Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні ) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право ( лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна . Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

1. Загальні положення

1.1. Статутний капітал є власним капіталом Товариства.

1.2. Статутний капітал Товариства оголошується при його установі,

формується з внесків учасників і дорівнює сумі номінальної стоимос-

ти всіх акцій, випущених Товариством. Статутний капітал виражається

тільки в рублях.

1.3. Рішення про зміну Статутного капіталу є виключи-

тельной компетенцією Загальних зборів акціонерів. Зазначене рішення

приймається трьома чвертями (3/4) власників звичайних акцій

Товариства присутніх особисто на Загальних зборах акціонерів або

через своїх повноважних представників.

1.4. Рішення Загальних зборів повинно містити вказівку на при-

чини зміни Статутного капіталу, визначити спосіб його збільшення

або зменшення. При збільшенні Статутного капіталу Товариства шляхом

додаткового (наступного) випуску акцій рішенням Загальних зборів

ня акціонерів повинен бути затверджений проспект емісії або інфор-

ція про випуск цінних паперів - у разі закритого (приватного) розміщення

акцій, а також визначено порядок і строки здійснення заходів,

пов'язаних з випуском акцій.

1.5. Рішення про зміну Статутного капіталу Товариства означає

внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

1.6. Про зміну Статутного капіталу Товариство зобов'язане у недель-

ний термін після прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення

повідомити в орган державної реєстрації, що зареєстрував Ус-

тав Товариства, а також до податкової інспекції за місцем свого нахожде-

ня для внесення відповідних змін до Державного реєстру

підприємств.

1.7. Статутний капітал вважається зміненим тільки після його дер-

дарчим реєстрації.

2. Збільшення Статутного капіталу Товариства

2.1. Суспільство відповідно може приймати рішення про збільшен-

нии Статутного капіталу у зв'язку з приростом майна, переоцінкою

основних фондів, наявністю емісійного доходу (різниці між фак-

тичної ціною продажу акцій та їх номінальною вартістю), необхід-

мостью залучення додаткових інвестицій або з інших причин,

які повинні бути зазначені в рішенні Загальних зборів акціонерів про

збільшення Статутного капіталу.

!! 373

2.2. Переоцінка основних фондів Товариства не спричиняє обя-

зательние збільшення його Статутного капіталу.

Таке рішення приймається

Товариством на свій розсуд у встановленому цим Положенням-

ем порядку.

Акції, випущені в рахунок частки збільшення Статутного капіталу на

величину переоцінки основних фондів, розподіляються серед акціонерів

пропорційно їх частці і видами акцій в статутному капіталі Товариства,

зафіксованим в реєстрі акціонерів на момент проведення зборів

акціонерів, приймають рішення про зміну розміру Статутного ка-

живила.

2.3. Збільшення Статутного капіталу може проводитися шляхом уве-

личения номінальної вартості акцій або шляхом додаткового (сле-

дме) випуску акцій.

В обох випадках Товариство здійснює реєстрацію випуску ак-

ций відповідно до нового номіналом або наступного випуску в Мі-

нистерства фінансів РФ або його органах за місцем знаходження Товариства

залежно від суми випуску.

При випуску акцій на суму, що дорівнює або вище 1 млрд. рублів,

Державна реєстрація акцій здійснюється в Міністерстві фі-

нанси РФ; на суму, що не перевищує 1 млрд. рублів - в міністерствах

фінансів республік у складі РФ, в крайових, обласних, міських

(міст Москви і Санкт- Петербурга) фінансових управліннях (відділень-

лах) за місцем знаходження Товариства.

2.4. Збільшення номіналу акцій тягне за собою вилучення з звернень-

ня акцій або сертифікатів акцій і заміну їх у акціонерів на нові

акції або сертифікати, а також внесення відповідних змін до

реєстр акціонерів.

3. Зменшення Статутного капіталу Товариства

3.1. Статутний капітал Товариства може бути зменшений, зокрема,

у випадках:

якщо активи Товариства стають менше Статутного капіталу;

якщо частина раніше випущених акцій визнано в установленому

порядку недійсною.

Статутний капітал може бути зменшений також з метою виплати

акціонерам вільних коштів Товариства.

3.2. Зменшення Статутного капіталу може проводитися шляхом

анулювання частини акцій або зниження номінальної вартості акцій.

В обох випадках про зміну Статутного капіталу Товариство пові-

щает до Міністерства фінансів або його територіальні органи за місцем

свого знаходження відповідно для анулювання частини зареєструю-

ванних акцій або для реєстрації випуску акцій з зменшеним раз-

мером номінальної вартості та анулювання колишніх випусків акцій.

!! 374

3.3. Зменшення Статутного капіталу Товариства шляхом зниження но-

мінальної вартості акцій тягне за собою для суспільства зобов'язання,

передбачені п. 2.4. цього Положення.

3.4. При зменшення Статутного капіталу Суспільство має перш

всього анулювати наявні в розпорядженні Ради директорів со-

влас акції.

3.5. Не допускаються зменшення Статутного капіталу нижче міні-

мального розміру, встановленого законодавством. У цьому випадку Об-

щество підлягає ліквідації.

3.6. Про намір зменшити Статутний капітал Суспільство має

попередньо повідомити кредиторів допомогою публікації у пресі.

Відомі Товариству кредитори повідомляються персонально. При зменшення

нии Статутного капіталу кредитори мають право вимагати від Товариства

додаткових гарантій, пов'язаних з виконанням Товариством своїх

зобов'язань. Суспільство не може зменшити Статутний капітал без злагоди-

ся кредиторів або задоволення їх вимог.

3.7. Виплати акціонерам за рахунок Статутного капіталу допускаються

тільки після державної реєстрації зменшеного Статутного Калі-

4. Обов'язки органів управління та посадових осіб Товариства

у зв'язку зі зміною його Статутного капіталу

4.1. Рада директорів Товариства розглядає, а Загальні збори

акціонерів затверджує проекти рішень Ради директорів про зміну

Статутного капіталу Товариства. У разі, якщо питання про зміну Статут-

ного капіталу включається до порядку денного Загальних зборів акціонерів по

ініціативи Ревізійної комісії або акціонерів, що володіють в сово-

купности 10 відсотками звичайних акцій Товариства, то пропозиції

Загальним зборам акціонерів представляються відповідним инициа-

тором. У цьому випадку Рада директорів представляє Загальним зборам

своє мотивований висновок з питання зміни Статутного ка-

живила.

4.2. Виконання дій, передбачених ст. 1.6., 2.3., 2.4., 3.2.,

3.3., 3.6. цього Положення, організується і контролюється Генераль-

вим директором Товариства або за його наказом (розпорядженням) іншими

відповідальними посадовими особами Товариства.

!! 375

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ"
 1. Стаття 7. Статутний капітал товариства
  порядку, передбаченому чинним
 2. 10. Вимоги до порядку формування статутного фонду комерційного банку
  порядку, визначеному Законом України "Про господарські товариства", шляхом емісії та придбання акціонерами акцій - для комерційних банків, що створюються у формі акціонерних товариств, шляхом внесення вкладів учасників - для банків, що створюються у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Однак спеціальним банківським законодавством до формування статутного капіталу комерційних банків
 3. Стаття 12. Фонди і чисті активи товариства
  порядку, що встановлюється Міністерством фінансів РФ і Федеральною комісією з цінних паперів та фондового ринку при Уряді РФ. 12.4. Якщо по закінченні кожного наступного фінансового року відповідно до річного бухгалтерського балансу, запропонованим для затвердження акціонерам товариства, або результатами аудиторської перевірки вартість чистих активів товариства виявляється менше його
 4. Стаття 24. Компетенція загальних зборів акціонерів
  порядку ведення загальних зборів акціонерів; 14) утворення лічильної комісії; 15) визначення форми повідомлення суспільством матеріалів (інформації) акціонерам, у тому числі визначення органу друку, у разі повідомлення у формі опублікування; 16) дроблення і консолідація акцій; 17) укладення угод у випадках, передбачених статтею 83 Закону РФ "Про акціонерні товариства"; 18) вчинення великих
 5. Стаття 8. Акції
  порядку, передбаченому Законом РФ "Про акціонерні товариства". 8.6. Оплата акцій товариства покупцями при їх розміщенні суспільством здійснюється за ринковою ціною, але не нижче їх номінальної
 6. § 3. Статутний капітал, власні кошти та залучені кошти кредитної організації
  капітал, власні кошти і залучені кошти кредитної
 7. Стаття 21. Компетенція правління товариства
  порядку збільшення або зменшення статутного капіталу товариства. 21.3. Стверджує виробничу програму суспільства. 21.4. У встановленому порядку затверджує ціни і тарифи на продукцію та послуги суспільства, умови збуту продукції, надання послуг. 21.5. Приймає рішення про відкриття розрахункових та інших рахунків в банках для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових
 8. 4. Право власності господарських товариств
  збільшення майна і не служити фактичному звільненню його учасників від виконання обов'язку по повній оплаті статутного капіталу. В акціонерних товариствах збільшення статутного капіталу проводиться або шляхом збільшення номінальної вартості розміщених серед акціонерів акцій, або шляхом розміщення додаткових акцій (у межах заздалегідь визначеного статутом кількості акцій, які
 9. 4. Передача виключних прав у спільне майно товаришів і до статутного (складеного) капіталу господарського товариства (товариства)
  порядку, передбаченому законодавством "(абз. 2 п. 17). Дане роз'яснення зняло збереглося у деяких авторів сумніви щодо самої можливості внесення виключних прав у статутного капіталу господарських товариств і товариств. Разом з тим у ньому необгрунтовано патент названий одним з об'єктів інтелектуальної власності (поряд з програмою для ЕОМ) і обмежена можливість його
 10. § 8. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю
  порядку правонаступництва частка учасника в статутному капіталі переходить до спадкоємців (правонаступників). Проте статут товариства може виключити таку можливість, що тягне обов'язок суспільства виплатити спадкоємцям (правонаступникам) справжню вартість частки. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вільного виходу з нього. Йому виплачується вартість частини