Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

ЗЗ.Види і прояви антиконкурентних дій (монополістичних зловживань).


Законодавство про захист економічної конкуренції, яке ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України і складається з законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про Антимоно-польний комітет України», «Про захист від недобросовісної конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів, можнавважати сформованим.
Закон визначає групи порушень законодавства про захист економічної конкуренції:
- антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання.
Це дії, які стосуються:
1) встановлення цін чи інших умов придбання або реа лізації товарів;
2) обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-тех нологічного розвитку, інвестицій або встановлення конт ролю над ними;
3) розподілу ринків чи джерел постачання за територі альним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реа лізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;
4) спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;
5) усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, по купців, продавців;
6) застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції;
7) укладення угод за умови прийняття іншими суб'єкта ми господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичая ми в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод;
8) суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин.
- зловживан ням монопольним (домінуючим) становищем на ринку.
Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається:
1) встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку;
2) застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб'єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об'єктивно виправданих на те причин;
3) обумовлення укладання угод прийняттям суб'єктом господарювання додаткових зобов'язань, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета
договору;
4) обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку, що завдало чи може завдати шкоди іншим суб'єктам господарювання, покупцям, продавцям;
5) часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання;
6) суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин;
7) створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання.
- антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.
До них відносяться:
заборона або перешкоджання створенню нових підпри ємств чи здійснення підприємництва в інших організацій них формах у будь-якій сфері діяльності, а також встанов лення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво, придбання чи реалізацію певних видів товарів;
пряме або опосередковане примушення суб'єктів гос подарювання до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні чи інші форми об'єднань або здійснення уз: годжених дій концентрації суб'єктів господарювання в інших формах;
пряме або опосередковане примушення суб'єктів гос подарювання до пріоритетного укладення договорів, пер шочергової поставки товарів певному колу споживачів чи першочергового їх придбання у певних продавців;
будь-яка дія, спрямована на централізований розподіл товарів, а також розподіл ринків між суб'єктами господа рювання за територіальним принципом, асортиментом то варів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом спо живачів чи продавців;
встановлення заборони на реалізацію певних товарів з одного реґіону країни в іншому або надання дозволу на ре алізацію товарів з одного реґіону в іншому в певному об сязі чи за виконання певних умов;
надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пільг чи інших переваг, які став лять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів що призводить або може призвести до недопущення, усу нення, обмеження чи спотворення конкуренції;
дія, внаслідок якої окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання створюються неспри ятливі чи дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами;
дія, якою встановлюються не передбачені законами Ук раїни заборони та обмеження самостійності підприємств, у тому числі щодо придбання чи реалізації товарів, ціноутво рення, формування програм діяльності та розвитку, розпо рядження прибутком.
- обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань, яка полягає в тому, що суб'єктам господарювання, об'єднанням забороняється схиляти інших суб'єктів господарювання до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяти вчиненню таких порушень, а також примушувати інших суб'єктів господарювання:
- до антиконкурентних узгоджених дій, визначених ст. 6 Закону;
- до узгоджених дій, визначених ст. 7, 8, 9 та 10 Закону;
- до участі у концентрації суб'єктів господарювання, визначеної ст. 22 Закону (ст. 18 Закону «Про захист економічної конкуренції»).
- недобросовісна конкуренція
ЗУ «Про захист від недобросовісної конку-ренції» визнає недобросовісною конкуренцією, зокрема, такі дії:
- неправомірне використання чужих позначень, рек-ламяих матеріалів, упаковки;
- неправомірне використання товару іншого виробника;
- копіювання зовнішнього вигляду виробу;
- порівняльна реклама;
- дискредитація господарюючого суб'єкта (підприємця);
- купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом;
- схилення до бойкоту господарюючого суб'єкта (підприємця);
- схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника);
- схилення господарюючого суб'єкта (підприємця) до розірвання договору з конкурентом; підкуп працівника постачальника;
- підкуп працівника покупця (замовника);
- досягнення неправомірних переваг у конкуренції;
- неправомірне збирання комерційної таємниці;
- розголошення комерційної таємниці;
- схилення до розголошення комерційної таємниці;
- неправомірне використання комерційної таємниці (ст.ст.4-19 Закону).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ЗЗ.Види і прояви антиконкурентних дій (монополістичних зловживань)."
 1. § 1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності
  види суспільно небезпечних діянь, що порушують функції державних органів або органів самоврядування, підприємств, установ або організацій, незалежно від форми власності та галузей діяльності службових осіб (статті 364-370 КК). Для встановлення кримінального механізму службового діяння необхідно з'ясувати: 1) чи мало місце порушення службовою особою зумовлених його службовим становищем
 2. § 2. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій
  прояви порушень надзвичайно різноманітні, що потребує проведення певної їх класифікації. За першою підставою для класифікації, пов'язаною зі становищем суб'єкта на ринку, порушення поділяються на дві категорії: 1. Порушення, спрямовані на досягнення монопольного (домінуючого) становища на ринку. 2. Порушення, пов'язані з використанням монопольного (домінуючого) становища на ринку. За сутністю
 3. 5. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
  антиконкурентні узгоджені дії; 2) зловживання монопольним (домінуючим) становищем; 3) антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю; 4) невиконання рішення, попереднього рішення органів Антимонопольного комітету України або їх виконання не в повному обсязі; 5) здійснення учасниками узгоджених дій - суб'єктами
 4. Висновки
  види діяльності та експлуатуються відповідні об'єкти. Необ-хідно також передбачати особливий статус осіб, які тимчасово або постійно знаходяться в зоні підвищеного екологічного ри-зику, та тих, що постраждали внаслідок дії екологічно небезпечних чинників. Ризик підвищеної екологічної небезпе-ки зобов'язує еколого-правову науку по-новому оцінювати факти її прояву. Ці фа-кти, які набувають
 5. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  види діяльності та експлуатуються відповідні об'єкти. Необхідно також передбачати особливий статус осіб, які тимчасово або постійно знаходяться в зоні підвищеного екологічного ризику, та тих, що постраждали внаслідок дії екологічно небезпечних чинників. Ризик підвищеної екологічної небезпеки зобов'язує еколого-правову науку по-новому оцінювати факти її прояву. Ці факти, які набувають юридичного
 6. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  види служби у відповідних державних органах оборони, внутрішніх і закордонних справ, безпеки, прокуратури, судочинства тощо. Конкурсність, об'єктивність, прозорість і гласність у прийнятті на державну службу та просуванні по службовій кар'єрі. Для приймання на посади державних службовців доцільно перейти до єдиного порядку проведення конкурсу та стажування із складанням іспиту. Необхідно
 7. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  види діяльності; - видача документів, що засвідчують права громадян; - реєстрація і перереєстрація документів громадян; - видача дублікатів різних документів громадян; - державна реєстрація майнових прав громадян та інших фізич них і юридичних осіб; - видача дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї тощо, на розміщення підприємств сфери обслуговування в пунктах пропуску через
 8. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  види: а) основні- регулюючі найважливіші суспільні відносини між суб'єктами міжнародного права; б) підпорядковані - які конкретизують і доповнюють основні норми. Підпорядковані норми, у свою чергу, діляться на два види: піднорми основних норм - наприклад, застосування норми про територіальну юрисдикцію до індивідів, до власності і кораблів у просторах, що знаходяться під винятковою
 9. 57. Правосуб'єктність міжнародних організацій
  види і напрямки її пра-вотворчої діяльності відрізняються один від одного. Тому конкретний обсяг повноважень, наданих міжнародній організації в сфері правотворчості, можна виявити тільки на основі детального аналізу її установчого акту. У міжнародній доктрині щодо основ для правотвор-чого процесу міжнародної організації є дві позиції. Одні автори думають, що міжнародна організація вправі
 10. 76. Державна територія
  види державної території докладніше. Прийнято вважати, що сухопутна територія включає всю сушу, незалежно від місця розташування її окремих складових частин. Будинки і споруди, що спираються на грунт або проникають усередину його, розглядаються як приналежність території, і усе, що відбувається на них або в них, відбувається в межах державної території. Острівні території або анклави
© 2014-2021  ibib.ltd.ua