Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЛогопсихологія → 
« Попередня Наступна »
Р.І. Лалаева, С.Н. Шаховська. «Логопатопсіхологія: навч. посібник для студентів / під ред .. »: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС; Москва;, 2011 - перейти до змісту підручника

Теоретичні витоки спеціальної психології

... Систематична розробка проблем спеціальної психології пов'язана з ім'ям видатного радянського психолога Л. С. Виготського, який наприкінці 20-х років починав дослідження в цій області знань в Експериментально-дефектологічному інституті. Ідеї Л. С. Виготського, розвинені згодом його учнями, зробили великий вплив на формування спеціальної психології як науки.

Виділення Л. С. Виготським системи дефектів (первинний, вторинний) та їх ієрархії в значній мірі визначило системний підхід до вивчення аномального дитини, який відображає необхідність пошуку зв'язків між порушеннями психічного розвитку (вплив окремих змін на структуру розвитку в цілому). Експериментальними дослідженнями, проведеними в НДІ дефектології, було доведено, що первинний дефект викликає численні і складні вторинні зміни у психіці аномальної дитини і в розвитку його особистості. Було встановлено, що завдяки спеціальному навчанню і вихованню відбувається корекція психічного розвитку аномальних дітей, при цьому одним з істотних факторів, що забезпечують її ефективність, є час початку корекційної роботи: ранні терміни спрямованого педагогічного впливу сприяють більш повному розкриттю потенційних можливостей дитини. Це вплинуло на організацію допомоги аномальним дітям, зокрема, на відкриття спеціальних установ для аномальних дітей різних вікових груп.

Дослідження Л. С. Виготського поклали початок не тільки науковому аналізу системного будови різних психічних процесів, а й розробці теоретичного обгрунтування шляхів компенсації порушених психічних функцій у аномальних дітей. На підставі цих досліджень ім були позначені шляхи і сформульовані принципи навчання аномальних дітей, виходячи із завдань спеціальної школи, основною з яких оголошувалася «установка на норму», прилучення аномальних дітей до активної участі в житті, розвиток їх співробітництва з нормально розвиваються дітьми.

Таким чином повинна була реалізуватися висунута Л. С. Виготським ідея про соціальної компенсації дефекту.

Великий вплив на розвиток всієї психологічної науки і становлення спеціальної психології зробило вчення Л. С. Виготського про співвідношення навчання і розвитку. Він показав, що навчання стає розвиваючим лише за умови, коли воно дещо випереджає психічний розвиток дитини. Відповідно до цієї тези, в процесі навчання необхідно спиратися не тільки на рівень актуального розвитку, тобто на сформовані психічні функції, а й на «зону найближчого розвитку» (термін Л. С. Виготського), тобто на психічні функції, знаходяться в стадії формування. Фундаментальні ідеї Л. С. Виготського про системну будову вищих психічних функцій, їх системному мозкової організації та соціальної обумовленості, а також про співвідношення навчання і розвитку послужили базою для створення теорії спеціальної психології в цілому і окремих її розділів.

Спеціальна психологія є самостійною галуззю психологічної науки. Як вже було сказано, вона вивчає закономірності розвитку психіки різних груп аномальних дітей. Однак, у кожної категорії аномальних дітей структура дефекту, його механізми, можливості компенсації і вплив на соціальну адаптацію значно різняться між собою, тому при спільності завдань спецпсіхологіі, завдання, що розробляються кожної з її розділів, мають своє конкретне зміст і специфічні відмінності ...

Психологія дітей, що мають порушення мови, формується на базі логопедії. Це відносно молодий розділ спеціальної психології, хоча перші дослідження в цій області проводилися ще на початкових етапах розвитку логопедії. Так, в 1936 р. Р. Є. Левіна описала порушення міжфункціональних взаємодій (ретардації розвитку) у дітей з грубим недорозвиненням мови (феномен формування і тривалої стабілізації автономної мови).

На прикладі аналізу становлення і перетворення автономної мови як факультативного освіти на ранніх етапах онтогенезу Р. Є. Левіна розкрила можливості вивчення міжфункціональних перебудов вищих психічних функцій і диспропорції у їх розвитку, що внесло внесок у розробку теорії рівневої функціональної організації психічних процесів.

Систематичне вивчення психічного розвитку неговорящіх дітей (алаликов) дало можливість створити психологічну класифікацію алалий (Р. Є. Левіна, 1952). Таким чином, було накопичено значну кількість фактів, що відображають особливості психічного розвитку дітей з мовною патологією. У наступні роки акцент уваги дослідників, що займаються вивченням мовної патології, був зміщений на вивчення структури та механізмів мовних порушень, а також розробку шляхів їх подолання. Психологічним дослідженням розвитку дітей з мовною патологією приділялося менше уваги, однак спостереження фахівців за розвитком вищих психічних функцій у дітей сприяли накопиченню фактичного матеріалу. В останні роки інтерес до проблем спеціальної психології в логопедії значно зріс. Цілеспрямовано ставляться і розробляються питання, пов'язані з вивченням психічного розвитку дітей з патологією мовлення з позицій системного аналізу психіки, грунтуючись на уявленнях про взаємовідносини між первинним і вторинним дефектом, а також про міжфункціональних взаємодіях в процесі аномального сістемогенеза, сформульованих Л. С. Виготським (І . Т. Власенко, Є. Ф. Соботович, Г. В. Чиркина, О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, Е. І. Царгуш та ін.) Це створює передумови для виділення розділу спеціальної психології - логопсихології.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Теоретичні витоки спеціальної психології "
 1. I. Спеціальна Психологія
  спеціально психологією людини, розглянутого як одиниця, з якої утворені суспільства. § 478. Нашим завданням буде огляд тих людських здібностей, які є факторами соціальних
 2. Государев Н.А.. Спеціальна психологія: Навчальний посібник. - М.: Ось-89.-288 с., 2008

 3. Анотація
  теоретичні основи логопатопсіхологіі, що показують витоки психолого-педагогічної науки в їх розвитку, що відповідає змісту сучасних програм навчальних курсів, пов'язаних з мовною патологією. Посібник адресований студентам, психологам, педагогам-дефектологам і соціальним
 4. ДЕРЖАВНИЙ ОСВІТНІЙ СТАНДАРТ вищої професійної освіти Спеціальність 022700 «КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ» КВАЛІФІКАЦІЯ-ПСИХОЛОГ. Клінічний психолог. ВИКЛАДАЧ ПСИХОЛОГІЇ. вводиться з моменту затвердження Москва, 2000
  ДЕРЖАВНИЙ ОСВІТНІЙ СТАНДАРТ вищої професійної освіти Спеціальність 022700 «КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ» КВАЛІФІКАЦІЯ-ПСИХОЛОГ. Клінічний психолог. ВИКЛАДАЧ ПСИХОЛОГІЇ. вводиться з моменту затвердження Москва,
 5. Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005

 6. 6. Рефлексія
  теоретичних побудовах. Тут цілком можна погодитися з критикою психологічного підходу до рефлексії, висловленої Н. Г. Алексєєвим та І. С. Ладенко179. Але думаю, причина глибша, ніж просто «негативне ставлення сучасних психологів до інтроспективної психології». Справа в тому, що рефлексія - це поняття Нового часу, що використовується як робочий інструмент другої половини XX
 7. Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004

 8. 1. Загальна характеристика спеціальності 022700 «Клінічна психологія»
  теоретичну підготовку, лабораторні та клінічні практикуми, тренінги, Супервіт-зії і практики. 1.4. Можливості продовження освіти. Психолог (фахівець), що освоїв основну освітню програму вищої професійної освіти за спеціальністю 022700 «Клінічна психологія», підготовлений для продовження освіти в
 9. Р.І. Лалаева, С.Н. Шаховська. «Логопатопсіхологія: навч. посібник для студентів / під ред .. »: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС; Москва;, 2011

 10. Кусаінов А.А.. Французька «нова філософія» і культура постмодерну. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 164 с., 2003
  теоретично значущі питання, присвячені феномену «нової філософії» у Франції; виявляються ідейні витоки та соціокультурні передумови її формування; досліджуються історико-філософські та філософсько-ан-тропологіческіе побудови «нової філософії »; розкривається специфіка« неофілософской »концепції як чергової спроби деструкції західно-європейської метафізики. Призначено філософам,
 11. Т.К.Комарова. Психологія уваги: Навчальний метод. посібник / Авт.-сост. Т.К.Комарова. - Гродно: ГрГУ. - 124 с., 2002

 12. 4. Вимоги до фахівців-непсіхологам 4.1.
  Теоретично і психометрически обгрунтовані методики, які не потребують спеціальних знань при інтерпретації результатів (наприклад, тести навчальних досягнень або професійної вмілості). Методики, не забезпечені однозначною стандартною інструкцією, необхідними показниками надійності та валідності, що вимагають паралельного використання високопрофесійних експертних методів, не можуть
 13. Мамайчук І. І.. Допомога психолога дітям з аутизмом. - СПб.: Речь. - 288 с., 2007

 14. Леонтьєв Д.А.. Психологія сенсу: природа, будова і динаміка смислової реальності. 2-е, испр. вид. - М.: Сенс. - 487 с., 2003

 15. Джерела та література
  Бердяєв Н.А. Витоки і зміст російського комунізму. - М., 1990. Борисов Ю.С., Куріцин В.М., Хвал Ю.С. Політична система кінця 20-х - 30-х років. Про Сталіна і сталінізм / / Історики сперечаються. - М., 1988. Калганов А, Бузгалін А. Як була споруджена «адміністративна система» (20-30-і рр..) / / Питання економіки. - 1988. - № 12. Восленский М.С. Номенклатура: Панівний клас Радянського Союзу. - М.,
 16. О. Н. Усанова Спеціальна психологія як наука
  психологія як
 17. Студент повинен вміти:
  теоретичної моделі пізнання правових явищ; простежити витоки виникнення і розвитку політико-правової теорії в її взаємодії з іншими науковими школами і напрямами; володіти понятійним апаратом історії політичних і правових
 18. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
  теоретичного навчання 9450
 19. Рогов Є.І.. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гума-ніт. вид. центр ВЛАДОС. - Кн. 1: Система роботи психолога з дітьми різного віку. - 384с, 1999

© 2014-2021  ibib.ltd.ua