Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції ) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО реєстр акціонерів і ПОРЯДКУ ЙОГО ВЕДЕННЯ

1. Загальні положення

1.1. Це Положення прийнято на підставі ст. № __ Статуту

Товариства та відповідно до чинного в Товаристві Положенням про

порядок розробки та прийняття корпоративних нормативних актів.

1.2. Це Положення встановлює підстави і порядок поза-

сения записів до реєстру акціонерів, порядок його оформлення, здійснення

ня первинного та накопичувального (вторинного) обліку процесу звернення

акцій акціонерного Товариства, права, обов'язки та відповідальність дер-

жателей Реєстру.

1.3. Обумовлена ??цим Положенням сукупність норм і

процедур є обов'язковою для всіх посадових осіб і виконай-

тельного персоналу Товариства, сторонніх реєстраторів - власників ре-

Естра, а також для адвокатських, консультаційних, інвестиційних, інших

підприємств та організацій, взаємодіючих з Товариством з пи-

сам звернення його акцій.

1.4. Ведення реєстру акціонерів має на меті забезпечити надійну

захист прав акціонерів, оперативність і простоту оформлення звернень-

ня акцій Товариства, належне оподаткування операцій з цінними

паперами.

1.5. Держателем реєстру може бути саме акціонерне товариство,

якщо чисельність його акціонерів не перевищує 1000 осіб, або сторін-

ний Реєстратор, що виконує функції власника реєстру за дорученням

Товариства.

У Положенні використовуються такі поняття: "Колишній акцио-

нер" - юридична або фізична особа, що володіло правами влас-

ності на акції Товариства і передало їх іншій фізичній особі та /

або юридичній особі (особам) внаслідок угоди (угод) або дру-

гих юридичних фактів з відчуження зазначених акцій, відомості про

якому в реєстрі, передбачені Положенням, в момент здійснення

відповідної процедури не анульовані.

"Новий акціонер" - юридична або фізична особа, яка отримала

від колишнього акціонера в результаті угоди або іншої юридичної

факту з відчуження акцій Товариства право власності на них, све-

дення про який в момент здійснення відповідної процедури не

внесені до реєстру.

"Реєстратор" - посадова особа або підрозділ акціонерного

Товариства, якому наказом Генерального директора доручено ведення

реєстру акціонерів.

"Сторонній реєстратор" - банки, інвестиційні інститути (крім

інвестиційних консультантів), депозитарії або спеціалізовані

реєстратори, засновані виключно для цієї мети в будь орга-

їх організаційно-правовій формі відповідно до російського законодавства.

!! 397

"Номінальний утримувач" акцій - банки, інвестиційні институ-

ти (крім інвестиційних консультантів), депозитарії, вчиняють

угоди від імені та за дорученням Товариства та / або акціонерів і представ-

ляющие інтереси акціонерного Товариства та / або акціонерів за їх пору-

чению.

Відомості про номінальних утримувачів цінних паперів вносяться в ре-

ЄУТР акціонерів власником реєстру за письмовим дорученням Товариства

та / або акціонера.

2. Регламентація прав і обов'язків власників реєстру

2.1. Права та обов'язки власника реєстру встановлюються насто-

ящім Положенням, іншими корпоративними нормативними актами Про-

щества, чинним російським законодавством, а також:

договором доручення, якщо власником реєстру Товариства виступає

сторонній регістратер;

становищем про підрозділ або трудовим контрактом з должнос-

тним особою Товариства, яким наказом Генерального директора пору-

чено ведення реєстру акціонерів, якщо власником реєстру виступає саме

Суспільство.

3. Відкриття, оформлення, зміст і зберігання реєстру

3.1. Реєстр повинен бути відкритий не пізніше ніж у місячний строк з

моменту державної реєстрації акціонерного Товариства.

3.2. Ведення реєстру акціонерів може здійснюватися як на бу-

мажной носіях, так і у вигляді електронного запису. При цьому оригіна-

лом реєстру акціонерів є запис на паперовому носії, завірений-

ная двома підписами посадових осіб та печаткою власника реєстру.

3.3. Реєстру в обов'язковому порядку повинен мати такі рек-

візити:

3.3.1. На титульному аркуші повинен міститися наступний текст:

"Реєстр акціонерного Товариства

повне найменування Товариства

книга (журнал) номер один (два , три і т.д.)

Введено в дію

!! 398

3.3.2. На останньому аркуші (НЕ містить нумерації і розграфлена-

ніл) повинен міститися наступний текст:

"Ведення книги (журналу)

номер один (два, три і т.д.) завершено

"___" ___ 19__ р.

Продовження реєстру у книзі (журналі)

номер два (три, чотири і т.д.).

Тримач реєстру

повне найменування власника реєстру

Підписи двох посадових осіб власника реєстру

Друк держателя реєстру "

3.4. Книги (журнали) реєстру є бланками суворої звітності до-

ти. Вони повинні бути в належному порядку пронумеровані і ПРОШНИЕ-

рова. При цьому перші нумерованій сторінкою є сторінка,

наступна за титульним листом.

3.5. Заповнення реєстру проводиться посадовою особою тримачі-

ля реєстру, відповідальним за його ведення, чорнилом синього або чорного

кольору, на офіційній мові місцезнаходження Товариства, розбірливим

почерком, що не допускає неоднозначного тлумачення містяться в

реєстрі відомостей.

3.6. внесеним до Реєстру підлягають такі дані:

1. повне найменування, юридична адреса акціонерного Товариства;

2. розмір Статутного капіталу, кількість, номінальна вартість

акцій і категорії (типи) випущених Товариством акцій, відомості про

дробленні акцій і консолідації;

3. повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження

(місце проживання) кожного акціонера;

4. банківські реквізити кожного акціонера (якщо такі є);

5. про акції Товариства, викуплених ним за рахунок власних коштів,

їх кількості, номінальної вартості та категоріях (типах);

6. про ціну (курсі) придбання акцій акціонером;

7. про виплату дивідендів;

8. про документи, що підтверджують вчинення операції з акціями

(якщо угоди вчинені без участі інвестиційних посередників або

депозитарію), а також про інших підставах набуття права влас-

ності на акції та про факти обтяження акцій зобов'язаннями і в інших

випадках, передбачених законодавством Російської Федерації;

9. про дати набуття і відчуження акцій акціонером;

10. про дату, коли дана юридична або фізична особа перестала

бути акціонером;

11. про номінального утримувача акцій (якщо такий є);

12. про депозитарій (депозитаріях), якщо такі є;

13. про дату виробленої запису.

3.7. Оригінал реєстру акціонерів зберігається у його власників в НЕ-

згоряють сейфі як цінний папір.

4. Підстави для внесення записів до реєстру

4.1. Підставами для внесення до реєстру первинного запису є:

при установі акціонерного товариства відповідно до законодав-

тельством Російської Федерації - установчий договір і документ,

підтверджує оплату акцій (внесення засновником вкладу до статутного

капітал);

при установі акціонерного Товариства в процесі приватизації

державних і муніципальних підприємств - протоколи про результа-

тах закритої підписки, про підсумки торгів і документ, що підтверджує

повну оплату акцій, а також документ відповідного фонду имущес-

тва (комітету з управління майном) про внесення акцій, що знаходять-

ся в державній власності, до статутного капіталу холдингових

компаній або інших акціонерних Товариств, виданий відповідно до

затвердженим планом приватизації.

4.2. Підставами для внесення до реєстру вторинної записи є

документи, оформлені в передбаченому цим Положенням та

чинним російським законодавством порядку, які стверджуючи-

ють перехід права власності на акції від колишнього акціонера до нового

акціонеру.

4.3. Документами, що підтверджують перехід права власності

на відповідну кількість акцій від колишнього акціонера до нового

акціонеру є:

договір купівлі-продажу акцій, складений в простій письмовій

формі (якщо угода здійснюється без участі інвестиційних посеред-

ників та / або депозитарію) і містить в обов'язковому порядку сліду-

ющіе істотні умови:

1) предмет договору (купівля-продаж відповідної кількості

акцій із зазначенням номіналу і типу акцій);

2) найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце-

проживання) сторін за договором;

3) курс (ціна) відчужуваних акцій;

4) банківські реквізити сторін (якщо такі є);

5) дата здійснення операції;

6) дата придбання покупцем права власності на акції;

7) підписи сторін і печатки (у разі участі в угоді юридичної

особи);

8) у разі підписання договору представником сторони до нього

має бути додана належним чином оформлена довіреність ;

договір міни (оформлена відповідно до вимог громадян-

ського законодавства бартерна угода), що містить аналогічні до-

говору купівлі -продажу акцій істотні умови;

!! 400

нотаріально завірений договір дарування, що містить аналогічні

договором купівлі-продажу акцій істотні умови ;

виданий нотаріусом документ, що підтверджує перехід до наслед-

нику колишнього акціонера прав на відповідну кількість акцій (сві-

детельство про право на спадщину за законом або заповітом);

рішення суду - арбітражного або третейського про звернення стяг-

кания на предмет застави, якщо таким є акції колишнього акцио-

нера;

документ, що містить напис нотаріуса про безспірному порядку

стягнення певної кількості акцій від колишнього акціонера в поль-

зу нового акціонера;

інші рішення суду, арбітражного або третейського, констатую-

щие зміну власника акцій (наприклад, рішення суду про визнання права

власності на певну кількість акцій).

5. Порядок внесення записів до реєстру

5.1. Внесення до реєстру записів проводиться власником реєстру в 3 -

денний термін з моменту подання відповідних належно офор-

мленія документів.

Первинна запис здійснюється на вимогу Генерального ді-

ректора Товариства.

Вторинні записи здійснюються за письмовим дорученням ново-

го акціонера або його офіційного представника.

5.2. Внесення до реєстру акціонерів запису про власника акцій,

що придбала відповідні права в результаті операції, совершенной'6ез

участі інвестиційних інститутів (крім інвестиційних консультан -

 тів) та / або депозитарію, є реєстрацією угоди.

 Реєстрація угод також здійснюється банками, інвестиційними-

 ми інститутами (крім інвестиційних консультантів) та депозитаріями

 по операціях, здійснюваним за їх участю. Банки та інвестиційні

 інститути (крім інвестиційних консультантів) зобов'язані на вимогу

 набувача акцій в 3-денний термін з моменту здійснення угод з

 акціями, зареєстрованими даними банком або інвестиційним ін-

 ститутов, передати дані реєстрації власникові реєстру акціонерів.

 Депозитарій по зареєстрованих у нього операціях передає дані

 реєстрації власникові реєстру акціонерів відповідно до його договором

 з Товариством або з акціонером.

 6. Захист прав акціонерів

 6.1. Відмова власника реєстру від внесення запису до реєстру, крім

 випадків, передбачених законодавством Росії, не допускається.

 6.2. Тримач реєстру вправі відмовити новому акціонеру в осущес-

 ються відповідних записів в реєстрі, беручи до уваги требо-

 вання антимонопольного законодавства Росії.

 Примітка: При цьому держатель керується наступним: якщо

 в результаті угод з акціями Товариства якесь фізичне або

 юридична особа, або група осіб, пов'язаних між собою угодою

 або контролюючих майно одне одного, стають власниками

 (Власником) 35 і більше відсотків акцій Товариства, що забезпечують більш

 50 відсотків голосів акціонерів, зазначені особи повинні представити

 власникові реєстру згоду Державного комітету Росії по Антімо-

 нопольной політиці 'і підтримці нових економічних структур і Мі-

 нистерства фінансів Російської Федерації на здійснення даної

 угоди. До моменту подання новому акціонеру (акціонерам) дан-

 ного документа держатель реєстру має право відмовити йому / їм у реєстрації

 зазначеної угоди в реєстрі.

 Якщо в результаті угод з акціями Товариства якесь юриди-

 тичне або фізична особа, або група осіб (на праві спільної сумісної

 власності), або група осіб, пов'язаних між собою угодою

 або контролюючих майно одне одного, стають власниками (вла-

 ділкам) від 15 до 35 відсотків акцій Товариства, власник реєстру зобов'язаний

 направити відповідно до чинного законодавства офіційне

 сповіщення Міністерству фінансів Російської Федерації та емітенту

 про вчинення зазначеної угоди (угод) ..

 6.3. Відмова від внесення записів до реєстру акціонерів може бути

 оскаржений в Ревізійну комісію акціонерного Товариства, до суду або

 арбітражного суду. За рішенням Ревізійної комісії, суду або арбит-

 Ражнів суду власник реєстру акціонерів у 2-х денний термін з моменту

 отримання рішення зобов'язаний внести до реєстру відповідний запис.

 6.4. Тримач реєстру акціонерів на вимогу акціонера зобов'язаний

 підтвердити його право власності на акції шляхом видачі виписки з

 реєстру. Виписка з реєстру акціонерів не є цінним папером, її

 передача від однієї особи до іншої не означає здійснення угоди і не

 тягне переходу права власності на акції. Виписка з реєстру акці-

 Онер є підтвердженням права власності акціонера на його

 частку акцій.

 6.5. Відомості, що містяться в реєстрі, є суворо конфіден-

 соціальними. Доступ до них має право мати в будь-який час тільки:

 Голова та члени Ради директорів;

 Генеральний директор Товариства;

 Члени Ревізійної комісії Товариства;

 інші особи з санкції Генерального директора Товариства;

 спеціалізовані державні органи та інші установи

 (Прокуратура, органи внутрішніх справ, податкова поліція і інспекція

 і пр.) на підставі та у випадках, передбачених чинним россий-

 ським законодавством.

 6.6. Реєстратор (сторонній реєстратор) несе відповідальність за

 !! 402

 розголошення відомостей, що містяться в реєстрі, відповідно до дійству-

 ющим російським законодавством, в тому числі і у вигляді відшкодування

 збитків Товариству та / або акціонеру, що виникли внаслідок розголошення

 містяться в реєстрі відомостей.

 Підлягають відшкодуванню збитки включають, крім дійсного

 матеріального збитку, також упущену вигоду в розмірі її повної і

 справедливої ??ринкової вартості.

 6.7. Акціонер Товариства, що не володіє іншим документарними під-

 підтвердженням свого права власності на акції Товариства, крім ви-

 писки з реєстру акціонерів, або особа за його дорученням має право

 зажадати таку виписку з реєстру акціонерів Товариства.

 !! 403

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "7. Положення про Реєстр АКЦІОНЕРІВ І ПОРЯДКУ ЙОГО ВЕДЕННЯ"
 1.  Стаття 11. Реєстр акціонерів товариства
    реєстру акціонерів спеціалізованому реєстратору, який є його держателем. Примітка. У статуті товариства з кількістю акціонерів власників звичайних акцій включно 500, повинна бути зроблена інша запис: 11.1. Товариство забезпечує ведення і зберігання реєстру акціонерів, є його держателем. 11.2. Особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язане
 2.  Введення
    положення про акціонерне товариство Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х.
 3.  8. Положення про відділ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
    положення 1.1. Відділ цінних паперів акціонерного товариства іменованого надалі "Товариство", створюється і затверджується рішенням Ради директорів. 1.2. Це Положення визначає структуру і функції відділу, а також його підзвітність і взаємодія з органами управління та іншими підрозділами Товариства. 1.3. У Товаристві може створюватися відділ або сектор цінних паперів в
 4.  Стаття 10. Порядок виплати товариством дивідендів
    реєстр акціонерів товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати прийняття радою директорів товариства рішення про виплату дивідендів, а до списку осіб, які мають право на отримання річних дивідендів, акціонери, внесені до реєстру акціонерів товариства на день складання списку осіб, які мають право брати участь у річних загальних зборах
 5.  Глава VI. Реєстр акціонерів товариства
    положення про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затверджене Постановою Федеральної комісії з цінних паперів та фондового ринку при Уряді РФ від 12 липня 1995 Реєстр акціонерів - це список зареєстрованих власників з вказівкою кількості, номінальної вартості і категорій (типів) належних їм акцій, складений на будь-яку встановлену дату і що дозволяє
 6.  ? 7. Реєстрація угод з цінними паперами
    реєстр своїх акціонерів. Ведення реєстру на-чинается не пізніше одного місяця з моменту державної ре-єстрації суспільства. Якщо в зазначений термін ведення реєстру общес-тва, створеного у процесі приватизації, не розпочато, то відповідними-ющий комітет з управління майном, як засновник товариства, укладає від імені цього товариства договір на ведення реєстру акціонерів. Ведення
 7.  Відкрите акціонерне товариство
    реєстру іменних цінних паперів акціонерного товариства має здійснюватися спеціалізованим реєстратором, який має ліцензію ФКЦБ Росії; 4) найменування підрозділу акціонерного товариства, що здійснює ведення реєстру, його місцезнаходження, поштова адреса, номер контактного телефону, якщо акціонерне товариство відповідно до законодавства Російської Федерації здійснює
 8.  Висновок
    положення Закону РФ "Про акціонерні товариства", які представляються ключовими при організації їх діяльності, захист прав акціонерів. Такий підхід до вибору змісту цієї роботи пояснюється рядом причин, серед яких, зокрема, можна назвати бажання авторів сконцентрувати увагу керівних працівників, спеціалістів, акціонерів на найбільш значущих для них питаннях. Тих
 9.  Стаття 9. Права акціонерів
    акціонеру - її власнику однаковий обсяг прав. 9.2. Акціонери - власники звичайних акцій можуть брати участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу з усіх питань його компетенції, мають право на отримання дивідендів, а у разі ліквідації товариства - право на отримання частини його майна. 9.3. Привілейовані акції суспільства одного типу надають акціонерам - їх власникам
 10.  9. Протокол зборів
    положення виступів, питання, поставлені на голосування, і підсумки голосування по них, рішення, прийняті зборами. Як бачимо, порядок ведення протоколу загальних зборів акціонерів викладено в Законі досить лаконічно. На наш погляд, він потребує уточнення в статуті товариства для того, щоб забезпечити правильність ведення і своєчасність оформлення протоколу, виключити існуюче в нашій
 11.  Стаття 27. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
    акціонерів у складі не менше трьох членів строком на ___ років. Члени ревізійної комісії не можуть одночасно бути членами ради директорів, а також займати інші посади в органах управління товариства. 27.2. Члени ревізійної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря комісії. 27.3. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності товариства здійснюється за
 12.  Стаття 26. Перелік питань, рішення по яких приймаються простою чи кваліфікованою більшістю голосів учасників загальних зборів акціонерів
    акціонерів з питання, поставленого на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів власників голосуючих акцій, беруть участь у зборах, за винятком випадків, коли приймаються рішення з наступних питань: 1) внесення змін та доповнень до статуту товариства або затвердження статуту в новій редакції; 2 ) реорганізація товариства; 3) ліквідація товариства,
 13.  Стаття 1. Загальні положення
    положеннями Закону РФ "Про акціонерні товариства", прийнятого Державною Думою РФ 24 листопада 1995 1.3. Вимоги цього статуту обов'язкові для виконання всіма органами товариства та його
 14.  3. Інформація про проведення зборів
    акціонерів інформації про проведення зборів регламентовано статтею 52 Закону. Нею передбачено дві форми інформації, одну з яких має право вибрати суспільство за своїм розсудом. По-перше, форма повідомлення акціонерів про проведення зборів, у тому числі орган друку у разі повідомлення у вигляді опублікування інформації, визначається статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.
 15.  7. Голосування на загальних зборах акціонерів
    акціонерів здійснюється за принципом "одна голосуюча акція - один голос", за винятком випадків проведення кумулятивного голосування з виборів членів ради директорів (наглядової ради) товариства. Голосування на загальних зборах акціонерів товариства з кількістю акціонерів-власників голосуючих акцій більше ста з питань порядку денного здійснюється тільки бюлетенями для голосування
 16.  Глава VII. Загальні збори акціонерів
    акціонерів на участь у зборах 3. Інформація про проведення зборів 4. Підготовка та проведення зборів 5. Кворум зборів 6. Порядок прийняття зборами рішень 7. Голосування на загальних зборах акціонерів 8. Рахункова комісія 9. Протокол зборів Компетенція, порядок скликання, підготовки та проведення загальних зборів акціонерів (Надалі - збори.) Регламентуються статтями 47 - 63
 17.  6. Порядок прийняття зборами рішень
    положення Закону, роз'яснення Судів не внесло яких уточнень, що стосуються застосування положень пункту 8 статті 49 Закону. Однак така думка була б помилковим. Дане роз'яснення зіграло значну позитивну роль, підтвердивши, що при застосуванні пункту 8 статті 49 необхідно враховувати всі положення Закону, його певних статей, що регламентують організацію і процедуру