Головна
Cоциальная психология / Детская психология общения / Детский аутизм / Історія психологии / Клиническая психология / Коммуникации и общение / Логопсихология / Мотивации человека / Общая психология (теория) / Популярная психология / Практическая психология / Психологія в образовании / Психологія менеджмента / Психологія педагогической деятельности / Психологія развития и возрастная психология / Семейная психология / Специальная психология / Экстремальная психология / Юридическая психология
ГоловнаПсихологіяЮридическая психология → 
Наступна »
Бедь В. В.. Юридична психологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і переробл. - К.: МАУП,. - 436 с.: іл. - Бібліогр.: с., 2003 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Потреба використання психологічних знань у різноманітних сферах юридичної практики динамізувала розвиток прикладних галузей психологічної науки, пов'язаних з освітою, медициною, управлінням, спортом. Не обминула ця проблема і правової галузі. На стику психології і юриспруденції виникла юридична психологія, головне завдання якої - сприяти вирішенню складних правових проблем, посиленню боротьби з правопорушеннями і злочинами.

Психологічні знання потрібні кожному юристу. Вони дозволяють глибше пізнати психічні особливості особистості, властивості й специфіку її поведінки, діяльності, спілкування тощо. Знання психологічних закономірностей, застосування в юридичній діяльності психологічних методів і прийомів підвищує ефективність праці юриста, допомагає глибше зрозуміти мотиви вчинків людей, регулювати відносини з ними, виявити неординарні риси індивідуальності особистості. Відомий психолог О. Лазурський писав, що "індивідуальність людини визначається не тільки своєрідністю її внутрішніх психічних функцій, наприклад особливостей її пам'яті, уяви і т.

п., але не меншою мірою і ставленням до явищ, що її оточують, - тим, як кожна людина реагує на ті чи інші об'єкти, що вона любить і ненавидить, чим цікавиться і до чого байдужа..."1.

За специфікою досліджуваних проблем і практичної спрямованості юридична психологія невіддільна від юридичної науки і практики. Водночас юридична психологія є прикладною галуззю психології і базується на загальній та соціальній психології. У зв'язку з цим вивчення юридичної психології студентами юридичного факультету передбачає знання основних положень загальної і соціальної психології.

При підготовці і написанні навчального посібника автор передбачав: 1)

розкрити основні поняття, категорії і систему юридичної психології, її методологічні основи і методи, які використовуються на практиці; 2)

викласти необхідні загальнопсихологічні і соціально-психологічні основи відповідно до курсу юридичної психології; 3)

розглянути проблеми правової соціалізації особистості, фактори і умови формування правосвідомості і причини її деформації; 4)

розкрити психологічні аспекти криміналізації особистості, механізми злочинної поведінки і особистості злочинця, а також психологічних слідчих дій; 5)

викласти психологічні питання перевиховання правопорушників; 6)

надати допомогу студентам у вивченні психологічних проблем у діяльності юриста.

У ході роботи над книжкою автор використовував публікації з проблем юридичної психології і матеріали досліджень, а також досвід юридичної практики і досягнення галузевих юридичних наук. При аналізі окремих теоретичних, методологічних і практичних питань юридичної психології висловлено власний погляд автора на їх порозуміння і розв'язання.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ВСТУП"
 1. Основания освобождения от доказывания.
  вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Вступившее в законную силу решение суда общей юрис-дикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных
 2. Основания освобождения от доказывания
  вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных
 3. 14. Структура и компетенция КС РФ.
  вступивших в зак силу м/нар договоров (вступ в силу с момента ратификации в Парламенте) Разрешает споры о компетенции А) м/д Ф органами гос валсти Б) м/д органами гос власти РФ и орг гос власти субъектов Ф В) м/д высш гос орг-ми субъектов РФ По жалобам о наркшении конст прав и свобод гр-н и по запросам судов: Осущ проверку конст-ти законов о соотв К закона, примененного или подлежащего прим в
 4. 42. Основні міжнародно-правові акти про права людини
  вступив у дію для України 3.01. 1976 p.); - Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року (відповідно 20.03.1968 p.; 19.10.1973 p.; 23.03.1976 p.); - Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року (вступив у дію 23.03.1976 p.; Україна приєдналася 25.12.1990 р.); - Конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за нього
 5. № 69. Оголошення громадянина померлим.
  вступу в силу рішення суду про оголошення його таким, тобто після закінчення 7 днів після винесення рішення, або суд може визнати днем смерті день передбачуваної загибелі громадянина, указавши про це в рішенні. .Наслідки визнання громадянина померлим: 1. Шлюб припиняється; 2. Відкривається спадщина. Наслідки явки громадянина, визнаного померлим: 1. Рішення суду скасовується; 2. Якщо подружжя не
 6. Национальность
  вступивших в брак данной националь-ности ("Статистическийпресс-бюллетень"N 11. М., Инф.-изд. центр, 1989) Национальность вступивших в брак Доля мужчин, вступивших в брак с женщиной другой национальности Доля женщин, вступивших в брак с мужчиной другой национальности В среднем русские 16,0 17,2 16,6 украинцы 33,4 33,5 33,45 белорусы 38,6 38,1 38,35 узбеки 6,6 5,0 5,8 казахи 7,5 7,2 7,35
 7. Волкобой И.. Реферат на тему: "Правова охорона тваринного світу", 2009
  Вступ 1. Тваринний світ як об'єкт правової охорони. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу. 3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу.
 8. 29. Поняття і види третіх осіб в цивільному процесі.
  вступають у справу між двома сторонами. Ця назва суто умовна і мас лише процесуальне значення. Треті особи - це суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у порушену у суді справу для захисту власних суб'єктивних прав та охоронюаапих законом інтересів, наділені матеріально-правовою іаінтересованістю. яка. як правило, суперечить інтересам позивача та (або) відповідача. Зважаючи
 9. 39. Забезпечення громадян житлом у будинках ЖБК.
  вступити до кооперативу (в списку осіб, які користуються правом на вступ до кооперативу поза чергою). До кооперативів, що організуються при підприємствах, установах, організаціях, приймають працівників цих організацій, які перебувають на обліку бажаючих вступити до кооперативу (в списку осіб, які користуються правом на вступ до кооперативу поза чергою), а також інших громадян у порядку
 10. 9. Система Арбитражных Судов.
  вступившие в законную силу судебные акты; 4) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции; 5) изучает и обобщает судебную практику; 6) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов; 7) анализирует судебную
 11. 37. Реєстрація й опублікування міжнародних договорів
  вступив у силу, повинне бути зареєстроване в Секретаріаті цієї организации і їм опубліковано. ООН видає для цього спеціальні збірники - Treaty Series. Однак нереєстрація якого-небудь договору в Секретаріаті ООН не означає його юридичної незначності. У такому випадку жодна йз сторін договору не має права посилатися на незареєстрованний договір у жодному з органів ООН (п. 2 ст. 102 Уставу ООН).
 12. 1. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ АРБИТРАЖНЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
  вступая в арбитражные процессуальные правоотношения, преследует определенные цели, порождаемые как личной (материально-правовой и/или процессуальной, фактической), так и общественной (государственной) заинтересованностью. В соответствии С положениями Арбитражного процессуального кодекса РФ, все субъекты арбитражного процесса подразделяются на две большие
 13. ЗМІСТ
  Вступ Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських занять, самостійної роботи Програма дисципліни «Цивільне процесуальне право» Методичні вказівки Плани семінарських занять і практичні завдання Словник основних термінів Поточний контроль знань студентів Програмні запитання з дисципліни Критерії оцінки знань студентів з дисципліни «Цивільне процесуальне право» Список рекомендованої
 14. . Шлюб: поняття, ознаки, умови, порядок укладання
  вступ до шлюбу є добровільним і вільним(це одношлюбний союз). 3. рівноправний союз жінки і чоловіка. Вступаючи до шлюбу подружжя користується між собою рівними в особистих і в майнових відносинах, правами. 4.це союз, що укладається у встановленій державою формі 5. союз, спрямований на утворення сім'ї, народження та виховання дітей, члени якого пов'язані взаємною моральною і матеріальною
 15. Волкобой И.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАїНИ "ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : СУЧАСНИЙ ЕТАП", 2009
  1. Вступ ст. 3 - 4 2. Поняття екологічного права Укрїни ст. 5 - 16 3. Екологічне право та екологічне законодавство ст. 16 - 19 4. Поняття і особливості принципів екологічного права ст. 19 - 27 5. Екологічне законодавство України: сучасний етап ст. 27 - 32 6. Державна політика України у галузі охорони довкілля ст. 32 - 38 7. Заключення ст. 38 - 40 8. Література ст.
 16. 35. Основания прекращения гр-ва.
  вступление в брак, наличие хотя бы у 1 из родителей гр-ва иного гос-ва) Может быть отказано в следующих случаях: когда у гр-на имеются имущественные обяз-ва перед физ и юр лицами РФ наличие неисполненных обяз-в перед РФ, истекающих из закона если гр-н привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, либо лицо, в отношении которого имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор
 17. Как происходит увольнение в связи с совершением по месту работы хищения (в том числе и мелкого) имущества собственника (п. 8 ст. 40 КЗоТ Украины)?
  вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или применение мер общественного воздействия. Собственник или уполномоченный им орган даже при очевидности факта хищения имущества собственника, включая и мелкое (например, лицо, совершившее хищение, было задержано руководителем предприятия, о чем был
© 2014-2022  ibib.ltd.ua