Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

4,2. Роль природних умов і ресурсів у розвитку і розміщенні продуктивних сил

Залежно від характеру залягання і розміщення природне умови і ресурси можуть прискорювати або уповільнювати розвиток произв ° дітельного сил країни. Доступність та легкість освоєння ресурсів сприяє швидкому зростанню виробництва матеріальних благ. І навпаки, велика трудомісткість освоєння природних ресурсів або їх значне видалення від господарських Центрів ускладнює розвиток продуктивних сил, знижує ефективність виробництва.

58

Природні умови і ресурси є одним з найважливіших факторів економічного розвитку. Від природних властивостей землі, родючості грунтів, особливостей клімату, лісової та іншої рослинності, тваринного світу, води річок, озер, морів і океанів, багатств надр, чистоти повітря в чому залежать темпи виробництва і добробут людей. Ступінь доступності природних ресурсів впливає на продуктивність праці; вона тим вище, чим багатша і доступніше природні ресурси, чим менше, отже, витрати, необхідні для виробництва кінцевого продукту. Адже однакові витрати праці приносять нерівнозначні результати - залежно від якісних особливостей ресурсів: родючості грунтів, теплотворної здатності вугілля, змісту корисної речовини в рудах різних родовищ і т.п. На рівень продуктивності справляють істотний вплив і природні умови господарського освоєння природних ресурсів. Витрати праці будуть різними при різних способах видобутку корисних копалин, пов'язаних з характером їх залягання (відкрита або шахтний видобуток, потужність пластів і т.п.), при обробці земель у зв'язку з відмінностями в рельєфі, грунтовому покриві і т.д.

Розподіл природних ресурсів по території відрізняється, як правило, надзвичайно великою нерівномірністю, що в значній мірі визначає територіальний поділ праці і господарську спеціалізацію тих чи інших регіонів.

Часто природно-ресурсний фактор служить основою формування господарської структури території, визначає територіальну організацію продуктивних сил. Наприклад, розвиток і розміщення галузей, безпосередньо пов'язаних з використанням природних ресурсів (добувної промисловості, гідроенергетики, лісозаготівель, землеробства), обумовлено географією цих ресурсів.

Вплив природних ресурсів на спеціалізацію господарства регіонів проявляється у двох формах. В одному випадку галузі природокористування безпосередньо визначають спеціалізацію, поставляючи свою продукцію в різні регіони країни або на експорт. Серед країн СНД така форма характерна для регіонів первинного освоєння, де галузі природокористування грають піонерного роль (наприклад, Західно-Сибірський, Північний економічні райони Росії).

Друга форма впливу проявляється, коли галузями спеціалізації регіонів виступають вторинні виробництва, що формуються на базі переробки місцевих природних ресурсів. Вона властива територіям зі зрілою економічною структурою, або староосвоєних регіонах (Уральському в Росії, До-Донецько-Придніпровському в Україні тощо).

59

Використання природних ресурсів, свідома зміна природних умов (меліорація, регулювання річок і т.п.) завжди виступали в діяльності людей найважливішим засобом вирішення соціально-економічних завдань . Більше того, природні ресурси - це природна база розвитку економіки країни, тому дуже істотною є економічна оцінка всього комплексу природних ресурсів. Вона дозволяє виявити ресурсообеспеченность території і визначити практичні заходи щодо забезпечення її відсутніми ресурсами на перспективу, що сприяє вдосконаленню міжрайонних виробничих зв'язків. З цих позицій важливим є встановлення природно-ресурсного потенціалу території.

Під природно-ресурсним потенціалом розуміють сукупність природних ресурсів регіону, які використовуються або можуть бути використані в господарстві з урахуванням тенденцій науково-технічного прогресу. Величина природно-ресурсного потенціалу може бути визначена як сума потенціалів окремих видів природних ресурсів (мінеральних, водних, лісових, земельних тощо) і залежить від цілого ряду факторів. Найважливішими з них є: чисельність наявних в регіоні природних ресурсів (чим більше ряд природних ресурсів, залучених і підлягають використанню в процесі виробництва, тим більше величина природно-ресурсного потенціалу), їх кількісні та якісні характеристики (величина запасів, зміст корисної речовини, потужність пластів і т.д.), комплексність використання кожного виду природних ресурсів.

Кількісна оцінка природно-ресурсного потенціалу території можлива тільки в тому випадку, якщо приватні потенціали окремих видів природних ресурсів будуть обчислюватися за єдиним принципом. У літературі зустрічаються три можливих напрямки сумірності якісно різних природних ресурсів:

- за допомогою бальної системи;

- вартісних показників;

- абсолютних енергетичних показників. Найбільшу значущість в умовах становлення ринкових

відносин набуває вартісна (грошова), або власне економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу, що дозволяє зіставити цінність природних ресурсів з іншими виробничими ресурсами.

Проте здійснити економічну оцінку різних видів природних ресурсів на єдиній методологічній основі досить складно, тому величину природно-ресурсного потенціалу території кількісно характеризують найчастіше натурально-речовими показниками (обсягами запасів, площами, продуктивністю і т.п .).

60

Природно-ресурсний потенціал - найважливіша частина національного багатства країни. За оцінкою вчених інституту географії АН СРСР, проведеної в 70-ті роки, частка Білорусі в сукупному природно-ресурсному потенціалі СРСР складала 1,2%, що значно перевищувало її питома вага в загальній площі країни - 0,9%. Таке перевищення обумовлено кращою забезпеченістю земельними ресурсами (вище середньосвітових), більш сприятливими кліматичними умовами, достатніми водними і лісовими ресурсами. Разом з тим на території Білорусі відзначається відносно невисока концентрація мінерально-сировинних ресурсів, особливо паливно-енергетичних.

Природно-ресурсний потенціал країни і окремих її регіонів змінюється в процесі природокористування, що, з одного боку, обумовлено виснаженням окремих видів природних ресурсів внаслідок їх вичерпності та нераціонального використання. З іншого боку, науково-технічний прогрес відкриває можливості залучення в народногосподарський оборот нових видів природних ресурсів, розширення сировинної і паливо-енергетичної бази країни. Вивченість надр Білорусі на попередніх етапах розвитку була неповною, а відсутні види сировини і матеріалів можна було отримати централізованим шляхом з інших регіонів СРСР. Зараз ситуація докорінно змінилася, тому необхідно приділити особливу увагу проблемі розширення і зміцнення власної мінерально-сировинної бази.

Важливе значення в досягненні більшої сировинної незалежності Республіки Білорусь набуває політика ресурсозбереження. Вдосконалення технологій, зниження матеріалі-і енергоємності виробництва дозволяють знизити споживання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів на 20-25%. Проте досягнення такого рівня можливо тільки протягом 15-20 років, що обумовлено серйозними організаційно-правовими та економічними причинами (відсутністю необхідних законодавчих актів, комплексних державних програм ресурсозбереження, а також необхідних фінансових і матеріальних ресурсів).

61

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4,2. Роль природних умов і ресурсів у розвитку і розміщенні продуктивних сил"
 1. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ
  умови і особливості його розвитку на різних територіях. Велике значення в системі економіко-географічних наук має центральне, головний напрямок. Воно вивчає господарство кожної країни світу в цілому, з'ясовує умови та історію формування економічних районів, їх спеціалізацію, детально досліджує розміщення виробництва в кожному економічному районі, взаємозв'язку галузей в ньому,
 2. ГЕОГРАФІЧНА середу ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
  роль в житті
 3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  роль за станом повітряного середовища. 15. Основні напрямки охорони й регулювання стану повітряного середовища в Республіці Білорусь. 16. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів, водне господарство. 17. Оцінка стану й нормування якості води. Охорона та раціональне використання водних ресурсів в Республіці Білорусь. 83 84
 4. ПРИРОДНІ УМОВИ
  природних умов. Приступаючи до оцінки природних умов території, в першу чергу слід оцінити природні умови для розвитку традиційних напрямків економіки, врахувати перспективи розвитку та можливості перетворення природи даної місцевості, відновлення та охорони
 5. 2.1. Методи економічної оцінки природних ресурсів
  природних ресурсів. Природні ресурси, будучи частиною національного багатства країни, не можуть бути враховані в його обсязі через відсутність вартісної оцінки. Пошуком методів оцінки різних видів природних ресурсів давно займаються фахівці нашої країни, які пропонують різні підходи до вирішення цієї проблеми. Найбільшого поширення набули три методи: витратний; рентний;
 6. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
  природні ресурси. До невичерпних природних ресурсів належать лише деякі види енергії, наприклад сонячна енергія. Вичерпні ресурси поділяються на поновлювані і непоновлювані. До не поновлюваних природних ресурсів належать всі корисні копалини. Поновлюваними є ресурси рослинного і тваринного світу, земельні та
 7. РЕСУРСНИЙ КРИЗА
  природними. (Схема). По можливості використання ресурси підрозділяються на 2 групи: Необхідно завжди пам'ятати про їх обмеженості. Охорона природних ресурсів полягає в раціональному використанні, управлінні і захисту з тим, щоб їх вистачило сьогоденням і майбутнім поколінням. У разі хижацького їх використання, коли відновлення не
 8. 9.7 Розрахунок плати за розміщення відходів
  природному середовищі. 1. Перший варіант розрахунку 1.1. Розрахунок нормативу плати за розміщення макулатури на полігонах загальноміського призначення в межах встановлених лімітів виходячи з серед-захисних витрат Pig = (K п ig + K до ig У T, де - питомі витрати необхідні для компенсації отрицатель них впливів, що викликаються розміщенням 1т невикористовуваної макулатури, на навколишнє середовище, руб / т,
 9. види природних ресурсів
  природними ресурсами. У світі є кілька держав, які мають всі види природних ресурсів. Це Росія, США і Китай. Багато держав мають великими запасами одного або декількох ресурсів. Так, країни Близького Сходу забезпечені великими запасами нафти і газу. Існують держави, які мають дуже маленький запас природних ресурсів. Так, Японія є
 10. 4.2. 5. Суспільне виробництво і продуктивні сили суспільства
  природних умов, в яких відбувається процес суспільного виробництва. Коли люди займаються збиранням, полюванням і рибальством, то кількість добувається ними продукту залежить не тільки від техніки і часу, що витрачається на роботу, а й від того, наскільки 60гати природні ресурси. При одному і тому ж рівні техніки, але в різних природних умовах продуктивність громадському
 11. регіоналістики ЯК НАУКА
  роль - проведення єдиної соціально - політичної лінії федеральних органів влади. Перехід до територіальної системі управління народним господарством здійснювалося і раніше. На початку 60-х років XX-го сторіччя була ліквідована галузева система управління в СРСР і створені Ради народного господарства по адміністративним утворенням (областям, краях, республікам). Потім Раднаргоспи були укрупнені,
 12. кадастру природних ресурсів
  природних ресурсів є неодмінною ознакою процвітаючої держави. Звід економічних, екологічних, організаційних і технічних показників, що характеризують кількість і якість природного ресурсу, склад і категорії природокористувачів, називається кадастром природного ресурсу. Єдиного кадастру природних ресурсів не існує. Кадастри представлені за видами природного
 13. 3.13.4. ДЖЕРЕЛО розвитку продуктивних сил при капіталізмі
  розвитку продуктивних сил цілком можна вирішити, не виходячи за межі виробництва. Це джерело абсолютно ясне: прагнення капіталіста витягти максимально можливий прибуток. Капіталістичне виробництва є виробництво заради при-"9 Бухарін Н.І. Теорія історичного матеріалізму. 3 -е вид М.-Пг., [1924]. С. 139. Див також С. 113. ш Там же. С. 364. 151 Каутський К.
 14. Цілі, завдання, функції , принципи управління персоналом.
    ресурсів організації і ділиться на три концепції: фірмового стилю управління (формування людського ресурсу) ділової активності (розвиток людського ресурсу) господарської діяльності (використання людського
© 2014-2022  ibib.ltd.ua