Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

27. Товарні біржі


Відповідно до Закону України "Про товарну біржу" від 10.12.91 р. (далі - Закон) товарна біржа є організацією, яка об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і спрощення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій. Товарна біржа - це некомерційне юридична особа, що володіє спеціальною правоздатністю, пов'язаної з біржовою діяльністю, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, але бере активну участь у ринковому процесі.
Вона є тією організацією, яка формує оптовий ринок шляхом організації та регулювання біржових торгів. Завдяки бірж ринки певних товарів набувають організованого, регульований характер.
Товарна біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власний поточний, валютний та інші рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням.
Оскільки згідно із законодавством товарна біржа має статус юридичної особи, їй притаманні всі його ознаки.
Відповідно до ст.1 Закону товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті отримання прибутку. Отже, біржу слід віднести до некомерційних юридичних осіб.
Діяльність товарної біржі здійснюється відповідно до Закону "Про товарну біржу" та чинним законодавством України, статутом біржі, правилами біржової торгівлі та біржового арбітражу.
Особливістю діяльності біржі є те, що її регулювання в значній мірі визначається локальними нормативними актами, які приймаються нею - установчими документами, правилами біржової торгівлі, типовими договорами, положеннями про структурні підрозділи та ін
Товарна біржа здійснює свою діяльність на принципах рівноправності учасників біржових торгів;
застосування вільних (ринкових) цін; публічного проведення біржових торгів.
Товарна біржа має право:
встановлювати згідно з Законом "Про товарну біржу" та чинним законодавством України власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;
створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;
розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;
припиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір;
встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею;
встановлювати інші грошові збори;
встановлювати і стягувати відповідно до статуту бір-. жи плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;
засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;
укладати межбіржевие угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за межами України;
вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;
видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні рекламні видання;
здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.
Закон встановлює загальні умови створення товарної біржі. Товарна біржа створюється і діє на засадах добровільного об'єднання заінтересованих юридичних і фізичних осіб, яким це не заборонено чинним законодавством.
Створення товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, що визначає порядок та принципи її створення , склад засновників, їх обов'язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних внесків. Кожен із засновників
сплачує пайовий внесок.
Основним локальним нормативним актом, що регулює діяльність товарної біржі, є її статут, який затверджується засновниками біржі.
Згідно ст. 8 Закону членами товарної біржі є засновники, а також прийняті до її складу, згідно зі статутом біржі, вітчизняні та іноземні юридичні і фізичні особи .
Таким чином. Закон розрізняє дві групи членів біржі: засновників, які готували установчі документи, стверджували їх, здійснювали державну реєстрацію біржі, і членів біржі, які увійшли до її складу після придбання біржею статусу юридичної особи .
Закон містить лише дві статті, що регулюють управління товарною біржею, називаючи органи управління товарною біржею та визначаючи її організаційну структуру. Детально структура, компетенція, порядок формування та діяльності органів управління визначаються самою біржею в її локальних нормативно -правових актах.
Вищим органом управління товарної біржі є загальні збори її членів. У період між загальними зборами членів товарної біржі управління нею здійснює біржовий комітет (рада біржі). Контролюючим органом товарної біржі є контрольна (ревізійна) комісія.
Для управління товарною біржею та забезпечення її функцій на біржі створюються виконавча дирекція та спеціальні підрозділи: розрахункова палата, біржовий арбітраж, котирувальна комісія та інші підрозділи і допоміжні служби, необхідні для її діяльності. Підрозділи біржі діють на основі положень, що затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або уповноваженим ними органом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "27. Товарні біржі"
 1. Зміст
  біржі 28. Торгово-промислові палати 29. Учасники ринку цінних паперів 30. Промислово-фінансові групи 31. Зупинення та припинення діяльності підприємців 32. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 33. Відкриття рахунків у банках України 34. Відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках 35. Тимчасове призупинення
 2. 1.Про 'єкти учета в складі доходів и витрат банку
  товарно-матеріальних цінностей ТОЩО). У складі звічайної ДІЯЛЬНОСТІ віділяють діяльність, что Триває, та діяльність, что пріпіняється. НАДЗВИЧАЙНИХ подіямі є Операції, Які НЕ трапляються регулярно и відрізняються від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ. У результаті операційної ДІЯЛЬНОСТІ банку вінікають Такі доходи І витрати: 1. Процентні доходи І витрати (відповідно 60 и 70 розділи Плану рахунків). 2.
 3. 4. План рахунків и принципи его побудова
  товарно-матеріальних цінностей, сформовані банківські резерви, субординований борг, розрахунки между філіямі одного банку, позиція банку за іноземною валютою та банківськімі металами ТОЩО. Рахунки 39 розділу "Розрахунки между банком та йо філіямі" прізначені для Здійснення розрахунків между філіямі банку. У Зведення балансі банку - Юридичної особини на звітну дату Залишки за активними рахунками
 4. 7. Методика учета операцій при розрахунках акредитива
  товарно-транспортні накладні й грошово-розрахункові документи своєму банку для надалі вважає. Банк Постачальника, одержавши зазначені документи, перевіряє їх та звіряє з умів реалізації акредитива; банк Постачальника надсілає документи спецзв'язком до банку-емітента ; банк-емітент после перевіркі сплачує реєстр-документів: Д-т 2602 К-т 1200; Банк Постачальника зараховує кошти на рахунок Постачальника:
 5. СУТНІСТЬ кредитних операцій. Документальне оформлення відачі кредиту.
  товарно-Матеріальні цінності, роботи и послуги, Придбані (надані) на умів договорів и Контрактів з постачальником. Позічкові кошти могут буті перераховані на розрахунковий рахунок позичальника для Використання на цілі, передбачені кредитним договором, Зі Збереження права контролю банку за цільовім Використання кредиту. Видача кредиту проводитися одноразово, щоденно або в Інші рядки,
 6. Поняття, Класифікація ЦІННИХ ПАПЕРІВ и операцій з ними
  товарних ресурсів; 6) товаророзпорядчі Цінні папери - Цінні папери, Які Надаються їхньому держателю право розпоряджатіся Майном, Вказаним у ціх документах. Комерційні банки є найбільш активними среди інстітуційніх інвесторів (пенсійніх фондів, страхових компаний, господарських товариств ТОЩО). До того ж Комерційні банки в класичному розумінні являютя собою у належний способ проліцензовані фінансові
 7. 2. Загальні вимоги до учета операцій в іноземній Валюті
  товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту; Інші обмінні Операції з іноземною валютою. Рахунок 3801 (АП) "Еквівалент позіції банку Щодо іноземної валюти та Банківських металів" є контррахунком рахунка 3800 (АП) "Позиція банку Щодо іноземної валюти та Банківських металів" для учета гривневого еквівалента позіції Щодо іноземної валюти та Банківських металів. Напрікінці шкірного Операційного
 8. Історія ВИНИКНЕННЯ «Ощадбанків»
  товарного виробництва й роешірення СФЕРИ копійчаного обiгу відбувалося еростання ролi банкiв в економiцi. У цею годину у всiх розвинення странах банки являютя собою потужній сектор економкі, для Якого характерна високий щабель концентрації (Капіталу, сильна конкуренція, что підсілюється діверсіфiкованiсть дiяльностi. Одним з дерло банків у сучасности розумiннi цього терміна ставши Заснований в 1407 р.
 9. Аналіз ефективності інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ
  товарно -матеріальних запасів, а такоже на Підтримання діючіх потужностей. Чисті інвестиції є вкладений коштів у виробничі фонди, что заново створюються, та виробничий апарат, что відновлюються. Смороду дорівнюють сумі валових інвестіцій, зменшеній на суму амортізаційніх відрахувань у ПЄВНЄВ періоді. ДИНАМІКА сертифіката № чистих інвестіцій відображає характер економічного розвітку країни в розрізі
 10. Завдання 1
  товарна продукція зменшіть на249744 грн. ТПтт. = 397? 21? 8? 43 = 2867928 грн? ТПД = 2867928 - 3004496 = -136568 грн Під вплива Зменшення середньої кількості днів відпрацьованім одним робітніком за місяць у порівнянні з планом на один день, товарна продукція зменшіть на 136568 грн. ТПттт = 397? 21? 7,8? 43 = 2796229,8 грн? Тпт = 2796229,8 - 2867928 = -71698,2 грн Зменшення трівалості РОБОЧЕГО
© 2014-2022  ibib.ltd.ua