Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Оперативно-економічний аналіз

- це комплексне дослідження показників господарської діяльності підприємства, яке базується на принципі відповідності техніко-еконо-мічних показників і подальшої оцінки результатів діяльності підприємства з урахуванням оперативної інформації. За допомогою оперативно-економічного аналізу можуть вирішуватися різні 'завдання, наприклад:
а) оцінка оперативної обстановки щодо зберігання матеріальних цінностей і грошових коштів;
б) визначення об'єктів першочергового обслуговування;
в) виявлення у діяльності підприємства криміногенних ділянок;
г) виявлення ознак можливих розкрадань та інших корисливих зловживань;
д) визначення причин та умов, що сприяють утворенню необлічених лишків матеріальних цінностей, а також безгосподарності, вчиненою розкраданням, інших корисливих правопорушень;
ж) вирішення певних оперативно-розшукових завдань, планування оперативно-розшукових заходів для виявлення та розкриття корисливих злочинів проти майна підприємств тощо.
Оперативно-економічний аналіз включає кілька прийомів (елементів), які дозволяють виявити ознаки негативних сторін діяльності підприємства. До таких прийомів слід віднести такі:
61
І. Аналіз виконання плану виробництва продукції у порівнянні з аналізом виконання плану їх реалізації (див. таблицю 4).
Таблиця 4 Аналіз виконання плану виробництва і реалізації продукції № за/її
І Іазва підприємства
Виробництво, млн. грн.
Реалізація. м.Ін. грн.
-за її. Іа-ном
фактично
% виконання
за планом
фактично
% виконання
1.
Завод «Промарматура»
/
150,0
150,0
100,0
150,0
150,0
100,0
2.
Завод залізобетонних конструкцій
200.0
210,0
105,0
190.0
180,0
94,7
3.
Цегельний завод
125.0
120,0
96,0
123,0
120,0
97,5
В основу цього аналізу покладений принцип відповідності даних, що характеризують виконання плану виробництва продукції і її реалізацію. Іншими словами, виконання плану виробництва продукції повинне забезпечувати виконання плану її реалізації державі, виконання інших договорів та угод. Порушення цього принципу необхідно розглядати як ознаку вчинення корисливих правопорушень. Дані таблиці 4 свідчать про те, що при виконанні плану виробництва продукції заводом залізобетонних конструкцій на 105,0 % він не забезпечив виконання плану реалізації продукції на 10,0 млн. грн. або на 5,3 %. Причини невиконання можуть бути різні: помилки в обліку, приписки у виконанні плану виробництва, реалізація продукції не державі на підставі держзамовлення, а стороннім замовникам за вищими цінами «на відповідних умовах» і таке інше.
2. Аналіз виконання плану обсягу перевезень вантажів полягає у визначенні різниці між звітним обсягом перевезень вантажів і розрахунковою потужністю вантажного парку автомобілів підприємства.
Використовуючи умовні позначки (Q$ - фактичний обсяг перевезень, Qp - розрахункова потужність автопарку), розглянемо можливі результати аналізу:
а) Оф < Qp - фактичний обсяг перевезень менший від розрахункової потужності автопарку, що не дає підстав для поглибленого аналізу діяльності підприємства;
62
б) Оф = Ор - фактичний обсяг перевезень вантажів дорівнює розрахунковому навантаженню всього парку автомобілів, що також не становить протиріччя між техніко-економічними показниками діяльності підприємства;
в) Оф > Qp - фактичний обсяг перевезень перевищує розрахункову потужність автопарку підприємства. Остання ситуація, виявлена шляхом аналізу показників діяльності автотранспортного підприємства, може вказувати на ознаку вчинення корисливих зловживань.
Фактичний показник обсягу перевезень вантажів у звітних документах підприємства становить собою суму обсягів вантажів, перевезених кожним водієм і відображених у шляхових листах. Розрахункова потужність підприємства визначається як економіко-математична залежність техні-ко-експлуатаційних показників за звітний період, а саме: загальної вантажопідйомності автопарку, часу роботи автомобілів на перевезенні вантажів, середньотехнічної швидкості, кількості робочих днів, середньої відстані, часу простою автомобілів під навантаженням і розвантаженням та іншими. Усі ці показники відображені у річному звіті автотранспортного підприємства.
Необхідно мати на увазі, що чим більша різниця між фактичним обсягом перевезень і розрахунковою потужністю автопарку, тим імовірнішим є вчинення корисливих правопорушень. Ця різниця може вказувати на певну величину приписок обсягу перевезень вантажів. Як відомо, такі приписки робляться, як правило, навмисно з метою незаконного одержання заробітної плати та інших грошових виплат або для отримання наднормативних запасних частин, бензину та інших пально-мастильних матеріалів, які пізніше можуть бути незаконно привласнені.
3. Аналіз витрат сировини і матеріалів на виробництво продукції з урахуванням передбачених норм.
Даний прийом економічного аналізу дозволяє виявити ознаки можливих відхилень від нормального технологічного процесу, створення необлічених лишків як сировини, так і готової продукції. Технологічний процес виготовлення продукції базується на дотриманні норм витрат сировини на одиницю продукції з урахуванням нормативів втрат продукції при виробництві та нормативів одержання відходів при виробництві.
Для виявлення ознак розкрадань, учинених шляхом виготовлення і збуту необліченої продукції, достатньо порівняти такі економічні показники, як: виконання плану виробництва продукції, витрати матеріалів, сировини та елект-
63
роенергії на одиницю продукції у порівнянні з нормативами; собівартість виробництва продукції у порівнянні з плановою собівартістю.
При застосуванні оперативними співробітниками міліції методу оперативно-економічного аналізу необхідно мати на увазі, що кількість економічних показників, які відображають господарську діяльність підприємства в різних формах обліку і звітності, дуже велика. Тому необхідно відбирати тільки ті показники, які відповідають меті аналізу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Оперативно-економічний аналіз"
 1. Економіко-правовий аналіз
  оперативно-економічного аналізу, але арсенал його значно ширший. Економіко-правовий аналіз, як і оперативно-економічний, грунтується на виявленні можливих протиріч між обліковими і техніко-економічними показниками діяльності підприємства. Основними напрямками економіко-правового аналізу, який повинен стати провідним у діяльності підрозділів, на які покладені завдання боротьби з економічною
 2. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  оперативно-тактичних рішень у сфері залучення робочої сили, утримання кваліфікованих робітників на підприємстві, стимулювання працівників, зниження плинності кадрів, стабілізації колективу, формування у персоналу почуття відданості підприємству, зміцнення корпоративної культури і т. д. Найважливіше значення для управління персоналом мають і інші напрямки економічної науки, зокрема: теорії
 3. Державна політика України у галузіохорони довкілля.
  оперативних, стимулюючих і примусових заходів до юридичних та фізичних осіб щодо використання природних ресурсів та їх відходів і юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства. - Вивчення, аналіз та узагальнення практики застосування законодавства про охорону навколишнього природного середовища передбачається здійснювати у двох напрямах: 1. Складання і затвердження
 4. Поняття і особливості принципів екологічного права
  оперативних, стимулюючих і примусових заходів до юридичних та фізичних осіб щодо використання природних ресурсів та їх відходів і юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства. Вивчення, аналіз та узагальнення практики застосування законодавства про охорону навколишнього природного середовища передбачається здійснювати у двох напрямах: 1. Складання і затвердження
 5. Тема 12. Адміністративний процес
  оперативно-розпорядчу, правонадільну діяльність; адмі ністративну юрисдикцію; не відносяться до жодного із адміністра тивних процесів; в) за колом суб'єктів, на які розповсюджується дія норм - за гальні для всіх суб'єктів; такі, що відносяться до суб'єктів влади; такі, що відносяться до суб'єктів, особисто зацікавлених у розгляді справи; такі, що відносяться до суб'єктів, які сприяють сторонам
 6. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  оперативного керівництва апаратом і водночас - забезпечити стабільність і певну незалежність апарату від змін політичного курсу і політичних діячів, а також професійне наступництво в роботі апарату міністерства. Решта заступників Міністра повинна бути також державними 201 службовцями, призначатися на посаду та звільнятися з посади Кабінетом Міністрів за поданням Міністра. Було б доцільно, щоб
 7. 17. Види,методи та організація фінансового контролю.
  оперативний) контроль проводиться в момент здійснення фінансових операцій, сприяє дотриманню фінансової дисципліни і своєчасності проведення фінансових розрахунків. Наступний контроль здійснюється після завершення звітного періоду при розгляді бухгалтерської та статистичної звітності шляхом аналізу та ревізії" звітної' фінансової' та бухгалтерської документації. Він призначений для оцінки
 8. 71. Фінансовий контроль:призначення,зміст та принципи.
  оперативний) контроль проводиться в момент здійснення фінансових операцій, сприяє дотриманню фінансової дисципліни і своєчасності проведення фінансових розрахунків. Наступний контроль здійснюється після завершення звітного періоду при розгляді бухгалтерської та статистичної звітності шляхом аналізу та ревізії" звітної' фінансової' та бухгалтерської документації. Він призначений для оцінки
 9. § 1. Криміналістична профілактика злочинів
  оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про судову експертизу» та інших нормативно-правових актах. Встановлення причин злочину й умов, що сприяли його вчиненню, є однією з обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі. Так, відповідно до ст. 23 КПК при провадженні дізнання, досудового слідства і судового розгляду
 10. § 1. Сутність методики розслідування злочинів
  оперативно-розшукова діяльність, що проводиться уповноваженими законом органами з виявлення та розкриття злочинів; 5) профілактична діяльність, спрямована на встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів, яка здійснюється на підставі рекомендацій кримінології та криміналістики. У здійсненні зазначених напрямів процесу розслідування злочинів синтезуюча роль належить криміналістичній
© 2014-2022  ibib.ltd.ua