Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

4. ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ


Серед осіб, що беруть участь у виконавчому провадженні, можна виділити:
Сторони - стягувач і боржник. Стягувач - громадянин або організація, на користь або в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржник - громадянин або орга-нізація, зобов'язані за виконавчим документом вчинити певні дії (передати грошові кошти та інше майно, виконати інші обов'язки або заборони, перед-бачені виконавчим документом) або утриматися від їх вчинення. У виконавчому виробництві можливе співучасть як на стороні стягувача, так і боржника. Сторони при вчиненні виконавчих дій мають право зна-коміться З матеріалами виконавчого провадження, робити виписки з них, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, відводи, оскаржити дії (бездіяльності) судового пристава.
У разі вибуття однієї із сторін (смерть громадянина, реорганізація юридичної особи, поступка вимоги, переведення боргу) судовий пристав - виконавець зобов'язаний своєю постановою зробити заміну цієї сторони її правонаступником. Для правонаступника всі дії, вчинені до його вступу у виконавче виробництво, обов'язкові в тій мірі, в якій вони були б обов'язкові для сторони, яку правонаступник замінив.
Громадяни можуть брати участь у виконавчому провадженні самостійно або через представників. Особиста участь громадянина у виконавчому провадженні не позбавляє його права мати представника. Якщо за виконавчим документом на боржника покладено обов'язки, які він може виконати тільки особисто, то при їх виконанні боржник не має права діяти через представника.
Участь організацій у виконавчому провадженні здійснюється через їх органи або посадових осіб, які діють у межах повноважень, наданих їм законами, іншими нормативними правовими актами або установчими документами, або через представників зазначених органів та посадових осіб.
Особи, що представляють організацію, зобов'язані мати документи, що підтверджують їх посадове становище і повноваження.
Представник, який бере участь у виконавчому провадженні, має право на вчинення від імені акредитуючої всіх дій, пов'язаних З виконавчим виробництвом.
У довіреності, яка видається акредитуючою, повинні бути спеціально обумовлені повноваження представника на вчинення таких дій:
пред'явлення і відкликання виконавчого документа;
передача повноважень іншій особі (передоручення);
3) оскарження дій судового пристава - використан-нітеля;
4) отримання присудженого майна (у тому числі грошей). Представниками у виконавчому провадженні не
можуть бути особи, які не досягли віку 18 років або перебувають під опікою чи піклуванням.
Судді, слідчі, прокурори, працівники служби судових приставів і апарату суду не можуть бути представниками у виконавчому провадженні.
Це правило не поширюється на випадки, коли зазначені особи беруть участь у виконавчому провадженні як уповноважених відповідних судів, прокуратур або як законні представники.
Як понятих у виконавчому провадженні можуть бути запрошені будь-які дієздатні громадяни, які досягли 18 років, не зацікавлені в скоєнні виконавчих дій та не перебувають між собою або з учасниками виконавчого провадження в спорідненості, підлеглості або підконтрольності. Кількість понятих - не менше двох осіб. Присутність понятих обов'язково при вчиненні виконавчих дій, пов'язаних з розкриттям приміщень і сховищ, займаних боржником або іншими особами або що належать боржникові або іншим особам, оглядом, арештом, вилученням і передачею майна боржника. Поняті мають право на компенсацію витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням обов'язків понятих.
Спеціаліст може бути призначений судовим приставом за своєю ініціативою або за клопотанням сторін для роз'яснення виникаючих при вчиненні виконавчих дей-наслідком питань, які потребують спеціальних знань. Спеціаліст дає висновок у письмовій формі. За відмову або ухилення від дачі висновку або дачу завідомо неправдивого висновку фахівець несе встановлену законом відповідальність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У виконавче провадження "
 1. Тема 19. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ АКТІВ
  беруть участь у виконавчому виробництві. Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника. Порядок реалізації майна. Нормативні акти ФЗ «Про судових приставів» від 21.07.97 / / Російська газета від 5.08.97. ФЗ «Про виконавче провадження» від 21.07.97 / / Российс-кая газета від 5.08.97. Положення про позабюджетний фонд розвитку виконавчого виробництва.
 2. 4. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні
  особи, поступка вимоги, переведення боргу) судовий пристав-виконавець зобов'язаний своєю постановою зробити заміну цієї сторони її правонаступником. Для правонаступника всі дії, вчинені до його вступу у виконавче виробництво, обов'язкові в тій мірі, в якій вони були б обов'язкові для сторони, яку правонаступник замінив. Громадяни можуть брати участь у виконавчому провадженні
 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  особами, що у справі. Поняття і види процесуальних строків. Призупинення, відновлення, продовження процесуальних строків. Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву. Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви Стадія підготовки справи до судового
 4. Види і стадії адміністративного права
  особи, яка вчинила адміністративний проступок, до дисциплінарної відпові-дальності На стадії порушення справи про адміністративне правонаруше- нии можуть здійснюватися заходи щодо забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення: 1) адміністративне затримання 2) особистий огляд і огляд речей і товарів 3) вилучення речей і документів 4) відсторонення від керування транспортним
 5. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  особи на свій розсуд розпоряджаються належними їм громадянськими правами, в тому числі правом на їх захист. Діапазон прояву принципу диспозитивності дуже широкий. Відповідно З ним особи, що у справі, реалізують право на звернення до суду за судовим захистом, визначають предмет і підстава заявлених вимог. Вони можуть змінювати свої вимоги (предмет, підстава, розмір позову) в
 6. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  особи, може бути пред'явлений до арбітражного суду за місцем знаходження юридичної особи або її філії, представництва; позови про відшкодування збитків, заподіяних зіткненням суден, стягнення винагороди за надання допомоги і рятування на морі можуть пред'являтися до арбітражного суду за місцем знаходження судна відповідача або порту приписки судна відповідача або за місцем заподіяння збитків. в)
 7. 9. УЧАСТЬ У арбітражному процесі ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ
  особи. Рішення по такому позову не тягне будь-яких прямих матеріальних наслідків для уповноваженої суб'єкта. Згодом для захисту своїх особистих інтересів потерпілий буде змушений додатково звернутися до суду. При цьому протиправність дій відповідача буде вважатися встановленою. Таким чином, можливість участі в процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та
 8. 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ позовів ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ ПРАВА
  особами, його уклали, добровільно в порядку і в строки, які передбачені цією угодою. Мирова угода, не виконане добровільно, підлягає примусовому виконанню на підставі виконавчого листа, видаваного арбітражним судом за клопотанням особи, яка уклала мирову угоду. Арбітражний суд не приймає відмову позивача від позову, зменшення ним розміру позовних вимог,
 9. 4. Забезпечувальні заходи. ЗУСТРІЧНИЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СКАСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
  особи, що у справі, а у випадках, передбачених АПК РФ, і іншої особи може вжити термінових тимчасові заходи, спрямовані на забезпечення позову або майнових інтересів заявника (забезпе-печітельние міри). Забезпечувальні заходи допускаються на будь-якій стадії арбітражного процесу, якщо невжиття цих заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання судового акта, у тому числі якщо
 10. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  особи) і вимагають визнати їх незаконними. У свою чергу державному органу надається можливість довести суду законність своїх дій і неправомірність вимог заявника. Наявність спору про право є спільною рисою, що характеризує як справи, що виникають їх адміністративних та інших публічних правовідносин, так і справи позовного провадження. Однак між ними є і деякі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua