Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня
Єрофєєв Б. В.. Екологічне право Росії, 2006 - перейти до змісту підручника

Тема лекційного заняття № 14 Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища

Мета лекції: розглянути міжнародно-правові основи охорони навколишнього середовища

Запитання до теми: 1.

Поняття МЕП 2.

Принципи МЕП 3.

Джерела МЕП

Короткий зміст теми (тези)

Міжнародне екологічне право є галуззю міжнародного публічного права і являє собою сукупність принципів і норм , що регулюють відносини з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. На сучасному етапі міжнародне екологічне право являє собою хоча відносно нову, але вельми швидко розвивається частина сучасного міжнародного права.

У міжнародному екологічному праві, поряд із загальними принципами міжнародного права діють спеціальні принципи: -

принцип охорони навколишнього середовища означає, що державам слід вживати заходів, односторонні і спільні, щодо збереження навколишнього середовища і раціонального використання природних багатств на благо теперішнього і майбутнього поколінь людей; -

принцип невід'ємного суверенітету держави над своїми природними ресурсами. він передбачає, що кожна держава має власний правом вільно розпоряджатися природними ресурсами в відповідності зі своєю політикою в галузі навколишнього середовища, і зобов'язує держави поважати це право; -

принцип неспричинення шкоди навколишньому середовищу за межами юрисдикції держави. відповідно до Статуту ООН держави несуть відповідальність за те, щоб діяльність в рамках їх юрисдикції або контролю не завдавала шкоди навколишньому середовищу інших держав або районів, що знаходяться за межами національної юрисдикції; -

принцип раціонального використання навколишнього середовища зобов'язує держави експлуатувати природні ресурси на стійкому рівні, проводити заходи, які сприяли їх відтворенню, поповненню і поновленню; -

принцип охорони та захисту навколишнього середовища поза державних кордонів всім світовим співтовариством. Природне середовище є загальним надбанням людства, не підлягає національному присвоєнню; -

принцип співробітництва у використанні і дослідженні навколишнього середовища закріплений практично у всіх екологічних конвенціях, де екологічні питання так чи інакше отримали відображення; -

принцип свободи використання навколишнього середовища означає, що держави мають право без дискримінації проводити наукову діяльність.

Даний принцип закріплений в Договорі про Антарктику 1959 року, Конвенції ООН з використання та дослідження космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла 1967 року.

Для забезпечення належної охорони та захисту навколишнього середовища МП накладає на держави обов'язок проводити оцінку транскордонних екологічних наслідків своєї діяльності, яка може бути небезпечною для навколишнього середовища. Крім того, держави в цьому зв'язку зобов'язані проводити тимчасові консультації, обмін інформацією та вживати заходів обережності з метою виключення нанесення шкоди навколишньому середовищу.

МЕП має ті ж джерела, що і загальне міжнародне право - міжнародний договір і міжнародний звичай. На першому етапі значну роль у становленні МЕП грали міжнародні звичаї, зокрема, так сформувався принцип, що забороняв завдавати шкоди сусідній державі. Судова та арбітражна практика підтвердила існування цього принципу. У другій половині МЕП, як і загальне МП отримало бурхливий розвиток. Було укладено ряд багатосторонніх конвенцій, договорів і угод. Найбільш важливі з них - Конвенція про міжнародну торгівлю окремими видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення від 1973, Конвенція про заборону військового чи іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище от1977 року, Віденська конвенція про захист озонового шару від 1985 року , Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням від 1989 року.

Процесу нормообразования в МЕП сприяють також постанови міжнародних організацій і конференцій: Стокгольмська Декларація ООН з навколишнього середовища 1972 року, що Конвенція ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 року, що Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Про історичну відповідальність держави за збереження природи Землі для нинішнього і майбутніх поколінь »1982 року, Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку 1992 року. У даний період назріла необхідність кодифікації норм МЕП.

Об'єктом регулювання МЕП є вся природне середовище, яка оцінюється як матеріальне благо, яке гарантує як фізична так і економічне процвітання нинішнього та наступного покоління людей. З міжнародно-правової точки зору всі світові природні ресурси поділяються на дві категорії - національні (внутрішньодержавні) і міжнародні.

Національні природні ресурси (об'єкта) перебувають під захистом кожної з держав. У визначенні їх правового режиму головну роль відіграють норми внутрішнього права. Разом з тим частина цих норм формується під впливом МЕП, що пов'язано зі збільшенням числа міжнародних договорів, що стосуються охорони цих ресурсів.

