Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

9. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИПЛАТИ дивіденди по акціях і відсотків по облігаціях

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону РФ

"Про основи податкової системи в Російській Федерації" від 27.12.91;

Законом РФ "Про податок на прибуток підприємств і організацій "від 27.12.91;

" Положенням про бухгалтерський облік та звітності ", затвердженим нака-

зом Міністра фінансів РФ № 10 від 20.03.92;" Положенням про складі

витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), включаються

ваних в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формуванні-

ня фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні при-

чи ", затвердженим Постановою Уряду РФ № 552 від 5.08.92.

1.2. Положення встановлює порядок розподілу прибутку, що не

неоподатковуваної і залишається в розпорядженні акціонерного загально-

ства__________, надалі іменованого

"Товариство ", а також порядок утворення фондів Товариства, виплати

дивідендів по акціях і відсотків по облігаціях.

1.3. Положення затверджується і може бути змінено зборами ак-

рів Товариства.

2. Прибуток

2.1. Основним фінансовим результатом діяльності Товариства є при-

ляется прибуток. Загальна сума балансової (оголошеної) прибули складаючи-

ється з прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) та доходів від

позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих

операціями.

2.2. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) являє

собою різницю між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг)

в діючих цінах без податку на додану вартість і акцизів і

витратами на її реалізацію, включеними в собівартість.

2.3. До позареалізаційних фінансових результатів відносяться дохо-

ди, витрати і втрати, не пов'язані з процесом реалізації продукції

(робіт, послуг), пайова участь у діяльності інших підприємств на

території РФ і за її межами, здача майна в оренду, доходи по

акціях, облігаціях і інших цінних паперів, що належать Товариству,

втрати від списання безнадійних боргів і надходження від боргів, раніше

списаних як безнадійні, суми, отримані і сплачені у вигляді

санкцій, курсові різниці по валютних рахунках і операціями в іноземних-

ної валюті.

!! 407

2.4. При обчисленні оподатковуваного прибутку сума балансового

прибутку товариства збільшується на суму перевищення витрат по оп-

лате праці у складі собівартості реалізованої продукції (робіт, ус-

луг) в порівнянні з її нормованої величиною.

2.5. При обчисленні оподатковуваний прибуток сума балансової

прибутку зменшується на суму рентних платежів, що вносяться в установ-

ленном порядку, суму дивідендів (відсотків), отриманих від пайової

участі в інших підприємствах, і Інших сум, передбачених дей-

ствующим законодавством РФ.

2.6. Прибуток Товариства, що підлягає оподаткуванню, обчислюється

як різниця між балансовим прибутком і сумами, передбаченими

в пп. 2.4 і 2.5, а також пільгами з податку, передбаченими дійству-

ющим законодавством РФ.

2.7. Чистий прибуток Товариства, що залишається після вирахування з балан-

совою прибутку суми податку, надходить у повне розпорядження Товариства.

3. Фоцди Товариства

3.1. За рахунок чистого прибутку Товариство може формувати сліду-

ющіе фонди:

розвитку виробництва,

соціального розвитку,

резервний,

участі в прибутках.

3.2. Підприємство формує резервний фонд до досягнення їх

розміру ___ Ї / п статутного капіталу (від 10 до 25%) шляхом щорічних відра-

лений не менше 5% чистого прибутку Товариства .

3.3. Фонд участі в прибутках використовується для виплати частини

прибутку, належної кожному акціонеру за підсумками роботи за рік і

распределяемой у вигляді дивідендів.

4. Схема розрахунку податків на прибуток Товариства

і її розподіл

1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг).

2. Витрати, що включаються в собівартість.

3. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) (стор. 1 - стор 2).

4. Доходи від позареалізаційних операцій.

5. Витрати від позареалізаційних операцій.

6. Балансовий прибуток (стор. 3 + стор 4 - стор 5).

7. Сума рентних платежів, дивідендів по акціях, відсотків по

облігаціях та інших цінних паперів, що належать Товариству, дохо-

дов від пайової участі в інших підприємствах.

14-769

!! 408

8. Сума перевищення витрат на оплату праці працівників перед-

ємства у складі собівартості в порівнянні з нормованою величиною.

9. Пільги з податку (якщо такі є).

10. Прибуток, що підлягає оподаткуванню (стор. 6 - стор 7 +

+ стор 8 - стор 9).

11. Ставка податку.

12. Сума податку (стор. 10 - стор 11/100).

13. Прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства (чиста при-

бувальщина) (стор. 6 - стор 12).

5. Дивіденд

5.1. Акція - цінний папір, що засвідчує право її власника на

частку у власних коштах Товариства, на отримання доходу від його

діяльності і на участь в управлінні Товариством.

5.2. Суспільство може випускати звичайні (з правом голосу) і

привілейовані (без права голосу) акції.

5.3. Дивідендом є частина чистого прибутку Товариства, розбраті-

ділячи серед акціонерів пропорційно числу акцій, що знаходяться

в їх власності.

5.4. Дивіденд по привілейованих акціях виплачується у вигляді

фіксованого відсотка незалежно від фінансових результатів роботи

Товариства. Розмір фіксованого дивіденду за привілейованими

акціями встановлюється при їх випуску в проспекті емісії.

5.5. Розмір дивіденду по звичайних (голосуючим) акціях за-

висить від фінансових результатів роботи Товариства.

5.6. Дивіденд може виплачуватися раз на рік, раз на півріччя або

раз на квартал. Проміжний дивіденд оголошується Радою директорів

і має фіксований розмір. Остаточний дивіденд оголошується

річним зборами акціонерів за результатами року з урахуванням виплати

проміжних дивідендів. Розмір остаточного дивіденду в розрахунку

на одну звичайну акцію визначається загальними зборами акціонерів

за пропозицією Ради директорів Товариства. Дивіденд не може бути

більше рекомендованого Радою директорів, але може бути зменшений

зборами.

5.7. Дивіденд виплачується чеком, платіжним дорученням, почто-

вим перекладом. На дивіденд мають право акції, придбані НЕ поз-

днее ніж за 30 днів до офіційно оголошеної його виплати.

5.8. Дивіденд не виплачується по акціях, що не були випу-

щени в обіг або знаходяться на балансі Товариства. При несплаті в

термін акцій, придбаних у самого Товариства (що знаходилися на балансі

Товариства) більш ніж за 30 днів до дати виплати дивіденду, дивіденд

нараховується на користь Товариства.

!! 409

5.9. Дивіденд може виплачуватися акціями (капіталізація при-

були), облігаціями і товарами, якщо це передбачено Статутом Товариства.

5.10. Виплату дивідендів виробляє банк-агент або саме Товариство

в порядку, встановленому Міністерством фінансів РФ.

5.11. Суспільство оголошує розмір дивідендів без урахування податків з

них.

5.12. Банк-агент або Товариство виплачує акціонерам дивіденди

за вирахуванням відповідних податків.

5.13. Дохід фізичній особі - держателю цінних паперів у вигляді

дивідендів, відсотків приєднується до його загального доходу і оподатковується

прибутковим податком.

5.14. По невиплачених і неотриманою дивідендах відсотки не

нараховуються.

6. Відсоток

6.1. Після установи Товариство для залучення позикового капіталу

може випускати облігаційні позики на термін не менше одного року.

6.2. Облігація - це боргове зобов'язання Товариства у вигляді цінного

паперу, що надає право його власникові на виплату номінальної

суми в обумовлений термін і щороку - обумовлених відсотків.

6.3. Облігації можуть бути іменними та на пред'явника. За імен-

вим облігаціях Товариство веде спеціальний реєстр їх власників.

6.4. Відсотки мають сплачуватися як мінімум один раз на рік

у встановлені терміни незалежно від прибутку та фінансового стану

Товариства. В іншому випадку Суспільство може бути оголошено неплатити-

жеспособним.

6.5. Відсотки за облігаціями виплачуються власникам облігацій

за рахунок чистого прибутку Товариства, а в разі її недостатності - за рахунок

резервного фонду, утвореного Товариством.

6.6. При недостатності фінансових коштів для виплати однов-

ременно дивідендів по акціях і відсотків по облігаціях преімущес-

ничих право на отримання мають власники облігацій.

6.7. Відсотки за облігаціями розраховуються по відношенню до номи-

налу облігації незалежно від їх курсової вартості.

6.8. Відсотки за облігаціями можуть виплачуватися за підсумками року,

раз на півріччя, раз в квартал.

6.9. На отримання відсотків за облігаціями мають право облігації,

придбані не пізніше ніж за 30 днів до їх виплати, якщо інше не

обговорено умовами випуску облігацій.

6.10. Відсотки за облігаціями виплачуються цінними паперами,

товарами або іншим майном, якщо це передбачено умовами ви-

пуску позики.

14 *

!! 410

6.11. Відсотки за облігаціями виплачуються емітентом, банком-

агентом або фінансовим посередником, який діє за дорученням клі-

ента, платіжним дорученням, поштовим або телеграфним переказом.

6.12. Відсотки власникам облігацій виплачуються за вирахуванням

відповідних податків.

6.13. Відсотки за облігаціями, не затребувані власником, його

законним правонаступником або спадкоємцем у встановлений для исте-

чення позовної давності термін, перераховуються в дохід республіканського

бюджету.

!! 411

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "9. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИПЛАТИ дивіденди по акціях і відсотків по облігаціях"
 1. Стаття 10. Порядок виплати товариством дивідендів
  виплаті дивідендів по розміщених акціях. 10.2. Суспільство зобов'язане виплатити оголошені по кожній категорії акцій дивіденди. Дивіденди виплачуються грошима. 10.3. Дивіденди виплачуються з чистого прибутку товариства за поточний рік. Дивіденди за привілейованими акціями можуть виплачуватися за рахунок спеціально призначених для цього фондів товариства. 10.4. Рішення про виплату проміжних
 2. Стаття 9. Права акціонерів
  порядку. 9.10. Акціонер має право на отримання інформації про суспільство в порядку, передбаченому статтею 91 Закону РФ "Про акціонерні товариства". 9.11. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних йому акцій. Акціонер, що не повністю сплатив акції, несе солідарну відповідальність за
 3.  6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИПУСК І ОБІГУ ОБЛІГАЦІЙ
    положення 1.1. Положення регулює умови та порядок випуску акціонерним Товариством облігацій різного виду, їх обігу в Товаристві, а так-ж права і обов'язки облигационеров. 2. Облігації та їх види 2.1. Облігацією в сенсі цього Положення визнається в відповідної з чинним законодавством випущена (емітована) акціонерним Товариством цінний папір,
 4.  ? 8. Дивіденди
    порядок виплати дивідендів по акціях і відсотків по облігаціях ", затвердженим Міністерством фінансів РФ 10 січня 1992 На їх основі кожна корпорація приймає корпоративний акт, де детально і з урахуванням своїх особливостей регулюється порядок виплати дивідендів по акціях. В ньому, зокрема , вказується, що дивідендом є частина чистого прибутку акціонерного товариства, що підлягає
 5.  Стаття 15. Компетенція ради директорів
    становищем глави VII Закону РФ "Про акціонерні товариства" і пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів; 5) винесення на рішення загальних зборів акціонерів таких питань: - реорганізація товариства; - визначення форми надання суспільством матеріалів (інформації) акціонерам, у тому числі визначення органу друку, у разі повідомлення у формі опублікування; -
 6.  37. Податок на прибуток
    порядку, що і постійні представництва нерезидентів, утримують і перераховують податок на доходи нерезидентів резиденти, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок і на користь нерезидента. Особливу роль в оподаткуванні доходів нерезидентів грають укладені Україною двосторонні договори про
 7.  Глава V. Дивіденди суспільства
    положення про те, що такі акції стають кумулятивними в порядку, передбаченому пунктом 2 статті 32 Закону. Невиплачений або не повністю виплачений дивіденд по кумулятивним акціях накопичується і виплачується згодом. Суспільство зобов'язане виплатити оголошені по кожній категорії (типу) акцій дивіденди. Якщо дивіденди оголошені загальними зборами акціонерів, суспільство стає
 8.  34. Поняття і види цінних паперів за Законом України «Про цінні папери та про фондову біржу».
    виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено цим Законом або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом,
 9.  ? 3. Облігації
    станом справ і не позбавляються права на самостійне здійснення своїх повно-важень. Відповідальність суспільства перед облігаціонерами. У слу-чаї невиконання або прострочення виконання товариством своїх обов'яз-зательств з погашення номінальної вартості облігації та сплаті відсотків за нею стягнення сум провадиться власником обліга-ції на основі нотаріального напису. Крім того,
 10.  § 9. Акціонерне товариство
    становища акціонерних товариств на базі приватизованих державних і муніципальних підприємств визначена правовими актами про приватизацію. Особливості правового статусу таких акціонерних товариств діють з моменту прийняття рішення про приватизацію до моменту відчуження державою чи муніципальній освітою сімдесяти п'яти відсотків належних їм акцій, але не пізніше закінчення строку,
 11.  3. Експертиза підроблених грошей, цінних паперів, купонів
    облігація, купон чи інша цінний папір) підробленої, і якщо так, то яким способом і на якому обладнанні виготовлена? 2. Виготовлені Чи представлені на експертизу купони підприємством, що здійснює виробництво купонів Національного банку України? 3. Який склад матеріалу, з якого виготовлений представлений для дослідження об'єкт? 4. Однаковим чи способом виготовлені
 12.  § 3. Реклама банківських операцій
    положення про майбутню ефективності (прибутковості) діяльності, у тому числі шляхом оголошення зростання курсової вартості цінних паперів; замовчувати хоча б про одну з умов договору, якщо в рекламі повідомляється про умови договору. (Про вимоги до реклами на ринку цінних паперів див. Федеральний закон від 22 квітня 1996 р. N 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів"). Це питання передбачається і в
 13.  5. Ліквідація товариства
    порядку правонаступництва до інших осіб. Суспільство може бути ліквідоване за двома підставами: - добровільно в порядку, встановленому ЦК РФ, з урахуванням вимог Закону про акціонерні товариства та статуту товариства; - за рішенням суду з підстав, передбачених ГК РФ. Пунктом 2 статті 61 ЦК РФ передбачені лише дві причини, в силу яких суспільство може бути ліквідоване добровільно:
 14.  23. Правовий статус господарських товариств
    порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених Законом; б) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів; в) вийти в установленому порядку з
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи