Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Метод взаємного контролю

полягає в зіставленні облікових даних, що містяться у різних взаємопов'язаних документах, в яких прямо або опосередковано відображається господарська операція.
Порівняно з методом зустрічної перевірки метод взаємного контролю має ширшу сферу застосування. Він може бути ефективно використаний при викритті ознак корисливих зловживань як у випадках оформлення господарських операцій документом, складеним в одному примірнику, так і в разі правильного оформлення документа. Це досягається тим, що взаємний контроль змісту різних документів здійснюється шляхом аналізу і зіставлення окремих даних, повторюваних у різних документах, що відображають взаємопов'язані господарські операції. Наприклад, сума грошей, виданих з каси підприємства за видатковим касовим ордером, зіставляється з даними журналу реєстрації касових ордерів і даними касової книги та касового звіту.
Метод взаємнрго контролю може бути застосований для зіставлення даних різних систем обліку - бухгалтерського, оперативного, статистичного, У практичній діяльності органів внутрішніх справ по виявленню і попередженню корисливих злочинів зіставленню можуть підлягати:
- бухгалтерські документи, які відображають надходження товарно-матеріальних цінностей, і розрахункові документи, тобто документи, які відображають оплату під-приємству-постачальнику відвантажених матеріальних цінностей;
- бухгалтерські документи, які характеризують господарську операцію і небухгалтерські документи (документи відділу кадрів, відділу з претензійної роботи, лабораторій тощо);
68
- бухгалтерські документи, які відображають рух матеріальних цінностей, у порівнянні з даними «чорнових записів» матеріально відповідальних осіб, інші документи неофіційного обліку;
- дані бухгалтерського обліку і дані оперативного та статистичного обліку;
'-дані первинних та зведених документів і дані бухгалтерських облікових регістрів;
- бухгалтерські документи, які відображають видачу матеріальних цінностей та грошових коштів, і документи. які є підставою для нарахування і видачі грошових коштів або видачі матеріальних цінностей.
Використовуючи метод взаємного контролю на практиці, необхідно мати на увазі, що він допомагає не тільки викрити ознаку корисливих зловживань, але й підтвердити або спростувати ознаку скоєння -злочину. Більш того, за його допомогою можна встановити коло осіб, що брали участь у протиправних діях або причетні до цього, чи, навпаки, спростувати версію про співучасть у злочині окремих працівників.
Методи дослідження окремого документа або кількох документів, що відображають взаємопов'язані господарські операції, дозволяють викрити лише певне коло корисливих зловживань. У практичній діяльності органи внутрішніх справ зустрічаються із випадками, коли протиріччя в даних документів є свідченням відхилень від звичайного порядку руху товарно-матеріальних цінностей. Прикладом може бути ситуація, коли кількість залишку товару на певну дату і надходження товару протягом певного строку менша, ніж його витрата за вказаний період. Це свідчить про відображення «незвичайної» операції, тому-що не можна витратити матеріальних цінностей більше, ніж їх було на складі. Причиною цього протиріччя може бути помилка в обліку або створення на складі лишків товару.
Такі відхилення можна виявити шляхом використання методів анашу облікових даних, які відображають рух однорідних матеріальних цінностей, а саме: методу відновлення кільіїісно-сумового обпіку. методу контрольного зіставлення чаяишків і методу зворотної калькуляції.
Відновлення кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей застосовується у випадках, коли на підставі первинних документів по прибутку та видатку майна в картках аналітичного (складського) обліку необхідно відновити, а точніше відтворити облік майна за кількісними показниками. Цей метод використовується при виявленні корисливих
69
зловживань як на підприємствах, де облік проводиться за вартістю товарів (груповий облік), в підприємствах торгівлі, так і в підприємствах, де застосовується натурально-вартісний облік руху матеріальних цінностей.
