим, опосередкованим (через морально-етичне свідомість, художньо-естетичні орієнтації і т.д.), виявляє три форми прямого впливу: 1) вплив ідей і пріоритетів релігійної свідомості, 2) вплив релігійних інститутів, 3) органічне злиття релігійних відносин з національними, побутовими, державно-правовими в особливі синкретичні освіти: етноконфесійні громади, сектантський коммуналізм, теократичні структури128.

Вище ми показали, наскільки широко розуміється культура, наскільки безліч і різноманітні її функції. Релігія, як і культура, складне і багатофункціональне явище. Однак у кожному разі можна говорити про те, що культура і релігія співвідносяться як ціле і його частина. При будь-якому із зазначених вище підходів релігія виявляється невід'ємною і важливою складовою духовного досвіду людства, що існувала в усі епохи і у всіх народів.

У даному випадку ми будемо базуватися на розумінні культури як сукупності смислів: знань, цінностей, норм, що визначають людське існування, регулюючих і Глава 3. Релігія в системі культурного універсуму

напрямних його життєдіяльність, що моделюють образ світу і місце людини в ньому. Релігія в цьому випадку виступить як невід'ємної частини культурних смислів, однією з їх різновидів - системи сакральних смислів. Ступінь впливу на культуру, «питома вага» релігії як системи сакральних смислів в різні історичні епохи і в різних народів буде неоднакова. Так, в культурі всього людства, а в Європі до розпочатого в епоху Відродження процесу секуляризації, вона займала дуже важливе, можна сказати центральне, місце, представляла собою якесь смислове ядро, своєрідний код культури, навколо якого вибудовувалася її структура. У Європі в Новий час релігія була дещо відсунута в сторону бурхливо розвивається наукою, філософським раціоналізмом, але не знищена і в значній мірі продовжувала впливати на формування системи цінностей, мораль, мистецтво. У всьому неєвропейському світі це вплив релігії продовжувало залишатися всеосяжним ще довгий час, а де-не-де зберігає його донині.

Ми розглянемо різні аспекти взаємодії релігії та культури, найбільш обговорювані у відповідній літературі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕЛІГІЯ В СИСТЕМІ культурного універсуму "
 1. А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан. Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с., 2003
  релігієзнавчої парадигми, оцінка релігії у філософських вченнях, місце релігії в системі культурного універсуму та інші. Дано список літератури для вивчення дисципліни «Філософія релігії». Призначено для студентів спеціальності
 2. Релігія і генезис культури
  релігії (християнства, ісламу, буддизму) в історії цивілізацій, один із стовпів філософії історії - А. Тойнбі (1889 - 1975) - назвав її «яйцем, личинкою, лялечкою» 129, що дозволяє зберігати і транслювати найважливішу культурну інформацію від цивілізації до цивілізації. У цьому сенсі релігія виявляється навіть більш значуща, «триваліша» цівілізаціі130. Цю точку зору на релі-Л.М. Гавриліна гію
 3. Релігія як культурна універсалія та її взаємодія з іншими універсалами культури
  релігії, необхідно розглянути характер взаємодії між різними складовими культурного універсуму. Спектр взаємодії релігії з іншими культурними універсалами досить широкий. Можна аналізувати взаємини релігії та економіки, з одного боку, і побачити вплив релігійних ідей на розвиток еконо-113 Глава 3. Релігія в системі культурного універсуму мических
 4. Релігія і міф.
  Релігії та міфу, нам доведеться провести деякі дефініції. Сьогодні вже мало хто користується схемою «міф - релігія - наука», що відбиває послідовну зміну один одним цих форм в історії. Відносини між ними в реальності набагато складніші. Міф ми розглядаємо сьогодні як якусь загальну цілісність, що охоплювала колись весь світ. Міф - не лише історія, розповідь, це специфічна форма
 5. Релігія і філософія.
  Релігії та філософії обговорювалося багато разів, з різних позицій, тим більше, що й саме співіснування і взаємодія цих форм культури було досить складним. На шкільному рівні диференціація філософії і релігії виглядає досить просто: філософія звернена до розуму, до знання, в той час як релігія - до віри. Насправді все набагато складніше і Глава 3. Релігія в системі культурного універсуму
 6. Релігія і наука.
  Релігії став класичним у європейській культурі. Йому присвячена велика література, у нього є якісь постійно дискутованих проблеми, є свої знакові постаті, такі як Дж. Бруно, Л. Ваніні, Г. Галілей та ін Один з найбільших філософів XX століття А. Уайтхед (1861 - 1947) гранично загострив цю проблему, заявивши: «Коли ми беремо до уваги, яке значення для людства має релігія і
 7. Релігія і мистецтво.
  Релігії і мистецтва в корені відрізняються від відносин між релігією і наукою. Перетинаючись на ниві пізнавальної активності, релігія і наука часто вступають у конфлікт один з одним через розбіжності принципів релігійного та наукового пізнання. Наука являє собою теоретичне знання, що отримується за допомогою абстрактних категорій, вона прагне до об'єктивного відбиття дійсності. Релігію
 8. Канон в релігії і мистецтві.
  Релігійним, а й художнім. Канон мистецький та релігійний народжуються як цілісність, яку важко розділити, але є в кожному з них своя специфіка. Художній канон, за висловом А.Ф. Лосєва, є «кількісно-структурну модель» 185, що має відношення перш за все до форми, а релігійний канон - догмат, пронизливий не тільки кількісний рівень, але і змістовний.
 9. Висновок
  релігією і такими феноменами культури, як міф, філософія, наука, мистецтво, ми прийшли до висновку про те, що у кожного з них є свій культурний досвід , свою мову, свій грунт, на якому вони виростають. Відносини між ними не можуть будуватися ні за принципами ієрархії, ні в категоріях підсистем суспільства. Скоріше це від-Глава 3. Релігія в системі культурного універсуму носіння окремих
 10. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  релігійний »,« буржуазний »і т.д. Прийшла пора відновити єдиний »хоча і суперечливий, але він має глибоку спадкоємство-ність і просування до нових політико-правовим знанням, тривалий природний процес теоретичного опису, пояснення і прогнозування права в цілому, права як найважливішого соціального інституту. Але підкреслю ще раз зберігаючи свою відособленість і відносну
© 2014-2021  ibib.ltd.ua