Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО фондів і резервів

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає види фондів і резервів акцио-

нерного Товариства, джерела їх утворення та напрями витрачання,

компетенцію органів управління Товариства із зазначених питань, а також

порядок контролю за правильністю, доцільністю і ефек-

ністю освіти і витрачання коштів фондів і резервів Товариства.

1.2. Суспільство утворює такі фонди і резерви:

облігаційний фонд;

фонд розподіленою прибутку;

фонд виробничого розвитку;

фонд розвитку персоналу;

фонд соціально-страхового забезпечення;

фонд участі персоналу в прибутках акціонерного Товариства;

резервний фонд

Статутом Товариства може передбачатися створення інших фондів

і резервів.

2. Облігаційний фонд

2.1. Облігаційний фонд створюється у разі випуску Товариством

облігаційної позики (позик) за рахунок чистого прибутку після сплати

податків, інших обов'язкових платежів до бюджету і виплат за кредитами.

Розмір фонду повинен забезпечувати не менше 50 відсотків від загальної суми

передбачуваних процентних виплат облигационера.

3. Фовд розподіленою прибутку

Утворюється за рахунок чистого прибутку Товариства, що залишається в його

розпорядженні. Абсолютний розмір і частка в прибутку визначаються рі-

нями зборів акціонерів і Ради директорів.

4. Фонд виробничого розвитку

4.1. Фонд виробничого розвитку формується за рахунок чистого

прибутку Товариства, що залишається в його розпорядженні після формування

облігаційного фонду та фонду розподіленою прибутку.

4.2. Використання коштів фонду виробничого розвитку до-

лжно забезпечити конкурентоспроможність виробленої Товариством про-

дукции (робіт, послуг), надійну перспективу виробничо-господарської

ного розвитку Товариства, ефективність капіталовкладень і, як следст-

віє, зростання прибутковості Товариства та підвищення котирування його акцій.

4.3. Кошти фонду виробничого розвитку спрямовуються на:

фінансування витрат по технічному переозброєнню, реконструкції-

ції і розширення діючих виробництв і освоєння нових;

!! 376

фінансування витрат з підготовки та освоєння нової і модерні-

зірованним продукції (робіт, послуг), фінансування виготовлення досвід-

них зразків і освоєння прогресивних технологічних процесів;

проведення науково-технічних, дослідних, дослідно-конструк-

торських і проектних робіт, фінансування витрат на придбання обо -

рудования, приладів та інших товарно-матеріальних цінностей для цих

робіт;

компенсацію підвищених витрат на виробництво нової продукції

(робіт, послуг) у період її освоєння;

природоохоронні заходи;

будівництво або придбання в інших юридичних і фізичних-

ких осіб будівель, споруд або іншого майна виробничо-тех-

нического призначення.

Суспільство на свій розсуд може визначити інші направле-

ня витрачання коштів фонду виробничого розвитку.

5. Фовд розвитку персоналу

5.1. Фонд розвитку персоналу утворюється за рахунок чистого прибутку

Товариства, що залишається в його розпорядженні після формування фондів,

зазначених у пп. 2, 3, 4 Положення.

5.2. Використання коштів фонду розвитку персоналу повинно забез-

чити зацікавленість персоналу Товариства в належному виконанні

ним своїх обов'язків перед Товариством, а також реалізацію прав з-

трудников Товариства на гарантії та пільги, встановлені чинним

законодавством або додатково передбачені корпоративними

нормативними актами Товариства, а також індивідуальними трудовими

контрактами.

5.3. Фонд має своїм цільовим призначенням фінансування мероп-

риятий, передбачених Програмою розвитку персоналу. Конкретні

умови, розмір і порядок утворення та витрачання коштів у фонді

визначаються в колективному договорі, що укладається в Товаристві.

Б. Фовд соціально-страхового забезпечення

6.1. Фонд соціально-страхового забезпечення утворюється за рахунок чис-

того прибутку Товариства, що залишається в його розпорядженні після формую-

вання фондів, зазначених у пп.2 і 3 Положення .

2. Положення про фонди і резервах

!! 377

6.2. Умови та порядок утворення та використання коштів фонду

встановлюються в колективному договорі, що укладається в Товаристві.

6.3. Кошти фонду соціально-страхового забезпечення направляють-

ся на:

додаткові, понад передбачених чинним законодавець-

ством, виплати працівникам Товариства при їх тимчасовій непрацездатності

ності;

заходи, пов'язані із забезпеченням гарантованої зайнятості

персоналу;

додаткові виплати працівникам Товариства у разі заподіяння

шкоди здоров'ю при виконанні ними своїх службових (трудових) обя-

занностей. У разі смерті працівника у зв'язку з трудовим каліцтвом до-

вальні виплати можуть проводитися неповнолітнім дітям помер-

шого, а також особам, які перебували на його утриманні;

оплату путівок працівникам із шкідливими (важкими) умовами тру-

так чи напруженим режимом робочого часу в санаторії, профилак-

торії, пансіонати та ін оздоровчі установи, а також членам

сімей цих працівників;

страхування життя і здоров'я персоналу Товариства, крім перед-

бачених чинним законодавством випадків обов'язкового страху-

вання життя і здоров'я окремих категорій працівників.

Суспільство на свій розсуд може визначити інші направле-

ня витрачання коштів фонду соціально-страхового забезпечення.

7. Фовд участі персоналу в прибутках акціонерного Товариства

7.1. Фонд участі персоналу в прибутках акціонерного Товариства

утворюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства

після формування фондів, зазначених у пп.2 і 3 Положення.

7.2. Порядок утворення та витрачання коштів фонду визначаються-

ється з урахуванням правил, що містяться в п. 10 Положення про персонал

акціонерного Товариства.

8. Резервний фовд

8.1. Резервний фонд Товариства визначається при його установі в

процентному співвідношенні до Статутного капіталу Товариства.

Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних

відрахувань з чистого прибутку Товариства до розміру, визначеного Ус-

тавом. (Відповідно до законодавства резервний фонд може фор-

мировалось за рахунок інших джерел).

Суспільство може передбачити в Статуті будь-який розмір резервного

фонду, але не менше 10% Статутного капіталу.

При повному або частковому використанні коштів резервного фонду

!! 378

він повинен бути відповідно сформований знову або поповнений шляхом

наступних щорічних відрахувань з прибутку Товариства до досягнення

ним розміру, визначеного Статутом.

8.2. Кошти резервного фонду Товариства спрямовуються на:

покриття непередбачених збитків;

виплату дивідендів за привілейованими акціями і відсотків по

облігаціями при відсутності або недостатності у Товариства інших засобів

для цих цілей;

покриття балансового збитку за звітний рік.

9. Порядок утворення та використання

коштів фоццов і резервів

9.1. Питання про освіту і напрямах витрати коштів

фондів і резервів Товариства готує та подає Раді директорів від

імені Правління Генеральний директор Товариства, виходячи з стоять

перед Товариством поточних і перспективних завдань по виробничому

та соціальному розвитку, укладеного колективного договору, утвер-

ждения Програми розвитку персоналу та ін

9.2. Доповідь на засіданні Ради директорів з питання утворення

та витрачання коштів фондів і резервів Товариства повинен включати в

себе бізнес-план, техніко-економічне обгрунтування витрачання коштів,

різну аналітичну інформацію, експертні висновки, підтвер-

ждающего доцільність і ефективність пропонованих напрямків

витрачання прибутку Товариства.

9.3. Рада директорів не пізніше 60 днів після закінчення фінансовим-

вого року розглядає подані пропозиції і приймає від-

ветствующее рішення.

9.4. У рішенні Ради директорів має бути відображено: наймену-

вання утворених фондів і резервів, їх розмір, який визначається у відсотках-

тном відношенні до прибутку, яка буде отримана Товариством протягом

конкретного календарного періоду (рік, півріччя і пр.), і напряму

витрачання коштів фондів.

9.5. Рішення Ради директорів з питання освіти і витрачання-

вання коштів фондів і резервів суспільства виноситься Радою директорів

на затвердження Загальних зборів акціонерів, далі реалізується правл-

ням Товариства та Генеральним директором в межах їх компетенції.

10. Контроль за витрачанням коштів

фоццов і резервів суспільства

10.1. Засоби кожного фонду можуть витрачатися суворо за цільових перевірок

вому призначенням. Тимчасово вільні кошти одного фонду можуть бути

використані для фінансування заходів, запланованих по

!! 379

іншому фонду, однак, при умови, що буде своєчасно забезпечено

відшкодування тимчасово запозичених коштів. Рішення про тимчасове Заїм-

ствованию коштів фондів приймається Радою директорів Товариства.

10.2. Контроль за використанням коштів фондів і резервів громад-

тва здійснюється в межах своєї компетенції Радою директорів і

Ревізійної комісією Товариства.

Генеральний директор Товариства на вимогу зазначених органів

зобов'язаний негайно представити повну інформацію про використан-

нии коштів фондів і резервів Товариства на поточний момент.

10.3. У річному звіті на Загальних зборах акціонерів в обов'язковому

ном порядку повинні міститися дані про витрачання коштів фондів

і резервів Товариства за минулий фінансовий рік.

Затвердження на Загальних зборах акціонерів річного звіту та ба-

ланса Товариства означає схвалення акціонерами напрямків витратою-

ня коштів фондів і резервів Товариства у звітному році.

!! 380

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО фондів і резервів"
 1. 4.5. Формування резерву кадрів
  резервом Формування резерву кадрів є життєво важливим завданням для надійного функціонування підприємства, оскільки дозволяє забезпечити заміщення вакантних посад у разі смерті, хвороби, відпустки, відрядження і звільнення працівників. Резерв кадрів - це частина персоналу, що проходить планомірну підготовку для заняття суміжних робочих місць вищої кваліфікації. Вихідні дані для
 2. § 7. Функція ефективного управління золотовалютними резервами Банку Росії
    резерви Банку Росії "і" золотовалютні резерви Російської Федерації. А адже це не одне і теж. У Федеральному законі, нехай і без конкретизації їх складу, але вони все ж закріплені в різних його статтях і по-різному. (Стаття 4 і стаття 23 Федерального закону). Загалом, тут та ж неясність, що і з терміном "державна скарбниця". А на практиці це питання статистики, за якою можна
 3.  Порядок і методика формування резерву
    резерву здійснюється в результаті виконання наступних етапів: підготовча робота; оцінка якостей всіх працівників експертними групами; виділення в резерв кандидатів, що отримали кращі оцінки, результати діяльності та кадрові дані яких відповідають вимогам, що пред'являються до відповідних посад; прийняття рішення про включення працівників у резерв. Послідовність
 4.  Планування та організація роботи з кадровим резервом.
    резервом кадрів планується і ведеться на короткий (1-2 роки) і тривалий (5-10 років) періоди. Головними завданнями планування є збереження і розвиток кадрового потенціалу та забезпечення необхідною безперервності у вирішенні завдань соціально-економічного реформування. Підходи при плануванні резерву повинні забезпечувати: виявлення тенденцій розвитку кадрів керівників і фахівців;
 5.  Глава 3.5. Формування кадрового резерву
    становища. Загальні принципи підбору кандидатів у резерв. Порядок і методика формування резерву. Планування та організація роботи з резервом. Розвиток компанії, вдосконалення роботи у всіх ланках управління, ефективність діяльності у виробничій, економічній і соціальній сферах в умовах ринкових відносин та інтернаціоналізації виробництва і збуту продукції значною
 6.  Підбір персоналу
    резерву кадрів на заміщення вакантних робочих місць. Підбір персоналу повинен включати в себе процедури розрахунку потреби в персоналі за категоріями працівників, нормативне опис професійні вимог до робітникам і службовцям, способи професійного відбору кадрів, а також загальні принципи формування резерву кадрів на вакантні посади. Таким чином, головним завданням підбору кадрів є
 7.  Підбір персоналу
    резерву кадрів на заміщення вакантних робочих місць. Підбір персоналу повинен включати в себе процедури розрахунку потреби в персоналі за категоріями працівників, нормативне опис професійних вимог до робітників і службовців, способи професійного відбору кадрів, а також загальні принципи формування резерву кадрів на вакантні посади. Таким чином, головним завданням підбору кадрів
 8.  § 24. Предмет злочинна.
    фондах чі фондах колектівної організації, а предметом злочинна, передбачення ст.87, - майно, Яке позбав винне Було надійті в ЦІ фонди. Предмет посягання может буті такоже одним Із крітеріїв розмежування кримінально караної контрабанди и контрабанди як адміністратівного проступку. Ті, чі Інші ознакой предмети посягання могут буті пом'якшуючімі або обтяжуючімі обставинами злочинна або перетворювати
 9.  § 24. Предмет злочинна.
    фондах чі фондах колектівної організації, а предметом злочинна, передбачення ст.87, - майно, Яке позбав винне Було надійті в ЦІ фонди. Предмет посягання может буті такоже одним Із крітеріїв розмежування кримінально караної контрабанди и контрабанди як адміністратівного проступку. Ті, чі Інші ознакой предмети посягання могут буті пом'якшуючімі або обтяжуючімі обставинами злочинна або перетворювати
 10.  Державний контракт
    положення Закону України «Про державний матеріальний резерв» від 24 січня 1997 р., в якому візначаються основні вимоги Щодо Формування и размещения замовлень на поставку матеріальніх цінностей до державного резерву. Поставки ПРОДУКЦІЇ для державних потреб Забезпечують за кошти Державного бюджету України та других джерел фінансування, что залучаються для цього, у порядку, визначеному
 11.  Відбір кандидатів у резерв
    резерву керівних кадрів необхідно визначити базові посади для кожної категорії керівників, а також джерела комплектування резерву для висування. Наприклад, для за-міщення посади начальника дільниці базовою є посаду майстра, начальника цеху - посаду начальника дільниці і т. д. Джерелами резерву керівних кадрів є: працівники, які пройшли атестацію та
 12.  Реєстр корпоративних прав держави.
    фондах господарських товариств та других суб'єктів господарювання, и утворюється для оперативного учета зазначеніх акцій, часток, паїв, забезпечення ефективного Здійснення корпоративних прав держави, а такоже забезпечення гласності та відкрітості ІНФОРМАЦІЇ про державну власність, у межах, установлених законодавством. Порядок Формування и ведення Реєстру візначається
 13.  60-70-і рр.. ХХ в. Концепція соціалізації - «Професійна людина».
    резерву.
 14.  Планування кар'єри керівників і фахівців
    резервом кадрів, забезпечуючи розвиток особистості працівників, вирішення стратегічних інноваційних, виробничо-технічних, управлінських і соціальних завдань. Кар'єра керівника та фахівця - це всебічне творче і професійний розвиток особистості в процесі діяльності та його посадовий ріст (просування), що базуються на потенційних можливостях, безперервній освіті,
 15.  90-і рр.. ХХ в. Концепція ділової активності організації - «Що розвивається людина».
    резервів особистості кожного співробітника. Принципи - самонавчання і самовдосконалення організації, техніка групової роботи, формування гнучкої організаційної структури. Демократичний стиль керівництва. Функції управління персоналом являють собою системне кадрове регулювання, з'являється маркетинг
 16.  РЕЗЮМЕ
    резерву. Розрахунок потреби в персоналі може проводитися за нормативами чисельності на 1 млн. руб. або шляхом експертного аналізу потреби в кадрах окремих підрозділів. Модель робочого місця містить формалізований опис ко-кількісних і якісних характеристик і включає 15 типових елементів; використовуючи модель, можна сформулювати конкретні вимоги до будь-якій посаді
 17.  Ринок трудових ресурсів
    резерв). З урахуванням даних визначень ми будемо користуватися терміном «ринок трудових
 18.  1. Структура Капіталу банку
    резерви, Які прізначені для забезпечення фінансової стійкості, комерційної и господарської ДІЯЛЬНОСТІ, відшкодування можливіть збитків и знаходяться у вікорістанні банку ПРОТЯГ Усього періоду его Функціонування. У законі "Про банки та банківську діяльність" даються Такі визначення банківського Капіталу. Капітал банку - залишкова ВАРТІСТЬ актівів банку после Вирахування всех его зобов'язань.
 19.  68. Особливості антимонопольного контролю за створенням холдингів, промислово-фінансових груп, діяльністю інвестиційних фондів і компаній
    фонди та інвестиційні компанії "від 19.02.94 р., контроль за дотриманням антимонопольного законодавства у процесі здійснення спільного інвестування інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, взаємним фондом інвестиційної компанії забезпечує Антимонопольний комітет України відповідно до чинного законодавства. Інвестиційний фонд, інвестиційна компанія повинні
 20.  4. Бюджетне планування та йо Завдання.
    резерві у Галузії ЕКОНОМІКИ и спрямуваті їх на Виконання плану Економічною та СОЦІАЛЬНОГО розвітку; - візначіті ОБСЯГИ доходів за окрем Джерелами и загальний ОБСЯГИ доходів бюджету з урахуванням резервів їх Збільшення; - візначіті видатки бюджету за всіма Підрозділами бюджетної класіфікації та загальний ОБСЯГИ видатків з урахуванням економного, ефективного І раціонального Використання бюджетних
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи