Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

8. Положення про відділ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1. Загальні положення

1.1. Відділ цінних паперів акціонерного товариства

іменованого надалі "Товариство", створюється і затверджується рішенням

Ради директорів.

1.2. Це Положення визначає структуру і функції відділу,

а також його підзвітність і взаємодія з органами управління та

іншими підрозділами Товариства.

1.3. У Товаристві може створюватися відділ або сектор цінних паперів

в структурі економічного чи фінансового відділу.

1.4. Відділ цінних паперів є самостійним структурним

підрозділом Товариства і підпорядковується Генеральному директору.

1.5. Відділ здійснює свою діяльність на підставі Статуту

Товариства та цього Положення, що затверджується Радою директорів.

1.6. Відділ включає в себе, як мінімум, начальника відділу цін-

них паперів та реєстратора Товариства.

2. Функції відділу

2.1. Основними функціями відділу є:

2.1.1. Робота з цінними паперами Товариства:

ведення реєстру акціонерів;

оформлення виписок з реєстру;

оформлення акцій, сертифікатів акцій та інших цінних паперів;

реєстрація угод з цінними паперами Товариства;

реєстрація і перереєстрація власників цінних паперів;

купівля-продаж цінних паперів на чекових аукціонах і вторинному

ринку;

котирування цінних паперів;

аналіз ринку цінних паперів за видами, власникам і регіонам;

аналіз операцій третіх осіб з цінними паперами Товариства.

2.1.2. Здійснення та реєстрація угод з цінними паперами

Товариства:

купівля-продаж цінних паперів інших акціонерних товариств;

управління портфелем цінних паперів Товариства ;

контроль за курсом цінних паперів і фінансовим станом Загально-

ства;

представлення інтересів Товариства на зборах акціонерів і дру-

гих заходах, що проводяться емітентами цінних паперів, власником

яких є Товариство.

!! 404

2.1.3. Підготовка інвестиційних проектів і пропозицій щодо їх

реалізації:

розробка планів емісійного випуску;

підготовка та реєстрація проспектів емісії;

первинне розміщення цінних паперів Товариства.

2.1.4. Підготовка та проведення зборів акціонерів:

розробка регламенту та технічне забезпечення зборів акціо-

неров;

участь в реєстрації акціонерів, що прибувають на збори.

3. Організаційна структура відділу

3.1. Структура, штат і посадові оклади працівників відділу ут-

верждаются Генеральним директором Товариства відповідно до Типового-

структурами апарату управління, а також з урахуванням обсягів роботи та

особливостей діловодства.

4. Начальник відділу

4.1. Начальник відділу призначається на посаду наказом Генераль-

ного директора і перебуває в його підпорядкуванні.

4.2. Начальник відділу:

організує роботу відділу та його документообіг;

веде роботу з аналізу і котирування цінних паперів Товариства;

розробляє інвестиційні проекти і проспекти емісії;

вносить пропозиції щодо розробки порядку роботи з фондовими

біржами і брокерськими конторами;

по довіреності представляє інтереси Товариства у емітентів, цін-

вими паперами яких володіє Товариство.

4.3. Начальник відділу може входити до складу Правління Товариства.

5. Реєстратор товариства

5.1. Реєстратор товариства призначається на посаду наказом Гене-

рального директора і знаходиться в підпорядкуванні начальника відділу цінних

паперів.

5.2. Реєстратор товариства має право підпису на наступних доку-

ментів:

сертифікати акцій;

реєстру;

виписки з реєстру;

журнал обліку операцій з цінними паперами;

інші документи, що безпосередньо відносяться до обігу фон-

дових цінних паперів.

5.3. Реєстратор несе персональну відповідальність за правильність

ведення реєстру, видачу витягів з нього, а також особливо оформлення

бюлетенів для голосування на зборах акціонерів.

Б. Реєстр цінних паперів акціонерного товариства

6.1. Реєстр акціонерів товариства ведеться у вигляді журналу, сторінки

якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені пе-

чатью суспільства. Реєстр може вестися у вигляді комп'ютерної бази даних

з обов'язковим подвійним дублюванням на гнучких магнітних носіях

в кінці кожного робочого дня.

