Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

ПОЛОЖЕННЯ ПРАВЛІННЯ

1. Загальні положення

1.1. Правління є виконавчим органом Товариства. Воно

здійснює оперативне управління справами в період між зборами

акціонерів і засіданнями Ради директорів під безпосереднім ру-

ководством Генерального директора (Президента Товариства).

1.2. Правління і кожен член Правління окремо при здій-

ществленія своїх повноважень керуються законодавством, Уста-

вом, цим Положенням, наказами та розпорядженнями Генерального

директора.

2. Склад Правління та порядок призначення його членів

2.1. Правління складається з

членів. Число членів

Правління визначається Статутом.

2.2. Головою Правління є Генеральний (Виконавець-

ний) директор, який призначається Загальними зборами акціонерів.

2.3. Правління складається з виконавчих директорів Товариства та

керуючих - керівників основних підрозділів Товариства.

Членами Правління не можуть бути призначені юридичні особи,

фізичні особи з обмеженою дієздатністю або особи, які в

протягом п'яти попередніх років були засуджені за злочини, на-

приклад, порушення у веденні банківських книг, надання переваж-

вин одному з кредиторів, незаконні дії на користь неспроможність

ного боржника тощо, або яким за вироком суду або рішенням ад-

міністратівного органу заборонено займатися певною діяльністю,

в період дії заборони , якщо заборонений предмет діяльності пів-

ністю або частково відповідає предмету діяльності Товариства.

2.4. Члени Правління призначаються Радою директорів з представ-

лению Генерального директора на строк не більше _______ років. Можливо

повторне призначення або продовження терміну перебування відповідно

на строк не більше ______________ років.

2.5. Призначений член Правління в будь-який час може бути відкликаний

Радою директорів, якщо на те є достатні підстави.

2.6. Призначення вважається що відбувся з моменту прийняття рі-

ня Радою директорів.

2.7. Між членом Правління та Товариства укладається трудовий

договір, що регулює внутрішні взаємини між членом Прав-

!! 438

лення та Товариством ( розміри оплати праці, відповідні строки для

розірвання договору та інші права та обов'язки).

3. Оплата праці членів Правління

3.1 - Рада директорів встановлює кожному члену Правління уро-

вень оплати праці (оклад, участь у прибутках, відшкодування представи-

тельских витрат, страхові внески, комісійну винагороду та

інші додаткові платежі) у відповідності з виконуваними зобов'язаний-

ностями і положенням Товариства. Це відноситься і до пенсій за віком,

доходам членів сім'ї померлих, іншим аналогічним виплатах.

3.2. Якщо після визначення за результатами діяльності Товариства

розмірів винагороди відбувається таке істотне погіршення поло-

жения Товариства, що вказане в п. 3.1 винагорода стає очевид-

але невідповідним, то Рада директорів має право провести відповідаю-

щие зниження розмірів винагороди.

4. Надання кредитів членам Правління

4.1. Суспільство має право надати кредит члену Правління лише з

згоди Ради директорів. Рада директорів визначає процентну ставку

і порядок виплати кредиту. Отримання кредиту рівнозначно вирішенню

на отримання коштів, переважаючих належне члену Правління

винагороду. Це правило не поширюється на кредити, розмір

яких не перевищує місячних окладів.

5. Ведення справ

5.1. Правління веде справи Товариства в період між зборами

акціонерів і засіданнями Ради директорів. Повноваження щодо оперативно-

му веденню справ поширюються на всю комерційну діяльність

Товариства. Вони можуть бути обмежені у випадках, коли відповідно до

Статутом Товариства здійснення певних службових операцій тре-

бует згоди Ради директорів або Загальних зборів, зокрема:

1.________________________________________

2.____________________________________

3.________________________________________

Якщо Рада директорів відмовляє Правлінню в дачі згоди, то

Правління вправі вимагати прийняття рішення з даного питання Про-

щим зборами. Для прийняття позитивного рішення загальними зборами-

ем необхідно більшість у 3/4 голосів беруть участь у голосуванні.

Загальні збори мають право приймати рішення щодо ведення справ, що відносяться

до компетенції Правління, лише у разі, коли цього вимагає Правління.

!! 439

5.2. Управління справами здійснюється Правлінням, як правило,

єдиноначальна під відповідальність Генерального директора. У разі

прийняття Правлінням рішення відповідно до принципів колектив-

ної відповідальності рішення Правління приймаються простою блешні-

ством голосів, якщо закон, Статут або це Положення не визначають

іншого порядку. Ухвалення рішення Правління потрібно за наступним

питань:

1. ___________ Приймаються _________ большиство гол.;

2. ___________ Приймаються _________ большиство гол.;

3. ___________ Приймаються _________ большиство гол.

Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дію-

вия від імені Товариства. Інші члени Правління несуть персональну

відповідальність у межах своєї компетенції, визначеної Статутом або

рішенням зборів акціонерів, а їхні інтереси, що знаходяться в рамках

персональної компетенції, повинні бути підпорядковані загальним інтересам

підприємства.

5.3. Розподіл повноважень:

5.3.1. розподіл обов'язків всередині Правління визначається

Правлінням в цілому та Положенням про розподіл обов'язків;

5.3.2. розподіл обов'язків здійснюється Генеральним ді-

ректором з урахуванням посадових функцій кожного члена Правління, оп-

ределенних його трудовою угодою;

5.3 .3. якщо між членами правління виникає розбіжність у думках

про розподіл обов'язків, то питання вирішується Генеральним дирек-

тором.

5.4. Поряд з розподілом обов'язків всі члени Правління

повинні стежити за будь-якою інформацією, що має важливе значення для

діяльності всього Товариства, щоб у будь-який час мати можливість

сприяти запобіганню збитку, покращення або необхідним

змін діяльності шляхом скликання засідання Правління, інформування-

вання Генерального директора чи іншим способом.

5.5. Члени Правління раз на тиждень (місяць) інформують Генераль-

ного директора в межах своєї компетенції про всі істотні

поточних питаннях і хід справ. Генеральний директор координує рі-

ня питань, що у рамках компетенції членів Правління, з

загальними цілями і планами підприємства.

Він залучає інших членів

Правління, якщо питання зачіпає їх компетенцію.

Б. Відповідальність за порушення при виконанні

посадових обов'язків

6.1. Члени Правління зобов'язані акуратно і сумлінно виконують-

няти свої службові обов'язки. Вони зобов'язані не розголошувати будь-які

відомі їм конфіденційні відомості про Товариство, комерційні та

!! 440

виробничі таємниці. Обов'язок щодо збереження конфіденціальнос-

ти зберігає силу протягом _________ років після закінчення терміну використан-

нения службових обов'язків членом Правління.

6.2. Члени Правління не має права без згоди Ради директорів

займатися від свого або чужого імені будь-якої комерційної діяльністю,

подібної з діяльністю Товариства. Вони також не має права без згоди

Ради директорів бути членами Правління, керуючими або участни-

ками іншого товариства (товариства).

6.3. Члени Правління, що порушують свої обов'язки, передбачені-

ренние пп. 6.1 та 6.2, зобов'язані відшкодувати заподіяну цими діями

збиток або здати отриманий дохід.

6.4. Член Правління зобов'язаний особисто відшкодувати збиток у випадках, коли

в порушення закону. Статуту або цього Положення:

а) повертаються вклади акціонерам;

б) акціонерам виплачуються відсотки і частки прибутку;

в) випускаються акції до повного досягнення номінальної стоимос-

ти або більш високої реальної вартості;

г) ділиться майно Товариства;

д) вироблені виплати після визнання неплатоспроможності або

неспроможності Товариства;

е) виплачено винагороду члену Ради директорів;

ж) виданий кредит;

з) власні акції Товариства або іншого Товариства продані,

придбані, взяті в якості застави.

6.5. При виникненні припущення про порушення службових

обов'язків член Правління має право подати докази того, що

виконував свої обов'язки належним чином або що дії, пов-

лекше за собою шкоду, витікали з обов'язкових для виконання рі-

ний Загальних зборів.

6.6. Претензії з відшкодування шкоди, заподіяної Товариству чле-

ном Правління, можуть пред'явити до цієї особи і кредитори Товариства,

якщо у задоволенні вимог останніх самим Товариством було

відмовлено. Така переуступка вимоги допускається лише у разі грубо-

го порушення виконання обов'язків членом Правління. Кредитор має право

пред'явити свої вимоги до нього і в тому випадку, якщо Загальні збори

винесло рішення про непритягнення члена Правління до матеріальної відповідь-

ственности.

6.7. Претензії з відшкодування збитків у випадках, передбачених

цим розділом, можуть бути заявлені протягом п'яти років, якщо інше

не встановлено законом або Статутом.

7. Засідання Правління

7.1. Правління розглядає питання і приймає рішення, як

правило, на своїх засіданнях. Засідання проводяться щотижня. В

необхідних випадках або за клопотанням ________ членів Правління.

Голова Правління (Генеральний директор) негайно СОЗи-

кість засідання Правління. У будь-якому випадку засідання Правління повинні

скликатися, коли цього вимагають інтереси Товариства.

7.2. Визначення термінів, скликання та порядок денний засідання, председа-

тельство на ньому, а також складання протоколів є компетенцією

Генерального директора. Книга протоколів повинна надаватися акці-

Онер на їх вимогу. Якщо Генеральний директор не приймає участі

у засіданні, то головує його заступник, а за відсутності пос-

Ледней - старший за віком член Правління.

7.3. На вимогу членів Правління до порядку денного засідання

Правління можуть вноситися додаткові питання.

7.4. Необхідні матеріали з питань, включених до порядку

дня, своєчасно надаються Генеральному директору, у випадку його

відсутності - заступнику, з тим щоб всі члени Правління могли підго-

товіться до обговорення. Пропозиції по пунктах порядку денного засідання

 Правління, за якими мають бути прийняті рішення, повинні посту-

 пити до голови або його заступнику не пізніше ніж за ______________

 робочих днів до дня засідання.

 7.5. Правління приймає рішення по можливості одностайно, якщо

 при розгляді питання, що вимагає ухвалення рішення, відсутня

 єдність 'думок, то особа, що головує на засіданні, вирішує

 питання про можливість голосування та прийняття рішення. У разі призна-

 ня голосування неможливим питання має бути вирішено Генеральним

 директором під особисту відповідальність. Результати голосування по рі-

 ніям, думки з яким розділилися, у випадках, передбачених

 п. 5.2, повинні бути виділені в протоколі, із зазначенням співвідношення

 голосів.

 7.6. Правління правомочне приймати рішення, якщо на засіданні

 присутні не менше половини його членів. При голосуванні рішення

 приймається необхідною більшістю голосів (див. п. 5.2). За пи-

 сам, рішення яких приймається простою більшістю голосів, при

 рівності голосів вирішальним є думка голови. Якщо предсе-

 датель Правління на засіданні відсутній, то рішення відхиляється.

 7.7. З питань, що знаходяться в компетенції відсутнього на

 засіданні члена Правління, обговорення проводиться лише у випадку, коли

 відомо, що відповідний член Правління не буде присутній і

 на наступному засіданні, а питання має бути вирішено негайно.

 Рішення з цього питання невідкладно має бути доведено до све-

 дення відповідного члена Правління.

 7.8. Заперечення до протоколу повинні бути висловлені членом Прав-

 лення не пізніше ніж на наступному засіданні Правління, за відсутності

 його на засіданні - протягом тижня після ознайомлення з рішенням.

 !! 442

 8. Обов'язковість колективних рішень Правління

 8.1. Правління як колективний орган приймає обов'язкові для

 виконання рішення з усіх питань, що мають особливе значення і важ-

 ність для Товариства, його дочірніх фірм і холдингових компаній, в

 Зокрема по:

 а) питань, вирішення яких відповідно до закону, Статутом

 або цим Положенням належить до компетенції Правління;

 б) річного балансу Товариства;

 в) питань, які мають бути представлені на розгляд

 Раді директорів;

 г) питань скликання Загальних зборів, клопотань і пропозицій

 Правління для прийняття рішень Загальними зборами;

 д) питань планування господарської діяльності та питань

 внутрішнього розпорядку;

 е) ___________________________________

 ж) ___________________________________

 з) ___________________________________

 9. Звіти Раді директорів

 9.1. Контроль за діяльністю Правління здійснюється Радою

 директорів.

 Правління зобов'язане надавати Раді директорів звіти про:

 а) передбачуваної політиці Товариства та інших основоположних

 питаннях майбутнього управління справами (не рідше одного разу на рік, якщо

 зміна положення Товариства не потребують невідкладного предостав-

 лення звіту);

 б) рентабельності Товариства, особливо рентабельності власного

 капіталу (на засіданні Ради директорів при розгляді питання про

 річному балансі);

 в) стан справ у Товаристві, зокрема про обіг (регулярно, не

 рідше одного разу на квартал);

 г) діяльності, яка може мати особливе значення для рентабельність-

 ності і ліквідності Товариства (по можливості своєчасно для того,

 щоб Рада директорів до початку такої діяльності міг скласти про неї

 думка).

 9.2. Рада директорів має право також в будь-який час вимагати від

 Правління звіту про стан справ у Товаристві і комерційних відносин-

 ях з пов'язаними з Товариством (залежними від нього) підприємствами, а

 також про стан справ на цих підприємствах, якщо воно може надати

 вплив на становище самого Товариства.

 9.3. Звіти мають бути складені точно і сумлінно.

 9.4. Правління вправі при вказівці цілей і причин вимагати від

 голови Ради директорів скликання засідання Ради директорів.

 Засідання має відбутися протягом двох тижнів після звернення про

 скликанні. Якщо вимога Правління про скликання не задоволено, то Прав-

 ня вправі при вказівці істоти справи саме скликати засідання Ради

 директорів.

 10. Підготовка і затвердження річного балансу

 10.1. Правління зобов'язане на початку поточного господарського року (іс-

 ходячи з вимог російського законодавства) скласти річний звіт

 і баланс про стан справ у Товаристві за минулий господарський рік і

 негайно представити їх Раді директорів разом з предложени-

 ем про розподіл прибутку. Пропозиція про розподіл прибутку

 має складатися з таких пунктів:

 1. розподіл прибутку між акціонерами;

 2. відрахування прибутку в резерв;

 3. нерозподілений залишок прибутку;

 4. балансовий прибуток.

 10.2. Якщо річний баланс підлягає аудиторській перевірці, то неза-

 повільно після надходження висновку аудитора обидва документи поса-

 ни бути передані Раді директорів.

 10.3. За відсутності заперечень Рада директорів виносить річний

 баланс на затвердження Загальним зборам.

 10.4. Негайно після надходження рішення Ради директо-

 рів за річним балансу і звіту про стан справ у Товаристві Правління

 зобов'язане організувати проведення Загальних зборів для заслуховування і

 затвердження річного балансу і звіту про стан справ, а також прийняття

 рішення про розподіл балансового прибутку.

 Загальні збори має бути проведено не пізніше 120 днів з нача-

 ла року.

 10.5. Річний баланс, звіт про стан справ, аудиторський висновків-

 ня, доповідь Ради директорів і пропозиція про розподіл прибутку

 повинні бути перед скликанням Загальних зборів представлені Правлінням

 акціонерам та Загальним зборам, а також повинні бути видані будь-якому

 акціонеру на руки на його вимогу.

 II. Ведення обліку та звітності і сповіщення

 для реєстрації в реєстрі

 11.1. Правління зобов'язане дбати про грамотне і сумлінному

 веденні документації і діловодства.

 11.2. В обов'язки Правління входить сповіщення про зміни в

 складі персоналу, правових та майнових змінах для їх вне-

 ня до реєстру.

 !! 444

 12. Обов'язки Правління в разі виникнення збитків,

 неспроможності, неплатоспроможності

 12.1. Якщо при складанні балансу або по оцінці Посадовців

 з'являється припущення, що виникли збитки в розмірі понад ___%

 Статутного капіталу, то Правління зобов'язане негайно скликати Загальні

 збори і поставити його до відома про це.

 12.2. Якщо Суспільство стає неплатоспроможним, то Правління

 не пізніше ніж через три тижні після настання неплатоспроможності

 зобов'язане внести пропозиції до Ради директорів, що випливають з законо-

 дательства РФ про санацію і банкрутство.

 12.3. Після настання неплатоспроможності або встановлення

 неспроможності Правління не має права проводити ніяких платежів.

 13. Порядок виконання рішень

 13.1. Керівництво виконанням рішень Правління здійснює

 відповідний член Правління, а контроль за виконанням-Генераль-

 ний директор. Якщо в окремих випадках обов'язки ще не розподілені-

 ни, то керівництво виконанням рішень покладається на Генерального

 директора.

 13.2. Правління зобов'язане на вимогу Загальних зборів готувати і

 проводити заходи, що знаходяться в компетенції Загальних зборів,

 або заходи, про які Загальні збори приймає рішення в рам-

 ках своєї компетенції.

 14. Ділове листування

 14.1. Ділові листи, що направляються певним адресатам, дол-

 жни містити відомості про назву, організаційно-правову форму та

 місце знаходження Товариства, суді за місцем знаходження Товариства, органі,

 провідному реєстр, і номері, під яким Товариство занесено до реєстру, а

 також прізвища та імена Генерального (Виконавчого) директора і

 голови Ради директорів,

 14.2. Названі в п. 14.1 відомості не вказуються на повідомленнях і

 в доповідях (звітах), що розсилаються в рамках постійних комерційних

 зв'язків. Для цих документів зазвичай використовуються бланки, що містять

 тільки відомості, необхідні для конкретних випадків.

 !! 445

 15. Координація відпусток і заміщень в разі хвороби

 членів Правління

 Генеральний директор координує терміни відпусток і відповідними-

 ющее заміщення членів Правління, погоджуючи їх з головою Ради

 директорів. Це правило діє і в разі відсутності члена Правління

 по хвороби або інших причин.

 16. Функції представництва Правління в Раді директорів

 16.1. Генеральний директор представляє Правління в Раді дирек-

 торів. Він запитує згоди Ради директорів у випадках, передбачені-

 ренних законом, Статутом або відповідними рішеннями Ради ді-

 ректорів, і постійно інформує Раду директорів про стан справ на

 підприємстві та хід комерційної діяльності у випадках, передбачений-

 них п. 10 цього Положення.

 16.2. По всіх справах, які мають особливо важливе значення для громад-

 тва, Генеральний директор зобов'язаний негайно представляти доповідь

 голові Ради директорів в усній або письмовій формі.

 !! 446

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ПОЛОЖЕННЯ ПРАВЛІННЯ"
 1.  Стаття 20. Склад правління товариства
    правління виконує генеральний директор товариства. У його відсутність функції голови правління виконує один з членів правління за уповноваженням більшості членів правління. Члени правління обираються строком на
 2.  Контрольні питання і завдання
    положеннями цієї конституції. 8. Чи можна на основі тексту конституції визначити державний режим відповідної країни? Спробуйте це
 3.  Стаття 22. Організація роботи правління товариства
    правління, а також порядок прийняття ним рішень встановлюються внутрішнім документом, який затверджується радою директорів
 4.  1. Визначення форми правління
    правління ми розуміємо систему формування і взаємин глави держави, вищих органів законодавчої та виконавчої влади. Вона історично складається в процесі боротьби і взаємодії соціальних і політичних сил відповідного суспільства. Форма правління має основне значення для вивчення конституційно-правового регулювання організації та функціонування
 5.  Стаття 23. Представники профспілки в колегіальних органах управління товариства
    правлінні товариства (ст.16.3 Закону РФ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"). 23.2. Представники первинної профспілкової організації в раді директорів і правлінні товариства беруть участь в їх роботі з правом дорадчого
 6.  Стаття 18. Керівництво поточною діяльністю товариства
    правлінням товариства. До компетенції генерального директора і правління відносяться всі питання керівництва поточною діяльністю товариства, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або ради директорів. Компетенція кожного з цих виконавчих органів визначається статтями 19 і 22 цього
 7.  Контрольні питання
    правління? Які види форми правління розрізняють? У чому основні відмінності монархічної і республіканської форм правління? 3. Що таке форма державного устрою? У чому основні відмінності простих і складних держав? Які основні ознаки федерації? 4. Що характеризує категорія державний (політичний) режим? Які види режимів розрізняють? Список
 8.  ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ЯК ВЛАДНИЙ ПОРЯДОК
    правління) - 1) режим як метод правління (режим / політичний лад в цілому) означає комплекс елементів інституційного, соціологічного та ідеологічного порядків, що утворюють політичну владу конкретної країни на певний період; в цьому розумінні виражається формальноюрідіческій і - ширше - конституційний аспект організації політичної системи , що характеризує структуру
 9.  Правління кооперативу
    становищем, регламентом або іншим документом кооперативу). Порядок діяльності правління житлового кооперативу та порядок прийняття ним рішень Кодекс не визначає. Дані відносини регулюються виключно статутом і внутрішніми документами кооперативу (наприклад, положенням, регламентом і т.п.). При введенні в установчому і внутрішніх документах кооперативу відповідних правил
 10.  Глава 1. Правління Івана IV (1533-1584 рр..).
    Глава 1. Правління Івана IV (1533-1584
 11.  1. Теорія адміністративно-державного правління: витоки, традиції, новації
    правління: витоки, традиції,
 12.  Ідея «духу Законів» Ш.Л. Монтеск'є
    правління. До них відносяться закони, що стосуються освіти, керуючі власністю громадян і держави, порядком наслідування, що регулюють торгівлю. 3. Закони цивільні та кримінальні. 4. Закони, що визначають взаємини релігії і держави, що регулюють сімейні відносини та ін I «ПРИРОДА» ПРАВЛІННЯ (Структурні особливості влади: монархія, республіка, деспотія) | «ПРИНЦИП»
 13.  Запитання і завдання для повторення:
    правління? Що розуміється під місництвом? Охарактеризуйте дане поняття. Що являв собою Государев двір під час правління Бориса Годунова? Чим можна пояснити подвійне ставлення Бориса Годунова до придворної знаті? Вкажіть причини появи самозванців в період Смутного часу. Перерахуйте основні заходи в політиці, проведені Лжедмитрієм I. Як Василь Шуйський вдалося
 14.  Глава 1. Київська Русь: етапи становлення, адміністративно-територіальний устрій, форма правління та система органів управління.
    правління і система органів
 15.  Тимчасові мешканці
    положень ст. 126 Кодексу відповідний письмовий документ буде мати доказове значення. Порядок та умови проживання тимчасових мешканців у кооперативних будинках Кодекс спеціально не регулює, але допускає застосування до вказаних відносин правил, які передбачені ст. 80 Кодексу для проживання тимчасових мешканців у житлових приміщеннях, наданих за договорами соціального
 16.  § 8. Форма правління в Російській державі
    правління. Суть дискусій зводилася до альтернативи: президентська чи парламентарна республіка повинна бути затверджена в нашій країні. Однак прихильники жорсткої альтернативи не враховували, що в сучасних умовах градації, сформовані в XIX в., Змінюються, відбувається взаємопроникнення елементів різних форм правління, виникають змішані, «гібридні» форми. Дані процеси відображають нові
 17.  СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
    правління: республіканську і монархічну. Республіка - форма правління, коли всі вищі органи влади обираються або створюються парламентом. Більше 75% всіх країн світу мають республіканську форму правління. Наприклад, Франція, Польща, Індія, Китай, США. Монархія - форма правління, де верховна державна влада належить одній особі. Наприклад, Іспанія, Великобританія, Японія.
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи