Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Крапівін О. М., Власов В. І.. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

Стаття 19. Компетенція генерального директора товариства19.1. Генеральний директор товариства самостійно здійснює адміністративно-розпорядчу
роботу з управління виробничо-господарської, фінансової, комерційної
і іншими видами діяльності товариства; видає накази і дає вказівки, обов'язкові
для всіх працівників товариства.
19.2. Без доручення діє від імені товариства, укладає договори,
видає доручення, користується правом розпоряджатися коштами товариства.
19.3. Організовує перспективне і поточне планування виробничо-господарської,
фінансової, комерційної та інших видів діяльності суспільства. Визначає обсяги
виробництва продукції і послуг, порядок і умови збуту продукції, оказаніяуслуг.
19.4. Формує виробничу програму, вибирає постачальників і споживачів
продукції та послуг товариства, встановлює на них ціни і тарифи, якщо вони не
визначені правлінням товариства.
19.5. Організовує формування фінансових ресурсів суспільства за рахунок прибутку,
амортизаційних відрахувань, коштів, отриманих від продажу цінних паперів, кредитів,
інших надходжень, що не суперечать закону.
19.6. У встановленому законодавством та цим статутом порядку бере
рішення про отримання та використання кредитів в російських і зарубіжних банках,
в тому числі в іноземній валюті, а також про придбання і використання валюти
на аукціонах, валютних біржах, у юридичних осіб.
19.7. Залучає на договірних засадах і використовує фінансові кошти,
об'єкти інтелектуальної власності, майно та окремі майнові
права юридичних осіб і громадян.
19.8. Здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
19.9. Розпоряджається прибутком товариства відповідно до законодавства,
цим статутом, угодами, колективним договором.
19.10. У встановленому порядку організовує ведення та подання бухгалтерської
та статистичної звітності, публікацію даних про діяльність товариства.
19.11. Відкриває розрахункові та інші рахунки в банках для зберігання коштів
і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій.
19.12. Розробляє і проводить кадрову політику. Організовує підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів.
19.13. Стверджує штати, визначає структуру і склад органів управління
підприємства, витрати на їх утримання.
19.14. Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників,
керівників підрозділів апарату управління структурних підрозділів
(цехів, відділів, дільниць тощо).
19.15. Укладає відповідно до законодавства, угодами, колективним
договором від імені товариства трудові договори (контракти) найму на роботу
з громадянами. Розриває в такому ж порядку ці договори (контракти), звільняє
працівників.
19.16. Взаємовідносини генерального директора з працівниками, профспілкової
організацією регулюються законодавством, цим статутом, угодами,
колективним договором.
19.17. Генеральний директор забезпечує працівникам умови трудової
діяльності відповідно до законодавством, угодами, колективним
договором.
19.18. За погодженням з профспілковим комітетом встановлює системи
оплати праці, форми матеріального заохочення, розміри тарифних ставок (окладів),
норми праці, що закріплюються в колективному договорі.
19.19. Користується послугами системи державного соціального забезпечення,
медичного та соціального страхування.
19.20. Користується послугами комерційних страхових товариств для страхування
майна товариства, виробничих, господарських ризиків і т.п. Користується
послугами цих товариств також для страхування здоров'я працівників, нещасних
випадків та інших можливих негативних подій відповідно до угод
та колективним договором.
19.21. Організує облік громадської думки працівників. Приймає рішення,
спрямовані на розвиток ініціативи працівників у галузі підвищення ефективності
праці, збільшення доходів суспільства.
19.22. Здійснює проведення природоохоронних заходів.
19.23. Оскаржує в судах дії юридичних осіб, громадян, органів
державного управління, що здійснили у ставленні суспільства неправомірні
дії.
19.24. Розробляє пропозиції з питань, що виносяться на обговорення
і рішення ради директорів, загальних зборів акціонерів.
19.25. Вирішує та інші питання діяльності товариства, не віднесені до компетенції
загальних зборів акціонерів, ради директорів, правління.
19.26. На свій розсуд делегує встановлені цим статутом
повноваження своїм заступникам, керівникам служб і підрозділів.
19.27. Генеральний директор здійснює функції голови правління
суспільства.
19.28. Виконує доручення загальних зборів акціонерів, ради директорів
суспільства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 19. Компетенція генерального директора товариства "
 1. 1. Рада директорів
  статтями 64 - 68 Закону. Згідно зі статтею 64, рада директорів здійснює загальне керівництво діяльністю товариства, за винятком вирішення питань, віднесених Законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Однак якщо вийти за рамки цієї статті, звернувшись до тих статей, які регламентують діяльність виконавчого органу товариства, то виявиться, що це не зовсім
 2. 2. Виконавчий орган товариства
  статтями 69 - 70 Закону. У статті 69 дається загальна характеристика виконавчого органу. Згідно з пунктом 1 статті 69, керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом (директором, генеральним директором) або директором, генеральним директором і колегіальним виконавчим органом суспільства (правлінням, дирекцією). Кажучи іншими словами, директор
 3. Глава Х. Зацікавленість у скоєнні товариством правочину
  компетенції належить те чи інше питання. При цьому кожен з працівників адміністративного апарату, виконуючий вказівки свого керівництва або ініціює прийняття того чи іншого рішення, цілком може бути особисто зацікавлений у скоєнні товариством правочину, яка буде вигідна йому, певної групи осіб, хоча і невигідна або прямо збиткова для суспільства. Враховуючи цю обставину,
 4. Стаття 18. Керівництво поточною діяльністю товариства
  статтями 19 і 22 цього
 5. Стаття 21. Компетенція правління товариства
  компетенції загальних зборів акціонерів, ради директорів, генерального директора. Виконує доручення загальних зборів акціонерів, ради
 6. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати (Arbitration Institute, Stockholm Chamber of Commerce).
  Компетенції Інститут: приймає рішення про число арбітрів, якщо воно не було погоджено сторонами; призначає голову арбітражного трибуналу, а в разі потреби і інших арбітрів, а також одноосібного арбітра; визначає місце проведення арбітражу, якщо сторони не зробили це; встановлює розмір авансу на покриття арбітражних витрат і термін, протягом якого кожна сторона повинна
 7. § 1. Поняття юридичної особи
  компетенція, часом можуть повністю збігатися, тому з чисто організаційної точки зору їх важко розмежувати. У цьому випадку саме майно, що належить даній юридичній особі і тільки йому, відокремлене від майна всіх інших юридичних осіб, дозволяє точно його ідентифікувати. 3) Принцип самостійної цивільно-правової відповідальності юридичної особи сформульовано в ст. 56 ГК.
 8. § 9. Акціонерне товариство
  компетенції, отримання дивідендів і ліквідаційну квоту. Привілейованої є акція, зазвичай не дає права голосу власнику, але що дозволяє йому отримувати дивіденди у фіксованому розмірі переважно перед іншими акціонерами і незалежно від результатів діяльності товариства. Номінальна вартість розміщених привілейованих акцій не повинна перевищувати 25% від статутного капіталу (п. 1
 9. 5. Філії та представництва товариства
  стаття 5 Закону ніяких обмежень в цій частині не робить. Наприклад реклама продукції товариства, пошук і встановлення контактів з потенційними покупцями, інша маркетингова діяльність; лобіювання інтересів суспільства в різних владних, комерційних та інших структурах, реалізація продукції товариства і т.п. Що ж стосується виробничої діяльності (надання послуг), яка
 10. 2. Статут товариства
  статтях Закону. Тут же слід особливо звернути увагу на ту обставину, що наведений вище перелік містяться у статуті відомостей не є вичерпним. Зокрема, згідно з пунктом 3 статті 11, статутом товариства можуть бути встановлені обмеження кількості акцій, що належать одному акціонеру, і їх сумарної номінальної вартості, а також максимального числа голосів,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua