Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Соціологія соціальної сфери

Соціальна сфера являє собою специфічну систему зв'язків і відносин, що складаються між суб'єктами суспільної життєдіяльності. Вона включає в себе всю сукупність умов та факторів, що забезпечують відтворення, розвиток, вдосконалення взаємодіючих суспільних груп та індивідів. Існує в суспільстві нарівні з іншими сферами: економічної, політичної (у тому числі правової), духовної.

Основне призначення соціальної сфери - соціальне відтворення, тобто усвідомлена, цілеспрямована діяльність членів суспільства з підтримання цілісності і стійкості, забезпечення найбільш сприятливих умов для свого існування і розвитку, для розвитку відносин з іншими соціальними групами і спільнотами.

Соціальне відтворення як функція соціальної сфери має: -

кількісний аспект фізичного відтворення; -

якісний аспект, пов'язаний з відтворенням певних соціальних якостей, необхідних людині для життя (освіти, здоров'я тощо), і включає відтворення на нових етапах розвитку суспільства всієї сукупності умов життєдіяльності суб'єктів (насамперед соціальної інфраструктури), норм і цінностей, соціальної структури, соціальної організації і соціальних інститутів.

Соціальне відтворення може бути: -

простим (відтворення спільнот тієї ж чисельності і незмінних соціальних якостей); -

розширеним (при умови зростання чисельності нових поколінь і досягнення більш високого рівня розвитку їх соціальних якостей); -

звуженим (зменшення чисельності нових поколінь і зниження рівня їх прогресивних якостей).

Соціальна сфера в ідеалі покликана забезпечити соціальну справедливість, тобто достатній, з точки зору суспільного прогресу, рівень добробуту, доступність основних життєвих благ для більшості населення, впевненість людей у тому, що держава і суспільство забезпечить повнокровне - матеріальну і духовну - життя. Вона характеризується соціальною структурою, що базується не так на класової поляризації, а на широкому спектрі соціальних верств, відмінності в положенні яких не носять дезинтегруючого характеру.

Про міру розвиненості соціальної сфери судять за соціальними індикаторами: величиною прожиткового мінімуму, частці населення, що знаходиться за порогом бідності, поляризації доходів (доцільний коефіцієнт), числу які здобувають освіту, переліком медичних послуг, доступних всьому населенню, частці безробітних у загальній чисельності працездатного населення, середньої тривалості життя, дитячої смертності, народжуваності та ін

Становлення соціальної сфери суспільства є результат історичного процесу. Суспільству на етапах його розвитку була завжди притаманне відтворення соціальної реальності і самої людини, хоча спосіб реалізації цієї найважливішої функції істотно розрізнявся в процесі социогенеза.

Функції соціальної сфери, що забезпечують природну цілісність життєдіяльності людей, відтворення повсякденного життя, задоволення насущних потреб, самореалізацію людини, спочатку здійснювалися, головним чином, за допомогою інституту сім'ї та системи міжсімейні, родинних зв'язків.

Сім'я була першою формою трудової спільності, в рамках якої здійснювалася фізична турбота, допомога, лікування, надання господарсько-побутових послуг одними членами сім'ї іншим. Сімейні взаємозв'язку слугували духовному взаємозбагаченню, розвитку дружніх, сусідських відносин, організації спільного дозвілля. Тому родина може вважатися генетичним витоком виникнення соціальної сфери.

Поступово відбувалося звуження виробничих і соціальних функцій сім'ї, але при цьому простір вне-сімейних трудових, територіальних, соціально-побутових, розподільних відносин у суспільстві розширювалося. Це зажадало розгортання спеціалізованої соціальної інфраструктури, створення спеціальних механізмів регуляції соціальних відносин, формування складної системи управління соціальною сферою.

Становлення і розвиток соціальної сфери в кожному конкретному суспільстві підпорядковувалися загальним об'єктивним закономірностям, оскільки існують соціальні універсалії, що визначилися базисними потребами людини (необхідністю в їжі, теплі, відпочинку, підтримці здоров'я і т.д.).

Соціальні та культурні умови та чинники в конкретно-історичний період визначають специфіку соціальної сфери. Конкретні особливості функціонування соціальної сфери в тому чи іншому суспільстві залежать від унікального розвитку цієї країни, особливостей культури, природно-географічних умов даної країни, включеності в загальні процеси модернізації.

Сучасна російська соціологія констатує глибший криза соціальної сфери, що супроводжується наступним: -

погіршенням показників російської популяції (зниження народжуваності, середньої тривалості життя, зростання малюкової та материнської смертності та т .

п.); -

ускладненням житлової ситуації в країні; -

збіднінням і різкою диференціацією доходів населення і відповідно забезпеченості соціальнокультурного послугами; -

наростанням гостроти проблем, пов'язаних з комунальним та транспортним обслуговуванням; -

загостренням регіональних протиріч; -

формуванням негативного емоційного фону населення.

Заглиблюється криза соціальної сфери формує конфліктне соціальний простір і призводить до подальшої дезінтеграції суспільства.

Вирішити теоретичні проблеми, відповісти на поставлені практикою запити покликана соціологія соціальної сфери. Дана спеціальна соціологічна теорія включає в себе аналіз основних проблем, пов'язаних із соціальною структурою суспільства, стратификацией, диференціацією і соціальною мобільністю, етнонаціональної структурою, способом життя, сім'єю, молоддю, соціальною роботою.

У ряді досліджень розглядаються такі проблеми, як геронтологія, поведінка, що відхиляється.

