Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЗВІТНОСТІ

1. Загальні положення

1 -1. Це Положення регулює питання звітності Товариства

в особі її органів перед акціонерами, визначає порядок і форми

ведення акціонерним Товариством оперативного, бухгалтерського та статис-

тичного обліку та звітності, обов'язки та відповідальність органів управ-

лення і персоналу Товариства за належну постановку обліку і звіт-

ності.

2. Звіт Товариства перед акціонерами

за результатами річної діяльності

2.1. За результатами річної діяльності Товариство являє

акціонерам річний звіт про фінансово-господарської діяльності та ба-

ланс Товариства з необхідними до них додатками.

2.2. Річний звіт забезпечує звітність адміністрації Товариства

перед акціонерами про ефективне використання і збереження активів

Товариства, інформацію акціонерів, 'контрагентів і потенційних ін-

Вестор Товариства та його фінансово-економічний стан, конкурен-

тоспособности та прибутковості.

2.3. Генеральний директор організовує підготовку річного звіту та

балансу суспільства і не пізніше ніж за тридцять днів після закінчення

фінансового року представляє їх разом з висновком Ревізійної

комісії Раді директорів.

2.4. Рада директорів на своєму річному засіданні не пізніше шес-

тідесяті днів після закінчення фінансового року розглядає представ-

лені Генеральним директором річний звіт і баланс Товариства і за-

ключение Ревізійної комісії. Рада директорів представляє річний

звіт і баланс Товариства на затвердження Загальним зборам акціонерів.

У разі незатвердження Загальними зборами акціонерів річного балансу

Рада директорів призначає його незалежну зовнішню аудиторську про-

ревірку.

Рішення про затвердження річних результатів діяльності Товариства

приймається Загальними зборами акціонерів, якщо за нього проголосувало

більше 50 відсотків акціонерів, присутніх на зборах.

2.5. Акціонери Товариства попередньо до Загальних зборів до-

лжни бути належно поінформовані про основні положення і даних

річного звіту та балансу Товариства.

Найбільш важлива інформація про підсумки річної діяльності Про-

щества (вербальний звіт, цифрові дані, аналітичні матеріали)

повинна бути оформлена у вигляді окремого буклета і надана каж-

дому акціонеру Товариства до відкриття зборів акціонерів, на порядку

денного якого є питання затвердження річного звіту і балансу. Відкритому-

нення зборів акціонерів до видачі акціонерам буклетів з інформацією

не допускається.

2.6. Річний звіт про фінансово-господарської діяльності громад-

тва і баланс Товариства підлягають затвердженню Загальними зборами акціо-

неров не пізніше 120 днів з дня закінчення фінансового року.

Річний звіт і баланс не можуть бути затверджені без укладення

Ревізійної комісії Товариства та / або зовнішнього аудитора, призначеного

Радою директорів або Загальними зборами акціонерів.

2.7. Річний баланс та відомості з річного звіту Товариства з

затвердження їх Загальними зборами акціонерів представляються Генераль-

вим директором Товариства до Державної податкової інспекції та

органи державної статистики за місцем знаходження Товариства.

3. Поточна звітність Товариства перед акціонерами

3.1. Протягом фінансового року, в перерві між Загальними собра-

нями акціонерів, звітність про фінансово-економічний стан

Товариства здійснюють на Раді директорів Генеральний директор і

Ревізійна комісія Товариства.

3.2. Суспільство зобов'язане знайомити акціонерів з щоквартальною ін-

формацією, балансами, забезпечувати поточною інформацією акціонерів про

ефективності використання їхніх інвестицій, фінансове становище і

прибутковості Товариства.

Зазначена інформація доводиться до акціонерів у вигляді публікацій

у бюлетені Товариства.

3.3. За результатами поточної перевірки діяльності Товариства Реви-

Зіон комісія Товариства має право вимагати скликання надзвичайного

зборів акціонерів. Надзвичайні збори для заслуховування звіту про

фінансово-економічний стан Товариства може бути скликане Сові-

тому директорів Товариства, а також акціонерами, які володіють в сукупності

ності не менше ніж 10% звичайних акцій Товариства.

4. Бухгалтерська та статистична звітність Товариства перед

податковими органами та органами державної статистики

4.1. Суспільство зобов'язане представляти державним органам ін-

формацію, необхідну для оподаткування та ведення загальнодержавного

жавної системи збору та обробки економічної інформації.

4.2. Відповідальність за своєчасність і якість представленої

звітності покладається на Генерального директора Товариства.

4.3. Генеральний директор шляхом затвердження положень про окремих на

них структурних підрозділах товариства, укладання індивідуальних

трудових контрактів з посадовими особами Товариства, а також посеред-

ством наказів і розпоряджень покладає на окремі підрозділи

або посадових осіб Товариства обов'язки ведення обліку та належного

подання звітності.

!! 386

5. Відповідальність Товариства та посадових осіб

за належну постановку звітності

5.1. Суспільство в особі своїх органів і окремих посадових осіб

несе перед акціонерами та відповідними державними органами

відповідальність за належну постановку обліку та звітності.

5.2. Інформація, що міститься у звітах, повинна бути дост-

вірною.

Інформація в публічних звітах не повинна містити комер-

кой таємниці або конфіденційної інформації про діяльність Товариства,

розголошення якої може завдати істотної шкоду інтересам

Товариства.

5.3. Рада директорів Товариства та його члени. Генеральний директор,

Правління Товариства та його члени, окремі посадові особи Гром-

ва, на яких покладено відповідний обов'язок, несуть відповідальність-

ність за належну постановку звітності Товариства відповідно до

Статутом, корпоративними нормативними актами Товариства, индивидуаль-

вими трудовими контрактами і чинним російським законодавець-

ством.

!! 387

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЗВІТНОСТІ"
 1. 3. Облік і звітність акціонерного товариства
  організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в суспільстві, своєчасне подання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність товариства, які подаються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації, несе виконавчий орган товариства відповідно до Закону, іншими правовими актами Російської Федерації,
 2. Глава ХI. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Облік і звітність
  звітність
 3. 2. Кредитні організації та їх діяльність як об'єкт банківського нагляду
  організації та діяльності кредитних організацій у відповідності з цілями банківського нагляду і тим, як вони закріплені у Федеральному законі "Про Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії)", можна виділити кілька предметів банківського нагляду. Першим розглянутим нами предметом банківського нагляду, і зокрема банківських перевірок, є дотримання кредитної
 4. § 8. Департаменти та інші підрозділи центрального апарату Банку Росії
  організацій на фінансових ринках; Юридичний департамент; Департамент ліцензування та фінансового оздоровлення кредитних організацій; Департамент зовнішніх і громадських зв'язків і інші департаменти. Схема 8. Департаменти та служби Банку Росії (станом на 2000 рік)???????????????
 5. 3. Завдання та функції банківського нагляду
  організації. На думку банківських фахівців, існує певний перелік цих функцій: - вивчення юридичних питань діяльності банку та дотримання ним статуту та ліцензії; - перевірка дотримання кредитною організацією позицій банківської ліцензії; - аналіз балансу та звітності банку; - вивчення динаміки окремих показників банківської діяльності та
 6. Висновок аудитора
  організації бухгалтерського (фінансового) обліку, складання відповідної звітності і стану внутрішнього контролю; - факти виявлених у ході аудиторської перевірки суттєвих порушень встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що впливають на її достовірність, а також порушень законодавства Російської Федерації при здійсненні
 7. 3.8. Оцінка збитків біоресурсів
  звітний період часу проводиться за наступною формулою: N У "р2 =? [(Noi-Ni-Di) - Hi] - Kp,, 3.33, i = 1 де: Упр2 - оцінка в грошовій формі величини запобігання шкоди i-му виду або групі видів наземних хребетних тварин за звітний період часу в результаті реалізації заходів II категорії, тис.руб. / рік; No - чисельність 1-го виду або групи видів наземних хребетних
 8. Введення
  положення про акціонерне товариство Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х.
 9. 2. Нормативні акти Банку Росії про інспектування кредитних організацій
  положення кредитної організації, якщо ці ознаки створили реальну загрозу інтересам кредиторів (вкладників) кредитної організації. Зазначені ознаки повинні виявлятися і оцінюватися у відповідності з методиками, встановленими нормативними актами Банку Росії. Повторна перевірка, яка проводиться на підставі мотивованого рішення Ради директорів, здійснюється за участю представників
 10. 34. Відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках
  становищем іноземних банків, законодавством іноземних держав і законодавством України. Пролонгована або надана індивідуальна ліцензія на відкриття та використання рахунків в іноземних банках надає юридичній особі - резиденту України право купувати та перераховувати іноземну валюту виключно для виконання тих валютних операцій, які передбачені
 11. 10. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва
  організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб, Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового та безготівкового розрахунків грішми. У разі
 12. § 14. Функція регулювання правил бухгалтерського обліку та звітності для банківської системи Російської Федерації
  становище організацій та їх доходи та витрати, необхідної користувачам бухгалтерської звітності (ст. 3 Федерального закону). У Федеральному законі "Про бухгалтерський облік" сформульовано поняття, яке має загальне значення для бухгалтерського обліку будь-якої організації, в тому числі - для банків. Суть його полягає в тому, що бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору,
 13.  Стаття 27. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
    організацію), не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи його акціонерами. Аудитор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства відповідно до правових нормативними актами РФ на підставі укладається з ним
 14.  4. Підрозділи банківського нагляду
    організацій. Між регулятивних та наглядових блоками немає абсолютних розділень. Вони не самостійні у прийнятті остаточних рішень і не ізольовані між собою. Наприклад, департамент ліцензування, здійснюючи державну перевірку кредитної організації, одночасно зобов'язаний перевірити достовірність тих фактів, які відображені у поданих засновниками документах.
 15.  5.1. Джерела нормативної екологічно значимої інформації
    положенні. Незнання закону не звільняє їх від відповідальності. Одним з факторів ефективності права є володіння його суб'єктами інформацією про нормативних правових актах, що встановлюють права та обов'язки в галузі природокористування та охорони навколишнього середовища. Щоб забезпечити виконання закону, необхідно довести його до виконавця. Соціологічні дослідження, які проводилися
 16.  § 16. Банк Росії бере участь у розробці прогнозу платіжного балансу Російської Федерації й організовує складання платіжного балансу Російської Федерації
    організаціям, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, незалежно від форм власності та підпорядкованості представляти статистичну та іншу інформацію Центральному банку Російської Федерації та Державному комітету зі статистики Російської Федерації, необхідну для розробки та аналізу платіжних балансів Російської Федерації та розрахунку міжнародних валютних резервів Російської
 17.  Адміністрація
    положення може тільки скорочення привілеїв і підвищення відповідальності за допущені промахи і невміння керувати людьми, а також регулярна звітність про виконану роботу і подальші плани з поданням письмового підтвер-дження про схвалення
 18.  30. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ
    становищем. 5. Для забезпечення єдиного підходу до тарифікації робіт і квалі-фікації робітників і службовців у Товаристві зберігається дія Єдиного тарифного кваліфікаційного довідника посад і професій. Зміни розрядів робітникам, категорій фахівцям і службовцям виробляються відповідно до рішення кваліфікаційної комісії і затверджуються наказом Президента Товариства. 6.
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи