Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 4. Система корпорацій в Росії

Для класифікації корпорацій можуть бути використані са-

мие різні критерії, що відображають їх правове становище. В

новому ЦК РФ (частина перша), прийнятому 21 жовтня 1994, викорис-

зуются два, найбільш важливих, критерію.

!! 36

Перший критерій класифікації юридичних осіб - харак-

тер прав їх учасників на майно. У п. 2 ст. 48 ГК укази-

ється, що у зв'язку з участю в освіті майна юридичес-

кого особи його засновники (учасники) можуть мати зобов'язання-

ві права щодо цієї юридичної особи або речові права

на його майно.

Групу юридичних осіб, щодо майна яких їх

учасники мають зобов'язальні права, складають хозяйствен-

ві товариства і товариства, виробничі і потреби-

тельские кооперативи. Саме товариства, товариства і коопе-

ратива є суб'єктами майнових відносин. Саме в

формі таких у основному і можуть існувати різного роду

підприємства.

Взагалі слід мати на увазі, що значення терміну "підпри-

ємство", використовуваного в нашому лексиконі дуже широко, останнім

час істотно змінилося. Якщо раніше вважали, що підпри-

ємство - це різновид юридичної особи нарівні з установою,

то зараз під цим терміном розуміють яку-небудь первинну комірку,

відокремлену частину господарської системи, що відрізняється економі-

ческим єдністю, в якій матеріалізуються, з'єднуються челове-

етичні та матеріальні чинники господарської справи. Имуществен-

ний комплекс підприємства складають різні матеріальні і

нематеріальні елементи: будівлі, споруди, обладнання, інвентар-

тарь, сировина , паливо, касова готівка, права і обов'язки на

винаходи, фірмове найменування, товарні знаки, промисло-

ві зразки, знаки обслуговування, ноу-хау, авторські права , требо-

вання до осіб, пов'язаних з діяльністю підприємства, його ріпу-

тація, шанси на ринку, бухгалтерська звітність і т.п. (* 1) Виходить,

що підприємство - це економічна категорія і означає вона

виробничо-технічний механізм, призначений для вироб-

водственной, а не для комерційного діяльності. Категорія ж

юридичної особи використовується по відношенню до організацій,

беруть участь у майновому (комерційному) обороті. Слідові-

тельно, підприємство, як майновий комплекс, це не суб'єкт,

а об'єкт права. (* 2)

Суб'єктами ж права є різні комерційні струк-

тури і, зокрема, господарські товариства і товариства як

(** 1) Див: Кулагін М.І. Підприємництво і право: досвід Заходу. М.,

1992. С. 38.

(** 2) Див: Суханов Е.А. Система юридичних осіб / / Рад. Держава і

право.

1991. N II. С. 42.

! 137

власники такого роду підприємств. Особливістю прав влас-

ника на майно є те, що вони можуть бути реалізовані

в більшості випадків не в формі власних дій, а у вигляді

права вимоги, зверненого до інших осіб, яким відпо-

ствует обов'язок цих осіб здійснювати небудь, наприклад, віддати

відповідну частину доходу або частину майна у разі лик-

видации юридичної особи (або виходу з нього). Крім названий-

них прав (прав, яким кореспондує обов'язок інших осіб

і називаються в зв'язку з цим умовно, хоча я не зовсім точно,

"зобов'язальні права"), засновники (члени, учасники) товари-

вин, товариств, кооперативів мають і різні інші права на

майно, такі , як право на управління майном, право

контролю за комерційною діяльністю організації і т. п.

Другу групу складають юридичні особи, засновники ко-

торих мають на майно право власності або інше речове

право. Це право реалізується в основному за допомогою власних

дій і не вимагає від кого-небудь обов'язку вчинити визна-

ленное дію крім утримання від посягання на об'єкт

власності. До юридичних осіб даної групи відносяться уні-

тарні підприємства, які можуть бути тільки державними

і муніципальними. Причому вони можуть використовувати майно,

відноситься до розряду власності державної або муници-

смальни, або на праві господарського відання, або на праві

оперативного управління. Крім них, сюди відносяться і установи,

фінансуються власником повністю або частково і виконуємо-

ющіе управлінські, соціально-культурні або інші функції

некомерційного характеру. Власником майна даних юри-

дических осіб залишається його засновник (найчастіше держава) або

засновники. Вони і визначають характер його майнової обособ-

ленности і повністю зберігають контроль за його господарської

діяльністю.

Третю групу за характером прав на майно становлять

юридичні особи, які не мають майнових прав. До їх

числа відносяться громадські та релігійні організації (об'єд-

нения), благодійні та інші фонди, об'єднання юридичес-

ких осіб.

Громадські та релігійні організації - це добровільні

об'єднання громадян на засадах членства для виконання различ-

них суспільно-корисних (негосподарських) завдань (політичні

партії, професійні спілки, творчі спілки, спортивні

суспільства, благодійні організації та ін.) Вони мають право здійсню-

ществлять лише такі види господарської діяльності, які

!! 38

необхідні для виконання їх статутних завдань.

Але в рамках цих

завдань вони іноді створюють комерційні підприємства, що являють-

ся самостійними юридичними особами. Громадськими і ре-

релігійними організаціями можливе використання майна со-

Будинки ними підприємств, так само як майна інших суб'єктів

права ( громадян, організацій), але не на основі права власності

і не на основі якого-небудь зобов'язального права (права требо-

вання).

Другий критерій класифікації: мета діяльності. Юри-

дичні особи, що переслідують у своїй діяльності мета вилучення

прибутку, називаються комерційними. Вони можуть створюватися у

формі господарських товариств і товариств, виробничих

кооперативів, унітарних підприємств (державних або муні-

ціпальних-п . 2 ст. 50 ГК РФ). Ці організації фінансуються

в основному за рахунок отриманого прибутку, хоча можуть залучати і

інші джерела, наприклад, добровільні внески, пожертвування,

інвестиції і т.д.

Якщо організації не переслідують в якості основної мети

діяльності отримання прибутку, а зосереджують свою увагу

на задоволенні тих чи інших нематеріальних потреб (ор-

нізаційної-управлінських, соціально-культурних, соціально-б-

тових, потреби в освіті і т.п.), вони називаються деякому-

мерческими. Зазвичай діяльність даних організацій фінансуються

ється за рахунок держбюджетів (державні установи) або бюд-

жетов громадських організацій, або за рахунок добровільних внесків-

сов і пожертвувань. Некомерційні юридичні особи можуть

створюватися у формі споживчих кооперативів, громадських

або релігійних організацій (об'єднань), благодійних та

інших фондів, а також в інших формах, передбачених законом

(п. Зет. 50 ГК РФ). Закон дозволяє некомерційним організаціям

займатися і підприємницькою діяльністю, але лише Постол-

ку, оскільки це є досягнення цілей, заради яких вони

створені, і відповідає цим цілям. Так, наприклад, садівничий

кооператив може здати частину належної йому землі в оренду

з тим, щоб отримані кошти направити на утримання сторожа.

Вуз може приймати за плату студентів з тим, щоб отриману

прибуток використовувати на підвищення якості освіти (пріоб-

бання літератури, приладів, оплату праці викладачів, ремонт,

переобладнання приміщень тощо). Тут важливо дотримуватися визна-

поділену міру для того, щоб не перейти ту межу, за якою

головними стають вже інші пріоритети, цілі комерційного

характеру. І не завжди індикатором у цьому відношенні є

співвідношення часток фінансування та отриманого прибутку.

!! 39

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 4. Система корпорацій в Росії"
 1. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 2. Глава 3. Корпорації в континентальній системі права
  системі
 3. Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи права
  системі
 4. 5. Корпоративні правовідносини
  корпораціях (від лат. Corpus - тіло, інакше - корпорація, синонім collegia), що володіють ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам
 5. Глава 13. Управління корпорацією
  корпорацією
 6. Глава 15. Договірна робота в корпорації
  корпорації
 7. Глава 14. Застосування праці в корпорації
  корпорації
 8. Глава 12. Цінні папери корпорацій
  корпорацій
 9. Глава 4. Основні види корпорацій
  корпорацій
 10. Додаток 1 Історія корпорацій і корпоративного права
  корпорацій і корпоративного
 11. ? 1. Ознаки корпорації
  системі права, а й для більшості країн континентальної Європи.
 12. § 7. Північ і космос - два образи однієї метафізики (позиція Московської методологічної корпорації)
  систем життєзабезпечення є об'єктними передумовами освоєння Космосу. А в якості суб'єктної передумови виступає душевно-тілесна організація особливого антропологічного типу людини-випробувача, людини-першопрохідника, що живе в безпосередній близькості до Полярного кола. Люди, вступаючи у змагання з Північчю, формують особливу душевно-тілесну організацію, стверджують методологи.
 13. 2. Нормативні акти Банку Росії про інспектування кредитних організацій
  корпорації "Агентство по страхуванню внесків". Конкретно, порядок інспектування кредитної організації та оформлення акта її перевірки, регулюються нормативними актами Банку Росії: - Інструкція Банку Росії від 25 серпня 2003 року N 105-І "Про порядок проведення перевірок кредитних організацій (їх філій) уповноваженими представниками Центрального банку Російської Федерації";
 14. 1. Предмет правового регулювання: Банк Росії, банківська система і банківська діяльність
  систему, очолювану Банком Росії, і, по-друге, банківську діяльність. Відповідно, предметом правового регулювання для банківського права є банківська система, банківська діяльність та банківські відносини у цій галузі. Банківська система в Росії включає дві підсистеми: Банк Росії та кредитні організації. Всі відносини між цими підсистемами виникають,
 15.  ? 3. Стадії розвитку корпорацій
    корпорацій, зокрема, їх більшу різноманітність і більш тісні відносини між участни-ками корпорацій, пов'язані з тим, що європейський капітал не досяг тієї концентрації, яка має місце в США. Саме концентра-ція капіталу визначає взаємовідносини між учасниками кор-пораціі та її адміністрацією, а також між самими власниками акцій. Чим більший капітал об'єднує корпорація,
 16.  1. Корпорації в стародавньому світі
    система урядових позик у зв'язку з віддачею в відкуп збору непрямих податків товариствам з певною внутрішньою організацією. Не буду оскаржувати жодну із зазначених точок зору, зауважу тільки, що соціальна дійсність не сприймає різких стрибків і відноситься до матерії, що розвивається дуже плавно. Отже, треба виходити з того, що нові форми соціального
 17.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
    системі існуючих Великих просторів світу. 2. Дайте характеристику геополітичних проблем Росії по секторах нового зарубіжжя: а) Балтія, б) Білорусія; в) Чорноморський сектор; г) Кавказ і Закавказзя; д) оцініть союз ГУАМ з позиції Росії;, е) Середня Азія і Казахстан. (Центральна Азія). 3. Дайте характеристику основних геополітичних проблем Росії в країнах і коаліціях країн далекого
 18.  Єрофєєв Б. В.. Екологічне право Росії, 2006