Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Росії і зарубіжних країн → 
« Попередня Наступна »
Г. І. Петров. Радянські адміністративно-правові відносини, 1972 - перейти до змісту підручника

§ 3. Роль представницьких органів державної влади у забезпеченні законності в управлінні

В системі радянських державних органів провідну роль у правовому регулюванні і охорони норм права від порушень, так само як у всій іншій державній діяльності, гра-

7 Матеріали XXIV з'їзду КПРС. М., 1971, стор 216.

113

> 114>

ют верховні Поради, Президія Верховної Ради і місцевих Рад депутатів трудящих. Вони безпосередньо формують більшість державних органів загальної компетенції, зокрема органів державного управління, видають акти, що володіють панівною юридичну силу по відношенню до актів підпорядкованих їм органів, керують всією діяльністю цих органів, зокрема діяльністю органів державного управління.

Верховна Рада СРСР і в цій своїй діяльності виступає як вищий орган державної влади по відношенню до верховним Радам союзних і автономних республік, верховні Ради союзних республік виступають в цій якості по відношенню до верховним Радам автономних республік.

Це виражається, зокрема, в обов'язковості відповідності конституцій і поточних законів автономних республік конституціям і поточним законам союзних республік (конституція автономної республіки приймається її Верховною Радою і затверджується Верховною Радою союзної республіки, в яку входить дана автономна республіка), конституцій та інших законів союзних республік - Конституції і поточним законам СРСР. Це відповідність юридично гарантується ст. ст. 19 і 20 чинної Конституції СРСР, що встановили, що закони СРСР мають однакову силу на території всіх союзних республік і що в разі розбіжності Закону союзної республіки з загальносоюзним законом діє останній, а також відповідними статтями конституцій союзних республік, що встановили, що закони союзних республік обов'язкові на території входять до них автономних республік і що в разі їх розбіжності діють закони союзних республік.

Провідна роль верховних Рад у забезпеченні адміінстра-тивно-правових відносин виражається у тому, що вони утворюють поради міністрів - вищі виконавчі і розпорядчі органи державної влади, а в процесі їх утворення стверджують керівників переважної більшості галузевих і функціональних органів управління СРСР і республік. Це має дуже важливе значення для всієї діяльності цих органів, і зокрема для забезпечення принципу законності.

Верховні Ради безпосередньо керують діяльністю центральних органів управління СРСР, союзних і автономних республік, контролюють і направляють її. У процесі обговорення законопроектів на сесії Верховної Ради діяльність відповідних органів управління піддається критичному аналізу.

Виключне значення у забезпеченні соціалістичної законності, зокрема в радянському державному управлінні, має сама законодавча діяльність, здійснювана

114

> 115 >

тільки верховними Радами. Законами встановлюються принципи правового регулювання та захисту норм права від порушень.

Водночас законами встановлюються всі або провідні Норми кожній з галузей радянського права. Зокрема, основними радянськими законами встановлено принципи радянського державного управління, адміністративно-правового регулювання суспільних відносин і багато важливих норми адміністративного права, що регулюють управлінські відносини в господарському, культурному та оборонному будівництві, в охороні державної безпеки та громадського порядку.

Прийнятої Верховною Радою законів супроводжується контролем за їх виконанням. Пункт «г» ст. 14 Конституції СРСР покладає на вищі органи державної влади та органи державного управління СРСР контроль за дотриманням Конституції СРСР і забезпечення відповідності конституцій союзних республік з Конституцією СРСР. Конституцій союзних республік покладають на їх вищі органи державної влади і управління встановлення конституцій союзних республік, контроль за їх дотриманням, а також затвердження конституцій автономних республік. Конституції автономних республік покладають на їх відповідні органи встановлення конституцій автономних республік, внесення їх на затвердження верховних Рад союзних республік і контроль за їх дотриманням.

Радянські конституції надають верховним Радам право призначати, коли вони визнають за необхідне, слідчі та ревізійні комісії з питання. Верховний контроль, здійснюваний вищими органами державної влади СРСР, союзних і автономних республік, не обмежений ні колом питань, ні колом державних органів. Він поширюється на всі державні органи і всі питання їх компетенціі.8

Велику допомогу в законодавчій і контрольної діяльності верховних Рад надають їх постійні комісії. Так само як контроль верховних Рад, контроль їх постійних комісій не обмежується завданням зміцнення законності, але багато в чому сприяє її здійсненню. Це передбачається положеннями про постійні комісії. Так, наприклад, Положення про постійні комісії Ради Союзу і Ради Національностей Верховної Ради в якості однієї з основних завдань покладає на комісії «контроль за діяльністю міністерств і відомств СРСР, інших загальносоюзних організацій, а також республіканських і місцевих державних органів і організацій з проведення в життя Конститу-

8 Див: Правові гарантії законності в СРСР. М., Вид. АН СРСР, 1962. стр. 62.

6 * 115

> 116>

ції СРСР, законів СРСР та інших рішень Верховної Ради СРСР і її Президії ».9

Велика роль депутатів верховних Рад у забезпеченні принципу законності в управлінні. Участь у роботі сесій верховних Рад, їх постійних комісій, робота депутатів у виборчих округах, зокрема з прийому ними виборців, дає їм широкі можливості попереджати і усувати порушення законів. Радянські конституції надають депутатам верховних Рад право запиту і зобов'язують поради міністрів і міністрів, до яких звернуто запит депутата, не більше ніж у триденний термін дати на нього усну чи письмову відповідь у Верховній Раді.

Постановою Президії Верховної Ради СРСР від 12 квітня 1968 встановлено спеціальний порядок розгляду листів депутатів Верховної Ради СРСР, спрямованих ними в державні та громадські органи, підприємства та установи у зв'язку з виконанням депутатських обязанностей.10

Важко переоцінити роль президій верховних Рад у забезпеченні законності у радянському державному управлінні. Президія Верховної Ради наділені правом видання указів. Укази, змінюють і доповнюють чинне законодавство, вносяться на затвердження відповідних верховних Рад. Здійснення Президії Верховної Ради права тлумачення законів також сприяє зміцненню законності.

У період між сесіями Верховної Ради президії верховних Рад мають право звільняти з посади і призначати окремих міністрів за поданням голів рад міністрів з наступним внесенням на затвердження Верховної Ради.

Президії Верховної Ради наділені правом скасовувати постанови і розпорядження рад міністрів у разі їх невідповідності закону, а також скасовувати незаконні рішення крайових, обласних Рад і Рад автономних областей, а президії верховних Рад автономних республік - рішення міських і районних Рад. Таким чином, президії верховних Рад розташовують не тільки великими профілактичними можливостями, а й правом скасування незаконних актів ряду державних органів

На своїх засіданнях президії верховних Рад обговорюють конкретні питання зміцнення соціалістичної законності на місцях. Так, наприклад, Президія Верховної Ради СРСР 13 жовтня 1967 обговорив питання про практику застосований-

9 Відомості Верховної Ради СРСР, 1967, № 42, ст. 536; 1969, № 52, ст. 472.

1 ° Відомості Верховної Ради СРСР, 1968, № 17, ст. 145; відповідні постанови прийняті також Президії Верховної Ради союзних республік.

116

> 117>

ня Указу Президії Верховної Ради СРСР від 26 липня 1966 «Про посилення відповідальності за хуліганство» .11 Президія Верховної Ради РРФСР в липні 1968 розглянув питання про роботу місцевих Рад депутатів трудящих м. Ленінграда з перевиховання осіб, звільнених від покарання і переданих на порукі.12

Велика роль місцевих Рад у забезпеченні законності в управлінні. Цей обов'язок на них покладена Конституцією СРСР, конституціями союзних і автономних республік, а також положеннями про місцеві Ради депутатів трудящіхся.13 На сесіях Рад нерідко обговорюються питання стану і зміцнення соціалістичної законності. Місцеві Ради наділені правом скасування рішень обраних ними виконавчих комітетів, а також нижчестоящих Рад та їх виконавчих комітетів. У контролі за дотриманням законності Радам надають велику допомогу їх постійні комісії, особливо комісії соціалістичної законності, а також депутатські групи (ради).

Делу зміцнення соціалістичної законності в чому сприяють депутати місцевих Рад (участь у сесіях Рад, у роботі постійних комісій, депутатських груп, робота депутатів у виборчих округах, прийом ними виборців і т. д.). Депутати місцевих Рад наділені правом запиту до виконавчих комітетів, керівникам їх відділів і управлінь, а також правом звернення до керівників установ, організацій і підприємств.

Отже, верховні Поради, Президія Верховної Ради і місцевих Рад депутатів трудящих - провідні органи Радянської держави - всією своєю діяльністю активно сприяють зміцненню принципу соціалістичної законності в радянському державному і громадському управлінні, у забезпеченні прав і обов'язків учасників радянських адміністративно-правових відносин, у поведінці осіб та організацій у сфері повсякденного господарського, культурного і оборонного будівництва, охорони державної безпеки та громадського порядку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Роль представницьких органів державної влади у забезпеченні законності в управлінні "
 1. 17. Представницький орган державної влади В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  Згідно традиційної точки зору, представницькими органами державної влади є ті виборні органи, які займаються законотворчістю, тобто Федеральне Збори РФ і законодавчі (представницькі) органи державної влади суб'єктів РФ. Іноді до представницьким органам державної влади, крім зазначених, відносять всі інші виборні органи. Представницькі
 2. 4. Державне управління
  це цілеспрямоване органі-зує подзаконная виконавчо-розпорядча діяльність орга-нів виконавчої влади, що здійснюють функції державного управління в галузях і сферах господарського, соціально-культурного та адміністративно-політичного (пристрої) будівництва. Існує 2 підходи до визначення розуміння державного управління. 1. Широке розуміння - це
 3. 71. ПРАВО ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ і суб'єктів Російської Федерації
  Правом законодавчої ініціативи на федеральному рівні мають Президент РФ, Рада Федерації в цілому, члени Ради Федерації окремо, депутати Державної Думи, Уряд РФ, законодавчі (представницькі ) органи державної влади суб'єктів РФ, а також Конституційний Суд РФ, Верховний Суд РФ і Вищий Арбітражний Суд РФ з питань їх ведення (ч. I ст. 104 Конституції
 4. 13. ПРИНЦИП РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  Принцип поділу влади закріплений у ст. 10 Конституції РФ: державна влада в РФ здійснюється на основі поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Окремо наголошується, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні. Коректніше говорити про єдину державної влади, розділеної на 3 гілки. У зв'язку з цим М.В. Баглай зазначає, що
 5.  77. Виконавча влада та її механізм.
    ІВ - це влада, що володіє правом безпосереднього управління державою. Носієм цієї влади є уряд - КМУ, яке забезпечує виконання законів, відповідально перед законодавчою владою, підпорядковане і підконтрольний їй. Ця влада також здійснює: - займається поточним управлінням; - розпорядча діяльність; - відпрацьовувати шляхи і способи реалізації законів.
 6.  Правове регулювання місцевого референдуму
    1. З метою вирішення безпосередньо населенням питань місцевого значення проводиться місцевий референдум.2. Місцевий референдум може проводитися на всій території муніципального освіти. 3. Рішення про призначення місцевого референдуму приймається представницьким органом муніципального освіти: 1) з ініціативи, висунутої громадянами Російської Федерації, мають право на участь у місцевому
 7.  Представницький орган МО
    Може здійснювати свої повноваження у разі обрання не менше двох третин від встановленої кількості депутатів. Статутом МО визначається правомочність засідання представницького органу МО. Засідання представницького органу МО не може вважатися правомочним, якщо на ньому присутні менше 50 відсотків від числа обраних депутатів. Засідання представницького органу МО проводяться не рідше одного
 8.  2. Основи муніципального самоврядування в зарубіжних країнах.
    Місцеве управління - це управлінська діяльність в місцевій територіальній одиниці, здійснювана центральною адміністрацією або адміністрацією вищестоящого територіального рівня управління. Місцеве самоврядування - це діяльність самого населення місцевої територіальної одиниці - територіального колективу (співтовариства і його виборних органів з управління його справами. Можливо
 9.  2. Пряма і представницька демократія.
    Конституційно-правове регулювання держ. механізму в демократичних і намагаються такими здаватися державах грунтується на низці принципів, серед яких виділяється принцип народного суверенітету. Цей принцип полягає в тому, що джерелом всієї влади вважається народ. Влада народу - це і є демократія в буквальному сенсі слова. Вона здійснюється в представницької і
 10.  Розпуск і відставка органів місцевого самоврядування
    Повноваження представницького органу муніципального утворення незалежно від порядку його формування можуть бути припинені достроково у разі його розпуску в порядку і з підстав, що передбачені статтею 73 Федерального закону № 131. Повноваження представницького органу муніципального утворення можуть бути також припинені: 1) у разі прийняття зазначеним органом рішення про саморозпуск. При
 11.  Правове регулювання опитування
    1. Опитування громадян проводиться на всій території муніципального освіти або на частині його території для виявлення думки населення та його врахування при прийнятті рішень органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування, а також органами державної власті.Результати опитування носять рекомендаційний характер.2. В опитуванні громадян мають право брати участь жителі
 12.  Забезпечення умов для здійснення права на житло
    У статті 2 Кодексу закріплені основні юридичні обов'язки органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення умов для здійснення права на житло. Зазначені обов'язки покладаються як на представницькі, так і на виконавчі органи державної влади, що діють на федеральному і регіональному рівнях, а також на муніципальні органи. Органи