Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

7. Фінансова звітність корпорацій. Положення про організацію звітності

Законодавство вимагає від великих корпорацій (акціонер-

них товариств) надання повної та всебічної інформації про

стані справ . Характерно, що така інформація розглядається

як винагороду за пред'являється державою благо нести

обмежену майнову відповідальність. При бажанні ж со-

зберігати "комерційну таємницю" пропонується наділити підприємство і

форму компанії, члени якої несуть необмежену відповідальність-

ність за зобов'язаннями об'єднання, наприклад, повне товаріщес-

тво. ^

Посилення вимог щодо фінансової звітності круп-

них корпорацій справедливо виправдовується тим, що їх діяч *

ність зачіпає не тільки інтереси акціонерів, а й інтереси

суспільства в цілому.

Акціонерне товариство зобов'язане вести книги, в яких фикси-

руются все чинені угоди, публікувати щорічно річний

звіт, бухгалтерський баланс і рахунок прибутків і збитків. Таким

обравом, звітності АТ надається публічно-правовий характер.

Вимога до корпораціям публікувати звітність проводиться

в законодавстві всіх промислово розвинених країн. Більш того,

в цілях подальшої інтернаціоналізації виробництва і капіталу

робляться спроби однакового регулювання публічної звіт-

ності корпорацій в ряді країн. Постійно ведеться, зокрема,

робота з уніфікації звітності та в рамках Європейського Еко-

номического Співтовариства. Треба відзначити у зв'язку з цим виник-

вение такої тенденції, як розширення обсягу підлягає гласнос-

ти інформації та кола зобов'язаних суб'єктів. У багатьох країнах

законодавець встановлює навіть схему річних звітів, критерії

оцінки видів майна, що підлягає відображенню в звітності, тим

самим впливаючи на визначення розподіленою прибутку і ство-

ня прихованих і явних фондів.

Виявляється у зв'язку з цим наступна закономірність: чим

більш розвинена в промисловому відношенні країна, тим більше широ-

кое, чітке і жорстке у неї законодавство, що стосується корпо-

рацій. Наприклад, в США фінансовий стан акціонерних об-

вин за традицією "прозоро". Вони зобов'язані раз в квартал перед-

ставлять до комісії з цінних паперів баланс і рахунок прибутку і

збитків, інформацію, що стосується судових рішень, про зраду-

ниях у статутних документах, про збори та їх рішеннях. З усім

цим у будь-який час може ознайомитися кожен акціонер. А за

!! 187

спотворення або приховування відомостей, необхідних можливим поку-

Патель акцій, передбачена матеріальна відповідальність менед-

жеров та інших посадових осіб.

Звітність акціонерних товариств полегшує контроль за їх

діяльністю з боку держави. Проте втручання дер-

дарства в сферу звітності має здійснюватися в певних

рамках. Так, наприклад, в Англії законодавець, зумовлюючи схему,

яка повинна бути покладена в основу складання балансу, як

правило, не вказує твердих критеріїв, що підлягають використан-

нию при оцінці того чи іншого виду майна товариства. Англий-

ське законодавство не встановлює і методи оцінки майна,

а лише вимагає вказівки на застосований метод. Не дається в ньому

і визначення поняття основних і оборотних засобів. У Німеччині,

хоча і передбачається схема балансу, але одночасно предос-

тавляется можливість використання різних методів оцінки

майна. Деякі види майнових прав взагалі не під-

жат відображенню в балансі.

Фінансова звітність важлива не тільки для держави, вона

може служити джерелом інформації для різних організацій

та окремих осіб. Наприклад, банки можуть побажати досліджувати

звіти корпорації для прийняття рішення про кредитування. Інфор-

мация важлива і для потенційних акціонерів для того, щоб їм

вирішити для себе питання про покупку акцій товариства.

Споживачі фінансової звітності існують і всередині

корпорації. Це і акціонери, і персонал корпорації, її органи

управління, а також профспілкові організації. Ось чому звіт-

ність ведеться усіма корпораціями, а не тільки тими, хто зобов'язаний її

публікувати.

У нашій країні облік здійснюється головним чином у формі

бухгалтерського обліку і регулюється Положенням про бухгалтерський

обліку та звітності в Російській Федерації, затвердженим Міні-

ством фінансів 20 березня 1992 (* 1)

Одне з головних завдань фінансової звітності - забезпечити

точність фінансової інформації, об'єктивно відбиває економі-

чний дійсність. Вона повинна містити інформацію, необ-

ходимую сьогоденням і майбутнім інвесторам, кредиторам і іншим

користувачам для здійснення раціональних інвестицій, креди-

тов і інших подібних рішень. Завданнями бухобліку також є-

ються:

(** 1) Див: Бюлетень нормативних актів 'міністерств і відомств РФ. 1992.

!! 188

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна,

використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

своєчасне попередження негативних явищ в господар-

жавної діяльності, виявлення і мобілізація внутрішніх ре-

резервів.

Робота підприємств зі складання фінансових звітів веде-

ся постійно. Однак кадровий склад їх, природно, може

змінюватися. Для того щоб робота в цьому відношенні не переривалася

і велася з використанням попереднього досвіду, в корпоративному

акті про організацію звітності було б доречно насамперед

сформулювати принципи, загальні правила, що визначають процес

складання фінансової звітності.

До них, зокрема, можна

було б віднести:

періодичність звітності, тобто фінансові звіти повинні

підготовлятися періодично, через рівні проміжки часу.

Корпорації можуть самі вибирати час, коли буде завершуватися їх

фінансовий період, але принаймні звіт повинен складатися

не рідше 1 рази на рік;

повнота охоплення, тобто у свої фінансові документи фірма

повинна включати всі витрати, здійснення яких необхідно

для отримання доходів, зазначених у звітності;

консерватизм, тобто не надто ейфорістічная оцінка свого

фінансового стану. Це потрібно особливо в ситуаціях, коли

невизначеність вимірювання породжує неймовірні розміри при-

Чи й тоді корпорації повинні прагнути повідомляти в звіті на-

іменьшую цифру. Вони повинні передбачати всі витрати і не пові-

щать про доходи без ретельного обгрунтування. Навмисне перекручено-

ня інформації неприпустимо;

ясність, тобто інформація, що міститься у фінансовому звіті,

має бути викладена на такому рівні, щоб її міг сприйняти

читач із середнім рівнем розуміння проблем бізнесу;

істотність, тобто звіти повинні містити інформацію,

істотну для прийняття рішень і орієнтовану на користу-

вателей;

надійність, тобто надається інформація повинна бути

повної і достовірної;

спадкоємність, тобто корпорації повинні прагнути викорис-

зовать зіставні методи фінансових розрахунків, щоб забезпечують-

валась можливість порівняння звітних даних за різні пери-

оди часу;

подвійний запис, тобто кореспондування одного рахунку з дру-

гим, відображення в даних аналітичного обліку первинних документів.

!! 189

Річний звіт - документ найбільш важливий -

може складатися з трьох частин: вербального звіту, цифрових дан-

них, аналітичних матеріалів. Інформація в публічних звітах

не повинна містити комерційної таємниці або конфіденційної

інформації про діяльність акціонерного товариства, розголошення

якої може заподіяти йому істотної збиток. Звіт про відбутися у-

янии справ (річний звіт) - це опис ходу комерційної

діяльності та фактичного стану суспільства. Звіт може

складатися у будь-якій формі, але обов'язково повинен включати

виклад (і це слід зафіксувати в корпоративному акті про

організації звітності в акціонерному товаристві): а) змісту

робіт, що мають важливе значення, здійснення яких почалося

після завершення попереднього господарського року, б) припускаючи-

ваних перспектив розвитку суспільства; в) змісту діяльності в

галузі досліджень і розробок.

Бухгалтерський баланс являє собою

зіставлення активів і пасивів корпорації. У балансі повинні

бути відображені статті активів в основному капіталі (нематеріальних-

ві, матеріальні та фінансові активи), оборотні засоби (фонди,

товарні запаси, вимоги за борговими зобов'язаннями і інше

майно, цінні папери, касова готівка, активи в кредит-

них установах, чеки) і статті, розмежовують облік між

звітними періодами, а також пасиви у власному капіталі

(статутний капітал, резерв капіталу, відрахування частини прибутку в

резерв, перенесення прибутку / збитків на наступний господарський

рік, річне сальдо), відрахування в резервний фонд (для перечис-

лення до пенсійного фонду, покриття податків та інших орга-

нізацією), зобов'язання (боргові зобов'язання, позики кредитних

установ, зобов'язання з постачання та послугам, по відношенню

до фірмам дочірнім або мають пайову участь у даній корпо-

рації, з податків, за векселями і інш.), а також статті, разграні-

Чіва облік між суміжними звітними періодами.

Облікові регістри, їх будова, техніка запису, їх перелік та

взаємозв'язок корпорації обирають самостійно. Правила ведення

облікових регістрів, затверджені Міністерством фінансів, носять

рекомендаційний характер.

При оцінці майна для складання балансу застосовуються

також такі принципи, як визначення вартості майна на

конкретну дату, принцип індивідуальної оцінки майна , при-

нціп неприпустимість завищення активів і заниження пасивів.

Головні помилки, що зустрічаються в річних балансах, - це

завищення або заниження вартісних оцінок активів, внаслідок

!! 190

чого майновий стан і прибутковість підприємства спотворюють-

ся або ховаються. Якщо є підозра щодо занижений-

ної оцінки, то меншість акціонерів, які становлять не менш

10%, має право поставити питання про призначення спеціальних аудиторів.

Рахунок прибутків і збитків представляє

собою зіставлення витрат і доходів за господарський рік. Він

може бути складений у вигляді самостійного документа або бути

частиною бухгалтерського балансу.

Баланс повинен мати додатки, де дається розбивка статей

балансу і рахунку прибутків і збитків, а також роз'яснення до мето-

дике складання балансу та оцінки.

Складання річного звіту, балансу і рахунку прибутків і

збитків покладається на правління на чолі з генеральним директо-

 ром. Документи фінансової звітності перевіряються ревізорами по

 звітності (аудиторами). Вони повинні бути незалежними і не

 пов'язаними з майновими інтересами корпорації або її учас-

 ників. Правове становище аудиторів в промислово розвинених

 країнах Заходу розроблено широко, хоча і по-різному. Так, в

 Німеччини від аудитора вимагається знання господарської звітності.

В

 Англії як аудиторів можуть виступати особи, які належать

 до об'єднань бухгалтерів, визнаних для цієї мети Міністер-

 ством торгівлі. У більшості країн юридична особа не може

 проводити аудиторські перевірки. У деяких країнах акціонер

 може виступати в якості аудитора своєї корпорації. Однак під

 всіх країнах не можуть діяти в якості аудиторів члени

 правління, наглядової ради, службовці корпорації. У россий-

 ському законодавстві ця проблема поки не знайшла належного відображення.

 Правове становище аудиторів викликає суперечки. Деякі

 юристи розглядають їх як самостійний орган корпорації,

 здійснює контрольні функції під свою відповідальність і

 зобов'язаний захищати інтереси не тільки акціонерів, 'кредиторів, але

 і суспільства в цілому. Інші заперечують за аудиторами властивість органу

 і розглядають їх як осіб, що діють на підставі

 укладається з правлінням договору. У США аудитори розглядає-

 вають як агенти пайовиків компанії, які виконують визна-

 ділені, передбачені законом та статутом обов'язки по про-

 верке звітності компанії. Будучи агентами пайовиків, аудитори

 зобов'язані захищати інтереси останніх, і, отже, відповідь-

 дальність за свої дії з перевірки звітності несуть перед

 своїми довірителями.

 Аудитори можуть і повинні користуватися правом доступу до

 книгам суспільства, кореспонденції та відвідування загальних зборів.

 !! 191

 Документи фінансової звітності підтверджуються підписом

 всіх аудиторів або ними складається спеціальний документ, де ізла-

 гается і точка зору з приводу поданої для перевірки

 звітності.

 Порядок прийняття звіту про фінансову діяльність корпора-

 ції регулюють самостійно, викладаючи його у відповідному

 корпоративному акті. Зазвичай в цьому акті фіксується, що генераль-

 ний директор не пізніше місяця після закінчення фінансового року

 представляє звіт і баланс з укладенням аудиторів порадою дирек-

 торів, який, розглянувши ці документи, представляє їх на

 затвердження загальним зборам. У разі незатвердження загальними

 зборами акціонерів річного балансу рада директорів призначає

 його повторну перевірку незалежними аудиторами (зовнішню ауді-

 торську перевірку). Стверджується звіт рішенням, прийнятим про-

 стим більшістю представлених на зборах голосів.

 Дуже важливо в корпоративному акті обумовити право акціонерів-

 рів бути належно обізнаними про основні положення і

 даних річного звіту та балансу товариства. Для цієї мети необ-

 хідно передбачити обов'язок адміністрації представити наибо-

 леї важливу інформацію про підсумки річної діяльності за неяк-

 ко днів до відкриття зборів акціонерів, на порядку денному якого

 є питання про затвердження річного звіту і балансу.

 Річний баланс та відомості з річного звіту після затверджений-

 ня їх загальними зборами акціонерів представляються генеральним

 директором до Державної податкової інспекції та органи

 державної статистичної служби за місцем знаходження громад-

 тва, а також для опублікування в офіційних виданнях.

 Протягом фінансового року, в перерві між загальними собра-

 нями акціонерів, може проводитися поточна звітність. Її осу-

 ществляют генеральний директор / правління та ревізійна комісі-

 ся акціонерного товариства перед радою директорів. Кожен ак-

 рів повинен мати право знайомитися з щоквартальними балан-

 самі, забезпечуватися поточною інформацією про ефективність ис-

 користування інвестицій, про фінансове становище і прибутковості

 суспільства. Для цієї мети зазвичай видається бюлетень суспільства. Якщо

 ревізійною комісією буде виявлений непорядок у фінансових

 справах акціонерного товариства, вона має право вимагати скликання чрез-

 вичайно зборів акціонерів. Це право слід надавати

 і раді директорів, а також акціонерам, які володіють в совокупнос-

 ти не менше 10% звичайних акцій товариства.

 Аудиторська перевірка діяльності корпорації, в тому числі і

 не зобов'язані публікувати для загального відома зазначені доку-

 !! 192

 менти фінансової звітності, повинна бути згідно з п. 5 ст. 103

 ГК РФ проведена у будь який час на вимогу акціонерів,

 сукупна частка яких у статутному капіталі становить 10% і

 більше.

 Відповідальність за порушення правил фінансової звіт-

 ності. Як санкцій можуть застосовуватися невизнання звітних

 даних, їх ревізія органами контролю, відновлення належних

 форм і вимог обліку та звітності.

 За ненадання або відмова від надання фінансовий

 звітності може послідувати призупинення фінансових опера-

 ций, вилучення документів, які свідчать про приховування або змен-

 шении прибутку від оподаткування, за рішенням посадової особи

 податкового органу, або їх огляд і фіксація змісту. Крім

 того, підлягає стягненню вся сума прихованої або заниженою

 прибутку і додатково покладається штраф у розмірі цієї ж

 суми. При повторному порушенні - штраф у подвійному розмірі.

 За відсутність обліку прибутку або ведення його з порушенням

 або за несвоєчасне надання звітних даних визиску-

 ється 10% суми податків або інших обов'язкових платежів.

 !! 193

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "7. Фінансова звітність корпорацій. Положення про організацію звітності"
 1.  Глава ХI. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Облік і звітність
    фінансово-господарською діяльністю товариства. Облік і
 2. 3. Облік і звітність акціонерного товариства
    фінансову звітність у порядку, встановленому цим Законом та іншими правовими актами Російської Федерації. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в суспільстві, своєчасне подання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність товариства, які подаються акціонерам, кредиторам і в
 3. § 8. Департаменти та інші підрозділи центрального апарату Банку Росії
    фінансових ринках; Юридичний департамент; Департамент ліцензування та фінансового оздоровлення кредитних організацій; Департамент зовнішніх і громадських зв'язків і інші департаменти. Схема 8. Департаменти та служби Банку Росії (станом на 2000 рік)???????????????
 4. Висновок аудитора
    фінансового) обліку, складання відповідної звітності і стану внутрішнього контролю; - факти виявлених у ході аудиторської перевірки суттєвих порушень встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що впливають на її достовірність, а також порушень законодавства Російської Федерації при здійсненні господарсько-фінансових операцій, які
 5. 2. Кредитні організації та їх діяльність як об'єкт банківського нагляду
    фінансових нормативів. Нормативи - це технічні норми. Це техніка банківської справи, технологія управління кредитною організацією, правильна побудова якої виключає ризик неліквідності і неплатоспроможності по відношенню до кредиторів і банківським клієнтам. Третій предмет в об'єкті банківського нагляду - перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності,
 6. Стаття 27. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
    фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється ревізійною комісією. Ревізійна комісія обирається річним загальними зборами акціонерів у складі не менше трьох членів строком на ___ років. Члени ревізійної комісії не можуть одночасно бути членами ради директорів, а також займати інші посади в органах управління товариства. 27.2. Члени ревізійної комісії обирають зі
 7. 4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЗВІТНОСТІ
    фінансово-господарської діяльності та ба-ланс Товариства з необхідними до них додатками. 2.2. Річний звіт забезпечує звітність адміністрації Товариства перед акціонерами про ефективне використання і збереження активів Товариства, інформацію акціонерів, 'контрагентів і потенційних ін-Вестор Товариства та його фінансово-економічний стан, конкурентоспроможності і
 8. 2. Нормативні акти Банку Росії про інспектування кредитних організацій
    фінансового стану та якості активів і пасивів кредитної організації. Для зазначених цілей клопотання структурного підрозділу Банку Росії повинно містити вказівки на виявлені ознаки нестійкого фінансового становища кредитної організації, якщо ці ознаки створили реальну загрозу інтересам кредиторів (вкладників) кредитної організації. Зазначені ознаки повинні виявлятися і
 9. Введення
    фінансово-господарською діяльністю товариства. Облік і звітність Глава ХII. Профспілкова організація в акціонерному товаристві Висновок Програми. Макет статуту відкритого акціонерного товариства Федеральний Закон Російської Федерації "Про акціонеpних
 10. 10. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва
    фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи; суб'єктів малого підприємництва, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків; фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою
 11. 3.8. Оцінка збитків біоресурсів
    звітний період часу проводиться за наступною формулою: N У "р2 =? [(Noi-Ni-Di) - Hi] - Kp,, 3.33, i = 1 де: Упр2 - оцінка в грошовій формі величини запобігання шкоди i-му виду або групі видів наземних хребетних тварин за звітний період часу в результаті реалізації заходів II категорії, тис.руб. / рік; No - чисельність 1-го виду або групи видів наземних хребетних
 12. 3. Завдання та функції банківського нагляду
    звітності. Функції банківського нагляду - це напрямки проведеної Банком Росії документальної або безпосередньої перевірки діяльності кредитної організації. На думку банківських фахівців, існує певний перелік цих функцій: - вивчення юридичних питань діяльності банку та дотримання ним статуту та ліцензії; - перевірка дотримання кредитної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua