Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
В.А.Колосов, Н.С. Мироненко. Геополітика та політична географія: Підручник для вузів. - М.: Аспект Пресс, - 479 с, 2001 - перейти до змісту підручника

4,1. Виникнення і типи систем АТД та місцевого самоврядування в промислово розвинених країнах

Історія європейських промислово розвинених країн переконує, що, незважаючи на національні особливості і величезні відмінності між ними в темпах економічних і соціальних змін, в еволюції систем їх АТД спостерігалося багато спільного. У західноєвропейських країнах базовими ATE ще в середні століття стали комуни, що сформувалися навколо парафій католицької

4I3

Розділ If. Політична географія

церкви. Вони стали здійснювати елементарні адміністративні функції - реєстрацію народжень, шлюбів і смертей, облік населення.

В епоху Реформації і католицької реакції сформувався принцип «сш'и regio eius religio» - «хто править, той і вибирає релігію». Іншими словами, володар території визначав офіційне віросповідання своїх підданих і, таким чином, характер адміністративного устрою.

У Південній і Центральній Європі, де католицька церква в основному зберегла свої позиції, збереглася і зв'язок між церквою і державою, а стало бути, довше проіснувало середньовічне АТД, повільніше розвивалися представницькі інститути, відносини між центральними властями і регіонами нерідко були конфліктними. Навпаки, на переважно протестантському півночі і заході Європи адміністрація була відділена від церкви, і реформи АТД почалися порівняно рано.

На думку відомого британського політико-географа Р. Бен-нету, у розвитку АТД та місцевого самоврядування в Європі можна виділити шість етапів [Bennett, 1989].

- На першому етапі, вХУ1-XVIII, а в деяких районах - ще з ХШ в. зароджуються суттєві елементи місцевого самоврядування, виникають законодавчі гарантії певних прав територіальних громад. Особливо високим рівнем самоврядування виділялися міста.

- Другий етап настав після Великої Французької революції (1789) і характеризувався широкими реформами сформованого в середні століття АТД.

- Третій етап, що почався після прокотилася по Європі в 1848 р. хвилі революцій, проявився насамперед на великих просторах Австро-Угорської імперії і німецьких держав і виражався в адаптації старого поділу до нових реалій, у тому числі запозиченні деяких елементів французької системи.

- Четвертий етап настав після Першої світової війни і відрізнявся радикальної перекроюванням не тільки політичної, а й політико-адміністративної карти Європи після розвалу Австро-Угорщини і революції в Росії.

П'ятий етап розпочався в результаті нового витка радикальних змін на політичній карті по закінченні Другої світової війни. Його основними рисами були адміністративні реформи в колишніх соціалістичних країнах та експерименти в колишньому

414

4. Географія адміністративно-територіального поділу ...

СРСР, спрямовані на пристосування уст-

ройства до політичного ладу і економічним і технологічним змінам.

- Шостий етап, точкою відліку якого можна вважати рубіж 1960-х і 1970-х років - це нова хвиля адміністративних реформ, які прокотилися по всій Європі і були націлені на вирішення схожих проблем, що виникли повсюдно - необхідності укрупнити територіальні одиниці першого порядку або створити їх асоціації, а також пристосувати адміністративні рубежі до реальних кордонів функціональних районів, сформованих навколо великих міст. На низовому рівні ставилося завдання укрупнити дрібні низові адміністративні одиниці, в тому числі сільські, або принаймні стимулювати співпрацю між ними.

Наприкінці 1980-х - початку 1990-х років настав сьомий етап, пов'язаний з постсоціалістичної перебудовою АТД та місцевого самоврядування - поверненням до його національним історичним традиціям, адаптацією до бурхливих економіко-технологічним та соціальним змінам останньої чверті XX в.

Існує кілька підстав для типології місцевого самоврядування.

В о - п е р в и х, його системи розрізняються по політичної ролі і компетенціями. Органи місцевого самоврядування можуть відігравати важливу роль у функціонуванні держави, особливо з 1960-х - 1970-х років, коли в результаті розвитку «держави загального добробуту» на Заході вони стали безпосередньо перерозподіляти значну частину При цьому, однак, їх значення в полі-

тичної житті не завжди велике, вони можуть бути відносно (класичним прикладом до недавнього часу була Великобританія).

Є й зворотні приклади: економічні та інші функції органів місцевого самоврядування можуть бути не настільки істотні порівняно з територіальними підрозділами державної адміністрації, проте боротьба за контроль над ними складає найважливішу частину загальнонаціональної політичного життя. Партії не шкодують сил і засобів для перемоги на місцевих виборах, їх результат може визначити кар'єру політичних діячів і т.п. Така дійсність Франції, Італії та деяких інших країн.

По-втори х, сильно розрізняється інституційна організація місцевого самоврядування. Мається багато типологій по соот

Розділ П. Політична географія

416

носінню повноважень ради та мера (або найманого менеджера), структурі муніципалітетів. Найбільш загальний характер носить типологія систем місцевого самоврядування, запропонована Бенне-том. Він виділив три головних їхніх типу за особливостями розподілу повноважень між державою та органами місцевого самоврядування.

Дуалістичну називається така система, при якій функції розділені «по вертикалі», тобто держава та органи місцевого самоврядування мають свої виключні сфери компетенцій, і держава прямо не втручається в рішення місцевих справ.

Горизонтальною іменується система, при якій держава в особі його представників або територіальних підрозділів центральних відомств займається місцевими справами поряд з органами а нерідко й прямо контролює

Змішана система в різних пропорціях поєднує елементи перших двох і, в свою чергу, включає безліч підтипів.

Дуалістична система майже «в чистому вигляді» історично склалася в Англії і в країнах, які були її колоніями. Зту країну зазвичай вважають колискою сучасного парламентаризму, що має в ній багатовікові традиції. Сакральність і непорушність парламенту як суспільного інституту парадоксальним чином поєднувалася в Англії з численними змінами адміністративних кордонів на всіх рівнях, в інших європейських країнах існуючих часто століттями, вчинюваними за указами того ж парламенту, перекроювати адмініст-

ратівную карту країни.

Місцеві органи влади незалежні від центральних у межах своїх вельми широких компетенцій. З часів Британської імперії політична еліта країни традиційно була стурбована загальнонаціональними проблемами - «високої» політикою, залишаючи настільки ж «нудні», наскільки і неприємно гострі в епоху індустріалізації і урбанізації питання землекористування, житла, водопостачання, транспорту тощо на спадок «низької» місцевій політиці.

Для британської системи характерні дві основні риси. П е р В И X, на відміну від континентальної Європи, центральні влади не створили в Англії будь-яких загальнодержавних інститутів, що мають регіональні підрозділи.

4. Географія адміністративно-територіального поділу, ..

417

Bo-втори х, парламент встановлює лише загальні законодавчі рамки роботи місцевих органів самоврядування, ніяк не обмежуючи їх повсякденну діяльність. У підсумку британську систему можна назвати унітарною та високо децентралізованої [Wollmann, 2000].

Її основи були закладені законом р., який вил місцевим радам графств, що обирається чоловічим населенням, право встановлювати і стягувати місцеві податки. У рр.. со-

здано двухзвенний АТД, що проіснувало до 1970-х років. Ліквідовано, нарешті, пережитки феодальної системи у вигляді привілеїв деяким одиницям, але збереженню-

ни середньовічні кордону графств, не змінювалися до 1972 р. У 1894 р. утворено 535 міських, 472 сільських округу і 270 міст - графств. Обираються поради графств були покликані забезпечити представницькі функції в низовій ланці.

В результаті змін функцій органів місцевого самоврядування в XX в. вони перетворилися на основне джерело забезпечення населення соціальними та комунальними послугами, контролюючи такі життєво важливі сфери, як освіта, житлове будівництво, соціальне забезпечення. У результаті частка видатків цих органів у ВНП зросла з 5,1% в 1900 р. до 18% в 1975 р. Проте збільшилася і залежність місцевого самоврядування від фінансування з державних джерел. Можливість рішенням парламенту змінити кордони компетенцій адміністративно-територіальних одиниць яскраво проявилася в останніх реформах АТД.

У США і Великобританії діє принцип «позитивного регулювання» - «дозволено все, що не заборонено». У законодавстві є якесь недоторканне ядро, яке складає основу місцевого самоврядування. Як правило, це:

- насамперед, регулювання землекористування (або пристрій території);

- планування в галузі містобудування; - утворення;

- забезпечення населення Комунальним ми послуга-закладами охорони здоров'я, системою водопостачання,

каналізацією, місцевим транспортом, кладовищами, дорогами та ін;

- контрольні функції - санітарні, в галузі дорожнього руху, ветеринарії, пожежної та екологічної безпеки та ін

Розділ II. Політична географія

Горизонтальна система спочатку сформувалася у Франції під впливом Великої Французької революції і вслід за нею реформ Наполеона. До цього часу Франція ділилася на досить великі історичні провінції, деякі з яких постійно служили оплотом для політичних діячів, які намагалися оскаржити владу короля. Нове державне пристрій був засобом послабити контрреволюційні місцеві еліти і великих землевласників. Водночас якобінці, що сповідали принцип «єдиної і неподільної республіки», прагнули зміцнити центральну владу.

У грудні р. країна була поділена на 80 департаментів, в свою чергу, ділилися на кантони. Однак успадковані від середньовіччя кордону приблизно 43 тис. міст і парафій були залишені в незмінності. Незалежно від їх розмірів та населення, всі вони отримали статус комун, що відображало зрівняльний дух революції. У всіх комунах були створені ради, які обиралися частиною чоловічого населення, чиї доходи перевищували певний ценз.

Муніципальна рада обирав мера, наділеного, згідно з принципом поділу влади, виконавчими функціями і одноосібно очолював адміністрацію комуни. Було встановлено різницю між власне муніципальними компетенціями і повноваженнями, делегованими на місця центральними властями і здійснюваними мером як їх представником. Спочатку ці функції включали реєстрацію актів цивільного стану та охорону громадського порядку (поліцію).

Наполеон різко посилив централізацію влади, розпочату в роки революції, і перетворив департаменти в підрозділи державної адміністрації на місцях під керівництвом призначуваного центром префекта. Радники та мери в комунах також призначалися зверху. Він остаточно ліквідував феодальні привілеї і ввів нову систему збору податків, різко скоротило можливості корупції, поклавши початок сучасним принципам організації професійної місцевої адміністрації.

Ще в XIX в. централізм французької держави був істотно пом'якшений. Вже при Липневої монархії була відновлена виборність радників чоловічим населенням, потім скасовані майнові цензи. При Наполеона поради комун знову стали вибирати мерів, були засновані виборні пости глав

418

4. Географія адміністративно-територіального поділу ...

Комуни отримали більш широку самостійність. Таким чином, місцеві адміністрації стали представницькими органами, хоча і під суворим контролем центру.

Головними рисами французької системи довгий час залишалося здійснення адміністративних функцій територіальними підрозділами державної адміністрації - під керівництвом префекта в департаментах або чисто технічними державними службами, які входили в систему центральних міністерств (наприклад, мостів і шосе).

В обов'язки префектів входив нагляд за законодавчою, фінансової та іншої діяльністю місцевих представницьких органів.

Особливу роль і престиж придбав у Франції пост мера. Багато керівників міст і комун відбуваються зі старих сімей місцевої еліти, мають широкими зв'язками і переобираються на свою посаду іноді протягом десятиліть, що дозволяє говорити про «муніципальних монархіях». того ж для Франції донедавна було характерно так зване акумулювання мандатів: мери комун можуть обиратися в вищі представницькі органи, аж до Національної Асамблеї (парламенту), займати посади в уряді. Багато політичних діячів розглядали керовані ними комуни як свої вотчини, політичний контроль над якими дозволяв їм знову і знову висувати свої кандидатури до парламенту і на високі державні пости.

 Так, колишній прем'єр-міністр Ж. Шабан-Дельмас більше 45 років поспіль був мером Бордо - одного з найбільших міст Франції. Ж. Руайе, беззмінний депутат, колишній міністр у ряді урядів, з великим відривом перемагав на всіх виборах мера м.Тур з 1959 до середини 1990-х років і т.д. У 1988 р. половина депутатів Національної Асамблеї були одночасно і мерами комун. Лише з 1985 р. стало можна претендувати тільки на два мандати (один - на місцевому рівні і один - на загальнонаціональному). 

 На принципах, закладених Великою Французькою революцією, і донині грунтується державний устрій Франції та ряду інших країн, де вони набули поширення і визнання еше в епоху наполеонівських воєн-Італії, Бельгії, Нідерландах, на території нинішніх Словенії та Хорватії. Ці 

 Розділ II. Політична географія 

 принципи були також використані в Іспанії, Португалії, Тур-У самій Франції департаменти, створені понад двох століть тому, існують і понині в основному в тих же межах (їх число пізніше зросла до 95). Проте в результаті реформи, розпочатої на початку 1980-х років, державний устрій Франції зазнало істотних змін (див. п. 4.4). 

