Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Східно-Сибірський державний технологічний університет. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ФІЛОСОФІЇ для студентів денного навчання, 2001 - перейти до змісту підручника

ТЕМА: ПРИРОДА ЯК ОБ'ЄКТ ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ

План лекції 1.

Поняття природи в контексті культури. 2.

Природа як форма буття матерії. 3.

Екологічна проблема: наукові соціально-філософські та етико-гуманістичні основи.

Основні поняття Природа: 1) у широкому сенсі - все суще, весь світ в різноманітті його форм; поняття природи в цьому значенні стоїть в одному ряду з поняттями матерії, універсуму, Всесвіту; 2) у більш вузькому сенсі - об'єкт науки, а точніше - сукупний об'єкт природознавства; 3) найбільш уживане тлумачення природи як сукупності природних умов існування людського суспільства.

Біосфера, біогеоценоз - це сукупність на протязі земної поверхні однорідних природних явищ (атмосфери, гірської породи, рослинності, тваринного світу, світу мікроорганізмів, грунту і гідрологічних умов), що має свою специфіку взаємодії цих складають компонентів і певний тип обміну речовиною і енергією їх між собою та ін явищами природи і представляють собою внутрішнє суперечливе єдність, що знаходиться в постійному русі (В.Н. Сукачов).

Ноосфера - історична ступінь у розвитку біосфери, «область людської культури і прояв людської думки» - є природне явище історично сформованої організованості біосфери (В.І. Вернадський).

Екологія - комплексний наукове уявлення, що вивчає закономірності взаємодії живого з зовнішніми умовами її проживання, з метою підтримки динамічної рівноваги системи «суспільство - природа».

Короткий зміст Природа по-різному сприймалася людьми в історії культури. Іноді як щось уступає культурі або перевершує її. Долаючи ці крайні позиції сприйняття природи, висувалися й інші погляди не неї: у християнстві, наприклад, як книга, восславляла мудрість творця або в новий час - як майстерня і людина в ній працівник. Всі ці позиції виходили з того факту, що людина, людське суспільство і культура одночасно і протистоять природі і включені в неї. Кожне тлумачення природи, що виникає в історії, відображало певну щабель у розвитку культури і лежать в основі її суспільних відносин.

Мірою єдності людини і природи, стало бути, виступає культура. Не випадково В.І. Вернадський пов'язує біосферні процеси з явищами культури в самому широкому сенсі, коли висуває концепцію ноосфери. Буття суспільного життя наділене природно-космічним змістом, являє собою єдиний процес геологічної діяльності людства. Подання про біосферу дозволяє побачити життя як суцільний, безперервний потік в часі і просторі, потік, в якому безупинно перетворюється речовина, енергія та інформація. Розглядаючи біосферу як розвивається систему, Вернадський показав, що біосфера Землі переходить у новий стан - ноосферу, і людство виступає як фактор зміни біосфери і геологічного розвитку нашої планети.

Отже, людство як геологічна сила (антропологенное вплив на природу) в еволюції планети біологічно діє у вигляді єдиного цілого. Принцип єдності всіх людей виступає як закон природи («закон єдності» - закон Вернадського). Ноосфера втілює ідею космічного єдності. Людство в цілому розуміється як найважливіший результат ноогенеза, осуществляющегося через глобальну область геологічної діяльності - техносферу; соціальні форми об'єднання людей розвиваються в напрямку космічної організованості.

Вчення про біосферу і ноосферу Вернадського дає початок цілому комплексу наук, таких, як екологія людини, космічна антропоекологія, екологія культури (система «великої екології»). Стало бути, екологія стає парадигмою нової НКМ. Вона може претендувати як НКМ на роль «єдиної науки», поява якої пророкував ще К. Маркс.

Наукові, соціально-філософські та етико-гуманістичні аспекти екологічної проблеми розкривається через розгляд взаємодії людини і природи, пошуків виходу з екологічних труднощів, впливу НТП на екологію і, нарешті, її глобального характеру.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема: ПРИРОДА ЯК ОБ'ЄКТ філософське осмислення "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  тематизував викладено марксистське вчення про державу, являє собою неперевершене за глибиною і багатогранності наукове висвітлення теорії держави, яскравий зразок партійності в боротьбі з ворогами марксизму ». Як же могло бути інакше, якщо сам Ленін стверджував про рабовласницької основі первинних держав Європи? Але, зрозуміло, прихильники марксистсько-ленінських догм так і не знайшли в
 2. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  темам, іншим головним характеристикам права в цілому як соціального інституту. Походження ж права було розглянуто в главі третій цієї книги. Тривалий час на попередньому етапі вітчизняної юридичної думки право розглядалося в нерозривній єдності з державою як продукт і інструмент держави, як основа здійснення класового панування в державних формах.
 3. ГЛОСАРІЙ
  тема формування персоналу організації - система управління персоналом, орієнтована на створення колективу з високим потенціалом розвитку, що включає: звільнення тієї частини працівників, для яких найближчим часом не знайдеться роботи; заохочення працівників, здатних розвиватися, і звільнення працівників, не здатних працювати по-новому; активне залучення нових працівників, відбір
 4. РОЗУМІННЯ ДУХОВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У СВІТЛІ Розрізнення ІСТОРІЇ ТА метаісторія
  тема долі людини в суспільстві, в історії завжди була центральною. Російська релігійна філософія розкривала цю тему через ідею богообраності і особливого духовного покликання окремих народів, позначаючи її як відбулося «вінчання в Дусі», яке, перетворюючи внутрішню душу народу, неодмінно відбивається і на його зовнішньої історії. Характерним проявом складався «вінчання в Дусі» є,
 5. 2. Історичні долі Росії в контексті концепції «всемирности» А.І. Герцена
  тема «історичних та неісторичних утворень». Проблема ис-торико-генетичної спорідненості російського народу з європейськи-ми народами як застави їх спільного майбутнього більше не цікавила Герцена, бо прийшло переконання, що «органічний розвиток всесвітньої історії, вчинилося поза слов'янського світу, очевидно, - так само, як кам'яна життя слов'ян , обмежити до Петра I гігантської
 6. Невикористані можливості теорії установки Д. Н. Узнадзе
  природи людини, його психіки. Декартівський «людина-машина», фаустовский гомункулус не йдуть ні в яке порівняння з комп'ютерною метафорою людини або гуманістичної парадигмою розуміння суті людини. Якщо в перших варіантах навколишній світ протиставлений людині, то в другому випадку «дурний антропоцентризм» (П.Т. Шарден) затуляє від людини витоки свого життя, штовхає його на
 7. Тема: РУССКАЯ ФІЛОСОФІЯ
  природи людини (Н.Ф. Федоров, BC Соловйов, К.Е. Ціолковський, А.Л. Чижевський, В.І. Вернадський). Концепції космізму спиралися на еволюційні погляди, які були популярні в Росії. У російській космизме існували тенденції фантастики, богослов'я. За Федорову людина навіть здатний завдяки пізнанню, досвіду і праці знайти безсмертя, воскресити пішли покоління. Особистість в космизме володіючи
 8. Тема: ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
  природи, свободи і необхідності в історичному творчості, а також проблеми пізнання історичного процесу. Методологія історії припускає наявність теоретико-пізнавальних установок або вихідних, базисних ідей та принципів аналізу історичного процесу, до яких у світлі переосмислення сучасної історії можна віднести: ідею закономірності історичного процесу та його прогресивної
 9. 2.1. Проблема соціальних суб'єктів в радянській філософській літературі 60-80-х років
  тема соціальної сфери. Обгрунтування суб'єктів-тності соціального, його унікального місця в суспільній системі додало значний поштовх проблематики соціальних суб'єктів, з одного боку, як носіїв властивостей соціуму, а з іншого - як визнаних рушійних сил суспільного розвитку. Ця тема відтворюється і сьогодні: «... Саме діяльність людей виявляється тим" спільним знаменником ", до якого
 10. 4.2. Історичні форми суб'єктного конституювання порядку суспільства
  тема, яка лише починає відкривати свої масштаби та потенціал. Дійсно, християнство створило виключно складну реальність, вигавіло її загальність і універсальність як би на «порожньому місці», з самої загальності суб'єкта, добудовуючи до загальності соці-ум, ще не спирався на загальність економічних зв'язків, що не створив власної об'єктивності. Тим самим реально проявляється
© 2014-2022  ibib.ltd.ua