Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

КРИМІНАЛІСТИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА


Вперше слухачі вузів МВС України одержують підручник з криміналістики державною мовою. Це стало можливим лише завдяки змінам у політичному житті - проголошенню незалежної, правової, соборної української держави та розпочатій нелегкій справі її розбудови. (1) Криміналістика є цариною діяльності, що здатна зробити важливий внесок у розв'язання сучасних актуальних проблем боротьби зі злочинністю (профілактика, розкриття і розслідування злочинів). (2)
На переломних етапах розвитку суспільства особливо важливого значення набуває осмислення того великого здобутку вчених, педагогів і практичних співробітників правоохоронних органів у процесі дослідження закономірностей виникнення, зберігання і зникнення слідів злочинів, яке спрямоване на оволодіння новітніми методиками, технологіями і розробками, позитивним досвідом, накопиченими протягом попереднього історичного відтинку, і визначення на цій основі подальшого наукового, освітнього і практичного поступу. Справедливо буде зазначити те, що тільки через теоретичне засвоєння минулого здійснюється науково-технічний прогрес на шляху до науково-прикладного пізнання сучасного та глибокого проникнення в наше майбутнє. (3)
Криміналістика в Україні розвивалася як невід'ємна частина юридичної науки, особливо її спеціальні, прикладні, галузі: кримінологія, кримінальне та кримінально-процесуальне право, судова психологія, правова статистика, адміністративне право, оперативно-розшукова робота тощо. Вона також відображала ті складні криміногенні процеси, що відбувалися в суспільному житті народу. Як особлива форма пізнання складних криміногенних процесів, криміналістика в Україні існувала і розвивалась у тісному взаємозв'язку з суспільно-політичною, громадською, державотворчою, науковою думкою. Всебічний аналіз з цього процесу - одне з важливих як теоретичних, так і практичних завдань.
Загальновідомо, що криміналістична думка завжди звернена до цілком конкретної практичної ситуації, спільноти людей, які перебувають у сфері правових відносин, пов'язаних зі злочином і його результатом.
Багатоликий і надзвичайно складний світ злочинів потребує розпізнавати, уважно вивчати і досліджувати їх з метою профілактики, розкриття та розслідування. Тому автори сподіваються, що цей підручник допоможе осягнути розумом і виконати нелегкі, багатопланові завдання боротьби зі злочинністю.
Концепція підручника базується на програмно-цільовому методі і системно відображає тематично персональний підхід до закономірностей утворення, зберігання і зникнення усієї гами слідів, які пов'язані зі злочинним світом.
Слід підкреслити, що авторський колектив розглядає цей підручник як першу спробу філософського і криміналістичного осмислення закономірностей української криміналістичної освіти, науки і практики в контексті здобутку світової цивілізації, він плекає надію, що вчені, педагоги і досвідчені практики в галузі криміналістики приєднаються до процесу створення нового базового підручника з криміналістики в Україні.
Уведення в навчальний процес курсу "криміналістика" має на меті сформувати систему криміналістичних знань у майбутніх фахівців. За своєю архітонікою, структурою, змістом, методологічною будовою він суттєво відрізняється від подібних курсів, що вивчаються у цивільних юридичних вузах.
Для творчого засвоєння науки криміналістики колектив авторів підготував підручник, де застосував новітній оригінальний підхід до розкриття криміналістичних категорій, понять, законів, виходячи з досягнень вітчизняної і світової криміналістичної думки. Логікою подання матеріалу і змістом підручник націлений на формування у слухачів сучасного криміналістичного мислення. Велику увагу в ньому приділено розгляду новітніх розробок, науково-технічних засобів і методів та новітніх технологій в умовах зростання злочинності, загострення криміногенних явищ.
Криміналістика - багатопланова спеціальна юридична наука. Оскільки криміналістична теорія дедалі все більше окреслює потреби слідчої, експертної та судової практики, то першочергового значення набуває теоретико-практичний аспект криміналістичної діяльності в умовах сьогодення. На ньому й зосереджено увагу.
Структура підручника, послідовність і взаємозв'язок його частин, розділів і параграфів спрямовані на реалізацію мети авторського колективу - сприяти підготовці нової генерації юристів вищої кваліфікації, здатних розв'язувати надзвичайно складні проблеми боротьби зі злочинністю на сучасному етапі розвитку молодої правової демократичної держави Україна.
Зміст даного підручника відповідає навчальній програмі, його матеріал систематизовано на сім розділів, що відповідає основним двом частинам курсу.
Підручник може бути рекомендований студентам юридичних факультетів університетів і юридичних інститутів, ад'юнктам, аспірантам, а також працівникам правоохоронних органів.
Усвідомлюючи, що кардинальні зміни, які відбуваються в житті нашої країни, потребуватимуть подальшої розробки і удосконалення викладу курсу "Криміналістика", автори будуть вдячні за слушні пропозиції, побажання і рекомендації.
Керівник авторського колективу і автори висловлюють щиру подяку за сприяння і допомогу вчителям, колегам, рецензентам рукопису цієї праці: академіку В. С. Дудіку, професору О. О. Поліщуку, професору Н. І. Кліменко, професору В. Є. Коноваловій, професору В. К. Лисиченко, доценту В. І. Гаєнко, доценту В. О. Берназ, доценту А. П. Самохвалову, академіку О. Ф. Ситніку, доценту В. О. Усенко, кандидату юридичних наук І. І. Вайнагій, доценту П. М. Кубраку, академіку П. П. Михайленко.
Автори висловлюють щиру подяку Павлу Бабічу, Василю Біленчуку, Дмитру Біленчуку, Ользі і Павлу Буркам, Тетяні Васіч, Катерині Іванюті, Любомиру Курилко, Федоку Мельничуку, Григорію Прокопенко, Станіславу Радченко, Анатолію Старушкевичу за наукову, організаційну та технічну допомогу при підготовці рукопису підручника.

Присвячується 80-річчю з дня народження нашого наукового керівника і вчителя, відомого українського вченого Михайла Васильовича Салтевського.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "КРИМІНАЛІСТИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА"
 1. В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. - 728 с, 2004
  навчальної дисципліни «Криміналістика» у вищих юридичних навчальних закладах. У 1998 р. колективом викладачів кафедри кримiналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого було підготовлено перше видання українського підручника з криміналістики, але він містив лише два розділи - кримiналістичну тактику і методику розслідування злочинів. У 2001 р. колективом кафедри було
 2. § 2. Класифікація методів криміналістики та їх види
  Вчення про методи криміналістики - суттєвий елемент її методологічних основ, розділ загальної теорії криміналістичної науки. Методи криміналістики можуть бути класифіковані за різними підставами. Найбільш визнаною є класифікація методів криміналістики за трьома рівнями: 1) методи діалектичної та формальної логіки; 2) загальнонаукові методи; 3) спеціальні методи
 3. Криміналістика та судова медицина
  Криміналістика і судова медицина мають найбільш давні та міцні зв'язки. Судово-медичні знання використовувались у розкритті злочинів значно раніше, ніж виникла криміналістика. Тому деякі медичні прийоми виявлення слідів злочину на тілі людини були запозичені криміналістикою і навпаки, багато криміналістичних прийомів та технічних засобів з успіхом використовуються у судовій
 4. В. В. Бедь. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 2004
  навчальних закладів. Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загальнопсихологічні основи; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу - судді, прокурора, адвоката, особливості
 5. Бедь В. В.. Юридична психологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і переробл. - К.: МАУП,. - 436 с.: іл. - Бібліогр.: с., 2003

 6. § 3. Зв'язок криміналістики з іншими науками
  Криміналістика безпосередньо зв'язана з іншими юридичними науками, зокрема, адміністративним правом, цивільним процесом, виправно-трудовим правом, судовою статистикою. До того ж вона має міцні зв'язки з багатьма природничими та суспільними науками, які не є правовими. Серед природничих наук живильним середовищем для криміналістики насамперед є фізика, хімія, біологія, кібернетика та інформатика,
 7. 4.Адміністративне право у юридично - галузевій класифікації.
  навчальних програмах, методичних матеріалах і навчальній
 8. ЗМІСТ
  Вступ Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських занять, самостійної роботи Програма дисципліни «Цивільне процесуальне право» Методичні вказівки Плани семінарських занять і практичні завдання Словник основних термінів Поточний контроль знань студентів Програмні запитання з дисципліни Критерії оцінки знань студентів з дисципліни «Цивільне процесуальне право» Список рекомендованої
 9. ВСТУП
  навчальної дисципліни «Криміналістика» у вищих юридичних навчальних закладах. У 1998 р. колективом викладачів кафедри кримiналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого було підготовлено перше видання українського підручника з криміналістики, але він містив лише два розділи - кримiналістичну тактику і методику розслідування злочинів. У 2001 р. колективом кафедри було
 10. Завдання криміналістики
  визначаються її соціальною функцією - сприяти своїми прийомами, методами і засобами справі боротьби зі злочинністю. Загальним завданням криміналістики є забезпечення швидкого і повного розкриття злочинів, викриття винних, запобігання та припинення усіх кримінально караних посягань. Боротьба зі злочинністю - це головне завдання усіх наук кримінального циклу. Специфічними завданнями криміналістики
 11. § 2. Сучасний стан криміналістики в Україні
  навчальних закладів і юридичних факультетів був підготовлений у 1998 р. колективом викладачів кафедри криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого «Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів» за редакцією В. Ю. Шепітька. У 2001 р. цим самим колективом авторів здійснюється видання повного курсу криміналістики. На сучасному етапі
 12. Криміналістика і кримінальне право
  Зв'язок криміналістики і кримінального права є взаємообумовленим. Дані кримінального права про поняття злочину, ознаках його складу, формах вини, стадіях злочинної діяльності тощо є початковими для формування елементів криміналістичної характеристики, конструювання слідчих версій, планування розслідування і розробки методики розслідування окремих видів злочинів взагалі. Криміналістика, вивчаючи
 13. 4. Навчальна дисципліна
  навчальних закладах юридичного профілю, предметом якої є кримінально-процесуальне законодавство та практика його застосування, а також наука кримінального процесу. У більшості навчальних закладів ця дисципліна є профільною. Опанувати навчальний матеріал найбільш ефективно можна лише звертаючись до положень: - загальної теорії права; - конституційного, кримінального та інших галузей вітчизняного
 14. Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998
  навчальному посібнику висвітлюються актуальні теоретичні і практичні проблеми, пов'язані з реформуванням прокуратури України: її місця у механізмі держави, функцій, принципів організації та діяльності, взаємозв'язків із структурами, що належать до інших гілок влади. Внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавства і організації роботи прокуратури. Для науково-педагогічних працівників,
 15. Мельникова Г.З.. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Фінансове планування», 2009
  КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Фінансове
© 2014-2022  ibib.ltd.ua