 Змішані системи сформувалися в Скандинавських країнах і прийняті також у федеративних державах - наприклад, у Німеччині, Австрії, Швейцарії. Елементи: смешанньгх систем існують в окремих частинах Іспанії та Бельгії, фактично стали федераціями. У цих країнах центральний уряд має серйозні важелі впливу на органи місцевого самоврядування в провінціях, включаючи призначення відповідальних осіб, але низові одиниці мають власними винятковими компетенціями. 

 Типовий приклад змішаної системи-германська. Ще на початку XIX в. на нинішній території Німеччини існувало безліч герцогств, князівств та інших державних утворень. Ряд міст протягом століть зберігав статус вільних і безпосередньо підпорядковувався імператору Священної Римської імперії. Вони об'єднувалися в союзи, найбільш відомий з яких - Ганзейський. 

 Після наполеонівських воєн в багатьох німецьких державах були прийняті закони про муніципальному самоврядуванні. Приклад подала Пруссія, багато що запозичили у Франції. Однак на відміну від Франції, самоврядування було законодавчо засновано лише в містах, а великі сільські райони все ще перебували під контролем земельної аристократії. На виборах до місцевих рад, брати участь в яких могли тільки чоловіки, були до того ж встановлені майнові цензи. Місцеве самоврядування було задумано як неполітичний інститут і розглядалося як частина державної адміністрації. 

 З другої половини XIX в. муніципалітети приймають на себе контроль за багатьма сферами - водопостачанням та каналізацією, міським плануванням і громадським транспортом та ін, причому покривають більшу частину витрат з власних доходів. Почалося розвиток місцевого самоврядування і в сільській місцевості, але воно йшло особливим шляхом: були створені ради в сільських Крайз, що складалися спочатку переважно з земельних власників. Центральними владою призначався гла 

 420 

 4. Географія адміністративно-територіального поділу ... 

 421 

 ва адміністрації, що здійснював делеговані державою на місця функції і наглядав за законністю рішень тов. 

 Веймарська конституція р. заснувала у всіх землях повномасштабне місцеве самоврядування і ввела загальне і повне виборче право на місцевих виборах, що політизував їх і привело до участі в них політичних партій. Великий вплив соціал-демократів, які виступали за активну соціальну політику, викликало зростання значущості місцевої влади. Водночас зростала їх фінансова залежність від держави. 

 У сучасній ФРН місцеве самоврядування входить до компетенції земель. Його моделі, прийняті в країнах, що входили в різні зони окупації, значно різняться. У колишній британській зоні, наприклад в Північному за прикладом Анг- 

 ща в муніципалітетах використовується система «рада - найнятий ним менеджер», в колишній американській зоні (Баден-Вюртемберг і Баварія) - «рада - обраний населенням мер», у колишній французькій зоні окупації {наприклад, в Рейнланд-Пфальці) - «рада - обраний ним мер ». Однак меру у всіх випадках належать виконавчі функції, і він розглядається як представник держави. У рр.. практично у всіх землях 

 Західній Німеччині пройшли реформи АТД. 

 Після возз'єднання Німеччини наприкінці 1990 р. і відтворення земель на території колишньої НДР її АТД було перетворено по западногерманскому зразком. Однак в останні місяці своєї діяльності парламент НДР встиг прийняти закон про місцеві референдуми як форми прямої демократії. Відповідні закони були потім прийняті у всіх землях як Східної, так і Західної Німеччини. На референдум можуть бути винесені будь-які питання місцевого самоврядування, крім питань фінансів і бюджету. Парламент колишньої НДР виступив також за прямі вибори мерів. За її приклад мери нині обираються безпосередньо населенням у всіх землях, а в деяких землях обираються також і адміністрацій. Більш того, в східнонімецьких і деяких інших землях виборці тепер мають право відкликати мера шляхом референдуму. Так, в східнонімецької землі Бран-денбург, після 1993 р. 10% мерів були зміщені таким чином зі своїх постів. 

 Розділ II. Політична географія Країна Плошалд>, тис. кв. км Рівні АТД Розподіл комун за кількістю жителів,% Франція 549 26 регіонів, 

 95 департаментів, 

 3 заморські території, 

 близько 36,5 тис. комун Менш 0,5 тис. - 61,0; 0,5-1,0 тис. - 18,0; 

 1-5 тис. - 16,7; 5-10 тис. - 2,2; 

 10-50 ТИС, - 1,8; більше 50 тис, - 0,3 Італія 301 20 областей 105 провінцій Менше 1 тис. - 22,0; 1-10тис.-62, 0; близько 8 тис. комун 10-50 тис. - 8,0; 

  більше 50 тис. - 8,0 Велико- 255 Англія, Уельс, Метрополітенськой британия Шотландія, Північна Ірландія; 

 57 графств; 481 округ, в т.ч. 36 метрополітен-ських і 333 неметрополі-тенскіх округи: 

 100-200 тис.-22, 0; 200-500 тис. - 69,5; більше 500 тис. - 8,5. Неметрополітенскіе 

 округи: 

 менше 40 тис. - 3,7; 40-100 тис.-62, 6; 100-200тис. -31,0; Більше 200 - 2,7 422 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4,1. Виникнення і типи систем АТД та місцевого самоврядування в промислово розвинених країнах"
 1. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
    виникнення, розвитку, зміни, руйнування, появи держав різних типів, видів, форм у різних народів, тобто процес формування та еволюції державності. Поняття державно-го якраз і характеризують наявність державної організації суспільства, різні етапи, які це суспільство проходить у своєму історичному державному бутті, і найголовніше - різні функції,
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянської держави, їх еволюція. Форма правління, національно-державний і адміністративно-територіальний устрій, політичний режим сучас-ного Російської держави. Функції та
 3. ГЛОСАРІЙ
    виникнення проблем з вини персоналу; - вироблення конкретних рекомендацій для керівництва та служби управління персоналом. Предметом аудиту персоналу є всі складові процесу управління персоналом. Аутплейсмент - форма розірвання трудового договору між підприємствами та працівниками, що передбачає залучення спеціалізованих організацій з метою надання зацікавленим особам
 4. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
    типи проходять через періоди зародження, дозрівання, розквіту, старіння і загибелі. Європа вже пройшла через період розквіту і зараз знаходиться на шляху до старіння, а слов'янський же тип, навпаки, лише тільки дозріває, тому Захід і ненавидить Росію, відчуваючи в ній початку нової цивілізації, яка перевершує вмираючий Захід. Глав - ная ж завдання Росії - реалізація ідеї всеслов'янської єдності, для
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    виникнення юридичних осіб є засобом контролю за належним їх освітою, який дозволяє здійснювати попередній контроль до фактичного початку їх діяльності. Контроль при створенні підприємств має на меті виключити або перешкодити здійснювати незаконну економічну діяльність. Юридичний статус будь-яке підприємство набуває тільки в результаті державної
 6. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
    виникнення і становлення держави. Розкриття природи держави на етапі його існування, функціонування і розвитку вимагає подальшого теоретичного просування в цьому напрямку, передбачає аналіз держави як політичної організації зрілого, сформованого класового суспільства. Таким чином, сучасна теорія держави розглядає два тісно взаємопов'язаних,
 7. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    виникнення та розвитку. Все це мало і має великий пізнавальний і практичний сенс. Адже наукова класифікація тих чи інших реальних пристроїв держав, як втім, і інших політико-правових інститутів - це не просто гра розуму, довільно упорядочивающего неймовірне безліч найрізноманітніших форм, а пізнання конкретних, історично існуючих держав, їх теоретичне
 8. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
    виникнення, зміну і припинення правовідносин, роль правообразующих, правоіз-змінюють і правоприпиняючі юридичних фактів в юридичній життя суспільства. Але актуальним і нужденним у розгляді залишився, може бути, найголовніше питання: а як, власне, створюються норми права? Теорія права розрізняє в цьому зв'язку два великих соціальних процесу: походження або виникнення права
 9. Введення
    виникнення нашої державності вони пов'язують з так званим варязьким покликанням і установчої діяльністю варязьких дружин, були носіями прогресивних і творчих почав вечнопередовой західної цивілізації. Потім слід цілий ряд запозичень, які тлумачаться по-різному і іноді з прямопротівоположное позицій, але які у всіх авторів від крайніх лібералів-західників,
 10. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
    типи проходять через періоди зародження, дозрівання, розквіту, старіння і загибелі. Європа вже пройшла через період розквіту і зараз знаходиться на шляху до старіння, а слов'янський же тип, навпаки, лише тільки дозріває, тому Захід і ненавидить Росію, відчуваючи в ній початку нової цивілізації, яка перевершує вмираючий Захід. Глав - ная ж завдання Росії - реалізація ідеї всеслов'янської єдності, для
© 2014-2022  ibib.ltd.ua