Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
« Попередня Наступна »
Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007 - перейти до змісту підручника

1.3 Основні функції культури

Складна і багаторівнева структура культури визначає і різноманітність її функцій в житті суспільства і людини.

Культура - це багатофункціональна система. Коротко охарактеризуємо основні функції культури. Головною функцією феномена є людино-творча, або гуманістична. Всі інші так чи інакше пов'язані сней і навіть випливають з неї.

Найважливіша - функція трансляції (передачі) соціального досвіду. Її нерідко називають функцією історичної наступності, чи інформаційної. Культура, що представляє собою складну знакову систему, виступу

10

ет єдиним механізмом передачі соціального досвіду від покоління до покоління, від епохи до епохи, від однієї країни до іншої. Адже крім культури, суспільство не має в своєму розпорядженні ніяким іншим механізмом трансляції всього багатющого досвіду, накопиченого людиною. Тому невипадково культуру вважають соціальною пам'яттю людства. Розрив же культурної спадкоємності прирікає нові покоління на втрату соціальної пам'яті (феномен манкуртизму) з усіма витікаючими звідси наслідками.

Іншою провідною функцією є пізнавальна (гносеологічна). Вона тісно пов'язана з першою і, у відомому сенсі, випливає з неї. Культура, що концентрує в собі кращий соціальний досвід безлічі поколінь людей, іманентно набуває здатність накопичувати найбагатші знання про світ і тим самим створювати сприятливі можливості для його пізнання і освоєння.

Можна стверджувати, що суспільство інтелектуально настільки, наскільки їм використовується багатющі знання, які у культурному генофонді людини. Зрілість культури багато в чому визначається мірою освоєння культурних цінностей минулого. Всі типи суспільства істотно розрізняються насамперед за цією ознакою.

Одні з них демонструють дивовижну здатність через культуру, за допомогою культури взяти найкраще, що накопичено людьми, і поставити собі на службу. Такі суспільства (у Японії, наприклад) демонструють величезний динамізм у багатьох сферах науки, техніки, виробництва. Інші, не здатні використовувати пізнавальні функції культури, все ще винаходять велосипед, і тим самим прирікають себе на відсталість.

Регулятивна (нормативна) функція культури пов'язана насамперед з визначенням (регулюванням) різних сторін, видів суспільної і особистої діяльності людей. У сфері праці, побуту, міжособистісних відносин культура так чи інакше впливає на поведінку людей і регулює їхні вчинки, дії і навіть вибір тих чи інших матеріальних і духовних цінностей. Регулятивна функція культури спирається на такі нормативні системи, як мораль і право.

Семіотична, або знакова (від грец. Бе-теши - знак) функція - найважливіша в системі культури. Представляючи собою певну знакову систему, культура передбачає знання, володіння нею. Без вивчення відповідних знакових систем опанувати досягненнями культури неможливо. Так, мова (усний і письмовий) - засіб спілкування людей, літературна мова - найважливіший засіб оволодіння національною культурою. Специфічні мови потрібні для пізнання особливого світу музики, живопису, театру. Природничі науки (фізика, математика, хімія, біологія) також мають власними знаковими системами.

Ціннісна, чи аксіологічна (від грец. Ах1а - цінність) функція відбиває найважливіший якісний стан культури. Культура як система цінностей формує у людини цілком певні ціннісні потреби й орієнтації.

За їх рівня і якості люди найчастіше судять про ступінь культурності тієї чи іншої людини. Моральне і інтелектуальний зміст, як правило, виступає критерієм відповідної оцінки.

11

Комунікативна функція культури полягає в тому, що культура не існує поза суспільством, вона формується через спілкування. Це спілкування може бути прямим, безпосереднім (спілкування людей однієї професії, наприклад) або - непрямим (за допомогою творів письменників ми дізнаємося життя минулих поколінь). Поезія Пушкіна, художні твори і публіцистика Л.Н. Толстого, музика Чайковського, наукові праці Вернадського, Ціолковського дають можливість не тільки озирнутися на минуле, а й поміркувати про сьогодення і майбутнє.

Функція соціалізації виконує завдання входження людини в суспільство. Зробити з первісної особини розумної людини, що відрізняло б його від тваринного світу і сприяло його життя саме в людському суспільстві.

Процес соціалізації полягає в засвоєнні людиною певної системи знань, норм, цінностей, що дозволяють людині стати ним.

Цими функціями, звичайно, не обмежується діяльність культури. У цьому питанні серед вчених немає повної одностайності. У відповідній літературі можна зустріти виділення і ряду інших функцій. Їх безліч, тому що ми вже говорили, що культура - це багатофункціональна система.

Література

1. Культурологія. Історія світової культури [Текст] / ред. А.Н. Маркова. -М.: ЮНИТИ, 2001. - 326 с.

2. Введення в культурологію [Текст] / ред. В.А. Саприкін. Ч.1. - М.: МГІЕМ (ТУ), 1995. -210 С.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3 Основні функції культури "
 1. Програмні тези
  функції політичної культури, її раціональні та ірраціональні компоненти. Архетипи в структурі політичної культури. Різноманітність і рівні ціннісних орієнтацій людини політичного. Універсальні та приватні параметри політичної культури. - Базові та специфічні підстави типологій та диференціації політичної культури. - Цивілізаційні підстави особливостей політичної культури
 2. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 3. Проблемні питання 1.
  Культурних чинників? 2. Наскільки можна порівняти вплив на державу масових цінностей громадян з діяльністю офіційних структур та інститутів влади? 3. Чи може політичний діалог держави і суспільства виходити за рамки культури? У зв'язку з цим, чи правомірні такі поняття, як «культура фашизму», «культура тероризму», «культура геноциду»? 4. Як співвідносяться політична
 4. Запитання для семінарського заняття 1.
  Основні структурні елементи політичної культури? 3. Яким чином можна типологізувати політичну культуру? 4. У чому полягають особливості політичних культур Заходу і Сходу? 5. У чому проявляється специфіка впливу політичної культури на різноманітні політичні процеси? 6. До якого з типів політичних культур Ви віднесли б Росію? 7. У чому полягають особливості, які
 5. 25. Правова культура: поняття, структура, функції
  культура - якісний стан всіх соціальних інститутів, так чи інакше пов'язаних з існуванням права в суспільстві. Це не просто сукупність соціальних явищ, але саме якісний стан останніх, характеризує рівень розвитку, ефективність правової системи. Правова культура показує правові цінності, результати та досягнення суспільства у правовій сфері, ступінь розвитку
 6. Додаткова література
  культури на політичну систему суспільства. - М., 1998. Баталов Е.Я. Політична культура сучасного американського суспільства. - М., 1990. Гельман В.Я. Політична культура, масова участь і електоральна поведінка. - Політична соціологія та сучасна російська політика. - Сп б., 2000. Левадний Н.П., Ушков А.М. Політичні культури Заходу, Сходу і Росії в історичному
 7. Література
  основні функції культури: Навчальний посібник. - Л., 1989. Тоинби А.Д. Розуміння історії. - М., 1991. Шапіро А.Л. Історіографія з найдавніших часів по XVIII століття. -
 8. 1. Теорія держави і права в системі юридичного знання. Функції держави і права.
  Основні групи: теоретико-історичну, галузеву і спеціальну. До теоретико-історичним наук ставляться ТГП, ИГП, історія політичних і правових вчень. До галузевих юрид. наук відносять науки конституційного, адміністративного, цивільного права та ін Спец. юрид. науки - це криміналістика, судова медицина, судова психіатрія, судова бухгалтерія. Як будь-яка наука, ТГП виконує
 9. 84. Номенклатура функцій д-ва, форми і методи їх здійснення.
  Функцій). Методи здійснення функцій держави - це способи і прийоми за допомогою яких органи держави реалізують свої функції. Існують наступні методи реалізації функцій держави: - переконання; - примус; - заохочення; -
 10. 60-70-і рр.. ХХ в. Концепція соціалізації - "Професійна людина".
  Основних функцій, що з'явилися в попередні періоди додалися: розвиток персоналу, перепідготовка, ротація, оцінка, формування
 11. Висновок
  основні підходи до розгляду взаємодії та співвідношення культури і релігії? 2. Що мається на увазі під терміном «релігійна культура»? У чому полягає відмінність між християнською (буддійської, ісламської і т.д.) релігійною культурою та культурою християнського (буддійського, ісламського і т.д.) типу? 3. Які погляди на співвідношення міфу і релігії вам відомі? 4. Як представлена в
 12. 30. Правова культура суспільства та її компоненти. Призначення професійної правової культури.
  Функціонування всіх елементів правової системи; - нормативно - аксеологіческого - оцінка поведінки, рівня розвитку законодавства. Правова культура суспільства - категорія, яка вказує на рівень розуміння, визнання і свідомого виконання правових приписів. Виходячи з цього її поділяють на: а) безпосередньо суспільну, б) групову, характерну для визначень соціальної групи;
 13. 1.4.2. Культури (локальні культури) і людська культура в цілому
  культура завжди існувала як безліч різних конкретних культур. Такими культурами були, н ^ ример, давньоєгипетська, шумерська, хетсская, римська, російська і т.зв. Тому слідом за появою поняття про культуру взагалі з'явилося, по-перше, поняття про окремі культурах, по-друге, поняття про людську культуру в цілому як сукупності всіх цих окремих культур Значно пізніше
 14. 3. ОСВІТА І КУЛЬТУРА
  функціям освіти автори відносять: спосіб входження людини у світ культури і науки; забезпечення соціалізації людини і преем ственности поколінь; підготовку нових поколінь до самостійного життя; формування суспільного і духовного життя; освоєння соціокультурних норм, що мають культурно-історичне значення; розвиток регіональних систем і національних традицій; передачу базових
 15. 38. Загальносоціальні та спеціальні функції права. Функції права і функції правосвідомості.
  Основні напрямки правового впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування. Функції права можна класифікувати таким чином: Загальносоціальні: Інформаційна - інформування громадян, тобто доведення до відома адресата, про напрямки регулювання суспільних відносин, про їхні права, обов'язки та відповідальність (правова інформація). Орієнтаційна - орієнтування
 16. 2.4 Моральна культура
  основні аспекти: 1) цінності; 2) регулятиви. Моральні (моральні) цінності - це те, що ще стародавні греки іменували «етичними чеснотами». Античні мудреці головними з цих чеснот вважали розсудливість, доброзичливість, мужність, справедливість. В іудаїзмі, християнстві, ісламі вищі моральні цінності зв'язуються з вірою в Бога і ревним шануванням його. В якості
 17. 20-і рр.. ХХ в. Концепція адміністративного управління - «Економічна людина».
  Функцій з психофізичними особливостями працівників. Націлений на задачу авторитарний стиль керівництва. Основні функції управління персоналом - найм, звільнення, розрахунок та виплата заробітної плати, техніка
 18. § 2. Функції права: поняття, види
  функцій права. Соціальна функція права виявляється в тому, що право закріплює умови вільної діяльності людини у сфері сім'ї, побуту, культури. Охороняючи життя, честь, гідність, недоторканість особи, Гарай; Тіру їй доступ до досягнень культури і освіти, право тим самим забезпечує передумови для його нормального і всебічного розвитку. Іншими словами, тут право
 19. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  основні функції органів внутрішніх справ. 3. З яких структурних ланок складається система органів внутрішніх справ? 4. Дайте загальну характеристику організації роботи МВС РФ. 5. Яке місце в системі органів внутрішніх справ займає міліція? 6. Назвіть основні права міліції. 7. Назвіть основні обов'язки міліції. 8. Дайте загальну характеристику статусу
 20. § 2. Функції правоохоронних органів
  основні напрямки їх діяльності. Функції, притаманні правоохоронному органу, визначають його організацію, структуру і компетенцію. Виділяють такі правоохоронні функції: конституційний контроль, здійснення правосуддя, розслідування злочинів, виконання судових рішень, оперативно-розшукова діяльність, адміністративна діяльність, прокурорський нагляд. Деякі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua