Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпаргалка по адміністративному праву України, 2011 - перейти до змісту підручника

100. Управління освітоюОсвіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.
Центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти є Міністерство освіти і науки.
Міністерства, яким підпорядковані заклади освіти, разом з МОН беруть участь у здійсненні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, у проведенні державного інспектування та акредитації закладів освіти, здійснюють контрольні функції з додержання вимог щодо якості освіти, забезпечують зв'язок із закладами освіти та державними органами інших країн з питань, що належать до їх компетенції, організують впровадження у практику досягнень науки і передового досвіду.
Вища атестаційна комісія - організує і проводить атестацію наукових і науково - педагогічних кадрів, керує роботою з присудження наукових ступенів, присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. ВАК є центральним органом державної виконавчої влади , підвідомчим КМУ.
МОН АРК здійснює повноваження керівництва освітою, крім повноважень, віднесених до компетенції МОН, міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти.
Державну політику в галузі освіти на місцях здійснюють місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Дошкільна освіта і виховання здійснюється у сім'ї, дошкільних закладах освіти у взаємодії з сім'єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання.
Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно - культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництв, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.
Позашкільна освіта та виховання є частиною структури освіти і спрямовуються на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.
Професійно - технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації.
Вища освіта забезпечує фундаментальну, наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо - кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, вдосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.
Види вищих закладів: університет, академія, інститут, консерваторія, коледж, технікум.
Структура вищого закладу освіти: інститут, науково - дослідний інститут, факультет, кафедра, секція.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "100. Управління освітою"
 1. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  управління персоналом». Одночасно ця багатогранна соціальна діяльність і різні аспекти її впливу на підприємство, людину і суспільство є об'єктом аналізу багатьох наук. Управління персоналом - відносно молода наука. Хоча велика кількість її ідей і теорій виникли на початку XX ст. і навіть раніше. Довгий час вони розвивалися у межах різних наук, пов'язаних з виробництвом і діяльністю, головним
 2. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  управління водними рес-ми на - основі басейнового принципу; - завершення створення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища; - створення системи прогнозування, запобігання та оперативних дій у разі надзвичайних ситуацій природного і природно-техногенного походження; - забезпечення екологічного супроводу процесу конверсії військово-промислового комплексу; - здійснення
 3. 1. Поняття і система екологічного права
  управління і контролю в екологічній сфері; -- встановленні економічної та юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства; -- координації екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства на основі науково-обгрунтованих і юридично зафіксованих норм і стандартів. Принципи екологічного права -- це вихідні засади та загально обов'язкові правила, зафіксовані в
 4. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  управління водними рес-ми на основі басейнового принципу; завершення створення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища; створення системи прогнозування, запобігання та оперативних дій у разі надзвичайних ситуацій природного і природно-техногенного походження; забезпечення екологічного супроводу процесу конверсії військово-промислового комплексу; здійснення заходів
 5. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  управління. На коло суб'єктів впливають такі фактори, ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА Б! БлоТЁ К А~ НАВЧАЄ ""-"' як: політичні, економічні, ідеологічні. Коло суб'єктів адміністративного права досить багаточисельне і різноманітне. Суб'єктів адміністративного права можна розділити на два види: індивідуальні та колективні. В адміністративній науці їх часто називають фізичні та юридичні особи. Варто мати на
 6. Тема 6. Форми державного управління
  управління. Поняття, ознаки та класифікація актів державного управління. Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління. Поняття, ознаки і функції адміністративного договору. При вивченні данної теми необхідно мати на увазі, що форма державного управління - це зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються органами державного управління для реалізації поставлених перед ними завдань.
 7. Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
  управління освітою і наукою. Система органів управління освітою і наукою та їх повноваження. Адміністративно-правовий статус закладів освіти, наукових установ і наукових товариств. Управління Одеською національною юридичною академією. Державний контроль за діяльністю органів освіти. При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що Конституція України в статті 53 закріплює право
 8. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  управління 1. Поняття і сутність державного управління. Принципи державного управління та їх характеристика. 3. Функції державного управління. 4. Рівні державного управління. 5. Стадії державного управління. Література: 1, 2, 9,17, 42, 72, 76, 80, 82, 88 та ін. Тема 6. Форми державного управління 1. Поняття і види форм державного управління. 2. Поняття та особливості актів державного
 9. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  управління. 14. Функції державного управління: поняття, види та їхня харак теристика. 15. Принципи державного управління: поняття, види та їхня ха рактеристика. 16. Понятя та види методів державного управління. 17. Поняття, ознаки та види актів державного управління. Вимоги, що висуваються до актів дежавного управління. (^18.)Поняття та види методів державного управління. 115 19. Поняття і види
 10. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  100. Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Административный договор: опыт законода тельного регулирования в Германии // Государство и право. - 1996. - № 4. 102. Старилов Ю.Н. Государственная служба в Российской Федера ции. Теорет.-прав. исслед. - Воронеж, 1996. 103. Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. - М., 1996. 104. Стефанюк В., Голосніченко І.,