Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Загальні положення

1.1. Це Положення передбачає порядок випуску,

розподілу, обігу цінних паперів акціонерного товариства ___

іменованого надалі "Товариство",

та нарахування дивідендів.

1.2. Цінний папір - свідоцтво про внесення паю в капітал ак-

ціонерного Товариства або про надання позики Товариству, яке дає право

на отримання регулярного доходу у вигляді дивідендів або відсотків.

1.3. До цінних паперів Товариства відносяться звичайні і приви-

леговані акції, а також їхні сертифікати. Суспільство може випускати

облігації та інші види боргових зобов'язань.

2. Акції Товариства, їх випуск і розподіл

2.1. Акція - цінний папір, що випускається акціонерним Товариством

і засвідчує право власності на частку в статутному капіталі Про-

щества.

2.2. При установі Суспільство випускає звичайні іменні

акції в кількості ___ штук, номінальною вартістю ___ рублів

на величину статутного капіталу, рівного ___) рублів.

2.3. Після випуску акцій Товариство розподіляє пакети акцій між

їх власниками згідно оплаченої частки у Статутному капіталі.

2.4. Товариство веде реєстр власників випущених ним цінних бу-

маг. Реєстр повинен включати такі дані: найменування покупате-

ля, адреса, банківські реквізити, кількість акцій, номінал акції, тип

акції, номер акцій, дата придбання, дата внесення останнього платі-

жа, дата продажу акцій даною особою, відмітка реєстратора про аннули-

ровании запису.

2.5. Звичайна акція дає її власнику один голос при вирішенні

питань на зборах акціонерів і право на отримання прибутку (диви-

денді) після поповнення обов'язкових резервів Товариства, а також ви -

плат звичайним власникам облігацій і привілейованих акцій.

Розмір дивіденду по звичайних акціях затверджується річним собра-

ням акціонерів Товариства за поданням Ради директорів у за-

висимости від фінансових результатів господарської діяльності

Товариства.

!! 388

2.6. Привілейована акція не дає права голосу, але приносить

фіксований дивіденд і має перевагу перед звичайними

акціями при розподілі прибутку, виплати дивідендів і удовлетво

рении претензій її власника у випадку ліквідації Товариства.

2.7. Акція повинна містити такі реквізити: фірмове

найменування Товариства та його місцезнаходження, найменування цінного паперу,

її порядковий номер, дату випуску, вид акції та її номінальну вар-

мость, ім'я власника, розмір статутного капіталу, кількість випускає-

екпортувати акцій, строк виплати дивідендів, підпис Генерального директора

та головного бухгалтера Товариства.

2.8. Цінні папери Товариства можуть існувати у формі відособлений-

них документів - акцій, облігацій, похідних від них документів

(сертифікатів) або у формі спеціальних записів на рахунках.

3. Сертифікати акцій

3.1. Сертифікат акції - цінний папір, який є свідок-

ством володіння пойменованого в ньому власника певним числом

акцій Товариства.

3.2. Сертифікат має такі реквізити: номер, кількість акцій,

номінальна вартість, найменування емітента, статус емітента, катего-

рія акції, найменування (ім'я) власника, ставка дивіденду (привілей-

рованной акції), підписи Генерального директора та головного бухгалтера,

друк Товариства, а також умови обігу, найменування та місце-знаход-

ходіння (юридична адреса) Товариства та реєстратора паперів, код і

номер державної реєстрації випуску акцій, найменування банку

або агента (на звороті).

3.3. Передача сертифіката від однієї особи до іншого означає вдосконалення-

шення угоди і перехід права власності на акції відбувається тільки

у разі реєстрації операції в установленому порядку.

3.4. Акціонеру безкоштовно видається один сертифікат на всі принади-

лежачі йому акції за умови їх повної оплати. Додаткові або

загублені сертифікати видаються за окрему плату.

3.5. Передача, дарування і спадкування акцій, а також перераспре-

поділ акцій між членами Товариства проводиться за згодою акцио-

неров Товариства (у закритому АТ) або без згоди інших акціонерів (у

відкритому АТ). Перехід права власності на акції або частину акцій,

представлених сертифікатом, відбувається тільки у разі реєстрації

нового акціонера, угоди купівлі-продажу та отримання Товариством вийшовши-

шого з обігу сертифіката акцій.

3.6. Новому акціонеру виписується новий сертифікат. Видача

нових сертифікатів завіряється Товариством протягом 10 робочих днів.

4. Порядок нарахування і виплати дивідендів

4.1. Дивідендом є частина прибутку Товариства, що розподіляється

серед акціонерів пропорційно числу акцій, що знаходяться у влас-

ності акціонерів.

4.2. Дивіденд може виплачуватися щокварталу, раз на півріччя

або раз на рік. Проміжний дивіденд визначається директорами і

має фіксований розмір. Остаточний дивіденд оголошується Со-

ветом директорів за результатами року з урахуванням виплати проміжних

дивідендів.

4.3. Розмір остаточного дивіденду в розрахунку на одну обикновен-

ную акцію затверджується загальним річним зборами акціонерів за перед-

додатком Ради директорів. Дивіденд не може бути більше встановлений-

ного Радою директорів, але може бути зменшений рішенням зборів

акціонерів.

4.4. Фіксований дивіденд по привілейованих акціях уста-

навливается при їх випуску. Він може бути збільшений за рішенням загальних

зборів акціонерів.

4.5. Дивіденд не виплачується по акціях, що не були випу-

щени в обіг або знаходяться на балансі Товариства.

4.6. Дивіденд виплачується чеком, платіжним дорученням, почто-

вим перекладом. На дивіденд мають право акції, придбані НЕ поз-

днее, ніж за 30 днів до офіційно оголошеної дати його виплати.

4.7. Дивіденд може виплачуватися акціями (капіталізація при-

були) і товарами, якщо це передбачено статутом Товариства та буде

прийнято відповідне рішення зборів акціонерів.

4.8. По невиплачених і неотриманою дивідендах відсотки не

нараховуються.

5. Резерви

5.1. Товариство створює необхідні для своєї діяльності резерви.

Порядок формування і використання резервів визначається статутом

Товариства та Положенням про цінні папери.

5.2. Відрахування до резервного фонду встановлюються зборами акці-

Онер в розмірі не менше \ QЇ / a від статутного капіталу Товариства.

5.3. За рішенням загальних зборів акціонерів можуть формуватися

та інші резервні фонди Товариства.

5.4. Резерви можуть використовуватися на акумулювання коштів для

виплати дивідендів і відсотків, на викуп у акціонерів цінних паперів

Товариства.

5.5. При реалізації акцій при первинному розміщенні вище номі-

нальної вартості за рахунок коштів, отриманих від перевищення ціни ре-

ализации над номіналом, формується емісійний фонд. Кошти з

цього фонду використовуються для погашення акцій у разі їх продажу

нижче номінальної вартості.

!! 390

6. Черговість погашення та оплати цінних паперів

у разі ліквідації або. Реорганізації Товариства

6.1. Добровільна ліквідація Товариства за рішенням зборів ак-

рів проводиться призначається Зборами акціонерів ліквідаційної-

ної комісією, примусова - комісією, яка призначається судом.

6.2. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї перехо-

дять повноваження з управління справами Товариства. Ліквідаційна ко-

місія оцінює активи, виявляє кредиторів і розраховується з ними.

Після цього задовольняються претензії власників привілейованих, а

потім і звичайних акцій. Ліквідаційної комісією складається

ліквідаційний баланс Товариства, який представляється загальним со-

Бранн акціонерів і Міністерству фінансів РФ.

6.3. Наявні у Товариства кошти, в тому числі і від розпродажу

майна, після розрахунків з оплати праці, виконання зобов'язань пе-

ред кредиторами, бюджетом, розподіляються між акціонерами.

6.4. При реорганізації Товариства вносяться необхідні зміни

до Статуту та Державний реєстр, а при ліквідації - відповідна

запис до реєстру.

6.5. Реорганізація Товариства тягне за собою перехід прав і зобов'язаний-

ностей, що належать Товариству, до його правонаступників.

6.6. Злиття здійснюється шляхом об'єднання контрольних паку-

тов акцій з наступною конвертацією акцій або шляхом вилучення акцій

одного товариства з еквівалентною заміною акціями іншого товариства і

консолідацією балансів.

6.7. Поділ здійснюється шляхом створення на основі одного

суспільства нових самостійних товариств з поділом балансу і капи-

тала, випуском нових акцій. Допускається виділення з існуючого

суспільства підрозділів і утворення нового товариства зі своїм балансом

і капіталом. Перше товариство продовжує існування з відповідним-

ські змінами в активах і пасивах.

6.8. Поглинання здійснюється шляхом покупки 100% акцій громад-

тва. При цьому Товариство може втрачати самостійність, його баланс

консолідується з балансом товариства-покупця, змінюється схема уп-

равления, або придбане суспільство може зберігати права юриди-

чеського особи.

!! 391

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"
 1. Стаття 28. Ліквідація товариства
  становища. Ред .. 4. Детально про особливості створення та правового регулювання акціонерних товариств у сфері банківської, інвестиційної та страхової діяльності див: Шапкина Г.С. Коментарі до глави I Закону "Про акціонерні товариства". / / Законодавство і економіка. 1996. N 9/10, с. 20 - 21. 5. Див: Російська газета. 1997. 2 серпня. 6. Див: Відомості Верховної. 1994. N 11. Ст. 1194 .. 7. Див: Відомості
 2. § 10. Функція реєстрації Банком Росії емісії цінних паперів кредитними організаціями
  цінних паперів кредитними організаціями відповідно до федеральними законами. Тут, крім банківських законів, маються на увазі: Федеральний закон "Про ринок цінних паперів"; Федеральний закон "Про акціонерні товариства"; Федеральний закон "Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів"; Федеральний закон "Про іпотечні цінні папери ". Конкретні питання такий
 3. 8. Положення про відділ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  положення 1.1. Відділ цінних паперів акціонерного товариства іменованого надалі "Товариство", створюється і затверджується рішенням Ради директорів. 1.2. Це Положення визначає структуру і функції відділу, а також його підзвітність і взаємодія з органами управління та іншими підрозділами Товариства. 1.3. У Товаристві може створюватися відділ або сектор цінних паперів в
 4. Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство
  становище акціонерного товариства 3. Відповідальність суспільства 4. Найменування і місце знаходження товариства 5. Філії та представництва товариства 6. Дочірні та залежні суспільства 7. Відкриті та закриті акціонерні товариства Дані положення містяться у статтях 1 - 7 глави I Закону. У ній розкриваються найбільш суттєві особливості організаційно-правової форми акціонерного товариства, в
 5.  Глава ХII. Профспілкова організація в акціонерному товаристві
    акціонерному товаристві 3. Доцільність дії профспілкової організації в закритому акціонерному товаристві 4. Фінансовий стан акціонерного товариства та дії профкому 5. Деякі аспекти взаємодії профкому з адміністрацією акціонерного товариства 6. Про право профкому мати своїх представників у колегіальних органах управління акціонерного товариства 7. Профком та загальні збори
 6.  Відкрите акціонерне товариство
    цінних паперів воно зобов'язане опублікувати про це інформацію в обсязі та порядку, встановлених Федеральною комісією з цінних паперів та фондового ринку при Уряді Російської Федерації (п.2 ст.7 Закону); - відповідно до Постанови Федеральної комісії з цінних паперів та фондового ринку при Уряді РФ від 8 травня 1996 р. N 9 "Про додаткових відомостях, які відкрите акціонерне
 7.  Стаття 15. Компетенція ради директорів
    становищем глави VII Закону РФ "Про акціонерні товариства" і пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів; 5) винесення на рішення загальних зборів акціонерів таких питань: - реорганізація товариства; - визначення форми надання суспільством матеріалів (інформації) акціонерам, у тому числі визначення органу друку, у разі повідомлення у формі опублікування; -
 8.  29. Учасники ринку цінних паперів
    цінні папери і фондову біржу "від 18.06.91 р., фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Правовий статус фондового ринку визначений законодавством України як акціонерного товариства, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою
 9.  Права аудитора
    цінних паперів, матеріальних цінностей, одержувати роз'яснення по виниклих питань, і додаткові відомості, необхідні для аудиторської перевірки; - отримувати за письмовим запитом необхідну для здійснення аудиторської перевірки інформацію від третіх осіб; - залучати на договірній основі до участі в аудиторській перевірці аудиторів, що працюють самостійно або в інших аудиторських
 10.  Введення
    положення про акціонерне товариство Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х.
 11.  7. Види інвестицій
    цінних паперах (Закон від 18.06.1991 р. "Про цінні папери і фондову біржу"). Наприклад, до них відносяться акції, в) майнові вимоги. Сюди відносяться не тільки цінні папери, що містять майнові вимоги, а й документи, які не є цінними паперами (наприклад, договірні зобов'язання); г) права на здійснення господарської діяльності, наприклад, ліцензованої діяльності (без
 12.  7. Відкриті та закриті акціонерні товариства
    акціонерних товариств - відкритих і закритих, - відрізняють їх один від одного. Положення цієї статті базуються на нормах статті 97 ГК
 13.  Стаття 1. Загальні положення
    положеннями Закону РФ "Про акціонерні товариства", прийнятого Державною Думою РФ 24 листопада 1995 1.3. Вимоги цього статуту обов'язкові для виконання всіма органами товариства та його