Міжнародні природні ресурси (об'єкти) знаходяться за межами національної юрисдикції або в процесі свого природного циклу виявляються на території різних держав. Їх прийнято ділити на універсальні, які знаходяться в загальному користуванні всіх держав (відкрите море, космос, Антарктика, морське дно за межами національної юрисдикції) та багатонаціональні або розділяються, належать двом або декільком державам, які їх використовують (наприклад, водні ресурси багатонаціональних річок, популяції мігруючих тварин і т.д). Правовий режим охорони і використання міжнародних природних ресурсів визначається нормами міжнародного права.

МП охороняє ті елементи навколишнього середовища, які забезпечують існування всього людства: Світовий океан, навколоземний космічний простір, окремих представників тваринного і рослинного світу, унікальні природні комплекси, частина прісноводних ресурсів, генетичний фонд Землі, т. е. такі природні об'єкти та ресурси, які прийнято називати міжнародними.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Тема лекційного заняття № 14 Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища "
 1. особисті немайнові права
  правових особистих немайнових прав Поняття і види особистих немайнових відносин, регульованих цивільним правом. Поняття і значення особистих немайнових прав у цивільному праві. Зміст особистих немайнових прав. Види особистих немайнових прав. Особисті немайнові права громадян, спрямовані на індивідуалізацію особистості, забезпечення особистої
 2. Взаємозв'язок понять раціональне природокористування і охорона природи
  тема міжнародних, державних і громадських заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів та поліпшення стану природного середовища в інтересах задоволення матеріальних і культурних потреб як існуючих, так і майбутніх поколінь людей. Інакше кажучи, охорона природи - система заходів щодо оптимізації взаємин
 3. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 4. ЗМІСТ
  правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський договір 55 Тема 7. Господарсько-правова відповідальність 63 Тема 8. Правове регулювання Відновлення платоспроможності та банкрутства 69 Тема 9. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносін 77 Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ 88 Тема 11. Правове
 5. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  охорона природи. М.: Вища. шк., 1986. 260 с. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 1. Куражковскій Ю. Н. Грамота раціонального природокористування. Ростов-на-Дону, 1979. 125 с. 2. Куражковскій Ю.Н. Основи загальної екології. Ростов-на-Дону. Вид-во Зростання. ун-ту, 1992. 144 с. 3. Куражковскій Ю.Н. Основні екологічні закони. Теберда-Ростов-на-Дону, 1989. 16 с. 4. Куражковскій Ю.Н. Проблема Всесвітньої
 6. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Міжнародного екологічного права, основні міжнародні організації в галузі охорони навколишнього
 7. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА
  лекційних досягнень. Тема 25. Виключні права на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників Поняття і зміст фірмового найменування. Реєстрація фірмового найменування і її цивільно-правове значення. Виключне право юридичної особи на фірмове найменування. Поняття і види товарних знаків і знаків обслуговування. Оформлення прав на
 8. 17.2. Система законодавства в галузі використання і охорони природного середовища
  міжнародними договорами РФ, земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, тваринний світ, іншим законодавством у галузі охорони навколишнього середовища і природокористування (п. 5 ст . 2), тобто обгрунтовано розглядає законодавство про окремі природних ресурсах підгалузями законодавства про охорону навколишнього середовища. На відміну від інших законів він не тільки стосується
 9. Б. Міжнародна охорона товарних знаків
  охорона товарних
 10. Лекційний курс.
  Лекційний
 11. 2.1 Лекційний курс.
  Лекційному курсі Кількість годин лекцій Кількість годин семінарів Форми контролю 1 2 3 4 5 1. Введення в дисципліну "Екологія людини". 2 лютого Кр 2. Еволюційна екологія роду людина. 2 лютого Кр 3. Еволюція виду людина розумна. 2 лютого Кр 4. Соціальні та
 12. Екологія людини
  тематика рефератів і питання для підготовки до іспиту. / ВГІ (філія) ВолДУ. - Волзький, 2009. - 30с. © Л.І. Сергієнко, М.М. Подколзин, 2009 © Волзький гуманітарний інститут (філія) ВолДУ, 2009 Введення. Курс "екології людини" призначений для читання студентам, вже ознайомленим з основними екологічними дисципліни - "Загальна екологія", "Вчення про атмосферу", "Вчення
 13. 3.1 Основна література.
  лекційних занять по модулях. № модуля № лекційного заняття Модуль 1 № 1-2 Модуль 2 № 3-5 Модуль 3 № 6-8 4.2 Розрахунок загальної кількості балів з дисципліни. Наявність лекцій - 10 балів. Успішний захист реферату - 10 балів . Відповідь на семінарах - 64 бали в сукупності. Контрольні роботи - до 40 балів в сукупності. 5. Протокол
© 2014-2022  ibib.ltd.ua