Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСпеціальна психологія → 
Наступна »
Государев Н.А.. Спеціальна психологія: Навчальний посібник. - М.: Ось-89.-288 с., 2008 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Спеціальна психологія - наука, що вивчає механізми і прояви порушень норми психічного розвитку людини в процесі вікових фізичних змін і соціального становлення діяльності, закономірності компенсації психофізичного дефекту, можливості психологічної допомоги у зв'язку з завданнями виховання осіб з обмеженими можливостями навчання, в кінцевому рахунку, їх соціально-психічної адаптації, інтеграції в суспільство.

Психологія вивчає психічні процеси (відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, мова, емоції і почуття), психічні стани (наприклад, працездатність, стрес), властивості і системи когнітивних (інтелект), комунікативних (темперамент , характер), регулятивних (мотивація, Я-концепція) психічних функцій; У цьому зв'язку спеціальний психолог, знаючи закономірності розвитку і функціонування психіки в нормі, досліджує їх особливості в патогенно змінених умовах. Студентам в даному посібнику пропонується постійно звіряти раніше отримані (погано засвоєні або частково забуті) знання з загальної психології з розділом (частина третя), в якому коротко викладено її основні поняття.

Розвиток людини від моменту зародження до моменту смерті, або онтогенез, порушується (дизонтогенез) в результаті впливу патогенних факторів в різні періоди вікового дозрівання і старіння організму, в різних умовах соціального становлення особистості. Фактори (як постійно діючі причини психічного розвитку) стають патогенними, коли призводять до хвороб, травм і дефектів. Тому спе-цікльний психолог зобов'язаний бути обізнаним в медичній науці (анатомії, нозології), повинен знати основи психофізіології (частини друга і четверта даного посібника) і вікового розвитку (параграф «Основні етапи онтогенезу»).

Становлення особистості в суспільстві відбувається в результаті її виховання, т.е, передачі досвіду, накопиченого в культурі людства, від старшого до молодшого покоління. Психологія розвитку найтіснішим чином пов'язана з педагогікою, яка в ши роком значенні терміну «виховання» виділяє його окреме розуміння як засвоєння норм і правил поведінки в суспільстві, а також поняття навчання (грамоті, наук, мистецтва) і утворення (сукупність знань, умінь і навичок в результаті навчання в педагогічних закладах). У цьому зв'язку основна мета спеціальної психології - розробка рекомендацій для педагогів.

Таким чином, спеціальний психолог, постійно працюючи в команді з медиками а педагогами, вирішуючи загальну задачу медико-психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молодим людям з проблемами здоров'я і виховання (навчання, освіти), освоює міждисциплінарну науку комплексної реабілітації. Міждисциплінарність матеріалу курсу спеціальної психології спонукала автора супроводити даний посібник словником уживаних тут медичних, психологічних, педагогічних термінів.

Ставлення суспільства до людей з відхиленнями у психічному розвитку пройшло ряд історичних етапів. У середні століття в Європі при монастирях стали організовувати притулки для «убогих» осіб, не здатних до самостійного життя без допомоги інших людей (калік, сліпоглухонімих, божевільних). Надалі до заходів по догляду присовокупили лікувальні (у лікарнях)

і, значно пізніше (у XIX столітті), педагогічні заходи (у спеціальних навчальних закладах).

Такого роду люди отримали статус інвалідів, непрацездатність яких компенсується особливою турботою суспільства. Ставлення до інвалідів з боку держави також змінювалося від наданого статусу соціальних утриманців до прагнення забезпечити їх бажання стати повноправними членами суспільства, здобувши освіту і право на працю. Відповідно розвивалися наука і практика абіліта-ції та реабілітації інвалідів. *

У вітчизняній історії спочатку виник напрямок дефектологія - комплексна медико-психолого-педаго-гічна наука, що вивчає і допомагає людям у ситуаціях дизонтогенеза. Її теоретичної попередницею та методологічною основою була педологія (комплексна наука про дитину), заборонена в 30-х роках XX століття в Радянській Росії. Дефектологію перейменували в корекційну педагогіку.

У зв'язку з подальшою диференціацією дослідження проблеми, посиленням її звучання в громадській думці, появою нових соціальних ідей і наукових напрямків (наприклад, соціальна робота, соціальна педагогіка, медична психологія) в корекційної педагогіки до кінця XX століття виділилися гілки спеціальної психології та спеціальної педагогіки - наук, спрямованих не тільки на корекцію дефекту, а й на розвиток особистості, на інтеграцію інвалідів у суспільство здорових людей.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. Основні прямі правила
  введення кон'юнкції (ВК): А В АЛВ - Правило видалення кон'юнкції (УК): АЛВ АЛВ А В - Правило введення диз'юнкції (ВД): т AvB - Правило видалення диз'юнкції (УД) : AvB AvB А В В Правило видалення імплікації (УІ): А ^ В А В Правило введення еквівалентності (ВЕ): А ^ В В ^ А А ^ В Правило видалення еквівалентності (УЕ): А ^ В А ^ В А ^ В 'У ^ А Правило введення подвійного заперечення (ВО): А А Правило видалення подвійного
 2. Введення
  Введення
 3. Введення *
  Введення
 4. Запитання і завдання для повторення:
  введення опричнини? Які заходи приймалися по відношенню до землевласників та землекористувачам в районах опричнини? Які були наслідки введення
 5. Розділ 1. Введення в криміналістику.
  Розділ 1. Введення в
 6. Глава 1. Введення у воєнний право1
  Глава 1. Введення у воєнний
 7. Розділ I. Введення в цивільне право
  Розділ I. Введення в цивільне
 8. Таблиця змін і доповнень, внесених у Федеральний закон "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації"
  введена)? ? ? ? 11.03.2004 р.? 2003. N 262.? ? ? ? ? N 12-ФЗ) € 30 грудня? ? ? ? ? ? (Уточнення)? ? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????? Постатейний коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації * (3)
 9. Е. Кассирер. Досвід про людину: Введення у філософію людської культури
  Е. Кассирер. Досвід про людину: Введення у філософію людської
 10. X. Плеснер Сходинки органічного і людина. Введення у філософську антропологію '
  X. Плеснер Сходинки органічного і людина. Введення у філософську антропологію
 11. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987 Як хрещена Русь. М. 1990 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Шапова Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Шапова Я.М. Церква в
 12. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987. Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Як хрещена Русь. М. 1990 Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Щапов Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Щапов Я.М. Церква в
 13. Аутсайдер (генератор).
  Введений для подачі
 14. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
  [інааігд r-цнааііздд ^ онаііїді ^ гдцкй »^ Представляємо Вам наші найкращі книги: URSS Підручники з вищої математики Краснов М.Л. та ін Вся вища математика. Т. 1-7. Краснов М.Л. та ін Збірники завдань «Вся вища математика» з докладними рішеннями. Бос В. Лекції з математики. Т. I: Аналіз; Т. 2: Диференціальні УРК & ненко, Т. 3: Лінійна алгебра; Т. 4; Імовірність, інформація, статистика; Т. 5:
 15. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
  в дитячому віці ДС.02 Дитяча психіатрія ДС. ОЗ Нейропсихологический підхід до корекційно-розвивального навчання ДС.04 Диференціальна нейропсихология розвитку психічних функцій ДС.05 Клінічна нейропсихологія ДС.06 Психологія сім'ї та сімейної психотерапії ДС.07 Розлади самосвідомості ДС.08 Психологія стресу ДС.09 Нейропсихологическая
 16. Рекомендована література 1.
  Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 17. 42. Правовий режим воєнного стану
  введення воєнного стану протягом 48 год після його оприлюднення, в іншому випадку указ Президента РФ втрачає силу). Воєнний стан скасовується указом Президента РФ, коли відпадуть обставини, що послужили підставою для введення воєнного стану. Режим воєнного стану забезпечується органами державної влади та військового управління за сприяння органів місцевого
© 2014-2021  ibib.ltd.ua