Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. - 728 с, 2004 - перейти до змісту підручника

Спеціальні методи криміналістики


використовуються для вирішення її завдань. До спеціальних методів перш за все належать техніко-криміналістичні методи стосовно певних галузей криміналістичної техніки. Так, вирізняють методи судової фотографії (посилення кольорових контрастів, кольоророзрізнення, мікро- або макрозйомка, сигналітична зйомка, панорамний метод тощо); методи судової балістики (розгортання кулі чи гільзи, метод визначення місця пострілу, встановлення моделі вогнепальної зброї за гільзою та ін.); методи дослідження документів (огляд в косопадаючому світлі, запилення поверхні порошками, метод фотографічного виключення) тощо. Спеціальними методами є також ідентифікаційні методи (наприклад, встановлення цілого за частинами).
До спеціальних методів (власне криміналістичних) інколи відносять криміналістичне версирування, криміналістичне планування, криміналістичний аналіз ситуації, криміналістичне експериментування.
Джерелом формування криміналістичних методів є природничі й технічні науки, а також слідча, судова та експертна практика. Так, в криміналістиці широко застосовуються фізичні методи (спектральний аналіз, дослiдження в невидимих променях спектру, застосування радіоактивних ізотопів), а також хімічні, біологічні, ґрунтознавчі та ін. Наприклад, в експертній практиці використовується такий метод, як рентгеноспектральний аналіз, сутність якого полягає в тому, що, проходячи крізь речовину, рентгенівське випромінювання поглинається і приводить атоми речовини в збуджений стан. Повернення до вихідного стану супроводжується спектральним рентгенівським випромінюванням. За наявністю спектральних ліній можна визначити якісний, а за їх інтенсивністю - кількісний склад речовини. При проведенні різних експертиз використовується емісійний спектральний аналіз. За допомогою джерела іонізації речовина проби переводиться в стан пари і збуджується спектр випромінювання цих парів. Проходячи далі крізь вхідну щілину спеціального приладу - спектрографа, випромінювання за допомогою призми або дифракційної решітки поділяється на окремі спектральні лінії, які потім реєструються на фотоплівці або за допомогою детектора. Цей метод заснований на встановленні наявності або відсутності в отриманому спектрі аналітичних ліній, які пропорційні концентраціям елементів у пробі. Широко використовується для дослідження вибухових речовин, металів і сплавів, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, лаків і фарб.
Спеціальні методи криміналістики можуть бути розподілені на:
1) методи науки криміналістики;
2) методи практичної діяльності (які безпосередньо використовуються оперативно-розшуковими працівниками, слідчими, прокурорами, суддями).
Методи криміналістики застосовуються завжди комплексно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Спеціальні методи криміналістики"
 1. § 2. Класифікація методів криміналістики та їх види
  спеціальні методи
 2. § 4. Місце криміналістики у системі правових наук
  спеціальні (технічні) заходи попередження злочинів. Доволі інтенсивно в криміналістиці використовуються дані кримінології про особу злочинців, про віктимологію жертви, причини й умови, що сприяють учиненню злочинів, при розробці криміналістичних характеристик і методичних рекомендацій окремих видів злочинів. На криміналістику здійснює вплив юридична (судова) психологія. Цей вплив особливо чітко
 3. § 1. Поняття судової експертизи, її види та значення
  спеціальні знання використовуються у двох формах: при залученні спеціалістів під час окремих слідчих (судових) дій та в межах проведення експертизи. Під час здійснення правосуддя велику допомогу слідству та суду надає судова експертиза. Судова експертиза - це процесуальна дія, яка полягає в дослідженні експертом, за завданням слідчого або судді, речових доказів та інших матеріалів з метою
 4. § 3. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз
  спеціальні знання. Існують типові переліки питань щодо різних видів експертиз при розслідуванні тих або інших категорій злочинів. Однак такі переліки є орієнтуючими. Питання експерту повинні відповідати таким основним вимогам: 1) не виходити за межі спеціальних знань експерта і не мати правового характеру; 2) бути визначеними, конкретними та короткими; 3) мати логічну послідовність; 4)
 5. § 5. Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування злочинів
  спеціальні підрозділи органів внутрішніх справ та Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Найбільш загальним видом взаємодії є координація діяльності правоохоронних органів. Цей вид взаємодії має широкий характер та спрямований на узгодження у вирішенні загальних питань боротьби зі злочинністю, в тому числі розробки стратегії, тактики та практичних
 6. 1. Методологічні основи криміналістики
  спеціальні) - це поняття, які вживаються в одній науці або близьких до неї за предметом дослідження, наприклад криміналістика і теорія оперативно-розшукової
 7. 4. Технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації
  спеціальні прийоми отримання із матеріальних джерел доказової інформації. Вміння на місці події "читати" сліди злочину - одна із важливих якостей сучасного слідчого. Сучасні технічні засоби та методи, що використовуються у криміналістиці, - це складні прилади і пристрої, запозичені із різних природничих та технічних наук, багато з них використовуються без жодних переробок, створюються лише
 8. § 1. Криміналістика - юридична наука
  спеціальні. До останніх відносять кримінальну статистику, криміналістику, кримінологію і деякі інші галузі знань. Юридична суть криміналістики обумовлена історичним фактом її виникнення - відгалуження від кримінально-процесуального права, наступним розвитком і формуванням її предмета як самостійної галузі серед юридичних наук. Тепер наука має відокремлений предмет дослідження, свою методологію
 9. § 1. Зародження та становлення спеціальних знань у практиці розслідування злочинів (історичний аспект)
  спеціальні знання, які лежать в основі професії конкретного суб'єкта називаються професійними, а особа, яка володіє такими знаннями - фахівцем у самому загальному розумінні. Наукові знання відображають глибинні процеси об'єктивної дійсності на теоретичному рівні пізнання, розкривають його характер і суть. Однак людина по різному відображає рівні пізнання об'єктивної реальності. Свідомість формує
 10. Експертно-криміналістичні заклади
  спеціальні пізнання ? набули особливого досвіду "... по якій-небудь службі або частині". Експертами по порівнянню підписів ? почерку дозволялося залучати також чинів поліцейських управлінь. В одному з циркулярів міністерства юстиції вказувалося, що поліцейські чини "... в силу довголітніх занять своїм предметом ... можуть вважатися цілком обізнаними в справі порівняння почерків ? по своїй
© 2014-2021  ibib.ltd.ua