6.2. Реєстр включає в себе наступну інформацію щодо

кожного акціонера:

ПІБ або найменування акціонера;

адресу;

паспортні дані або банківські реквізити;

кількість акцій;

номінал акції;

тип акції;

номер і серія акції;

дата придбання;

дата анулювання запису і відмітка реєстратора.

6.3. Реєстр зберігається за місцем розташування суспільства. На підставі

рішення Ради директорів право ведення реєстру може бути передано

третім особам.

7. Підзвітність відділу

7.1. Відділ цінних паперів безпосередньо підпорядковується Генеральному

директорові товариства.

7.2. Діяльність відділу контролює ревізійна комісія та неза-

висимо аудитор суспільства.

7.3. Відповідно до рішення Ради директорів Відділ цінних

паперів надає всю необхідну інформацію про роботу товариства

акціонерам, що побажали з нею ознайомитися.

!! 406

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "8. Положення про відділ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"
 1. § 10. Функція реєстрації Банком Росії емісії цінних паперів кредитними організаціями
  цінних паперів кредитними організаціями відповідно до федеральними законами. Тут, крім банківських законів, маються на увазі: Федеральний закон "Про ринок цінних паперів"; Федеральний закон "Про акціонерні товариства"; Федеральний закон "Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів"; Федеральний закон "Про іпотечні цінні папери ". Конкретні питання такий
 2. 7. Види інвестицій
  цінних паперах (Закон від 18.06.1991 р. "Про цінні папери і фондову біржу"). Наприклад, до них відносяться акції, в) майнові вимоги. Сюди відносяться не тільки цінні папери, що містять майнові вимоги, а й документи, які не є цінними паперами (наприклад, договірні зобов'язання); г) права на здійснення господарської діяльності, наприклад, ліцензованої діяльності (без
 3. Стаття 28. Ліквідація товариства
  становища. Ред .. 4. Детально про особливості створення та правового регулювання акціонерних товариств у сфері банківської, інвестиційної та страхової діяльності див: Шапкина Г.С. Коментарі до глави I Закону "Про акціонерні товариства". / / Законодавство і економіка. 1996. N 9/10, с. 20 - 21. 5. Див: Російська газета. 1997. 2 серпня. 6. Див: Відомості Верховної. 1994. N 11 . Ст. 1194 .. 7. Див: Відомості
 4. г) створення ринкової інфраструктури.
  Цінних
 5. § 3. Банк Росії - кредитор останньої інстанції
  цінних паперів "(в ред. Вказівок Банк Росії від 30.08.2004 N 1496-У, від 28.09.2005 N 1617-У). Це ж Положення визначає порядок надання Банком Росії кредитів, забезпечених заставою відповідних цінних паперів. У ньому відповідно до статей 4, 35, 36, 37, 40, 43, 46 і 47 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)" передбачено порядок
 6. 29. Учасники ринку цінних паперів
  цінні папери і фондову біржу "від 18.06.91 р., фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Правовий статус фондового ринку визначений законодавством України як акціонерного товариства, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою
 7. 4. Види операцій НБУ
  положенням, затвердженим Радою Національного банку; ведення рахунку Державного казначейства України без оплати і нарахування відсотків; здійснення операцій з обслуговування державного боргу, пов'язаних з розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за ними. ведення особистих рахунків співробітників Національного банку; ведення рахунків міжнародних організацій;
 8. 6. Приватизаційні цінні папери
  цінних паперів були видані приватизаційні чеки ("ваучери"), на які протягом терміну їх дії можна було придбати акції приватизованих підприємств1. При цьому було встановлено, що значну частину (від 35 до 90%) таких акцій можна було придбати лише за "ваучери", які тому в той період активно скуповувалися у населення. Проводилися також спеціалізовані чекові аукціони з продажу
 9. § 10. Головне територіальне управління Банку Росії по м. Москві і Московській області
  покладена саме в Москві. Така диспропорція в значній мірі пояснюється спекулятивним характером кредитних організацій, з одного боку, та орієнтацією Банку Росії на підтримку великих столичних банків - з іншого. У формуванні цієї системи далеко не останню роль зіграли неринкові чинники розвитку банківської системи та суб'єктивний підхід. Структура Головного
 10. 3. Експертиза підроблених грошей, цінних паперів, купонів
  папір) підробленої, і якщо так, то яким способом і на якому обладнанні виготовлена? 2. Виготовлені Чи представлені на експертизу купони підприємством, що здійснює виробництво купонів Національного банку України? 3. Який склад матеріалу, з якого виготовлений представлений для дослідження об'єкт? 4. Однаковим чи способом виготовлені підроблені гроші (купони,
 11. 68. Особливості антимонопольного контролю за створенням холдингів, промислово-фінансових груп, діяльністю інвестиційних фондів і компаній
  окремому випадку, передбаченому абз. 7 п. 23 Положення, 25 відсотків цінних паперів одного емітента. Така інформація подається у п'ятиденний строк з моменту укладення договору купівлі цінних паперів. Детально контроль у цій сфері регулюється Положенням про особливості контролю за дотриманням антимонопольного законодавства інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями, затвердженим
 12. Відкрите акціонерне товариство
  цінних паперів воно зобов'язане опублікувати про це інформацію в обсязі та порядку, встановлених Федеральною комісією з цінних паперів та фондового ринку при Уряді Російської Федерації (п.2 ст.7 Закону); - відповідно до Постанови Федеральної комісії з цінних паперів та фондового ринку при Уряді РФ від 8 травня 1996 р. N 9 "Про додаткових відомостях, які відкрите акціонерне
 13. 34. Поняття і види цінних паперів за Законом України «Про цінні папери та про фондову біржу».
  цінні папери і фондову біржу "ст.1. Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між що випустив їх обличчям та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери можуть
 14. ? 2. Поняття і ввди цінних паперів
  відокремлені від акцій і облігацій, можуть стати самостійною цінним папером і мати ходіння на ринку, але вони ніколи не звертаються на фон-дових біржах. На фондовій біржі звертаються дві категорії цінних паперів: 1) боргові цінні папери, зазвичай з твердо фіксованою процентною ставкою і зобов'язанням повернення капітальної суми боргу до певної дати в майбутньому. Основним біржовим
 15.  4. Підрозділи банківського нагляду
    відділи в територіальних установах Банку Росії: департамент банківського нагляду і підрозділи інспектування кредитних організацій. Між регулятивних та наглядових блоками немає абсолютних розділень. Вони не самостійні у прийнятті остаточних рішень і не ізольовані між собою. Наприклад, департамент ліцензування, здійснюючи державну перевірку кредитної
 16.  3. Проблема "бездокументарних цінних паперів"
    окремих (конкретних) цінних паперів (хоча на практиці така можливість майже не використовується). Тому п. 1 ст. 149 ЦК прямо називає "бездокументарні цінні папери" особливим способом фіксації прав. Звичайно, цей новий спосіб ставить і нові завдання з охорони інтересів уповноважених осіб, у тому числі при їх зміні в силу передачі (поступки) таких прав, зазвичай оформлюваної тепер у вигляді трансферту.
 17.  Цивільні правовідносини
    положення індивідуальних підприємців. Банкрутство індивідуального підприємця. Місце проживання громадян і його цивільно-правове значення. Вибір місця проживання. Місце проживання переселенців і біженців. Порядок, умови і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення її померлою. Поняття, види та цивільно-правове значення актів
 18.  ? 6. Обіг акцій
    відділи. У листопаді 1990 р. була заснована Московська центральна фондова біржа (МЦФБ). Відповідно до російського законодавства фондова біржа визначається як некомерційне акціонерне товариство. По "Поло-жению про випуск та обіг цінних паперів і фондових біржах" предметом діяльності фондової біржі є "забезпечення необхідних умов нормального обігу цінних паперів,
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи