Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Економіко-правовий аналіз

- це комплексне дослідження господарської діяльності підприємства (або галузі в цілому) в розрізі регламентуючих її діючих нормативних актів з метою виявлення причин злочинів та умов, які сприяють здійсненню злочинних намірів. Це дослідження, безумовно, включає в себе прийоми оперативно-економічного аналізу, але арсенал його значно ширший. Економіко-правовий аналіз, як і оперативно-економічний, грунтується на виявленні можливих протиріч між обліковими і техніко-економічними показниками діяльності підприємства.
Основними напрямками економіко-правового аналізу, який повинен стати провідним у діяльності підрозділів, на які покладені завдання боротьби з економічною злочинністю, є такі:
а) здійснення комплексних досліджень причин економічних злочинів та умов, які сприяють учиненню розкрадань, безгосподарності, посадових та господарських злочинів;
б) розробка пропозицій щодо збереження майна підприємств шляхом правових, організаційних і економічних заходів;
в) участь у розробці проектів законодавчих і нормативних актів, які регламентують соціально-правові відносини в галузі зберігання майна державних підприємств та підприємств недержавних форм власності;
г) прогнозування злочинних проявів в економіці держави;
д) здійснення координації з відомчими науковими установами, державними органами і громадськими організаціями в розробці комплексних заходів, спрямованих на боротьбу зі злочинами у сфері економіки.
На основі економіко-правового аналізу повинні розроблятися рекомендації працівників служб органів внутрішніх справ, щодо виявлення шляхів і способів створення лишків матеріальних цінностей і способів їх розкрадання, щодо використання доцільних методів документування, а також раціональної організації оперативного обслуговування підприємств галузі. Такі рекомендації спрямовані на надання
64
допомоги оперативним працівникам у виявленні різних протиріч, невідповідностей у системі показників, що характеризують діяльність підприємства. Викриття цих протиріч дозволяє висовувати обгрунтовані версії про можливі ознаки розкрадань та інших корисливих зловживань. Рекомендації можуть бути використані для збору, систематизації та оцінки доказів по кримінальній справі, для внесення пропозицій щодо усунення обставин, які сприяють скоєнню злочинів.
Діяльність органів внутрішніх справ, прокуратури і суду спрямована, як правило, на попередження розкрадань та інших корисливих злочинів по конкретній кримінальній справі. В матеріалах, які надсилаються у відповідні інстанції, міністерства, відомства, вказуються недоліки у роботі підприємства, що сприяли конкретному правопорушенню. У більшості випадків пропоновані заходи щодо усунення цих недоліків мають частковий характер, тобто стосуються тільки того підприємства, на якому був викритий злочин. Комплексне дослідження діяльності підприємств дозволяє викривати криміногенні фактори в масштабі певної галузі народного господарства. Більш того, економ і ко-правове дослідження конкретної галузі передбачає розробку спеціально-кримінологічних заходів, спрямованих, насамперед, на виявлення та усунення негативних процесів у технології і організації виробництва, в обліку і реалізації продукції.
Ефективність застосування аналітичних методів в роботі підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю забезпечується правильним вибором структурної ланки системи органів МВС, в якій доцільно використовувати вищезазначені методи аналізу, тому що їх застосування вимагає відповідної кваліфікації оперативних співробітників, наявності штатних можливостей для реалізації результатів аналізу тощо.
Розслідування та доказ злочинних дій тих чи інших осіб, спрямованих проти майна підприємства, пов'язане із застосуванням спеціальних методів документальної перевірки. Використання відповідних методів дослідження об* лікових даних для виявлення корисливих зловживань залежить від способу маскування злочинцями цих даних при скоєнні злочину.
Розкриття замаскованих злочинів здійснюється шляхом виявлення в облікових документах таких обставин:
а) протиріччя в змісті окремого документу;
65
б) протиріччя між даними кількох взаємопов'язаних документів;
З М. Камлик
з*
в) відхилення облікових даних, що містяться в документах, від звичайного порядку руху майна.
Відповідно до цього методи дослідження облікових даних поділяють на три групи:
1. Метод дослідження окремого документа.
2. Методи дослідження кількох документів, які відображають певну господарську операцію або взаємопов'язані операції.
3. Методи дослідження облікових даних, які відображають рух однорідного майна.
Документальна перевірка господарських операцій і процесів є одним із головних методів документального контролю. Вона здійснюється на підставі аналізу первинних документів, облікових регістрів та звітності з метою установлення законності, доцільності та достовірності господарських операцій у діяльності підприємства.
Аналіз документів може проводитися суцільним і вибірковим способом. При суцільному способі досліджуються дані про всі проведені за певний період господарські операції, які відображені в первинних документах, бухгалтерських регістрах та звітах. Цей спосіб перевірки господарських операцій використовується при викритті корисливих зловживань у разі необхідності встановити повну суму заподіяної шкоди.
При вибірковому способі перевіряються та аналізуються дані про окремі господарські операції за місяць, квартал, рік. У разі встановлення корисливих правопорушень необхідно здійснювати суцільну перевірку.
Метод дослідження окремого документа застосовується для виявлення протиріч у змісті документа між окремими зафіксованими у ньому даними, а також з метою визначення дійсності документа (наявність усіх потрібних реквізитів).
Дослідження окремого документа, здійснюється за допомогою таких прийомів, як перевірка документів по формі, нормативна перевірка і арифметична перевірка.
При перевірці документів по формі визначається повнота і правильність заповнення реквізитів, які характеризують кількісну та якісну сторону господарської операції. Крім того, перевіряється наявність незастережених виправлень, підчисток та дописувань тексту, достовірність підписів відповідних посадових та матеріально відповідальних осіб.
Ознаками підчистки документів можуть бути порушення структури, паперу, псування ліній захисної сітки або штрихів тексту, розходження чорнил у записах.
66
Ознаки дописок тексту є відмінності шрифту, почерку, чорнил тощо.
Про підробку підписів свідчать наявність штрихів, конфігурації підпису і таке інше.
Нормативна перевірки полягає в зіставленні фактичних даних з установленими нормативами, кошторисами, тарифами, розцінками, які містяться в даному документі.
При арифметичній перевірці даних документа установлюється правильність підсумкових показників як по горизонталі (в наряді на оплату праці перевіряється правильність множення обсягу виконаної роботи на розцінку), так і по вертикалі (правильність підрахунку по рядках у платіжно-розрахунковій відомості).
Арифметична перевірка дає можливість виявити зловживання, приховані неправильними арифметичними діями.
Застосування методу дослідження окремого документа дає можливість оперативному співробітнику чи ревізору виявити підроблені документи, які є ознакою таких злочинів, як розкрадання майна підприємства і службова підробка.
На практиці бувають випадки, коли відображені в окремому обліковому документі дані не містять у собі яких-небудь протиріч. У той же час зіставлення даних кількох документів, що відображають ті чи інші господарські операції, може привести до виявлення невідповідностей (протиріч). Для виявлення таких невідповідностей застосовуються методи дослідження кількох документів, що відображають взаємопов"ячані господарські операції, а саме методи зустрічної перевірки і взаємного контролю.
Метод зустрічної перевірки полягає у зіставленні різних примірників документа зцметою встановлення їх тотожності.
Ефективність застосування цього методу обмежена ситуаціями, коли, по-перше, всі примірники документа є в наявності в підприємстві (або підприємствах), але в змісті даних цих примірників встановлені певні протиріччя (відхилення); по-друге, коли в одному підприємстві або організації примірники документа збережені, а в іншому, пов'язаному з ним підприємстві, відсутні з яких-небудь причин. Отже, зустрічна перевірка може бути використана лише при визначенні достовірності тих господарських операцій, які оформлені документами, що складаються в кількох примірниках. Застосовуючи цей метод, органи внутрішніх справ або ревізорські апарати можуть виявити ознаки приписок щодо перевезення вантажів автотранспортом, ознаки розкрадання матеріальних цінностей при надходженні їх від постачальника в торговельну мережу, а також ко^исли-
67
вих зловживань при закупівлі заготівником сільськогосподарської продукції в індивідуальних здавальників і таке інше.
Таким чином, при зіставленні різних примірників документа можна виявити протиріччя, що свідчать про скоєння злочину, розкриття якого здійснюється оперативно-слідчим шляхом.
Існує багато господарських операцій, які оформлюються документами в одному примірнику, наприклад, видача готівки з каси підприємства за розхідним касовим ордером або за розрахунково-платіжною відомістю, оформлення закупівлі сільгосппродукції закупівельною відомістю тощо. Такі операції не можуть підлягати зустрічній перевірці. Стосовно них використовується метод взаємного контролю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Економіко-правовий аналіз"
 1. Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200
  економіки, а також питання, пов'язані з застосуванням бухгалтерського обліку, економіко-правового аналізу, фінансового контролю, аудиту і судово-бухгалтерської експертизи в юридичній практиці. Висвітлюються найпоширеніші способи розкрадання матеріальних цінностей і грошових коштів, інших корисливих правопорушень у різних галузях економіки. Наводиться методика їх виявлення за допомогою спеціальних
 2. ВСТУП
  економіки роль обліку г оцінки суттєво зростає, оскільки завдяки ним приймаються рішення про зміни напрямів виробництва, його оновлення, переміщення капіталу відповідно до ринкової кон'юнктури. Вони запишаються необхідними елементами діяльності будь-якого підприємства. Водночас кризові явища в економіці, криміналізація більшості її галузей у значній мірі є результатом прорахуцків у правовому та
 3. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  економікою підприємства, що знайшло відображення у назві цієї дисципліни - «економіка персоналу» або «менеджмент персоналу». У СРСР спеціальної науки управління персоналом не існувало і була відсутня найважливіша база її предмета - ринкове середовище, проте управління кадрами досліджувалося у межах економічних, соціологічних і психологічних наук. Управління персоналом як наука існує на двох
 4. Поняття екологічного права України
  економіко-правового механізму природокористування, про що буде сказано пізніше, забезпечить життєздатність «ко-реневої системи» «екологічного дерева». Йдеться про механізм плати за спеціальне використання природних ресурсів. Природоресурсове право виступає як основа, що «утримує» все «екологічне дерево» і одночасно за рахунок платності спеціального природокористування «живить» його, забезпечує
 5. Поняття і особливості принципів екологічного права
  економікою, оскільки економічний розвиток України в умовах побудови ринкових відносин не дозволяє це зробити. Уявляється, що пріоритетність вирішення екологічних завдань перед іншими має бути непорушною. Разом з тим не можна до вирішення даного питання підходити прямолінійно. Пріоритетність екологічних вимог обумовлена й тим, що вирішення багатьох економічних та соціальних завдань безпосередньо
 6. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  економіка стала загрозливою для самого існування людини. Згадаймо цифри, що характеризують місце України у колишньому Радянському Союзі, де вона займала 2, 7 % території. У різні роки це було по 17-20% продукції сільського господарства та по 22-24% продукції промисловості, вона вміщала 30% атомних реакторів усього СРСР і фактично була житницею, яка давала хліб і Росії, і Середньоазіатським
 7. Поняття і особливості принципів екологічного права
  економікою, оскільки економічний розвиток України в умовах побудови ринкових відносин не дозволяє це зробити. Уявляється, що пріоритетність вирішення екологічних завдань перед іншими має бути непорушною. Разом з тим не можна до вирішення даного питання підходити прямолінійно. Пріоритетність екологічних вимог обумовлена й тим, що вирішення багатьох економічних та соціальних завдань безпосередньо
 8. Поняття екологічного права України
  економіко-правового механізму природокористування, про що буде сказано пізніше, забезпечить життєздатність "кореневої системи" "екологічного дерева". Йдеться про механізм плати за спеціальне використання природних ресурсів. Природоресурсове право виступає як основа, що "утримує" все "екологічне дерево" і одночасно за рахунок платності спеціального природокористування "живить" його, забезпечує
 9. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  економіки - приватизацією, корпоратизацією залишених у власності держави підприємств виробничого сектору, переведенням на самоврядування державних підприємств соціальної сфери. В свою чергу, реформа секторних міністерств дозволить звільнити існуючий апарат Кабінету Міністрів від контролю за реалізацією державних інтересів в галузях національної економіки, оскільки така функція апарату ставить
 10. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  економіки, та не меншої, ніж у приватному секторі. Має бути вдосконалена структура оплати праці, забезпечена її справедливість і прозорість. Потрібно істотно збільшити частку посадового окладу в сукупній заробітній платі, значно піднести роль рангу державного службовця у матеріальному стимулюванні (наприклад, у разі підвищення рангу заробітна платня повинна збільшуватися принаймні на 10
© 2014-2022  ibib.ltd.ua