Основна література

Облогова Г. І. Соціологія соціальної сфери. М., 2003.

Соціологічна енциклопедія: У 2 т. М.: Думка, 2003. Т. 2. Ст.: Образ життя. С. 72-74; Соціальна справедливість. С. 465-466; Соціальна сфера. С. 467-468; Соціальне відтворення. С. 469-470.

Тощенко Ж.Т. Соціологія. Загальний курс. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. Розділ III «Соціальна життя суспільства».

Додаткова література

Єршов О.М., Хайруліна Ю.Р. Якість життя та місцеве самоврядування в умовах соціальної модернізації / / СОЦИС. 2004. № 8. С. 63-69.

Римашевская Н.М. Бідність і маргіналізація населення (Соціальне дно) / / СОЦИС. 2004. № 4. С. 33-43. ч

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Соціологія соціальної сфери"
 1. Фролов С.С. Соціологія. Підручник. Для вищих навчальних закладів. М.: Наука - 256 с., 1994

 2. Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009

 3. Ентоні Гідденс. Соціологія, 1999

 4. Аристотель. Твори в 4-х томах. Том 1. Вид-во Думка, Москва; 550 стр., 1978

 5. Аристотель. Твори в 4-х томах. Том 2. Вид-во Думка, Москва; 687 стр., 1976

 6. Аристотель. Твори в 4-х томах. Том 3. Вид-во Думка, Москва; 550 стр., 1981

 7. Контрольні питання і завдання 1.
  Соціології соціальної сфери, дайте визначення поняттю «соціальність». 3. Виявіть особливості професійної діяльності фахівця соціальної роботи. 4. Поясніть зміст такої ролі фахівця як «мобілізатором клієнта». 5. У чому полягає взаємозв'язок особистих і професійних якостей фахівця з соціальної роботи? 6. Яка роль спілкування у професійній
 8. Розділ VI.Место соціології в структурі соціальних наук
  соціології в структурі соціальних
 9. Ковалевський М. М. . Соціологія. Теоретико-методологічні та історико-соціологічні роботи / Відп. ред., предисл. і упоряд. А. О. Бороноев. - СПб.: Видавництво Руської християнської гуманітарної академії. - 688 с., 2011

 10. Тексти
  соціальної зміни. - М., 1998. Гідденс Е. Наслідки модернити. - Нова постіндустріальна хвиля на Заході. Антологія. - М., 1999. Гідденс Е. Соціологія. - М., 1999. 423 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Лейпхарт А. Демократія в
 11. Толстова Ю. Н. . Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007

 12. Додаткова література
  соціологія: Перспектівиг, проблемиг, методиг. - М., 1972. Вінер Н. Кібернетика і суспільство. - М., 1958. Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р.). - М., 1993. Луман Н. Чому необхідна «системна теорія»? - Проблем-миг теоретичної соціології. (Ред. А.О. Бороноев.) - СПб., 1994. Луман Н. Соціальні системи: Нарис загальної теорії.
 13. Структура суспільства
  соціології після Маркса. Класові теорії в сучасній західній соціології. Критика ідеї класовості. Ідея соціальної однорідності суспільства. Соціальна стратифікація. Системна класифікація страт. Соціальні групи і соціальні системи. Концепція соціальної мобільності. Етносоціальна структура суспільства. Етносоціальна стратифікація. Етнос як форма соціальної спільності людей. Етнос
 14. Програмні тези
  соціологія, політична психологія, політична філософія, політична антропологія, політична екологія, міжнародні дослідження і світова політика. Теоретико-аналітична і емпірико-дескриптивна складові порівняльної
 15. Література 1.
  Соціології / / Моделювання соціальних процесів. М.: Наука, 1970. С. 37-48. 3. Давидов 10. II. Віднесення до цінності / / Довідкове посібник з історії немарксистській західній соціології. М.: Наука, 1987. С. 268-273. 4. Давидов Ю. Н. Віднесення до цінності / / Соціологічна енциклопедія. Т. 2. М.; Думка, 2003. С. 131. 5. Джіампаліа Дж. Від моделей з множинними індикаторами до моделей
 16. 2.6.6. Плюрально-циклічні концепції в соціології
  соціологію. Вище вже говорилося про Е. Дюркгейма. Іншим прикладом можуть послужити роботи відомого австрійського соціолога Людвіга Гумпловича (1838 - 1909) «Расова боротьба» (1883), «Основи соціології» (1885; рос. Переклад: СПб., 1899; Вибрані глави в книзі: Західно-європейська соціологія XIX - початку ХХ століть. М,. 1996), «СОЦІОЛОГІЯ і політика» (1891; рос. переклад: М., 1895). На відміну від
 17. Люди
  соціології та ПФ не менш цікаво. До XIX в. сентенції та висловлювання на соціологічні теми були постійним мотивом філософських творів. Ця традиція розвивалася від Платона до Д. С. Мілля. У текстах філософів судження про існуючі соціальних відносинах, процесах і структурах перепліталися з утопічними проектами майбутнього суспільства. Незважаючи на філософське обгрунтування, ці проекти не
 18. Контрольні питання і завдання 1.
  Соціології, опишіть п'ять пар змінних в мотивації дій в теорії соціальної дії Т. Парсонса. 3. У чому проявляється гуманістичний характер теорії комунікативної дії Ю.Хабермаса? 4. Наведіть приклади типів взаємодії в соціальній роботі на основі вивченої в курсі соціології типології соціальних взаємодій П.Сорокина. 5. Коротко опишіть зміст кожної з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua