Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСпеціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Государев Н.А.. Спеціальна психологія: Навчальний посібник. - М.: Ось-89.-288 с., 2008 - перейти до змісту підручника

Розвиток і саморозвиток людини

В даний час психологи визначають людину в трьох вимірах : як індивіда, індивідуальність і особистість.

Індивід - окремий представник біологічного виду «людина розумна», наділений набором генів, що мають потенційні можливості для формування громадських якостей особистості, розвитку і саморозвитку індивідуальності в умовах соціальної підтримки. Теоретично розглядається в рамках відносної автономності буття людини-індивіда суть психофізіологічне, інстинктивне і підпорядковане біологічним потребам.

У людському суспільстві (на основі дозрівання природних задатків індивіда) в навчанні і самообучении, в ігровій, навчальної і трудової діяльності розвиваються здібності. Пізнавальні здібності необхідні для освоєння різних діяльностей: загальні, або інтелектуальні (придатні у всіх видах діяльності), та спеціальні (необхідні в певних професіях). Здібності психічної саморегуляції і самоконтролю (вольові) допомагають у досягненні цілей, подоланні зовнішніх труднощів і внутрішніх конфліктів. Комунікативні здібності розвиваються у спілкуванні, в освоєнні культури людських відносин як душевні (Емпатичні, етичні, моральні) і духовні (переживання естетичних, гностичних, моральних почуттів). Кінцевими продуктами розвитку і саморозвитку людини стають передані йому накопичені людством знання (на основі репродуктивних здібностей до відтворення чужого досвіду), придбані їм (на осное6 творчих здібностей) вміння застосовувати отримані Знані * # в новій для себе ситуації або самостійно отримувати знань * а також натреновані (повторенням до автоматизму) навик ^ - У цьому процесі соціалізації індивіда, в процесі соціальної буття, вростання людини в культуру, освоєння ним законів, Пр0-вил, норм гуртожитки формується свідомість людини як сістЄ 'ма знань, інтегруюча психічні процеси і стани ® властивості його особистості, і розвивається самосвідомість як систем ^ 'інтегруюча властивості індивідуальності.

Особистість - найбільш глобальна психічна організація людини,-формована в суспільстві завдяки спільній діяльності. Ядром особистості є система відносин челрвека 14 оточуючого світу та знань про нього. Особистість, у розширеній сенсі слова, - вся цілісно систематизована совокупнос'ґ1 'соціалізованої психіки. При перенесенні з культурної матриці її зразків у психіку людини його особистість знаходить когнітивні, регулятивні, комунікативні функції соціалізованої психіки. Так, інтелект особистості (когнітивна функцій психіки) - це знання, вміння, навички діяльності в даній соціальному просторі та часі. Спрямованість інтересів ціннісні переваги, цілі регулюють діяльність ОСОБИСТОСТІ в якості соціальних орієнтирів (регулятивна функція), а якості характеру виконують комунікативну функцію. Особистість приростає свідомістю (знаннями, волею), відповідальними вчинками, суспільно значущими діяннями.

Індивідуальність-саморегульована, саморозвиватися 9 здібностях, заснована на біологічних задатках індівіД3 і представлена в самосвідомості (як Я-концепція) психологічна організація людини, яка визначає активність психічної діяльності (творчу психічну активність Пр0 'явища самості, в відміну від реактивності, притаманною біологічній природі інстинктів індивіда або соціальної природи колективних і умовних рефлексів особистості).

Природа індивіда - біологічна, природа особистості - соціальна, природа індивідуальності - духовна. Відповідно індивідуальна, особистісними, індивідуальними стаєш ^ відмінності біологічного, соціального, духовного буття чел0 'століття. У цьому зв'язку людина, залишаючись біологічною істотою (індивідом), освоює соціальний простір (як особистість), а як індивідуальність стикається з світом духу, що лежить за межами відчуттів (так званими «етносфери», «ноосферою» і «псіхосфери»), т. е. є не тільки планетарним (земним), а й космічним феноменом.

Детермінантами, збудливими і направляючими психічну активність людини, в особистість є потреби, в індивідуальності - мотиви, в особистості - цілі. Функціональна завдання потреби - виживаність організму, мотиву - індивідуально значущий вибір, мети - успішність діяльності.

Особистість розвивається через індивідуальне (через здібності), індивідуальність проявляється через особистісне (через суспільно корисну діяльність). Саме розвиненою індивідуальності належить роль синтезу індивіда і особистості, несвідомого і усвідомленого, свідомості і самосвідомості, фізичного і соціального Я, ідеального і реального Я - і тим самим роль стабілізації, збереження цілісності триєдиної сутності людини. Чим більше стає в людині загального (соціально-особистісного та духовно-космічного) як свого, переломленого через індивідуальність, тим ширше душа, тим сильніше розвинена його духовність.

Пристосування до соціуму, в якому розвивається психіка людини, в середовищі якого задовольняються його потреби, пов'язане зі значимими людьми, котрі висувають до людини, що входить в той чи інше конкретне соціальний простір, певні вимоги, правила співжиття. Процес засвоєння - інтеріоризація - цих норм людиною розуміється як психічний механізм її соціалізації. Зрозуміло, що в різних соціальних групах вимоги різні і навіть іноді прямо протилежні. Тому в поняття соціалізації необхідно включити її спрямованість, обмежену моральними законами суспільства, відомими ще з часів Мойсея, і видами професійної діяльності, суспільно затребуваними законодавством. Саме такого роду цивілізовану соціалізацію ми будемо розуміти як соціальну адаптацію. Адаптація до маргінальних антигуманним верствам суспільства (кримінальні злочинці, терористи, сатаністи, бомжі тощо), следо вательно, суть асоціальна адаптація (соціально збочена, соціально-маргінальна адаптація). У цьому зв'язку особистість (персональний виконавець тих чи інших соціальних ролей) може формуватися і отримати високий соціальний статус (завдяки успішній діяльності) у рамках як соціальної, так і асоціальної адаптації. .

Адаптація - це не тільки пристосування людини до зовнішнього середовища, її вимогам (акомодація), а й пристосування зовнішнього середовища до себе, до своїх потреб (асиміляція). Результатом адаптації є комфорт: душевний (психічна адаптація) і соціальний (соціальна адаптація). Може виникнути така ситуація, коли є акомодація, але немає асиміляції. Це означає, що є соціальна адаптація, але немає адаптації психічної. Наприклад, год; еловек, підкоряючись умовностей престижного соціального стану, може стати соціально успішним, але емоційно його не задовольняє соціальне оточення, соціальна роль, професійна діяльність, т.к. не виражають його прагнення до самореалізації, його мотивацію і здібності.

Прикладом іншого неспівпадання - асиміляції без акомодації - можуть бути революціонери, опозиціонери, відлюдники, святі.

У цьому зв'язку визначимо психічну адаптацію як самореалізацію в соціальній дійсності індивідуальності людини, його схильностей і здібностей, що дозволяють асимілювати соціальне оточення.

Однак можна психічно адаптуватися до соціальних ролям злочинця, утриманця, політика антигуманної ідеології і т.д., тобто психічна адаптація не завжди збігається з цивілізованою соціальною адаптацією. Тому повна, завершена адаптація є соціально-психічна адаптація. В результаті соціально-психічної адаптації в процесі соціалізації людини відбувається становлення його соціально-психічної зрілості.

Соціально зріла людина - це ефективно інтегрований у суспільство індивідуум, здатний самостійно і відповідально розпоряджатися своєю долею, знаходити взаєморозуміння з оточуючими людьми, ефективно взаємодіяти з ними на моральної та професійній основі, вирішуючи спільні соці альні завдання. Соціальну зрілість, проявляемую в зовнішній діяльності, з боку внутрішньої діяльності забезпечує зрілість психічна * ЛЮДИНА індивід індивідуальність особистість ПРИРОДА ЛЮДИНИ біологічна духовна соціальна ДЕТЕРМІНАНТИ ПСИХИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТІ потреби мотиви мети ПОТЕНЦІАЛ розвитку і саморозвитку задатки творчі, вольові, духовні здібності репродуктивні здібності ОСНОВНІ СИСТЕМИ ВЛАСТИВОСТЕЙ інстинкти, темперамент , здоров'я мотивація, характер, моральність інтелект, мораль, етика ДІНАМІКАБИТІЯ вікові зміни (дозрівання і старіння) саморозвиток розвиток (за допомогою соціуму) ПРОЦЕСИ І ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНО-психічної адаптації аккомодация до соціального середовища (біологічний комфорт) асиміляція соціального середовища (самовираження, психічна зрілість) інтеріоризація культури, соціалізація (соціальна зрілість) На завершення повернемося до поняття «розвиток», до питання про те, як відбувається розвиток людини в суспільстві.

Розвиток людини - процес перетворення його генетичних задатків у здібності освоєння конкретної діяльності, способів поведінки, культурної спадщини людства за допомогою інших людей і соціальних інститутів (сім'ї, освітніх установ, трудових колективів та ін.) У розвитку людини велике значення має час збігу біологічного дозрівання тих чи інших фізичних, духовних, інтелектуальних задатків з адекватною йому соціальною ситуацією розвитку саме цих задатків. Розвиток являє собою тільки початковий етап (ініціацію) трансформації задатків в здібності, триваючий процесом саме розвитку, вищою стадією якого є творчий внесок людини в культурну спадщину людства. Розвиток і саморозвиток здійснюються в ігровій та навчальної, побутової і трудової діяльності.

Необхідно також зупинитися на проблемі співвідношення в становленні особистості впливів на психіку людини ззовні і внутрішніх детермінант. Впливи ззовні ми розуміємо як формуючі по заданому соціальному зразком (формування особистості). Розвиток же відбувається зсередини від задатків індивіда. Крім гармонійного співвідношення зовнішніх і внутрішніх впливів на процес становлення особистості, коли зовнішній вплив зводиться до дбайливого культивування, доданню досконалих форм здібностям людини, може (уже в конфліктних відносинах) отримати переважання одна з названих сил. Потужні задатки, відомі як обдарованість, немов деревце через асфальт, проростають, саморозвиваються незважаючи на зовнішні перешкоди. З іншого боку, жорсткі формують соціальні умови, немов дерев'яні китайські черевики на ступнях дівчинки, так і залишають задатки нереалізованими, подібно до тієї скутою ніжці, яка так і залишається у дорослої жінки маленької, дитячої.

Найбільш важливий вибір особистість робить в тій або іншій своїй соціальної ідентифікації. Цей вибір детермінується різними механізмами (наслідування, навіювання, раціональний аналіз, емоційний потяг, об'єктивно склалася безальтернативна ситуація). Людина вибирає свою приналежність цивілізації (людству, що йде по шляху науково-технічного прогресу на основі спільних моральних заповідей), культурі (морально-етичним, релігійним звичаям народу, своєї нації), державі, обмеженому географічною територією (патріотизм емоційного вибору або кар'єрне прагнення у владу при виборі раціональному), цінностям і правилам тієї чи іншої соціальної групи (професійної, сімейної, страт-ної, класової та ін.) Нарешті, вибір може впасти і на життя одинака поза суспільством, і на життя людини, творчо пізнає не природний і соціальний світ (у мистецтві, політиці, природничих науках), а світ духу (в самовихованні волі, в молитвах або езотеричних практиках).

Література 1.

Ананьєв Б.Г. Людина як предмет пізнання. - Л., 1968. 2.

Леонтьєв А.Н. Діяльність, свідомість, особистість. М., 1975. 3.

Мерлін B.C. Нарис інтегрального дослідження індивідуальності. М., 1986. 4.

Рубінштейн С.Л. Буття і свідомість. М., 1957. 1.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " розвиток і саморозвиток людини "
 1. Педагогіка
  розвиток, формування особистості людини, її етики, моралі, моральності по соціально прийнятим нормам поведінки на відміну від« навчання »грамоті, наукам і мистецтвам. Під «освітою» відповідно до Закону РФ «Про освіту» (1992 р.) розуміється цілеспрямований процес навчання і виховання в інтересах особистості, суспільства і держави, що супроводжується констатацією досягнення громадянином
 2. КАТЕГОРІЇ саморозвиток і самостановления ДИТЯЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
  розвитку та самостановления дитячої особистості в системі організованих і стихійних взаємодій і відносин. Мова йде не про самовиховання, хоча воно може тут бути присутнім, а про природну суб'єктної активності індивіда, рухомого і виховується під впливом таких внутрішніх спонтанних сил, як потреби, інстинкти, потяги, бажання, здібності, прагнення до самовияву і
 3. Висновки по I чолі 1.
    розвитку і саморозвитку соціально-ціннісних характеристик особистості, що дозволяє виконувати соціально-ціннісні функції в колективі, попереджати і усувати негативні прояви поведінки. 2. Професійно-педагогічна компетентність менеджера реалізується через функції: а) інформаційно-комунікативну - пов'язана із створенням необхідного інформаційного потоку в процесі
 4. 1.10. БАР'ЄРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    розвитку. Дайте відповідь на наступні питання, поставивши такі бали: 5 - якщо дане твердження повністю відповідає дійсності; 4 - швидше відповідає, ніж ні; 3 - і так, і ні; 2 - швидше не відповідає; 1 - не відповідає. 1. Я прагну вивчити себе. 2. Я залишаю час для розвитку, як би не був зайнятий роботою і домашніми справами. 3. Виникаючі перешкоди стимулюють
 5. Глибинне психологічне інтерв'ю.
    розвитку та оцінки персоналу «Мистецтво ділового життя» Алли Новікової проводить навчальний курс з оцінки персоналу в програмі HR-практикум. У ньому методи і процедури оцінки персоналу розглядаються в контексті інших HR-функції - мотивації, найму та адаптації, розвитку. До речі, там же пропонується практично унікальний на вітчизняному ринку продукт - відкритий ассессмент-центр для оцінки
 6. Цілі і завдання професійно-педагогічної підготовки юристів
    розвитку і саморозвитку; - формування у студентів, курсантів і слухачів умінь виявляти педагогічні явища, які характерні для їх майбутньої правоохоронної діяльності, аналізувати, розуміти і професійно оцінювати їх; - формування вмінь розв'язувати педагогічні проблеми, враховувати педагогічний аспект професійних проблем і використовувати педагогічні
 7. Позитивно-розумна форма логічного.
    розвитку, 3) а тому найбільш повно і, отже, 4) цілісно (Мал. 1). Діалектична логіка, за Гегелем, це наука про форми правильного мислення (як і формальна логіка), але на відміну від формальної діалектична логіка є спосіб "сходження" думки (знання) "від абстрактного до конкретного", тобто спосіб побудови конкретно-цілісного " діалектичного поняття ", що вбирає
 8. Етап 6. Самонавчальна організація.
    розвитку підлеглих перетворюється на інструмент розвитку організації. Принцип саморозвитку приймається як основна цінність корпоративної культури і стає серйозною конкурентною перевагою компанії в умовах посилення конкурентної боротьби. Для того щоб втілити принцип саморозвитку на практиці, в організації вводиться інститут наставництва. Лінійних менеджерів навчають технології
 9. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    розвитку загальноосвітньої школи в Росії наприкінці XX - початку XXI в. 4. Розкрийте актуальні проблеми розвитку вищої освіти в Росії та основні напрямки реформування вітчизняної вищої школи. 5. Який предмет, цілі і завдання професійної педагогіки? 6. Назвіть основні особливості трудового колективу, які надають педагогічний вплив на своїх
 10. Потенціал розвитку особистості керівника
    розвитку і самовдосконалення, вміння досягати результату і долати власні недоліки. Це вже не поточний рівень, а ті можливості, якими володіє менеджер, той розвиток, який може актуалізуватися. У поняття саморозвитку входять наступні складові: бажання змінюватися, усвідомлення того, що багато чого в житті залежить від тебе самого; адекватна самооцінка, усвідомлення своєї
 11. ДОДАТОК
    розвитку, самовиховання, самовдосконалення Об'єкт (Моніторинг реалізаційної діяльності] Індивідуалізація педагогічної технології Умови середовища Схема 4 3-й (заключний) етап - результативний Соціальне замовлення Мета Зміст З'ясування вимог соціального замовлення Суб'єкт (суб'єкти) Попередня оцінка результату -? Адаптація Загальна оцінка результату
 12. Тема 11. Сімейне консультуванні і терапія подружніх і дитячо-батьківських відносин
    розвитку дитини можуть лежати або: а) в особливостях відносин батьків до дитини і їх стилі виховання, б) в спотвореннях внутрішньої логіки саморозвитку дитини; в) в неправильно протікають процесах спілкування між дітьми і батьками; г) всі відповіді вірні. Текст взято з психологічного сайту
 13. 3. ЖИТТЯ: ДЕТЕРМІНАЦІЯ І Волен
    розвитку і самовдосконалення, культуротворчих-ства і творення усложняющейся впорядкованості світу в боротьбі з ентропією. У молодості людині здається, що життя нескінченне, і під це подання він будує свої життєві плани і цілі, вважаючи встигнути і те, і інше, і третє, і четверте. Але життя вносить свої корективи, висуваючи на перший план одні цілі і відсуваючи на задній - інші.
 14. Філософське розуміння свідомості
    розвитку духу з гегелівської діалектикою. Матеріалістична концепція свідомості. Натуралізм в розумінні свідомості. Людина як машина. Сенсуалистской концепція розуму. Обмеженість розуму. Сучасна модель свідомості. Багатоплановість проблем свідомості. Аспекти свідомості. Статус свідомості. Рівні свідомості. Свідомість і діяльність. Предметно-практичний характер свідомості. Роль спілкування та
 15. Діалектичне поняття.
    розвитку. Ідея системності, сформульована в загальному вигляді, випливає з розрізнення Гегелем двох аспектів, в яких має розглядати предмет у сфері буття: 1) предмет, взятий сам по собі, тобто ізольовано від інших предметів; 2) предмет, узятий в системі, тобто у співвідношенні з іншими предметами. Виникає питання про "базової" точці зору на предмет (тобто філософсько-методологічної
 16. Додаткова література: 1.
    розвиток особистості учня. - СПб., 1996. 10. КРИУЛИН А. А. Професійна культура і система психологічної підготовки вчителя: Мікроергономіческій підхід. - М., 1996. 11. КРИУЛИН А. А. Врятувати освіту. Як? (Роздуми психолога). - Курськ, 2001. 12. Лийметс Х.Й. Групова робота на уроці. - М., 1975. 13. Моделювання педагогічних ситуацій / За ред. Ю.Н. Кулюткіна, Г С.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua