Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

1. Система, структура та повноваження господарських судів України.Відповідно до статті 10 ГК України однією з основних напрямів економічної політики держави виступає політика інституційних перетворень, яка спрямована на формування раціональної багатоукладної економічної системи шляхом трансформування відносин власності, здійснення роздержавлення економіки, приватизації та націоналізації виробничих фондів, забезпечення на власній основі розвитку різних форм власності і господарювання, еквівалентності відносин обміну між суб'єктами господарювання, державну підтримку і захист усіх форм ефективного господарювання та ліквідацію будь-яких протизаконних економічних структур. Виходячи із зазначеного положення можна зробити висновок, що роль та значення господарських судів України зростає.
Господарські суди становлять єдину триланкову систему спеціалізованих судів, яку складають:
1) місцеві господарські суди;
2) апеляційні господарські суди;
3) Вищий господарський суд.
Місцеві господарські суди є судами першої інстанції.
Відповідно до статті 21 Закону України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р. місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
Місцеві господарські суди виконують такі повноваження:
1) вирішують господарські спори, які віднесені до їхньої компетенції, а також розглядають справи про банкрутство;
2) переглядають прийняті ними рішення за нововиявленими обставинами;
3) вивчають і узагальнюють практику застосування законодавства, аналізують статистику вирішення господарських спорів, вносять пропозиції Вищому господарському суду України щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності та практики вирішення господарських спорів;
4) ведуть роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;
5) здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.
Місцевий господарський суд складається з голови, першого заступника голови, заступників голови і суддів.
Необхідно зазначити, що у місцевих господарських судах діють спеціальні колегії з розгляду справ про банкрутство.
Апеляційні господарські суди виступають судами апеляційної інстанції.
Апеляційний господарський суд здійснює такі повноваження:
1) переглядає в апеляційному порядку рішення місцевих господарських судів;
2) переглядає прийняті ним рішення за нововиявленими обставинами;
3) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, подає пропозиції Вищому господарському суду України щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів, а також щодо порушення перед Конституційним Судом України питання про офіційне тлумачення законів України;
4) веде роботу, направлену на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;
5) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.
Апеляційний господарський суд складається з голови, першого заступника голови, заступників голови.
Правосуддя апеляційним господарським судом здійснюється колегією суддів.
Відповідно до статті 38 Закону України "Про судоустрій України" вищим судовим органом господарських судів є Вищий господарський суд України.
Вищий господарський суд України складається з суддів, обраних на посаду безстроково, голови Вищого господарського суду України та його заступників.
У Вищому господарському суді України можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.
У Вищому господарському суді України для вирішення організаційних питань діє президія Вищого господарського суду України у складі голови Вищого господарського суду України, його заступників, заступників голів палат, а також суддів даного суду, обраних до складу президії.
Відповідно до статті 39 Закону України "Про судоустрій України" Вищий господарський суд України здійснює такі повноваження:
1) розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;
2) веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;
3) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;
4) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Відповідно до ч. 2 статті 39 Закону України "Про судоустрій України" розгляд справ у Вищому господарському суді України здійснюється колегіально.
До президії Вищого господарського суду України входять голова Вищого господарського суду України, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначається Пленумом Вищого господарського суду України.
Президія Вищого господарського суду України здійснює такі повноваження:
1) розглядає питання організації діяльності Вищого господарського суду України, судових палат та апарату Вищого господарського суду України;
2) за поданням голови Вищого господарського суду України затверджує склад кожної з судових палат Вищого господарського суду України;
3) заслуховує інформацію голів судових палат про діяльність судових палат Вищого господарського суду України;
4) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;
5) розглядає питання організаційного забезпечення діяльності Вищого господарського суду України і виробляє пропозиції щодо його поліпшення;
6) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату Вищого господарського суду України та підвищення їх кваліфікації;
7) заслуховує інформацію голів апеляційних та місцевих господарських судів щодо організації роботи цих судів;
8) опрацьовує пропозиції щодо кількості суддів у відповідних місцевих та апеляційних господарських судах;
9) надає методичну допомогу апеляційним та місцевим господарським судам для забезпечення правильного застосування ними законодавства;
10) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Засідання президії Вищого господарського суду України проводяться не рідше одного разу на два місяці. Засідання президії є повноважним за присутності не менше двох третин її складу.
Постанови президії Вищого господарського суду України приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів членів президії, присутніх на засіданні, і підписуються головою Вищого господарського суду України чи його заступником, який головував на засіданні.
У Вищому господарському суді України утворюється також Пленум, який діє у складі всіх суддів Вищого господарського суду України та голів апеляційних господарських судів.
Пленум Вищого господарського суду України здійснює такі повноваження:
1) дає роз'яснення з питань застосування господарськими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції;
2) затверджує склад Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України та положення про неї; затверджує склад редакційної колегії друкованого органу Вищого господарського суду України;
3) визначає кількісний склад суддів - членів президії Вищого господарського суду України;
4) заслуховує інформацію голови Вищого господарського суду України про діяльність господарських судів, а також повідомлення заступників голови Вищого господарського суду України та голів апеляційних і місцевих господарських судів про практику вирішення судових справ;
5) вносить в установленому порядку пропозиції щодо необхідності змін чинного законодавства;
6) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з поданням щодо офіційного тлумачення Конституції України;
7) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.
Пленум Вищого господарського суду України скликається не рідше двох разів на рік. Про дату його скликання члени Пленуму Вищого господарського суду України повідомляються за десять днів до засідання. Засідання Пленуму Вищого господарського суду України є повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин складу Пленуму Вищого господарського суду України.
Для опрацювання питань, пов'язаних з роз'ясненням законодавства, а також для надання висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів та з інших питань, пов'язаних з необхідністю наукового забезпечення діяльності Вищого господарського суду України створюється при Вищому господарському суді України науково-консультативна рада.
Вищий господарський суд України має офіційний друкований орган, в якому публікуються матеріали судової практики, рішення з організаційних питань діяльності Вищого господарського суду України та господарських судів, інші матеріали.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Система, структура та повноваження господарських судів України."
 1. Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
  система органів та їх повноваження. "° Організація роботи нотаріату. -с _9 Служба громадянства та реєстрації фізичних осіб. Правові засади управління юстицією складають закони: "Про нотаріат", "Про органи реєстрації актів громадянського стану", "Про державну виконавчу службу" укази Президента: "Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів виконавчої влади", "Про
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  системі правового регулювання управлінських відносин. Саме виправленню такого становища має сприяти запровадження в законодавстві (викладеного вище у главі 1) нового погляду на суспільне призначення адміністративного права в демократичній, правовій державі. Однак вирішення цього дійсно історичного завдання є досить складною справою. Адже існуючий стан українського адміністративного
 3. 4. Підстави, порядок та наслідки порушення справи про банкрутство.
  систем в господарських судах України, підрозділах Міністерства економіки України, державному підприємстві "Арбітражний інформаційний центр" та державній госпрозрахунковій установі - Агентстві з питань банкрутства, який забезпечує отримання від господарських судів та арбітражних керуючих відомостей про хід провадження справ про банкрутство, їх накопичення, систематизацію, належне зберігання і
 4. V. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
  системи органів виконавчої влади, державної служби адміністративно-територіального устрою та системи місцевого самоврядування, окремих сфер державного управління. Загальне концептуальне супроводження проведення адміністративної реформи здійснює Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи. Для поточного керівництва запровадженням заходів по всіх 225 напрямках реформування,
 5. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  системи органів виконавчої влади, так і судовим шляхом. Глава 2. Збагачення змісту предмету адміністративного права У вітчизняному правознавстві традиційно вважалося, що адміністративне право є самостійною галуззю права, за допомогою якої держава регулює однорідні суспільні відносини в сфері державного 246 управління, яке організує, спрямовує у визначене законодавством русло суспільні
 6. 61. Регіональні міжнародні організації
  системі ОАД скликаються спеціалізовані конференції та функціонують спеціалізовані установи: Панамериканська організація охорони здоров'я, Міжамериканський інститут сільськогосподарських наук, Міжамериканський інститут дитини, Панамериканський інститут географії й історії, Міжамериканський інститут із проблем індіанців та ін. Штаб-квартира ОАД знаходиться у Вашингтоні (США). Організація
 7. 9.Господарсько-правові норми: поняття і види.
  системи комплексної галузі господарського права. Нормативний акт діє як елемент зовнішньої форми господарського права, елемент комплексної галузі господарського законодавства. З цього визначення випливають дві основні ознаки нормативного акта господарського законодавства. Перша стосується змісту, за яким нормативний акт є офіційним джерелом правової інформації про чинні норми права у сфері
 8. § 1. Криміналістична характеристика розкрадань
  система, що складається з елементів, які, у свою чергу, містять підсистеми компонентів: а) суб'єкт розкрадання (особа злочинця) (категорії службових, матеріально відповідальних осіб, технічного персоналу та інших осіб, які можуть бути причетними до злочину); чинники, що вплинули на формування та здійснення злочинної мети, утворення злочинної групи, розподіл ролей між співучасниками та ін.; б)
 9. 2. ВИДИ ПІДСУДНОСТІ
  системи як суду першої інстанції. Родову підсудність регламентує пряма вказівка закону про віднесення певних категорій кримінальних справ до розгляду і вирішення їх судом окремої ланки. Наприклад, згідно зі ст. 33 КПК районному (міському) суду' - основній ланці судової системи держави - підсудні всі кримінальні справи, крім тих, що підсудні судам вищого рівня і військовим судам. * Згідно з ч. 1
 10. 1.2. Особливості джерел кримінально-процесуального права США
  система США є доволі складною і своєрідною. В ній співіснують практично "на паритетних началах" федеральна правова система і правова система штатів (так званий "правовий дуалізм"). Федеральне кримінально-процесуальне, як і все американське право, становить сукупність норм як писаного, так і неписаного права. До перших належать, насамперед, норми, що містяться у таких нормативно-правових актах. 1.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua