Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

Криміналістика, логіка та етика


Криміналістика широко і творчо запозичує положення формальної та діалектичної логіки, особливо такі прийоми мислення як аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, гіпотезу і аналогію, узагальнення і абстрагування тощо. Логічні закони та прийоми мислення входять у методологічні основи криміналістики, крім того використання їх дозволило розробити "логіку слідства", вчення про криміналістичну версію, логіку доказування у кримінальному судочинстві.
Глибоке проникнення психології та логіки в криміналістику стало передумовою для розробки програм розслідування конкретних видів злочинів, створення автоматизованих систем пошуку інформації і забезпечення інформацією процесу прийняття процесуальних рішень слідчим та судом. Так звані експертні системи підтримки прийняття рішень автоматизують працю слідчого для класифікації зібраних доказів, дозволяють автоматично групувати їх і будувати зіставлювані ряди кількісних показників їх взаємозв'язків.
Розробка тактичних прийомів неможлива без урахування етичних правил спілкування і поведінки в суспільстві. Тактичні прийоми роботи з об'єктами живої та неживої природи розрізняються за етичними особливостями. Те, що можна використати для дослідження неорганічного об'єкта, треба простежити через принципи етики, щоб використати для дослідження об'єкта живої природи, особливо людини.
Крім того, криміналістика пов'язана з наукою організації праці, оскільки діяльність слідчого, судді, прокурора підпорядковується загальним закономірностям НОП, її машинізації та автоматизації, вона широко використовується для планування навантажень, планування розслідувань конкретних справ.
Останнім часом на основі принципів НОП в слідчу практику впроваджено мережеве планування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Криміналістика, логіка та етика"
 1. § 3. Зв'язок криміналістики з іншими науками
  Криміналістика безпосередньо зв'язана з іншими юридичними науками, зокрема, адміністративним правом, цивільним процесом, виправно-трудовим правом, судовою статистикою. До того ж вона має міцні зв'язки з багатьма природничими та суспільними науками, які не є правовими. Серед природничих наук живильним середовищем для криміналістики насамперед є фізика, хімія, біологія, кібернетика та інформатика,
 2. § 2. Класифікація методів криміналістики та їх види
  Вчення про методи криміналістики - суттєвий елемент її методологічних основ, розділ загальної теорії криміналістичної науки. Методи криміналістики можуть бути класифіковані за різними підставами. Найбільш визнаною є класифікація методів криміналістики за трьома рівнями: 1) методи діалектичної та формальної логіки; 2) загальнонаукові методи; 3) спеціальні методи
 3. Криміналістика та судова медицина
  Криміналістика і судова медицина мають найбільш давні та міцні зв'язки. Судово-медичні знання використовувались у розкритті злочинів значно раніше, ніж виникла криміналістика. Тому деякі медичні прийоми виявлення слідів злочину на тілі людини були запозичені криміналістикою і навпаки, багато криміналістичних прийомів та технічних засобів з успіхом використовуються у судовій
 4. Завдання криміналістики
  визначаються її соціальною функцією - сприяти своїми прийомами, методами і засобами справі боротьби зі злочинністю. Загальним завданням криміналістики є забезпечення швидкого і повного розкриття злочинів, викриття винних, запобігання та припинення усіх кримінально караних посягань. Боротьба зі злочинністю - це головне завдання усіх наук кримінального циклу. Специфічними завданнями криміналістики
 5. В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. - 728 с, 2004
  Підручник підготовлений відповідно до програми курсу навчальної дисципліни «Криміналістика» у вищих юридичних навчальних закладах. У 1998 р. колективом викладачів кафедри кримiналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого було підготовлено перше видання українського підручника з криміналістики, але він містив лише два розділи - кримiналістичну тактику і методику
 6. Криміналістика і кримінальне право
  Зв'язок криміналістики і кримінального права є взаємообумовленим. Дані кримінального права про поняття злочину, ознаках його складу, формах вини, стадіях злочинної діяльності тощо є початковими для формування елементів криміналістичної характеристики, конструювання слідчих версій, планування розслідування і розробки методики розслідування окремих видів злочинів взагалі. Криміналістика, вивчаючи
 7. 2. Механізм учинення злочину та виникнення криміналістичної інформації
  це розділ криміналістики, що являє собою сукупність вчень про злочин як про діяльний, так і про інформаційний процес, його структуру, взаємозв'язок і відношення між його елементами, як, наприклад, "злочинець - предмет замаху", "злочинець - потерпілий", "злочинець - спосіб дії" тощо. Вчення - теорія механізму злочину вміщує пізнання форм руху матерії, що лежать в основі утворення слідів та
 8. Криміналістика та судова психіатрія
  Судова психіатрія, як і судова медицина, сформувались окремо від криміналістики і залишаються самостійними в силу чіткого розмежування їхніх предметів дослідження. Судова медицина досліджує тканини та різні об'єкти життєдіяльності людини, а також трупи. Судова психіатрія досліджує психіку людини, її поведінку при розладі психічної діяльності. Психічний стан злочинця безпосередньо пов'язаний із
 9. § 2. Закони розвитку науки криміналістики
  На підгрунті пізнання закономірностей природи і суспільства, що відображають стійкі сторони явищ та подій, виникає і розвивається будь-яка наука. Всяке явище або подія є ланцюгом взаємопов'язаних відношень людей, предметів, моментів часу. Зв'язок є об'єктивною закономірністю, а її вияв у вигляді відносин - об'єктивним законом. Наука як структура окремих порцій знань, об'єднаних в логічну
 10. § 2. Природа криміналістики
  Криміналістика посідає певне місце серед інших наук, виконує притаманні їй функції, має власний потенціал та призначення. Накопичення наукових знань час від часу призводить до зміни її наукової парадигми (змінення системи пануючих ідей). За своєю природою криміналістика - це юридична наука. Такий погляд сформувався в 1952-1955 рр. і згодом став панівним у правовій науці. Зміст цієї концепції та
 11. Глава 4. Методологія науки криміналістики
  Глава 4. Методологія науки
 12. § 1. Криміналістика - юридична наука
  Юридична суть криміналістики обумовлена її загальними і частковими задачами, предметом безпосереднього дослідження, особливостями засобів і методів розкриття злочинів, чіткою відповідністю її наукових рекомендацій конституційним вимогам, нормам закону і тісним зв'язкам з науками кримінально-правового циклу. Криміналістика - юридична наука. У відповідності до прийнятої класифікації в наукознавстві
 13. Глава І. Предмет, задачі і система криміналістики
  Глава І. Предмет, задачі і система
 14. Глава 2. Криміналістика в системі юридичних наук
  Глава 2. Криміналістика в системі юридичних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua