Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗПОДІЛ (ВИКОРИСТАННІ) ПРИБУТКУ

1. Загальні положення

1.1. Прибуток Товариства формується з доходів, одержуваних у

результаті господарської діяльності Товариства після покриття всіх

витрат і оплати праці співробітників.

Прибуток, що залишається після сплати податків та інших відрахувань до

бюджет, відрахувань до резервного фонду і виплати відсотків за кредитами,

представляє собою балансовий прибуток.

1.2. Порядок розподілу прибутку в Товаристві визначається в

відповідно до законодавства, Статутом Товариства і цим По-

ложением.

1.3. Річний баланс включає в себе власне баланс і рахунок при-

бувальщин і збитків. При оцінці майна для складання річного балан-

са застосовуються принципи визначення вартості на конкретну дату,

індивідуальної оцінки, неприпустимість завищення активів і заниження

пасивів.

1.4. Баланс являє собою зіставлення активів і пасивів

Товариства. У балансі мають бути відображені статті активів в основному

капіталі (нематеріальні, матеріальні та фінансові активи), оборот-

ні засоби / фонди (товарні запаси, вимоги за борговими орга-

тельствам та інше майно, цінні папери, касова готівка, активи

в кредитних установах, чеки) і статті, що розмежовують облік між

суміжними звітними періодами, а також пасиви у власному капіталі

(Статутний капітал, резерв капіталу, відрахування частини прибутку в резерв,

перенесення прибутку / збитків на наступний господарський рік, річне

сальдо), відрахування в резервний фонд (для перерахування до пенсійного

фонд, покриття податків та інших зобов'язань), зобов'язання (боргові

зобов'язання, інші позики від кредитних установ, з поставок і

послугах, по відношенню до фірм, що входять в одне Товариство, або фірмам,

мають пайова участь в даному Товаристві, з податків і проч., по

перекладним і власним векселям), а також статті, що розмежовують

облік між суміжними звітними періодами.

1.5. Рахунок прибутків і збитків являє собою зіставлення

витрат і доходів за господарський рік.

1.6. Додаток до балансу - составляемое Правлінням додаток

до балансу, який є його невід'ємною частиною і дає розбивку

статей балансу і рахунку прибутків і збитків, а також роз'яснення до мето-

дике складання балансу та оцінки.

1.7. Звіт про стан справ - вербальне опис ходу комер-

кой діяльності та фактичного становища Товариства. Звіт про стан

справ повинен включати виклад:

!! 381

а) змісту робіт, що мають важливе значення, здійснення яких

почалося після завершення попереднього господарського року;

6) передбачуваних перспектив розвитку Товариства;

в) діяльності в галузі досліджень і розробок.

2. Порядок прийняття рішення про розподіл прибутку

2.1. Компетенція Правління Товариства:

2.

1.1. Правління Товариства зобов'язане протягом ___ місяців госпо-

жавного року скласти річний баланс і звіт про стан справ в громад-

тве за минулий господарський рік і представити їх аудитору.

Аудитор здійснює перевірку річного балансу та звіту про стан

нии справ на предмет їх відповідності чинному законодавству, пра-

вилам ведення бухгалтерського обліку та звітності, а також установчим

документам Товариства і дає відповідний висновок.

(Згідно з російським законодавством твердження годо-

вих балансу і звіту має відбутися протягом перших трьох місяців

господарського року, тому рекомендується визначити для їх складений-

ня 30 - 45 днів, щоб дотримати вищеназваний строк).

2.1.2. Правління зобов'язане одночасно з річним балансом підготувати-

вити пропозицію про розподіл балансового прибутку, зокрема, про:

а) розподілі частини прибутку між акціонерами;

б) відрахуваннях в резерв і відповідні фонди, передбачені

законодавством чи створені за рішенням Загальних зборів;

в) розмірах балансового прибутку.

2.1.3. Правління зобов'язане негайно після отримання висновку

аудитора представити річний баланс, звіт про стан справ, пропозицію

про розподіл прибутку і висновок аудитора Раді директорів.

2.2. Компетенція Ради директорів Товариства:

2.2.1. Рада директорів перевіряє всі подані йому правлінням-

ем документи (при необхідності - за участю аудитора). Кожен член

Ради директорів має право на отримання документів і ознайомлення

з ними, якщо не прийнято іншого рішення.

2.2.2. Рада директорів складає письмовий звіт про перевірку

річного балансу, звіту про стан справ та пропозиції про розподіл

прибутку (включаючи висновок аудитора про результати перевірки). У ньому

Рада директорів повинна вказати на наявність або відсутність заперечень

по представленим Правлінням документам.

Звіт Ради директорів має бути підготовлений протягом одного

місяця з моменту надходження документів від Правління. У разі необ-

ходимості цей термін може бути продовжений Правлінням. Якщо протягом

цього терміну звіт Ради директорів не надійшов до Правління, то річний

баланс вважається не схваленим.

2.2.3. Якщо Рада директорів схвалює річний баланс, то він вва-

ється затвердженим.

!! 382

У цьому випадку Правління і Рада директорів вправі до половини

річного приросту прибутку відраховувати в резерв. Крім того, вони правомочності-

ни ще до чверті річного приросту прибутку відраховувати в резерв, якщо

відрахування в резерв не перевищують частини Статутного капіталу або якщо

після відрахування вони не перевищать зазначеної частини Статутного капіталу.

До визначення частки річного приросту прибутку, що підлягає від-

чисельністю в резерв, здійснюються відрахування в резервні фонди, перед-

розсуд законом або створені за рішенням Загальних зборів, а

також перенесення збитків на новий господарський рік.

2.2.4. Правління і Рада директорів передають річний баланс на

затвердження Загальним зборам.

Якщо Рада директорів не схвалює річний баланс, то рішення про його

затвердження приймає Загальні збори. У цьому випадку до подання

річного балансу Загальним зборам має бути отримано висновок

аудитора.

2.3. Ухвалення рішення Загальними зборами:

2.3.1. Після надходження звіту Ради директорів негайно

має бути скликане Загальні збори для заслуховування затвердженого

або затвердження у випадках, передбачених п. 2.2.4, річного балансу

і звіту про стан справ, а також прийняття рішення про розподіл

балансового прибутку. Загальні збори має бути проведено протягом

перших ___ місяців господарського року.

(Згідно з російським законодавством річні Загальні

збори проводяться не пізніше 120 календарних днів).

2.3.2. Рада директорів зобов'язаний надати для ознайомлення акці-

Онер і Загальним зборам річний баланс, звіт про стан справ, доповідь

Ради директорів і пропозиція про розподіл прибутку, а також по

вимогу акціонерів видати їм копії документів.

2.3.3. Загальні збори за участю аудитора затверджує річний ба-

ланс. Правління і Рада директорів зобов'язані дати пояснення по річному

балансу.

2.3.4. Чергові Загальні збори після заслуховування доповіді, перед-

ставленного Радою директорів, приймає остаточне рішення про

розподілі балансового прибутку, визначеної затвердженим годо-

вим балансом.

У рішенні відображаються:

1) балансовий прибуток;

2) суми, що виплачуються акціонерам;

3) суми прибутку, що відраховуються в резерв і до фондів, передбачений-

ві законом або створені за рішенням Загальних зборів;

4) нерозподілений залишок прибутку;

5) інші додаткові відрахування відповідно з рішенням.

2.4. Оформлення рішення про розподіл прибутку:

2.4.1. Рішення Загальних зборів відображається в нотаріально завірений-

ном протоколі. До нього додаються список учасників Загальних зборів

і сповіщення про скликання зборів.

!! 383

2.4.2. Правління зобов'язане передати органу, що веде реєстр, копію

протоколу Загальних зборів, що відображає рішення, прийняті на ньому, і

прикласти до нього всі документи, підготовлені до Загальним зборам

Правлінням, Радою директорів і аудитором.

2.4.3. Правління зобов'язане негайно зробити повідомлення про ут-

вержденію річному балансі (включаючи рішення про розподіл балансової

виття прибутку) з резолюцією аудитора (або його зауваженнями) в бюллете-

нях Товариства.

!! 384

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗПОДІЛ (ВИКОРИСТАННІ) ПРИБУТКУ"
 1. Транснаціональні корпорації
  прибутку від зарубіжних операцій і належать капіталу, як правило, однієї країни. ТНК надають слаборозвиненим країнам капітал, нову технологію, передовий управлінський досвід і тим сприяють розвитку їх економіки. Але маючи на меті діяльності отримання для себе максимального прибутку, ТНК одночасно підривають суверенітет країн, що розвиваються, вносять елементи стихійності у виконання
 2. 2.8. Універсальний скнара ...
  Положення сходить до А. Сміту і Д. Рікардо і завершується теорією ринкової рівноваги Арроу-Дебре. Але в даному процесі важливі акценти. Положення Сміта про ефективність ринку базувалося на ідеї прогресу спеціалізації та поділу праці. Сміт вважав, що дворазове збільшення ринку призведе до ще більшого зростання багатства. Цей аспект його концепції відображено в понятті зростаючою норми
 3. 2.3 Плата за водокористування
  використання та охорони вод, і в п'ятикратному розмірі - за понадлімітний набір. Введено доплати та знижки до тарифу з урахуванням дефіциту водних ресурсів в різних господарських системах (дод. 2, табл. 1, 2). З 1989 р. до підприємств, об'єднань і організацій доведені ліміти водоспоживання, які визначаються з урахуванням водності джерел та науково-обгрунтованих норм водоспоживання. Ліміт
 4. Т. П. Абдулова. психологія МЕНЕДЖМЕНТУ, 2003

 5. 6. Оподаткування приватних нотаріусів
  прибутку
 6. ? 6. Самофінансування корпорацій
  розподілі прибутку, є однією з найбільш значних і об'ємних. Підприємства видають в цій області такі корпоративні акти, як Положення про розподіл (використанні) прибутку, Положення про фонди і резервах та ін У корпоративних актах називаються фонди, образу емие на підприємстві. В якості таких можуть бути облігаційними-ний фонд, фонд розподіленою прибутку, фонд
 7. 1. Використання товарних знаків стосовно до товару, частково втратило свої властивості
  прибутку виробника. Питання виникають, коли мова йде про товари не тієї якості, якщо це пошкоджені або старі товари. Міжнародне право в галузі товарних знаків не дає чіткої відповіді на питання, чи може оригінальний товарний знак використовуватися в таких ситуаціях
 8. 2.3. Розподіленість термінів у судженні
  розподіленим, якщо його обсяг або повністю включений в обсяг іншого терміна, або повністю з нього ис-ключів. Або інакше, термін вважається розподіленим, якщо він мис-лится в повному обсязі. Для розподіленого терміна характерно кванторное слово «все» і «жодне», для нерозподіленого - «деякі», «багато» і т. д. Графічно розподіленість термінів прийнято зображати за допомогою кругових
 9.  V. Розподіл
    розподіл з самого початку приймає двояку форму: або продавець шукає покупця, або покупець - продавця, що і нлет початок двом абсолютно несхожим способам розподілу. § 746. Первісне розподіл завжди відбувається так, що вироб-подітель безпосередньо передає свій продукт споживачеві, все одно, р »удет чи ця угода укладена в тій первинній формі, коли споживач
 10.  4. Право оперативного управління казенного підприємства
    розподілу доходів казенного підприємства, що не узгоджуючи його з самим підприємством (п. 2 ст. 297 ЦК), що відрізняє його можливості від аналогічних можливостей по відношенню до звичайного унітарному підприємству, де він лише "право отримати частину прибутку" від використання унітарним підприємством його майна1 . 1 У чинному законодавстві ці та інші особливості правового режиму майна казенних
 11.  3. Цивільна відповідальність за незаконне використання найменування місця походження товару
    використання можуть бути прийняті не тільки володарем відповідного свідоцтва, а й громадською організацією або прокурором На їх вимогу порушник прав зобов'язаний перш за все припинити використання найменування або схожого з ним позначення. Одночасно він повинен відшкодувати всім потерпілим завдані збитки, а також внести в дохід місцевого бюджету суму отриманої незаконної
 12.  Чи полягає колективний договір в акціонерних і кооперативних підприємствах?
    розподілі та використанні прибутку, одержувати дивіденди залежно від частини в пайовому фонді; 2) як наймані працівники мають право на договірне регулювання трудових, соціально-економічних відносин шляхом укладення колективного договору, зокрема, встановлення систем і форм оплати праці, порядку та умов визначення конкретних розмірів заробітної плати, встановлення додаткових
 13.  Стаття 3. Мета і предмет діяльності товариства
    прибутку. 3.2. Предметом діяльності товариства є: ___. Суспільство має право здійснювати й інші види діяльності, якщо вони не заборонені
 14.  Розділ 6. Ефективний розподіл обов'язків.
    розподіл
 15.  Розподіл доходу
    розподіл. При вільних відносинах осіб, це робиться, як і всі людські угоди, шляхом договору. Але при цьому підприємець нерідко робить аванс, тобто, виплачує гроші вперед, з тим щоб згодом винагородити себе з отриманого доходу. Для цього, як сказано, він повинен мати оборотний капітал; дивлячись по прибутковості капіталу, що робиться їм аванс отримує
 16.  2. Винагорода за поступку патенту
    використання об'єкта патентних прав (роялті), або поєднання паушальною суми та роялті. Паушальна сума зазвичай виплачується у встановлений термін після реєстрації договору в Патентному відомстві шляхом переведення винагороди на рахунок патентовласника. Роялті сплачується за кожний наступний (після першого року) рік використання об'єкта промислової власності. За неперерахування