Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е . А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

3. Експертиза заявкиПодана в Патентне відомство заявка проходить формальну експертизу, а щодо винаходів і промислових зразків - також експертизу по суті. При експертизі заявки на корисну модель перевірка відповідності умовам патентоспроможності, тобто експертиза по суті, не здійснюється. Свідоцтво на корисну модель видається під відповідальність заявника без гарантії дійсності.
Формальна експертиза заявок на всі види об'єктів промислової власності проводиться за єдиними правилами, закріпленим у п. 1-5 ст. 21 Патентного закону. Її основні положення зводяться до наступного. Формальна експертиза проводиться після закінчення двох місяців з дати надходження заявки в Патентне відомство. За письмовим клопотанням заявника формальна експертиза може бути розпочато і до закінчення зазначеного терміну.
У ході проведення формальної експертизи заявки перевіряється наявність необхідних документів, дотримання встановлених вимог до них і розглядається питання про те, чи відноситься заявлена пропозиція до об'єктів, яким надається правова охорона, а також оцінюються подані заявником додаткові матеріали за заявкою. Зокрема, якщо ці матеріали змінюють сутність заявленого об'єкта, заявнику може бути запропоновано оформити їх як самостійної заявки.
Про позитивному результаті формальної експертизи та встановлення пріоритету заявнику надсилається письмове повідомлення. При встановленні факту подачі заявки на непатентоспроможним об'єкт приймається рішення про відмову у видачі патенту.
За заявкою, поданою з порушенням вимоги єдності, заявнику пропонується протягом двох місяців повідомити, який з об'єктів повинен розглядатися, і внести уточнення в документи заявки.
При позитивному рішенні формальної експертизи подальша доля заявок на винаходи, корисні моделі та промислові зразки розрізняється. По закінченні 18 місяців від дати надходження заявки на винахід Патентне відомство публікує відомості про неї, після чого будь-яка особа має право знайомитися з її матеріалами. За клопотанням заявника відомості про заявку можуть бути опубліковані і раніше зазначеного терміну. При цьому автор винаходу має право відмовитися бути згаданим у публікованих відомостях за заявкою.
Експертиза заявки на винахід по суті з перевіркою патентоспроможності винаходу проводиться лише за клопотанням заявника або третіх осіб, подаваемому в Патентне відомство в будь-який час протягом трьох років з дати надходження заявки. Якщо клопотання не буде подана у зазначений строк, заявка вважається відкликаною. Патентне відомство повідомляє заявника про надійшли клопотаннях третіх осіб.
Якщо в результаті експертизи заявки по суті Патентне відомство встановить, що заявлений винахід, виражене формулою, запропонованою заявником, відповідає умовам патентоспроможності, виноситься рішення про видачу патенту з даною формулою. При невідповідності винаходу з формулою заявника умовам патентоспроможності приймається рішення про відмову у видачі патенту.
Крім експертизи по суті заявник і треті особи можуть клопотати про проведення за заявкою, що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом, інформаційного пошуку для визначення рівня техніки, в порівнянні з яким буде здійснюватися оцінка новизни і винахідницького рівня заявленого пропозиції.
На відміну від патенту на винахід свідоцтво на корисну модель, як зазначалося, видається без проведення експертизи по суті. Рішення про видачу свідоцтва приймається, якщо в результаті формальної експертизи буде встановлено, що заявка подана на патентоспроможного об'єкт і правильно оформлена. При цьому, однак, і заявник, і треті особи не позбавляються права клопотати про проведення інформаційного пошуку за заявкою для визначення рівня техніки, в порівнянні з яким оцінюється патентоспроможність корисної моделі.
Відомості про видачу свідоцтва на корисну модель публікуються, після чого будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки.
Проведення експертизи заявки на промисловий зразок по суті (при позитивному результаті формальної експертизи) здійснюється за правилами, подібним з аналогічною експертизою заявок на винаходи. Відмінність полягає в тому, що заявка на промисловий зразок не публікується. Публікуються відомості про видачу патенту на промисловий зразок, що дозволяє будь-якій особі познайомитися з матеріалами заявки. Публікація відомостей про видачу патенту є важливим етапом всього процесу отримання патенту. За загальним правилом відомості про видачу патенту публікуються в офіційному бюлетені Патентного відомства за умови сплати заявником мита за видачу патенту. Зазначені відомості включають ім'я автора (авторів), якщо він (вони) не відмовився бути згаданим, і патентовласника, назва і формулу винаходу або корисної моделі чи перелік істотних ознак промислового зразка та його зображення.
Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Патентне відомство вносить винахід, корисну модель або промисловий зразок в один з Державних реєстрів РФ (тобто відповідно винаходів, корисних моделей чи промислових зразків). Після цього Патентне відомство видає патент особі, на ім'я яких він просить. За наявності декількох таких осіб їм видається один патент. У необхідних випадках на прохання патентовласника йому може бути виданий Патентним відомством дублікат охоронного документа на об'єкт промислової власності1.
Заявник вправі до публікації відомостей за заявкою на винахід, але не пізніше дати його реєстрації або до дати реєстрації промислового зразка або корисної моделі відкликати заявку.
Заявник вправі до публікації відомостей про заявку на винахід перетворити її в заявку на корисну модель шляхом подачі заяви в Патентне відомство. До прийняття рішення про видачу свідоцтва допускається також перетворення заявки на корисну модель в заявку на винахід. В обох випадках зберігається пріоритет першої заявки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Експертиза заявки "
 1. I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
  експертиза патентної заявки 3. Дата пріоритету І. Опублікування патентних заявок К. Експертиза заявки по суті Л. Заперечення проти заявки М. Термін дії патентної охорони Н. Права патентовласника 1. Права на продукт 2. Права на спосіб виготовлення О. Обмеження прав патентовласника 1. Вільне використання запатентованих об'єктів 2. Використання патенту без згоди
 2. А. Теоретичні основи патентної охорони
  експертиза заявки і один раз оплачувалася патентна мито. І хоча ця мета поки що не досягнута, повільне просування до неї має місце. Користь, принесена системою патентування, неоднакова в різних країнах. Країни, которие.експортіруют технології, отримують користь із хороших систем патентування по всьому світу, оскільки доходи, принесені їм монопольним володінням, а також доходи
 3. 3. Євразійська патентна конвенція
  експертизу заявки по суті. Рішення про видачу або про відмову у видачі євразійського патенту приймається від імені Євразійського патентного відомства колегіями, що складаються кожна з трьох експертів, є штатними співробітниками Євразійського патентного відомства. При незгоді з рішенням Євразійського патентного відомства заявник може в тримісячний термін з дати отримання повідомлення про
 4. Ж. Попередня експертиза патентної заявки
  експертизі. Спочатку проводиться формальна експертиза, що встановлює відповідність заявки формальним вимогам по оформленню, і перевіряється факт сплати мита. Зазвичай, проблеми невідповідності оформлення заявки встановленим вимогам виникають у винахідників - любителів, які мають намір пройти процедуру самостійно. Професійні патентні повірені використовують спеціальне
 5. 3. Дата пріоритету
  експертизи заявки по суті внести в її матеріали виправлення і уточнення, в тому числі доповнити її новими матеріалами без зміни сутності заявленого винаходу. Якщо ці додаткові матеріали змінюють сутність заявленого винаходу, т. Е. містять підлягають включенню у формулу винаходу ознаки, відсутні в первинних матеріалах, то вони до уваги не приймаються
 6. К. Експертиза заявки по суті
  експертизі заявки по суті для встановлення її новизни і винахідницького рівня. Це означає, що проводиться порівняння винаходи, за яким запитується патентна охорона, з світовим рівнем техніки, відбитим в інших патентах і описаним в літературі. На тлі зростаючого обсягу інформації це завдання стає все більш важким. Лише деякі країни можуть собі дозволити утримувати
 7. М. Термін дії патентної охорони
  експертизи заявки, реальний термін дії патентної охорони дещо менше. Патентний закон РФ не передбачає можливості продовження терміну патентної охорони яких-або видів винаходів
 8. А. Корисні моделі
  експертизи заявки без перевірки критеріїв патентоспроможності по суті. Відповідно, охоронний документ, який іменується свідоцтвом на корисну модель, видається на страх і ризик заявника без гарантії того, що він виданий на патентоспроможного розробку Якщо заявник бажає з'ясувати, наскільки надійно отримане ним свідоцтво на корисну модель, він може просити Патентне
 9. Б. Промислові зразки
  експертизі, і спосіб охорони скоріше схожий на охорону авторських прав, ніж на патентну охорону. Критерій новизни так само варіюється від країни до країни. В одних країнах потрібно, щоб даний промисловий зразок не був до цього використаний ніде в світі. У інших потрібно, щоб він не був використаний в який-то конкретній країні або не використовувалася протягом певного попереднього
 10. Е. Реєстрація товарних знаків та експертиза заявки
  експертиза
© 2014-2022  ibib.ltd.ua