Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

49. Загальна характеристика договорів *на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт*.


(гл.62 ст.892-900) За договором (Д.) *...* підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її (ст.892). Юридичні ознаки Д.: взаємний, консенсуальний і відплатний. Сторонами Д. є виконавець та замовник, якими можуть бути як фіз., так і юр. особи. Виконавці - науково-дослідні та конструкторські організації, наукові центри, навчальні заклади, академічні наукові установи. Предметом Д. є результат виконаних науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, що може полягати в науковому дослідженні, зразку нового виробу та конструкторській документації на нього, новій технологіїї тощо. Специфіка предмета Д. полягає у неможливості наперед визначити конкретні параметри результату. Тому при укладенні Д. сторони лише визначають загальні науково-технічні, економічні, екологічні та ін. вимоги, яким повинен відповідати результат.
Ціна встановлюється за домовленістю і містить компенсацію витрат виконавця та належну йому винагороду. Її може зменшити замовник залежно від фактично одержаних результатів порівняно з результатами, передбаченими Д., якщо це не залежало від замовника. Форма Д. - письмова. Виконавець зобов'язаний: виконати роботи відповідно до погодженої із замовником програми або тематики і передати замовникові результат у строк, встановлений Д.; додержуватись вимог, пов'язаних з охороною прав інтелект. власності; вживати заходів для захисту одержаних під час виконання робіт результатів, що підлягають правовій охороні; своїми силами та за свій рахунок усувати допущені з його вини недоліки у тех. документації, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних показників, передбачених у тех. завданні замовника; інформувати замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу. Обов'язки замовника: видати виконавцеві тех. завдання та погодити з ним програму або тематику робіт; передати виконавцеві необхідну для виконання робіт інформацію; прийняти виконані роботи та оплатити їх.
Виконавець і замовник зобов'язані забезпечити конфіденційність відомостей щодо предмета Д. *...*, ходу його виконання та одержаних результатів. Виявом непередбаченості науково-дослідних або ... робіт є покладання на замовника ризику випадкової неможливості досягнення результату. Замовник за Д. *...* має право використовувати передані йому результати робіт у межах і на умовах, встановлених Д.. Виконавець має право використати одержаний ним результат робіт також для себе, якщо інше не встановлено Д.. Д. може бути передбачено право виконавця передавати результати робіт ін. особам. Враховуючи непередбаченість результатів багатьох науково-дослідних або ... робіт, ст.900 встановлює відповідальність виконавця перед замовником лише за вину. За загальним правилом, виконавець відшкодовує замовникові лише реальні збитки у межах ціни робіт, в яких виявлено недоліки. Упущена вигода підлягає відшкодуванню у випадках, встановлених законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "49. Загальна характеристика договорів *на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт*."
 1. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  загальне і спеціальне використання об'єктів тваринного світу; мати у власності окремі об'єкти тваринного світу; на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами. Громадяни відповідно до закону зобов'язані: охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин; сприяти відтворенню відновлюваних об'єктів тваринного світу; використовувати об'єкти тваринного світу відповідно до закону;
 2. Поняття і особливості принципів екологічного права
  загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які виникають з приводу належності природних об'єктів відповідним суб'єктам, використання та відтворення цих об'єктів, охорони навколишнього природного середовища, зумовлюють специфічність
 3. Словник-довідник
  загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами. Велике підприємство - підприємство, в якому середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік
 4. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  загальної теорії держави і права. - Оде са: Одеський університет, 1995. 106. Таможенное законодательство Украины (Сборник норматив ных актов с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 апреля 2000 г.). - X., 2000. 107. Трещетникова Н.Ю. Правовые институты чрезвычайного ре жима в Польше // Право и экономика. - 1997. - № 3. 108. Харитонова Е.И. Организационно-правовые основы управле ния
 5. 60. Спеціалізовані установи Організації Об'єднаних Націй
  характеристики і структуру деяких із них. Міжнародний валютний фонд (МВФ) (International Monetary Fund - IMF) МВФ був заснований у 1944 році, але почав функціонувати тільки в 1946 році. Членами МВФ є біля 180 держав, у тому числі Україна. У задачі МВФ входить: координація валютно-кредитної політики держав-членів, надання їм кредитів для врегулювання балансів і підтримки валютних курсів;
 6. 39. Витрати, пов'язані з розглядом судової справи.
  загальним правилом, витрати на інформаційно-технічне забезпечення рочгляду справи підлягають сплаті при зверненні до сулу. V разі їх несплати настають наслідки, визначені ст. 121 ЦПК. Не імдлні иіоп. оплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після розгляду справи судом витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про: поновлення на роботі; стягнення заробітної плати,
 7. § 2. Види динамічних властивостей-навичок людини
  загальне прийняття руху, бо у даному разі потрібний дискретний підхід. І поки що у криміналістиці використовують навички ходи, письмової мови, міміки та жестикуляції, деякі інтелектуальні навички, які можна виміряти, описати і подати як джерела криміналістичної інформації. Динамічні, або функціональні, властивості людини відносять до ознак зовнішності людини, хоча природа і суть їх зовсім інша -
 8. Ліміти
  загальнодержавного значення»). Своїм статусом ліміт чимось нагадує квоту. Питанням регулювання цін і тарифів присвячено главу 21 ГК, а також норми Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 р. Відповідно до ст. 189 ГК ціна (тариф) є формою грошового визначення вартості продукції (робіт, послуг), яку реалізують суб'єкти господарювання. Ціна є істотною умовою господарського
 9. 5. Правовий режим майна підприємств.
  загальних питань діяльності підприємства; 2) функціонування на основі державного майна, яке закріплюється за підприємством на праві повного господарського відання; 3) функції власника майна виконує галузеве Міністерство, до сфери управління якого відноситься дане підприємство. Джерелами формування майна казенного підприємства є: державне майно, передане підприємству відповідно до рішення про
 10. 4. Конкурентні способи укладення господарських договорів.
  загальні правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення, з урахуванням нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність відповідних бірж, ярмарків та публічних торгів. Відповідно до статті 15 Закону України "Про товарну біржу" від 10 грудня 1991 р. біржовою операцією визнається угода, що відповідає сукупності зазначених нижче умов: а) якщо вона являє собою купівлю-продаж,