Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

5. Протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів


- цеписьмові акти, складені органами, уповноваженими здійснюватиоперативно-розшукову діяльність, в яких відображаються її факт,зміст і результати.
Згідно з п. 2 ст. 10 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (далі - Закон про ОРД) матеріали оперативно-розшу-кової діяльності використовують для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі.
У чинному законодавстві України про ОРД немає окремої норми, яка б встановлювала вичерпний перелік оперативно-розшукових заходів, розкривала їх зміст та порядок здійснення. Про оператив-но-розшукові заходи лише в загальній формі згадано в ст. 8 Закону про ОРД, яка встановлює також права підрозділів, що їх здійснюють.
Вичерпний перелік цих заходів, їх зміст та порядок здійснення регламентовано у відомчих нормативно-правових актах.
КПК та законодавство про ОРД не містять спеціальних норм, які б встановлювали вимоги до протоколів з відповідними додатками до них, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, що підлягають використанню як джерело фактичних даних у кримінальному судочинстві, та до порядку їх складання.
Згідно із загальними вимогами до доказів у кримінальному процесі, протоколи оперативно-розшукових заходів мають відповідати тим самим вимогам, що й протоколи слідчих дій (ст. 85 КПК), за винятком того, що в оперативно-розшукових заходах не беруть участі поняті.
До протоколу може бути додано матеріальні (фізичні) носії інформації (фотознімки, матеріали звукозапису, кінозйомок, відео-запису, плани, схеми, зліпки та інші матеріали), які пояснюють його зміст. Згідно з ч. З ст. 15 Закону України від 30 червня 1993 р. "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" фактичні дані, одержані та зафіксовані співробітниками спеціальних підрозділів із застосуванням технічних засобів, може бути використано як докази в судочинстві.
Відповідно до ст. 68 КПК органи досудового слідства, прокурор та суд можуть допитати як свідків посадових осіб, які здійснювали оперативно-розшукові заходи, складали протокол за їх результатами, а також витребувати технічні засоби, пристрої тощо, за допомогою яких фіксувалися фактичні дані.
У додатках до протоколу оперативно-розшукового заходу має бути опис документів і предметів із зазначенням їх індивідуальних ознак. Можливе подання матеріалів у копіях, у тому числі й перенесення найважливіших моментів (розмов, сюжетів) на єдиний носій, про що обов'язково зазначають у супровідних документах чи протоколі. Оригінал у цьому разі має зберігатися в оперативно-розшуковому підрозділі до завершення судового розгляду справи та набрання вироком законної сили.
Після визначення належності та допустимості протоколи оперативно-розшукових заходів та додатки до них можуть залучати до кримінальної справи постановою органу дізнання, слідчого, прокурора чи ухвалою суду, в провадженні яких перебуває кримінальна справа. Якщо зазначені протоколи не можна залучити в кримінальній справі як докази, то їх використовують відповідно до ст. 10 Закону про ОРД як орієнтовну інформацію для планування та проведення слідчих дій, висування версій тощо.
Протоколи оперативно-розшукових заходів та додатки до них оцінюють за загальними правилами оцінки доказів (ст. 67 КПК).
Особливості полягають у тому, що орган дізнання, слідчий, прокурор чи суд повинні з'ясовувати:
чи відповідають оперативно-розшукові заходи цілям і завданням ОРД (ст. 1 Закону про ОРД);
чи уповноваженим на те суб'єктом ОРД проведено оперативно-розшукові заходи (ст. 5 Закону про ОРД);
чи передбаченими законом заходами отримано матеріали ОРД(ст. 8 Закону про ОРД);
чи передбачено законом підстави для проведення оперативно-розшукових заходів (ст. 6 Закону про ОРД);
чи у встановленому порядку проведено оперативно-розшуковізаходи (статті 8, 9, 9-1, 9-2 Закону про ОРД);
чи у встановленому порядку оформлено результати опера-тивно-розшукових заходів.
6. Інші документи. Будь-який спосіб фіксації є документуванням конкретних обставин. У найзагальнішому плані під документом розуміють будь-який об'єкт матеріального світу, на якому знаками (буквами, числами тощо) зафіксовано які-небудь відомості про якісь об'єкти чи їх зображення.
Джерелами доказів у кримінальній справі є лише той документ, який відповідає вимогам допустимості, що забезпечується такими умовами:
він містить відомості про фактичні обставини, що мають значення для справи;
наявність даних про те, яким чином документ потрапив доматеріалів справи;
дотримано вимоги щодо реквізитів службових документів;
наявність посилань на джерело повідомлення, на назву нормативного акта, номер і дату архівного документа, та на осіб, відяких отримано дані.
Якщо немає хоча б однієї із цих ознак, документ втрачає доказове значення, адже є сумніви у достовірності фактів, що в ньому містяться.
Не є джерелом доказів документ, походження якого не встановлено (анонімний лист, записник невстановленого власника).
За характером виникнення документи поділяють на дві групи:
офіційні (що надходять від підприємств, організацій і установ);
особисті (що надходять від приватних осіб).
Офіційні документи повинні мати встановлені для них реквізити (штамп, печатку, підписи). Якщо відомості про фактичні дані викладають громадяни, то до форми документа може бути висунуто вимоги лише в особливих випадках (наприклад, доручення, розписка тощо). Причому слід мати на увазі, що такі документи можна використовувати в процесі доказування, якщо достовірно встановлено їх власника і джерело походження.
За способом фіксації відомостей документи можуть бути:
- письмові - на папері (довідки, характеристики, листи);
електронні - інформацію в яких зафіксовано у вигляді електронних даних, ураховуючи обов'язкові реквізити документа (ч. 1 ст. 5 Закону України від 22 травня 2003 р. "Про електронні документи та електронний документообіг"). Якщо автор створює ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з них є оригіналом і має однакову юридичну силу (ч. З ст. 7 цього ж Закону). Допустимість електронного документа як доказу не можна заперечувати винятково на підставі того, що він має електронну форму (ч. 2 ст. 8 Закону). У зв'язку з розширенням обігу електронних документів законодавцеві слід врегулювати порядок використання фактичних даних, що містяться в електронних документах, як доказів у кримінальних справах;
графічні (схеми, графіки, креслення);
знакові (табуляграми);
фото- і кінематографічні (фотокартки, слайди, кіноплівки);
відеозапис (відеотеки);
звукозапис (фонограми).
Процесуальний режим фіксації, зберігання і вирішення долі інших документів суттєво відрізняється від процесуального режиму, встановленого законом для речових доказів.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2: ,
Процесуальні джерела доказів є формою збереження фактичних даних.
Докази встановлюються: показаннями свідка, потерпілого,підозрюваного, обвинуваченого; висновком експерта; речовимидоказами; протоколами слідчих і судових дій; протоколами з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів; іншими документами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів"
 1. 2. ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ
  протоколами слідчих і судових дій; протоколами з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів; іншими
 2. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  протоколи конференції. Прийняття тексту договору, складеного в міжнародній організації, відбувається відповідно до правил голосування, застосовуваним у тому її органі, що приймає договір. Статути деяких міжнародних організацій прямо встановлюють процедуру прийняття розроблювальних ними договорів. Так, відповідно до статті 19 Статуту МОП, конвенції про працю приймаються двома третинами голосів
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  протоколи до неї і закріпила в ст. 33 Конституції положення про те, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пе ресування, вільний вибір місця проживання, фактично прописка гро мадян за місцем їх проживання не скасована; таке становище має бути виправлене; - законодавче врегулювання права громадян України на отри мання управлінських послуг, що
 4. Словник-довідник
  відповідного бюджету в разі порушення ним установлених правил здійснення господарської діяльності. Акціонерне товариство - 1) господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах
 5. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору; вантажна митна декларація; акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт; документи, передбачені за документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо); довідка державної
 6. 33. Види міжнародних договорів
  протоколи, рішення, заключні акти і т.п.). Робочі мови - це мови, використовувані для обговорення питань у робочому допоміжному Органі конференції або організації чи при розробці тексту документів у них. Так, наприклад, укладання договорів у рамках 00Н відбувається англійською, іспанською, китайською, російською і французькою мовами - п'ятьма робочими мовами цієї організації (її Генеральної
 7. 35. Стадії висновку міжнародних договорів
  протоколу. Іноді формою приєднання до багатостороннього договору виступає прийняття цього договору. У такому випадку варто не плутати цю форму приєднання до договору із прийняттям тексту договору - початковою стадією договірного процесу У договірному процесі не останню роль грає депозитарій - хоронитель справжнього тексту багатобічного міжнародного договору й всіх стосовних до нього документів
 8. 39. Тлумачення міжнародних договорів
  додатки, а також будь-яка угода, що ставиться до договору. В увагу також повинен братися будь-який документ, складений одним або декількома учасниками у зв'язку з укладанням договору. Якщо мало місце будь-яка наступна угода між учасниками щодо тлумачення договору або його застосування, то воно повинне враховуватися при тлумаченні міжнародного договору. При цьому враховується й наступна практика
 9. 61. Регіональні міжнародні організації
  протоколу, який підписали представники Сирії, Лівану, Трансіорданії,Іраку, Єгипту, Саудівської Аравії, Ємену й арабського народу Палестини. У цьому документі були сформульовані основні цілі та принципи, на яких повинна була бути побудована майбутня Ліга. 22 березня 1945 року в Каїрі відбулася загально-арабська конференція, у якій взяли участь сім арабських держав (Сирія, Ліван, Йорданія, Ірак,
 10. 61. Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальної справи
  протокол, в якому докладно викладено зміст зробленої нею заяви. Відомості цієї особи підлягають ретельній перевірці, оскільки можливі самообмова або приховування більш тяжкого злочину. 4) повідомлення, опубліковані в пресі; 5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину - у випадках, коли безпосередньо виявлені діяння, в яких є ознаки злочину
© 2014-2022  ibib.ltd.ua