Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИПУСК І ОБІГУ ОБЛІГАЦІЙ

1. Загальні положення

1.1. Положення регулює умови та порядок випуску акціонерним

Товариством облігацій різного виду, їх обігу в Товаристві, а так-

ж права і обов'язки облигационеров.

2. Облігації та їх види

2.1. Облігацією в сенсі цього Положення визнається в соот-

відповідне з чинним законодавством випущена (емітована)

акціонерним Товариством цінний папір, що засвідчує право її тримаючи-

теля-облигационера на отримання від Товариства в передбаченому в обли-

гаціі або умовах її випуску (емісії) порядку номінальної стоимос-

ти облігації (іншого майнового еквівалента) і фіксованого по

відношенню до номінальної вартості відсотка (доходу), або іншого иму-

щественного права.

Відповідно до цього Положення та умовами випуску (Аміс-

оці) власникові облігацій надаються інші права.

2.2. Відповідно до чинного законодавства Суспільство має право

випускати облігації різного виду, в тому числі: поворотні, конвер-

тіруемие (конверсійні), з звуженим і розширеним терміном дію-

вия, дохідні (прибуткові), цільові та ін

2.3. Під зворотніми розуміються облігації, які можуть бути

викуплені Товариством у їх власників до закінчення терміну дії.

При викупі таких облігацій держателю виплачується премія в розмірі,

визначеному умовами випуску, але не менш ніж 15 відсотків від номі-

нальної вартості облігації.

2.4. Конвертованими (конверсійними) визнаються облігації,

які можуть бути обмінені їх держателями на акції, як обикновен-

ві, так і привілейовані. Рішення про випуск конвертованих обли-

гацій може прийматися виключно загальними зборами акціонерів.

2.5. При необхідності Суспільство має право випускати облігації з

звуженням і розширенням терміну дії.

По облігації із звуженням терміну дії се держателю предоставля-

ється право до закінчення терміну пред'явити свої облігації Товариству до

викупу за номінальною вартості. Умовами випуску облігацій в цьому

випадку повинен бути передбачений порядок виплати власникам процен-

тов за облігаціями зі зменшенням розміру відсотків проти фіксований-

них не менш ніж у два рази.

!! 392

За облігаціями з розширенням терміну дії тримачі мають право

після закінчення терміну дії облігацій обміняти їх на інші облігації

акціонерного Товариства.

2.6. Дохідними (прибутковими) є облігації, відсотки по

яким виплачуються тільки за наявності у Товариства прибутку по

підсумками фінансового року.

3. Порядок випуску облігацій

3.1. Рішення про випуск облігацій у кожному конкретному випадку

приймає Рада директорів акціонерного Товариства, за винятком

конвертованих (конверсійних) облігацій, - п. 2.4. Положення.

3.2. Про майбутній випуск облігацій заздалегідь сповіщаються всі ак-

рів Товариства. Повідомлення про випуск облігацій має бути зроблено

не пізніше 1 місяця до дати випуску. Умови випуску облігацій пуб-

особисто доводяться до акціонерів у строк не пізніше ніж 15 днів до дати випуску.

3.3. Акціонери Товариства мають переважне право на прид-

бання облігацій Товариства. З метою реалізації даного права акцио-

нери направляють письмові заявки на придбання облігацій до Ради

директорів з таким розрахунком, щоб вони були отримані не пізніше ніж за

2 дні до дати випуску облігацій.

3.4. Облігації випускаються на термін, що не перевищує 5 (п'ять) років.

3.5. Випуск облігацій підлягає обов'язковій державній ре-

гистрации.

3.6. Випуск облігацій гарантується матеріальними і нематері-

альних активами Товариства, сума випуску (емісії) облігацій не

повинна перевищувати вартості активів Товариства. Випуск облігацій, які не

гарантований активами Товариства, допускається тільки за рішенням

Загальних зборів акціонерів, а також у випадках, коли всі облігації

поширені серед акціонерів.

3.7. Суспільство має право випускати спеціальні цільові облігації під

певні товари (роботи, послуги). У цьому випадку держатель обліга-

ції не має права вимагати сплати грошових сум (номінальної вартості

облігації та відсотків за нею) і зобов'язаний отримати інший майновий

еквівалент, передбачений в умовах випуску.

3.8. У порядку, визначеному умовами передплати, Товариство впра-

ве надавати опціон на облігації, тобто право на підписку на

облігації, строком не більше ніж шість місяців. Опціон поширюється

виключно на акціонерів Товариства.

3.9. Випуск облігацій проводиться в два етапи.

На першому, закритому, етапі облігації поширюються виключи-

тельно серед акціонерів Товариства. У разі, якщо всі облігації будуть

реалізовані на першому етапі, випуск облігацій вважається таким, що відбувся.

6. Положення про випуск та обіг облігацій

На другому, відкритому, етапі облігації поширюються серед сто-

ронніх підприємств, організацій та громадян.

3.10. Не допускається придбання облігацій філіями та предста-

вітельством Товариства, а також його дочірніми товариствами та предприяти-

ями.

3.11. Підприємствам і організаціям, у Статутному капіталі яких

мається внесок (пай) Товариства, можуть бути реалізовані облігації на

суму, що не перевищує тридцять відсотків від розміру вкладу (паю)

Товариства в даному підприємстві (організації).

3.12. З метою забезпечення збереження облігацій як юридичної

зобов'язання Товариства перед їх власниками, зниження витрат на

емісію та оперативного вирішення всіх питань, що стосуються здійснення

ня і передачі прав, засвідчуваних облігацією, акціонерне Товариство

забезпечує ведення комп'ютеризованого реєстру власників облігацій.

Право на облігацію юридично закріплюється видачею її тримачі-

лю виписки з реєстру або сертифіката облігацій, посвідчений підпис-

ми двох посадових осіб та печаткою Товариства. Зазначена виписка (сер-

тифікатами) є необхідним і достатнім документом, подтвержда-

ющим всі права її власника і відповідно обов'язки Товариства.

3.13. Передбачені п. 3.12 цього Положення норми рас-

пространяются тільки на власників облігацій, які є працівника-

ми Товариства. Облігаціонери, які не є працівниками Товариства, в

посвідчення прав власників облігацій отримують іменний сертифікат.

3.14. Облігації, не реалізовані протягом трьох місяців з дня їх

випуску, погашаються.

4. Виплата доходів за облігаціями

4.1. Для забезпечення гарантованості та регулярності виплат про-

центів за облігаціями в Товаристві утворюється за рахунок відрахувань від при-

були після сплати податків, інших зобов'язань платежів до бюджету та

виплат за кредитами спеціальний облігаційний фонд. Розмір фонду

повинен забезпечувати принаймні п'ятдесят відсотків від загальної сум-

ми передбачуваних умовами випуску процентних виплат власникам

облігацій.

4.2. У випадках, передбачених умовами випуску, Товариство може

поширювати цільові облігації з отриманням держателями натомість

номінальної вартості облігації виробленої Товариством продукції

або виконання робіт (надання послуг) держателям облігацій. Вказано-

ве умова поширюється також і на виплату доходів за облігаціями.

Відсотки за облігаціями можуть виплачуватися і на умовах лоті-

реї (торгів), якщо це передбачено умовами випуску (емісії) об-

лигаций.

При заміні грошової вартості цільової облігації отриманням іно-

!! 394

го майнового еквівалента тримач облігації має право відмовитися від

майнового еквівалента і отримати грошову суму.

4.3. Виплата доходів за облігаціями здійснюється у вигляді фіксовано-

ванних відсотків до номінальної вартості облігації. Якщо інше не

передбачено умовами випуску (емісії) облігацій, передбачається,

що розмір відсотка залишається незмінним (постійним) на весь термін

дії облігацій.

4.4. Загальні збори акціонерів вправі прийняти рішення про індек-

сации розміру виплат доходів за облігаціями (виключно у бік

збільшення).

4.5. Дохід за облігаціями виплачується рівномірно протягом усього

терміну дії облігацій. Виплати проводяться два рази на рік (у лютому-

Рале і в липні), за винятком першого року випуску, коли доходи

виплачуються тільки за результатами фінансового року, незалежно від

дати випуску облігацій.

4.6. Виплати по облігаціях є першочерговими по відношенню-

нию до виплати дивідендів по акціях.

4.7. Передбачені пп.4.1 - 4.5 цього Положення умови

виплати не застосовуються, якщо Товариством випускаються дохідні (при-

прибутковим) облігації, тобто облігації, прибуток за якими виплачується -

ється тільки за наявності у Товариства прибутку за підсумками фінансового

року.

5. Індивідуальне регулювання облігаційних відносин

5.1. Передбачені вище терміни дії, порядок виплати дохо-

дів по облігаціях і види облігацій можуть бути індивідуально согласен-

вани окремо з кожним власником облігацій в вилучення із загального правила,

передбаченого умовами випуску (емісії).

При цьому повинні бути дотримані умови:

про можливість індивідуального регулювання відносин між

Товариством та власником облігацій повинні бути відкрито оповіщені всі

особи, які бажають придбати облігації;

будь-якій особі мають бути забезпечені рівні можливості для

індивідуального регулювання відносин за облігаціями.

5.2. Зазначені в п. 5.1 цього Положення правила поширеною-

няются тільки на облігації, придбані працівниками Товариства.

6. Права та обов'язки облигационеров

6.1. Облігаціонери визнаються законними власниками облігацій

Товариства.

6.2. Всі облігаціонери, незалежно від того, чи є вони робіт-

ніками Товариства чи ні, мають рівні права, за винятком

пільг, що надаються цим Положенням для облигационеров, яв -

ляющая працівниками Товариства.

6.3. Кожен облигационер має право на погашення номінальної

вартості облігації та на отримання відсотків згідно з умовами випус-

ка (емісії) облігацій.

6.4. Кожному облигационера повинна бути доступна інформація про

фінансово-економічний стан Товариства, за винятком складаючи-

ющей комерційну таємницю, розголошення якої може завдати громад-

тву істотної шкоди.

6.5. Для колективного захисту прав та інтересів облигационеров як

щодо Товариства, так і третіх осіб скликається Загальні збори

облигационеров.

Загальні збори облигационеров вправі обрати зі свого складу

представників. Представники облигационеров мають право брати участь у

 Загальних зборах акціонерів з правом дорадчого голосу; вони вправі

 також знайомитися з положенням справ у Товаристві нарівні з окремими

 акціонерами.

 При здійсненні представництва облигационеров права окремих на

 вих облигационеров вважаються делегованими обраному представите-

 лю; це не виключає права окремого облигационера на самостійне

 здійснення своїх повноважень.

 7. Відповідальність Товариства перед облігаціонерами

 У разі невиконання або прострочення виконання Товариством сво-

 їх обов'язків з погашення номінальної вартості облігації та сплата платником

 ті відсотків по ній стягнення сум провадиться власником облігації

 в порядку, встановленому законодавством, на основі нотаріальної

 написи. При цьому Товариство сплачує власникові облігації пеню в

 розмірі 1 відсотка за кожний день прострочення від затриманої до виплати

 суми, але не понад номінальної вартості облігації або відсотків по

 ній (якщо вимагаються відсотки).

 !! 396

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИПУСК І ОБІГУ ОБЛІГАЦІЙ"
 1.  § 10. Функція реєстрації Банком Росії емісії цінних паперів кредитними організаціями
    випуску і реєстрації цінних паперів кредитними організаціями на території Російської Федерації ". В ній зокрема, передбачається, що випуски (додаткові випуски) цінних паперів кредитних організацій підлягають державній реєстрації в Банку Росії (Департаменті ліцензування діяльності та фінансового оздоровлення кредитних організацій Банку Росії і територіальних установах Банку
 2.  3. Експертиза підроблених грошей, цінних паперів, купонів
    облігація, купон чи інша цінний папір) підробленої, і якщо так, то яким способом і на якому обладнанні виготовлена? 2. Виготовлені Чи представлені на експертизу купони підприємством, що здійснює виробництво купонів Національного банку України? 3. Який склад матеріалу, з якого виготовлений представлений для дослідження об'єкт? 4. Однаковим чи способом виготовлені
 3.  34. Поняття і види цінних паперів за Законом України «Про цінні папери та про фондову біржу».
    випускатися такі види цінних паперів: акції; облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик; облігації місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов'язання; ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі; приватизаційні папери. Акцією визнається цінний папір без встановленого терміну обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді
 4.  3. Функції Ради директорів Банку Росії
    положення про структурні підрозділи та установи Банку Росії, статути організацій Банку Росії, порядок призначення керівників структурних підрозділів та організацій Банку Росії; 14) визначає відповідно до федеральними законами умови допуску іноземного капіталу в банківську систему Російської Федерації; 15) затверджує перелік посад службовців Банку Росії ;
 5.  ? 2. Поняття і ввди цінних паперів
    випуск та обіг цінних паперів і фондо-вих біржах в РРФСР. СП РРФСР. -1992. № 5. Ст. 26. !! 201 Термін "цінний папір" прийшов до Росії з німецького права в минулому столітті. У 1875 р. у своїй роботі "Торговельне право" німецька правознавець Толь дав поняття цінного паперу як "всякого документа майново-правового змісту". (* 1) За Бруннер: "Цінний папір є документом,
 6.  ? 3. Облігації
    станом справ і не позбавляються права на самостійне здійснення своїх повно-важень. Відповідальність суспільства перед облігаціонерами. У слу-чаї невиконання або прострочення виконання товариством своїх обов'яз-зательств з погашення номінальної вартості облігації та сплаті відсотків за нею стягнення сум провадиться власником обліга-ції на основі нотаріального напису. Крім того,
 7.  16.3. Нові підходи до фінансування природоохоронної діяльності. Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи у сфері природокористування
    положень про екологічне страхування. Створення ще одного реального джерела фінансування екологічної сфери вимагає розробки та прийняття закону "Про екологічне страхування". Розглянемо докладніше економічну сутність цього важливого інструменту регулювання природоохоронною
 8.  3. Проблема "бездокументарних цінних паперів"
    випуску фондових цінних паперів "без оформлення паперових носіїв". 1 Поширені у нас останнім часом випадки масової емісії "векселів" та їх обіг на вітчизняному фондовому ринку свідчать лише про некомпетентність їх емітентів. Такі документи, навіть за наявності у них властивостей цінних паперів, зрозуміло, не можуть бути визнані векселями, бо за своєю юридичною природою вексель
 9.  Етап збереження
    положення чесною працею. Хоча багато потреб працівника в цей період задоволені, його продовжує цікавити рівень оплати праці, проявляється все більший інтерес до інших джерел доходу (наприклад, участь в прибутках, капіталі своєї та інших організацій, купівля акцій,
 10.  2.6. Підготовка за типами третинного освіти (табл. 13)
    випуску, про які ми говорили вище. Третинне освіту поділяється на кілька типів: третинне утворення типу 5B (середня спеціальна освіта в Росії), третинне утворення типу 5A (вищі навчальні заклади) і навчання по «просунутим дослідним програмам» 6 рівня (фундаментальну наукову освіту, тобто аспірантура та докторантура, в російській термінології). Слід уточнити,
 11.  3. Участь публічно-правових утворень в зобов'язальних відносинах
    випуском облігацій чи інших державних і муніципальних цінних паперів (у тому числі в "бездокументарній формі"), що виконують функції облігацій ("казначейських векселів" або "казначейських зобов'язань", "золотих сертифікатів" Мінфіну і т. д.). Для більш ефективного використання знаходиться в публічній власності майна державні та муніципальні освіти можуть звертатися до
 12.  3. Право власності господарських товариств
    положення про повне товариство (п. 2 і 5 ст. 82 ЦК). Майно, що є об'єктом права власності товариства на вірі, складається з вкладів повних товаришів і коммандітістов-вкладників. Пропорційно цими вкладами розподіляються і дивіденди всіх учасників. Повні товариші мають право набувати вклади (паї) коммандітістов (лише б у такому товаристві залишався хоча б один вкладник).
 13.  3.2. Випускники
    випуску »(graduation rates). Для вторинного та поствторічного нетретічного освіти вони розраховуються як відношення числа всіх закінчили освіту даного типу в навчальних закладах усіх видів до чисельності населення в типовому віці закінчення даного типу освіти (Табл. 9). Для теоретичного навчання «коефіцієнти випуску» розраховуються як сума частки випускників кожного виду навчання
 14.  Стаття 28. Ліквідація товариства
    становища. Ред .. 4. Детально про особливості створення та правового регулювання акціонерних товариств у сфері банківської, інвестиційної та страхової діяльності див: Шапкина Г.С. Коментарі до глави I Закону "Про акціонерні товариства". / / Законодавство і економіка. 1996. N 9/10, с. 20 - 21. 5. Див: Російська газета. 1997. 2 серпня. 6. Див: Відомості Верховної. 1994. N 11. Ст. 1194 .. 7. Див: Відомості