Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

1.Принципи побудови платіжних рахунків у балансі

Організація грошових розрахунків - це одна із функцій комерційних банків.
Грошовий обіг - це сукупність платежів (розрахунків), які здійснюються безготівковими перерахунками або готівкою. Грошовий обіг за структурою поділяється на готівковий та безготівковий.
Готівковий обіг включає платежі, які здійснюються готівкою і переважно пов'язаний з доходами та витратами населення. Існують певні обмеження щодо застосування розрахунків готівкою між суб'єктами господарської діяльності.
Під безготівковим обігом розуміють систему грошових розрахунків, які провадять без участі готівки.
Грошовий обіг регулюється чинним законодавством та нормативними актами НБУ. В основному його організації покладені принципи:
усі підприємства, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, зобов'язані зберігати грошові кошти на рахунках у банку. В касі підприємства можуть знаходитись кошти готівкою в межах ліміту і терміну, які встановлені банком.
грошові розрахунки провадять переважно через банки шляхом безготівкових розрахунків;
платежі здійснюються банком зі згоди або за дорученням платника і відповідно з наданими підприємством грошово-розрахунковими документами, які не обертаються поза банками.
Клієнти мають право самостійно обирати банк для розрахунково-касового обслуговування і за усіма видами операцій можуть користуватись послугами одного або декількох комерційних банків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.Принципи побудови платіжних рахунків у балансі"
 1. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  принципами нарахування, відповідності та обережності. Відповідно до принципу нарахування дохід визнається одержаним у момент, коли він зароблений, а не коли надійшли відповідні кошти, тобто в момент продажу активів або надання послуг. Витрати визнаються в обліку в момент, коли вони понесені, а не коли сплачені гроші. Зіставлення доходів і витрат відбувається на підставі принципу відповідності.
 2. 4. План рахунків і принципи його побудови
  принципів і міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та є обов'язковим для використання банками України. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України затверджена постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 280, із змінами та доповненнями (далі - Інструкція) встановлює порядок ведення рахунків
 3. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  побудови звітності. Формування номера аналітичного рахунка(рис. 3) Рис. 3. Формування номера аналітичного рахунку Номер аналітичного рахунку вказує на зовнішнє подання ідентифікатора рахунку при розрахунках та в банківських документах. Номер має до 14 цифр. Перші п'ять жорстко регламентовані. Інші (від 0 до 9 цифр) банк формує відповідно до власних можливостей і потреб. До номера аналітичного
 4. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  принципами міжнародних стандартів обліку. На сучасному етапі розвитку банківської системи України постає завдання створення системи внутрішнього контролю банку, яка б охоплювала політику та процедури кожної банківської установи, сприяючи її успішній діяльності. Система бухгалтерського обліку має задовольняти такі вимоги: 1. Актуальність Усі здійснювані банком операції слід щодня відображувати в
 5. 3. Облік вкладень банку в цінні папери
  принципи цього обліку. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком з метою їх подальшого продажу. Придбані для продажу акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком відображаються за балансовими рахунками групи 310 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж". Вкладення банку в цінні папери відображаються за первісною
 6. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  принципу мультивалютності, який полягає у відображенні операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що й операції у гривні. Цей принцип реалізується за допомогою додаткової бази валютних параметрів, які на рівні синтетичних рахунків забезпечують інформацією у розрізі видів банківської діяльності (операцій). На рівні аналітичних рахунків формується деталізована інформація, яка є предметом
 7. Словник-довідник
  принципах підприємництва і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності всім належним йому на праві господарського відання майном. Державне (комунальне) господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене державними (комунальними) підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України або, у визначених законом випадках, рішенням міністерств (інших органів, до сфери управління яких
 8. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою. Разом з тим бухгалтерський облік нарахованих доходів і витрат здійснюється не рідше одного разу на місяць за кожною операцією (договором) окремо. Дисконт - це різниця між номіналом цінних паперів і ціною придбання, якщо остання нижча номіналу. Сума дисконту у разі купівлі цінних паперів ураховується як елемент
 9. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  принципу відповідності. Вони включаються до Звіту про фінансові результати у періоді, в якому був визнаний дохід, для отримання котрого були здійснені ці витрати. Різниця між доходами і витратами банку становить фінансовий результат його діяльності: якщо доходи перевищують витрати - прибуток, якщо витрати перевищують доходи - збиток. Прибуток - це збільшення власного капіталу в результаті
 10. 4. Система рахунків для обліку капіталу
  рахунків і є залишковим інтересом акціонерів банку в активах за відрахування зобов'язань. Клас 5 включає два розділи: розділ 50 - "Статутний капітал та інші фонди банку"; розділ 51 - "Результати переоцінки". Цілком очевидно, що формування капіталу розпочинається з формування статутного фонду банку. Зареєстрований статутний капітал обліковується на балансових рахунках групи 500 "Статутний капітал
© 2014-2022  ibib.ltd.ua