Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

15. ПОЛОЖЕННЯ про генерального директора

1. Загальні положення

1.1. Генеральний директор (Президент) Товариства, далі що його

Генеральний директор, здійснює оперативне керівництво діяльністю

Товариства в період між загальними зборами акціонерів і засіданнями

Ради директорів в межах компетенції, визначеної Статутом, кор-

корпоративної нормативними актами Товариства, цим Положенням, а

також рішеннями Загальних зборів акціонерів і Ради директорів.

Генеральний директор Товариства за посадою входить до складу Ради

директорів Товариства з правом вирішального голосу.

1.2. Метою діяльності Генерального директора є забез-

ня прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, його фінансово-

економічної стійкості, забезпечення прав акціонерів та соціальних

гарантій персоналу Товариства.

2. Призначення Генерального директора

2.1. Генеральним директором може бути призначений будь российс-

кий або іноземний громадянин (у тому числі і не акціонер Товариства,

якщо інше не обумовлено в Статуті), що володіє повною дієздатністю і

не позбавлений у встановленому чинним законодавством порядку

права займати відповідні посади (протягом терміну заборони).

2.2. Кандидати на посаду Генерального директора можуть видві-

гаться членами Ради директорів і акціонерами Товариства. Допускається

самовисування.

2.3. Генеральний директор призначається Загальними зборами акціонерів-

рів Товариства строком на 2 роки. Рішення з питання призначення на дол-

жность Генерального директора приймається простою більшістю голо-

сов беруть участь у голосуванні акцій.

2.4. Суспільство в особі голови Ради директорів укладає з

Генеральним директором трудовий контракт, в якому визначає його

права, обов'язки і відповідальність.

У контракті обумовлюються встановлені для Генерального дирек-

тора права та обов'язки, межі господарського відання майном

Товариства, умови оплати його праці і преміювання за результати госпо-

жавної діяльності та межі відповідальності за шкоду, заподіяну

з його вини Товариству.

!! 447

3. Строк повноважень Генерального директора

3.1. Генеральний директор виконує свої повноваження протягом

терміну, на який його було призначено, до того моменту, поки не буде

призначений і не вступить на посаду його наступник, за винятком випадків,

передбачених у п.

3.2 цього Положення.

3.2. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені

достроково у випадках:

фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, при-

знання безвісно відсутнім, оголошення померлою);

добровільної відставки, прийнятої Радою директорів;

за ініціативою Ради директорів або Загальних зборів акціонерів,

коли в судовому порядку буде доведена провина Генерального директора в

заподіянні шкоди Товариству, а також в інших випадках грубого порушення-

ня ним умов укладеного трудового контракту.

У цих випадках до призначення нового Генерального директора Рада

директорів доручає виконувати його обов'язки одному з його замістите-

лей.

4. Повноваження Генерального директора

4.1. Генеральний директор здійснює оперативне керівництво

діяльністю Товариства та наділяється у зв'язку з цим необхідними пів-

повноваженнями.

4.2. Генеральний директор має право без довіреності здійснювати в

межах своєї компетенції всі дії від імені Товариства.

Генеральний директор представляє Товариство у всіх організаціях,

органах та установах, як в РФ, так і за кордоном.

4.3. Генеральний директор:

формує склад Правління Товариства та представляє його на утвер-

ждение Раді директорів;

розподіляє обов'язки між членами Правління;

організує роботу, головує на засіданнях Правління,

забезпечує ведення протоколів засідань;

стверджує організаційно-управлінську та виробничо-госпо-

ственную структуру Товариства;

організовує розробку, затверджує і забезпечує реалізацію Про-

грами розвитку персоналу Товариства;

затверджує штатний розклад Товариства та посадові інструкції-

ції працівників;

укладає трудові контракти з членами Правління, посадовими

особами і виконавчим персоналом Товариства;

користується правом звільнення, переведення всіх співробітників Гром-

ва, приймає до них заходи заохочення і стягнення;

!! 448

здійснює від імені Товариства будь-які цивільно-правові угоди,

розпоряджається майном Товариства, за винятком випадків, віднесений-

них Статутом та корпоративними нормативними актами Товариства до компетенції

ції Загальних зборів акціонерів або Ради директорів;

в межах своєї компетенції використовує кошти створюваних

Товариством фондів і резервів;

керує розробкою та поданням Раді директорів Річний-

го звіту та балансу Товариства;

забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і

Ради директорів, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами по хо-

зяйственним договорами;

встановлює перелік відомостей , що містять комерційну таємницю

або є конфіденційною інформацією Товариства;

приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до

юридичним і фізичним особам і про задоволення претензій, пред-

явлені до Товариства;

здійснює суворий контроль за раціональним та економним ис-

користуванням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

забезпечує створення сприятливих і безпечних умов праці

для працівників Товариства, дотримання вимог законодавства про

охорони навколишнього середовища ;

забезпечує розробку, висновок і виконання колективного

договору (якщо такий з ініціативи трудового колективу полягає

в Товаристві);

в межах своєї компетенції забезпечує дотримання законності в

діяльності Товариства;

організовує та забезпечує бухгалтерську і статистичну звітність

Товариства і несе відповідальність за її достовірність.

4.4. З питань своєї компетенції Генеральний директор видає

накази, інструкції та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма

персоналом Товариства.

5. Відповідальність Генерального директора

5.1. Генеральний директор несе персональну відповідальність за

виконання покладених на нього обов'язків на умовах, передбачені-

ренних укладеним з ним трудовим контрактом відповідно до дей-

ствующим російським законодавством, Статутом, корпоративними нор-

мативно актами Товариства.

!! 449

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "15. ПОЛОЖЕННЯ про генерального директора"
 1. Стаття 18. Керівництво поточною діяльністю товариства
  генеральним директором і правлінням товариства. До компетенції генерального директора і правління відносяться всі питання керівництва поточною діяльністю товариства, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або ради директорів. Компетенція кожного з цих виконавчих органів визначається статтями 19 і 22 цього
 2. Лінійні керівники
  генеральний директор, директор заводу,
 3. Стаття 21. Компетенція правління товариства
  генерального директора про отримання та використання кредитів, а також про придбання і використання валюти. 21.8. За поданням генерального директора затверджує нормативні, інструктивні, методичні та інші документи, що регламентують виробничі, економічні, трудові та інші соціальні відносини в суспільстві. 21.9. Приймає рішення про заставу, здачу в оренду, продаж, обмін або
 4. Стаття 14. Склад ради директорів
  директорів товариства складається з ___ членів. Його очолює і керує роботою голова ради директорів. Члени ради директорів обираються строком на один рік і можуть переобиратися необмежену кількість
 5. Стаття 13. Структура органів управління товариства
  генеральний директор і колегіальний виконавчий орган - правління товариства. Вищим органом управління товариства є загальні збори
 6. 2.1. Навчання працівників функціональних підрозділів
  директором по суті заяви. Генеральний директор в 3-х денний термін вивчає питання і рекомендує начальнику відділу кадрів включити в плани навчання на наступний період або відмовляє з поясненням причин. Про прийняте рішення керівник напрямку сповіщає співробітника. Начальник відділу кадрів вживає заходів до дотримання процедури, описаної в загальній частині розділу
 7. Стаття 17. Порядок скликання засідання ради директорів
  генерального директора, правління товариства. У відсутність голови ради його засідання скликається двома будь-якими членами ради. 17.2. Засідання ради директорів скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на ___. Річне засідання скликається не пізніше ___ календарних днів після закінчення фінансового року з метою розгляду та прийняття рішень за річним балансом
 8. Полягають чи колективні договори в об'єднаннях підприємств?
  Директором якого є директор головного підприємства, немає необхідності укладати колективний договір об'єднання, оскільки колдоговори укладаються на кожному окремому
 9. Кадрова політика
  генеральну лінію і принципові настанови в роботі з персоналом на тривалу перспективу. Дер-дарчий кадрова політика формується парламентом, правлячою партією і урядом і значною мірою визначається типом влади в суспільстві. Тип влади робить істотний вплив на стратегію і стиль керівництва, а також вимоги до персоналу. Очевидно, що найбільш повно
 10. 2. Процедура прийняття рішень
  положенні всіх економічних суб'єктів. Враховуючи цю обставину, було б доцільно докладніше регламентувати процедуру розгляду питань на засіданні Ради директорів. Суспільство має бути гарантоване від не продумані рішень. У Федеральний закон "Про Центральному банку Російської федерації (Банку Росії)" слід ввести спеціальну главу, яка могла б називатися -
 11. Стаття 16. Порядок проведення засідань ради директорів та прийняття ним рішень
  директорів є присутність більше 50% його членів. 16.2. Рішення на засіданнях ради директорів приймаються простою більшістю голосів присутніх, за винятком таких випадків: 1) рішення про великої угоди, предметом якої є майно, вартість якого становить від 25 до 50% балансової вартості активів товариства на дату прийняття рішення про вчинення
 12. Стаття 20. Склад правління товариства
  генеральний директор товариства. У його відсутність функції голови правління виконує один з членів правління за уповноваженням більшості членів правління. Члени правління обираються строком на
 13. 8. Положення про відділ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  положення 1.1. Відділ цінних паперів акціонерного товариства іменованого надалі "Товариство", створюється і затверджується рішенням Ради директорів. 1.2. Це Положення визначає структуру і функції відділу, а також його підзвітність і взаємодія з органами управління та іншими підрозділами Товариства. 1.3. У Товаристві може створюватися відділ або сектор цінних паперів в
 14. Стаття 19. Компетенція генерального директора товариства
    генерального директора з працівниками, профспілковою організацією регулюються законодавством, цим статутом, угодами, колективним договором. 19.17. Генеральний директор забезпечує працівникам умови трудової діяльності відповідно до законодавством, угодами, колективним договором. 19.18. За погодженням з профспілковим комітетом встановлює системи оплати праці,
 15.  § 7. Рада директорів Банку Росії: порядок призначення, правове становище і функції
    становище і
 16. Стаття 23. Представники профспілки в колегіальних органах управління товариства
    директорів і правлінні товариства (ст.16.3 Закону РФ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"). 23.2. Представники первинної профспілкової організації в раді директорів і правлінні товариства беруть участь в їх роботі з правом дорадчого
 17. 76. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
    Стаття 129 Конституції РФ, присвячена прокуратурі РФ, поміщена в гол. 7 Конституції РФ «Судова влада». Однак це не означає, що органи прокуратури можна відносити до судових органів. Прокуратура РФ представляє собою централізовану правоохоронну структуру, що замикається нагорі на Генеральному прокуророві РФ, між прокурорами встановлюються субординаційні зв'язку (ч. 1 ст. 129
 18. 3. Атестація
    директора та начальники відділів охорони. До 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, начальник відділу кадрів готує проект наказу про проведення атестації та комплект документів, необхідних для проведення атестації, в який входять: список працівників організації, які підлягають атестації по днях здачі, завізований керівниками напрямків; бланки відомостей здачі окремих
 19. 1. Рада директорів Банку Росії
    директорів Банку Росії входять Голова Банку Росії і 12 членів Ради директорів. Всі вони працюють в Банку Росії на постійній основі. Банк Росії підзвітний Державній Думі Федеральних Зборів Російської Федерації. Підзвітність Банку Росії Державній Думі означає: призначення на посаду та звільнення з посади Державною Думою за поданням Президента
© 2014-2020  ibib.ltd.ua