Головна
ГоловнаПолітологіяДержавне управління. Влада → 
Наступна »
А. В. Гладишев, Б. Б. Дубенцов. Історична свідомість і влада в дзеркалі Росії XX століття. Наукові доповіді / За редакцією А. В. Гладишева і Б. Б. Дубенцова. - СПб.: Изд-во СПбІІ РАН «Нестор-Історія». - 256 с. (Серія «Наукові доповіді»; вип. 6)., 2006 - перейти до змісту підручника

Замість передмови

Піду-но я до неї назустріч. - Сказала Аліса ..

- Назустріч? - Перепитала Роза. - Так ти ніколи її не ВСІ ретіш'! Я б тобі порадила йти у зворотний бік!

Л. Керролл. Аліса в Задзеркаллі

Аліса в Задзеркаллі зіткнулася з дивним феноменом: якщо хочеш йти вперед, то треба йти назад ...

Включені в цей збірник стаття підготовлені на основі доповідей, які були представлені на всеросійській науково-нсследова-тсльской конференції «Історична свідомість і влада в дзеркалі Росії XX століття», що пройшла в Саратові в жовтні 2004 року. Конференція проводилася в рамках роботи над спільним проектом Саратовського Міон і СПбІІ РАН «Історик і влада в XX столітті: держава, суспільство, індивідуальні долі».

Актуальність звернення до даної проблеми визначається тим. що влада і історична наука - це тс інститути сучасної цивілізації, від яких у величезній мірі залежить динаміка процесів розвитку суспільства і держави. З одного боку, саме вивчення минулого покликане допомогти орієнтації в сьогоденні і вибору стратегій на майбутнє, з іншого боку, історична наука виступає як соціального інституту, що зазнає регулярне тиск з боку влади, як на інституційному, так і субінстітуціональном рівні. Вчені, в тому числі й історики, як виразники організованого скептицизму, нерідко виступають опонентами влади, наука орієнтована на автономність.

Влада-на обмеження цієї автономності. Актуальність звернення до даної теми продиктована як практичними потребами сучасного суспільства, так і теоретичної непрояснених статусу історичної науки як соціального інституту в рамках перехідного суспільства.

У сучасній історіографії ставиться завдання дослідити не тільки те, що писали історики, але і як писалися історичні твори, як зароджувалися і формалізувалися теми досліджень, які культивувалися підходи, які були методи переконання опонентів, які поведінкові стереотипи вважалися нормативними в науковому співтоваристві, які побутували мовні практики, фігури думки, сюжетні і тематичні уподобання. В історіографії намітився поворот до «людського фактору» в цілому, ставиться ряд нових питань: як історики спілкувалися в побуті і на різних наукових заходах, які цінності сповідували, яких поведінкових практик дотримувалися, як влада впливала і впливала на них, формувала стереотипи поведінки вчених і як вони відгукувалися на її установки і запити.

У будь-якого народу загальні уявлення про його минуле становлять невід'ємну частину колективної ідентичності. Ще Ернест Ренан визначав націю як «групу людей, об'єднаних спільними помилками щодо свого минулого і ненавистю до сусідів». Відповідно, у всі часи влада мала об'єктивну зацікавленість у формуванні та підтримці у народу певних уявлень про минуле, а саме таких, які забезпечували б її власну легітимність. Однак протягом століть процес формування в суспільній свідомості образу минулого носив багато в чому стихійний характер, і влади нерідко доводилося пристосовувати до своїх потреб ті уявлення, які склалися в умах людей без її безпосередньої участі. Так, античні монархи виводили свої родоводи від міфологічних героїв, забезпечуючи легітимацію своєї влади існувала в суспільній свідомості міфологічної картиною світу. Втім, і в давнину вже мали місце спроби нав'язати певну, вигідну існуючої влади інтерпретацію минулих подій в різного роду апологетичних творах.

Як відомо, довгий час історіописання становило швидше один з жанрів літератури, ніж наукову дисципліну. Лише в Х! Х в. воно стає долею професійних дослідників, що займаються вивченням минулого згідно з науковими методиками. У цей час починає формуватися професійне співтовариство зі своєю корпоративною етикою. Більш того, якщо ще в середині XIX в. історичні дослідження залишалися справою одинаків, які здійснювали їх за свій рахунок і на свій страх і ризик, то до початку XX в.

Вивчення історії поступово набуває колективний і організований характер, перетворюючись на функцію відповідних професійних об'єднань, що фінансуються суспільством. Створивши передумови для систематичного і більш-менш наукового пізнання минулого, інституалізація історичних дослідженні відкрила перед владою небачені раніше можливості цілеспрямованого впливу на формування історичної свідомості суспільства. У новітній час формування історичних уявлень є професійною функцією відносно вузького кола інтелектуалів, сконцентрованих в порівняно нечисленних наукових центрах. Це дозволяє державі прямо або побічно контролювати процес досліджень і намагатися направляти його в потрібне для себе русло за допомогою економічних (фінансове стимулювання пріоритетних тем і т. д.) і позаекономічних (переслідування інакодумців) коштів. Навіть у демократичних суспільствах історику доводиться постійно балансувати між прямо або побічно сформульованим політичним замовленням, від виконання якого нерідко залежить його матеріальний добробут, і вимогами професійної наукової етики, без дотримання яких неможливе його існування як ученого. Тим більше ця проблема актуальна в тоталітарних та авторитарних суспільствах, де громадяни нерідко абсолютно беззахисні перед відвертим свавіллям і прямим насильством з боку держави.

У вітчизняній історичній науці XX в. були дві дійсно кардинальні зміни пріоритетів: після 1917 р. і в 90-і рр.. XX в. Обидва «повороту» були пов'язані із зміною політичного ладу, зі зміною вигляду влади. Обидва «повороту», будучи пов'язані із змінами у свідомості, в тому числі і з світоглядними мутаціями, відбуваються не «раптом», мають довгострокові (і не однозначні) наслідки, Після Жовтневої революції радянська влада, прагнучи «вдосконалити» дістався їй від царя- батюшки людський матеріал приступила до формування специфічних образів, ціннісних орієнтацією, світоглядних установок населення Росії. У справі підпорядкування населення волі влади, в справі формування певного типу свідомості - нігілістского налаштованого по відношенню до минулого і натхненно по відношенню до майбутнього - історичній науці відводилася своя роль. Діючи фактично за принципом Ніцше, який говорив: «істина не краще жінки ... Чому ж поступається вона? Тільки силі! - Так будьте ж тверді, вживете в хід силу ... », сприймаючи історичну науку як одне із знарядь, що перетворюють зі знання, а плоди історичного ремесла як спосіб донесення та впровадження нових істин в маси, радянська влада досить швидко досягла шуканого результату. Історична наука кілька разів реорганізовувалася. Усередині досить численного цеху істориків-марксистів встановлюється однодумність. З'являються історики групи «швидкого реагування», чуйно вловлюють запити влади і навіть готові діяти на випередження (залишаючи осторонь питання про мотивацію, зауважимо, що подібна різновид істориків виявилася надзвичайна живуча). З'являються «престижні» дослідні теми і навіть напряму в історіографії, навколо яких і годуються «реагенти» від історії.

Якщо те, що відбувалося у свідомості істориків після 1917 р., вже стало предметом вдумливого вивчення, то «перебудову» історичної свідомості 90-х рр.. ще тільки належить осмисліть1. Навіть постмодерністська атака філологів на капітал істориків не справила (за рідкісними і дуже «високолобимн» винятками, історики в Росії відреагували на неї з помітним запізненням) такого ефекту, як зміни у владі. І це зайвий раз підтверджує думку, що історія - насамперед соціальна практика, а вже потім наукова. Тому сьогодні ми знову з усією відповідальністю повинні задуматися над роллю історика в сучасних політичних процесах, над місцем історії як якогось «горизонту мислення» в нашому сучасному суспільстві. А, це, в свою чергу, змушує нас звернутися до розгляду питань мотивації і стереотипів, установок свідомості, еволюції культури історичного мислення, параметрів взаємовідносин істориків з носіями влади, ролі історика в розвитку національної ідеї в минулому і сьогоденні Росії.

Спроба поглянути на суспільне застосування історії в Росії минулого - це ще й спроба осмислити її долю в сьогоденні. У кожній країні свої традиції ставлення до історії, в кожній країні історії відводять різне місце в процесі формування національної самосвідомості. Питання в тому, яке місце в процесі самоідентифікації народу відводилося і відводиться історії на державному рівні в нашій стра не й для наскільки це місце адекватно, з одного боку, ментальним традиціям, з іншого - потребам дня. Залежно or того, як суспільство собі мислить роль історії в еволюції національної самосвідомості, знаходиться і престиж професії історика.

Історія і сьогодні грає роль такого собі «перехрестя» гуманітарних наук: «непрофесіонал набагато охочіше візьметься за книгу з історії, ніж за генеративную граматику Ноама Хомського» 2. Крім «істориків-профес-сіоналов» (при всій невизначеності і відносності подібної градації) існує ще величезна армія «цікавляться» і «захоплюються». У історії, здається, завжди було більше прихильників, ніж у соціології чи філософії, але тільки відносно недавно історики почали повертати «борг уваги» суспільству, звернувши свої наукові погляди на проблематику соціальної пам'яті. З точки зору сучасних гуманітарних наук, істинним для масової свідомості є те, що цим свідомістю відзначається таким. Безперечно те, що соціальне виховання людини та її соціальне самовизначення в чималому ступені залежать від знання історії. Культура історичного мислення, широта історичної свідомості, рівень його цивілізованості - фактори величезного політичного значення. Розуміння того, що історична свідомість-одна з основних несучих ментальних конструкцій культури в цілому змушує, з одного боку, влада всерйоз взятися за формування соціальної пам'яті. З іншого боку, підвищена заклопотаність сучасних істориків етичними і моральними аспектами своєї професії викликана саме тим, що неймовірно прискорюючи і супроводжується катаклізмами хід історичного розвитку загрожує втратою історичної пам'яті й разом з нею почуття наступності з минулим. Влада, генерована революційним шляхом, заперечує історію. Але дуже скоро потреба у вдосконаленні нових сімволообразующіх практик, практика конструювання нової свідомості (що само по собі є формою владарювання), змушує її звернутися до історії. Історія, будучи наймогутнішим інструментом формування національної самосвідомості, групової ідентичності, інструментом виховання почуття патріотизму та відданості інститутів влади, як ніяка інша наука, задовольняє потреби розвитку політичної діяльності або самої політики.

Саме історія допомагає, зрештою, подолати той ментальний розрив, який виникає в суспільстві після революційних перетворень. Сподіваємося, що саме посередництво історії допоможе в ре-

Про А. Дванадцять уроків з історії. М., 2000. С. 53.

[П]

зультате складної рефлексії засвоїти, інтегрувати те найважливіша подія, яким з'явилися для Росії 90-і рр.. XX в., І переосмислити, виходячи з цього, минуле нашої країни.

На початку XXI в. історія не тільки не втратила свого значення, але, мабуть, воно навіть зросло. Це пов'язано в першу чергу з фактором всемирности (глобальності) відбуваються на Землі. Світ став як ніколи тісно взаємопов'язаним. Народи опинилися перед необхідністю краще зрозуміти один одного, розібратися в тих чи інших поглядах, традиціях. Правильному розумінню ролі, функцій і значення історичного пізнання сприятиме вивчення цього питання з двох позицій: з точки зору розвитку історії в різні епохи і з точки зору вивчення внутрішньої структури історичного пізнання.

А. В. Гладишев, Б. Б. Дубенцов

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Замість передмови"
 1. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
  разом з попереднім йому першим томом є переробленим і доповненим виданням підручника цивільного права, підготовленого авторським колективом кафедри цивільного права юридичного факультету МГУ і вперше вийшов у Видавництві БЕК в 1993 р. Він заснований на тих же вихідних положеннях, які висвітлені в передмові до першого тому, і слід систематиці курсу цивільного права,
 2. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 3. Передмова
    Про самоорганізації пишуть багато і не один десяток років. Проте, роботи, об'єднуючою творчість найбільш значних мислителів, яка заклала основи цієї, що стала найбільш сучасною, філософії до цих пір немає. У автора цих рядків виникла ідея - заповнити цей недолік у вигляді справжньої книги. Наскільки вдало вийшла остання - судити читачам. Почнемо зі слова
 4. Передмова до четвертого видання
    ської Федерації »1, а також прийняттям Федеральних законів« Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації »2 і« Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації »3. Наприкінці 2001 р. прийнятий новий Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації, а в середині 2002 р. - Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації, які вплинули на побудову і діяльність
 5. Передмова.
    Це видання являє собою грунтовно перероблений і серйозно доповнений, а також заново відредагований варіант підручника «Філософія: Підручник для студентів технічних вузів / І.Я. Копилов, В.В. Крюков, Г.А. Антипов і ін; Під ред. І.Я. Копилова, В.В. Крюкова. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2002. - 256 с. - (Серія «Вища освіта»), який зайняв призове місце на
 6. Передмова
    Ця книга являє собою виклад курсу лекцій, який міг би читатися в студентській аудиторії для попереднього ознайомлення майбутніх фахівців-лінгвістів, які цікавляться теоретичними положеннями науки, з блискучою філософськи обгрунтованою і в даний час прийнятої широким колом учених теорією псіхосістематікі мови найбільшого лінгвіста XX століття Г.Гійома . Висунута ним
 7. Від видавництва
    Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 8. Передмова
    передмову, хотів би висловити подяку учасникам Семінару з філософії математики при кафедрі філософії та методології науки природничих факультетів і викладачам механіко-математичного факультету МДУ, спілкування з якими протягом багатьох років стимулювало мої зусилля по проясненню філософських підстав математичної науки. Я хотів би особливо подякувати професора В.Е.
 9. 2.2. Філософія Г. В. Плеханова
    Філософія Плеханова, як головна складова його «марксизму» в особі діалектичного та історичного матеріалізму, виявляється також продуктом догматичного підходу. Але не тільки - тут, як побачимо, проявилася ще й фальсифікація, допущена вашим «марксистом». Поштовхом до того була суперечливість різних думок про стан філософії в працях Маркса і Енгельса серед тих, хто освоював ще ці
 10. Передмова
    ЧОМУ «ЛЕКЦІЇ» І ЯК ПОБУДОВАНА КНИГА? «Лекції» - тому, що це реально читані, перечитані автором і відпрацьовані протягом десятиліть лекції в різних аудиторіях - від студентських до професорських і міністерських. Багато дослідницької праці автора, його співробітників та аспірантів вкладено в розробку змісту цих лекцій, а їх багаторазова апробація в різних аудиторіях і
 11. Передмова
    Шарль Бодлер, виступаючи проти розхожих висловлювань про поезію, писав наступне: «Адже вітер століття розбушувався; барометр сучасного розуму вказує на бурю» («Теофіль Ґотье»). На перший погляд, це судження йде кілька врозріз з метеорологічним прогнозом, який би виходив з-під пера прогрессиста: вітер століття належить Просвітництва, барометр сучасного розуму показує «стабільно ясно»
 12. Передмова
    До предмета філософії математики прийнято відносити питання, що стосуються обгрунтування математики як науки. XX століття було унікальним часом, коли проблема обгрунтування математики вважалася однією з найбільш пріоритетних, і кращі математичні уми витратили чимало часу на пошуки її адекватного рішення. У результаті були отримані фундаментальні результати, що мають видатне філософське значення.
 13. Передмова
    Ця книга присвячена історії вітчизняного образотворчого мистецтва від Давньої Русі до сучасності *. * Підручник являє собою другу частину курсу «Історія мистецтв» (перша частина «Західноєвропейське мистецтво» перевидана видавництвом «Вища школа» в 2000 р.). Своє головне завдання автор бачив у створенні не тільки бази необхідних систематичних знань з історії вітчизняного
 14. Історична школа права.
    разом з усією історичною школою) прагнув виправдати будь-які правові принципи (якщо вони з'явилися у народу, значить, вони висловлювали його дух і прагнення), тим самим заперечуючи суб'єктивний вплив і, особливо, потреби політики права і впливу влади на правовий розвиток. Основоположники історичної школи зробили видання першого в світі спеціального історико-правового щорічника «Журнал
 15. Передмова
    Дана книга містить матеріал, необхідний для роботи практичних психологів у дошкільних освітніх установах. У ній відображені різні сторони роботи психолога, пов'язані з проведенням діагностики та корекції психічного розвитку дітей, спілкуванням з педагогами та батьками, оформленням документації і робочого місця психолога. Окремі глави присвячені історії дитячої практичної
 16. Передмова
    разом з попереднім йому першим томом є переробленим і доповненим виданням підручника цивільного права, підготовленого авторським колективом кафедри цивільного права юридичного факультету МГУ і вперше вийшов у Видавництві БЕК в 1993 р. Він заснований на тих же вихідних положеннях, які висвітлені в передмові до першого тому, і слід систематиці курсу цивільного права,
 17. Метафізика на основі трансценденталізму. спір. Вишеславцев. Струве. новгородців. філософські шукання і. А. ильина. Гуссерліанци (Шпет, Лосєв).
    передмові до 1-му тому німецького видання його творів. Повне зібрання творів вийшло по-німецьки (у 2-х томах). Головна робота («Думка і дійсність») вийшла по-французьки (Лілль, 1896), пізніше вийшли по-французьки і інші його роботи. По-русски, якщо не помиляюся, вийшло короткий виклад філософських поглядів Спіра. Найбільш повна бібліографія робіт Спіра і книг і статей про нього дана в
 18. Передмова
    «Модерн - незавершений проект» - так називалася доповідь, який я прочитав в вересні 1980 р. при отриманні премії імені Адорно [1]. Ця спірна і багатогранна тема відтоді мене вже не відпускала. Її філософські аспекти ще сильніше закріпилися у свідомості суспільства в ході засвоєння французького неоструктуралізма - як, зокрема, і модне слово «постмодерн», зазвучала у зв'язку з публікаціями Ж.Ф.
 19. Передмова
    Радикальна трансформація усіх сфер суспільного життя Росії з початку 90-х років XX століття привела до перетворення всього комплексу соціально-економічних, соціально-політичних і культурних умов існування росіян. Труднощі з формуванням промислового потенціалу, фінансова нестабільність і зростаюча інфляція, низький рівень матеріального добробуту більшості населення призвели до
 20. Передмова
    1 січня В. Ф. Асмус Кант - велике ім'я в історії світової культури, в історії не тільки німецького народу, а й усього людства. Він був новатором і в галузі науки і в області філософії. Він не лише творець великої космогонічної гіпотези, що проголосила, що наш Всесвіт є розвивається Всесвіт, що наша Земля має історію в часі. У філософії він був направник і навіть
© 2014-2021  ibib.ltd.ua