На складах підприємств різних галузей народного господарства матеріально відповідальними особами здійснюється кількісний облік руху кожного виду товару окремо, на картках аналітичного обліку. З метою контролю правильності відображення на картках господарських операцій бухгалтерія підприємства регулярно перевіряє записи в картотеці.
Застосування методу відновлення кількісно-сумового обліку передбачає складання нової картотеки по складу за період перевірки, на підставі матеріалів інвентаризації та прибутково-видаткової документації. Відновленню може підлягати вся картотека або її частина, у зв'язку з чим розрізняють суцільне та вибіркове відновлення кількісно-сумового обліку.
При суцільному відновленні за період перевірки відновлюються записи в картках аналітичного обліку за всіма найменуваннями матеріальних цінностей з наступним відновленням записів на синтетичних рахунках, при вибірковому - відновлюється облік лише окремих матеріальних цінностей.
Оскільки суцільне відновлення кількісно-сумового обліку потребує великих витрат праці і часу, його використовують лише в окремих випадках, а саме:
а) у разі перекрученості аналітичного (складського) і синтетичного обліку;
б) у випадку невідповідності записів на картках аналітичного обліку даним первинних документів, що призвело до приховування корисливих зловживань;
в) у випадку здійснення обліку нових матеріальних цінностей і цінностей, які були в споживанні на тих самих картках аналітичного обліку, і використання цих обставин злочинцями для приховування розкрадань.
Відновлення кількісно-сумового обліку як метод документування та виявлення корисливих злочинів використовується при розслідуванні розкрадань на торговельних та оптових базах різних галузей народного господарства, підприємствах громадського харчування, а також у торгівлі.
Шляхом використання цього методу можуть бути викриті нестачі та лишки матеріальних цінностей, які утворилися за рахунок сумових різниць внаслідок пересортування однорідних товарів, навмисне знищення регістрів бухгал-
70
терського обліку з метою приховування розкрадань майна та інші ознаки корисливих зловживань.
Одним із методів виявлення ознак розкрадань за документами с метод контрольного зіставлення залишків матеріальних цінностей. Цей метод застосовується в торговельних організаціях, в яких видаток (продаж) товарів не документується, що робить неможливим проведення в них повного відновлення кількісно-сумового обліку.
При контрольному зіставленні залишків порівнюються дані про рух товарів за певніш інвентаризаційний період, що містяться в таких документах:
а) інвентаризаційний опис на початок періоду (встановлюються залишки товарів, які були в наявності на початок періоду);
б) документи, що відображають надходження товару за цей інвентаризаційний період (накладні, забірні листи, ра-хунки-фактури);
в) документи, які відображають видаток товарів за цей період (продаж товарів за безготівковим рахунком, у кредит, повернення готових страв на кухню тощо);
г) інвентаризаційний опис на кінець інвентаризаційного періоду (встановлюється фактична кількість товарів).
При зіставленні вказаних документів до залишків товарів, що відображені в інвентаризаційному описі на початок інвентаризаційного періоду, додасться кількість товарів, які надійшли за документами протягом інвентаризаційного періоду, а кількість реалізованих (за документами) товарів віднімається від попередньої суми. Якщо на кінець інвентаризаційного періоду кількість товарів перевищує суму залишків і надходжень (протягом періоду перевірки), це може свідчити про приписки майна в інвентаризаційному описі на кінець періоду, про заниження залишків товарів на початок періоду або про наявність товарів, що надійшли, але не оформлені відповідними документами.
Можливості даного методу збільшуються при зіставленні залишків товарів за скорочені інвентаризаційні періоди, оскільки за триваліший період злочинцям легше завуалювати різні зловживання, приховати нестачу товарів, реалізувати необліковані товари тощо.
Різновидом відновлення кількісно-сумового обліку, що застосовується в підприємствах, громадського харчування, є метод зворотної калькуляції. Його зміст полягає у визначенні повноти закладання продуктів у страви або вироби, дотримання норм закладки, передбачених збірником рецептур, які містяться в калькуляційних картках. Для цього ана-
71
лізують дані меню, вимоги на видачу продуктів із комори (складу) на кухню, акту про реалізацію і відпуск виробів з кухні, дані контрольного розрахунку продуктів за нормами закладки на виготовлення страви. За допомогою контроль-ногофозрахунку визначають потребу в сировині за нормами збірника рецептур і порівнюють дані з кількістю продуктів, фактично списаних на виробництво.
Використання цього методу передбачає виявлення ознак розкрадання продуктів або грошових коштів, що здійснюються шляхом утворення лишків продуктів або страв, з подальшою їх реалізацією. У зв'язку з цим на практиці ефективність застосування методу зворотної калькуляції досягається комплексним використанням таких методів, як: проведення інвентаризації на складі, кухні, роздачі та в касі підприємства; контрольна закупка страв і своєчасне проведення лабораторного аналізу. Результати цих заходів в порівнянні з іншими матеріалами, зібраними в процесі перевірки тих чи інших відомостей, надалі можуть служити доказами по кримінальній справі про розкрадання.
У діяльності підрозділів боротьби з економічною злочинністю, а також у практиці ревізійних апаратів зустрічаються замасковані розкрадання й інші корисливі злочини, які в даних бухгалтерського обліку не відображені. У таких випадках допомагають викрити протизаконні господарські операції методи фактичного контролю, які передбачають перевірку матеріальних цінностей у натурі.
Одним із основних методів фактичного контролю є інвентаризація, за допомогою якої встановлюються фактичні залишки матеріальних цінностей у місцях їх зберігання (див. § 1.3). Інвентаризація використовується при проведенні багатьох профілактичних і оперативно-розшу-кових заходів, спрямованих на попередження та виявлення розкрадань майна підприємств незалежно від форм власності.
Важливим засобом виявлення корисливих правопорушень у галузі будівництва є такий метод фактичного контролю, як контрольний обмір, що полягає в зіставленні звітних даних про виконані обсяги робіт з фактичним обсягом виконаних робіт. Він часто використовується при проведенні комплексних ревізій у будівництві за участю ревізора та спеціалістів відповідної будівельної організації. Ініціатором проведення контрольного обміру може бути банк, який фінансує будівництво. У такому випадку банк надсилає письмове повідомлення замовнику і підрядчику щодо місця і часу його проведення.
72
Перед початком контрольного обміру об'єкту аналізується первинна документація: актив прийомки в експлуатацію державними приймальними комісіями виробничих потужностей та об'єктів, бухгалтерські документи про списання будівельних матеріалів, журнали обліку виконаних робіт, наряди робітників, шляхові листи, товарно-транспортні накладні та інші документи.
Контрольний обмір дозволяє перевірити в натурі фактично виконаний обсяг будівельно-монтажних робіт, законність і доцільність списання будівельних матеріалів та заробітної плати, правильність розрахунків із замовником. Крім того, за його допомогою можна встановити факти завищення виконаних або незапроцентованих робіт. При виявленні завищеної вартості виконаних робіт не допускається залік вартості виконаних, але не включених в акти прийомки робіт.
За результатами контрольного обміру ревізор складає акт і відомість перерахунку вартості робіт. Ці документи є комісійними і підписуються ревізором, представниками замовника та підрядчика.
До методу фактичного контролю належить також метод контрольної закупки. Він використовується для виявлення обману при відпуску продукції, а також з метою підтвердження або спростування відомостей про розкрадання товарів та грошових коштів у підприємствах торгівлі та громадського харчування.
Для проведення контрольної закупки ініціатор (ревізор, оперативний працівник) як рядовий покупець у присутності не менше двох представників громадськості просить відпустити йому певну кількість товарів. Після того, як товар зважено або відміряно і продавець повернув покупцеві чек про оплату цього товару, оперативний працівник міліції оголошує, що ним проводиться контрольна закупка. У присутності продавця, керівника торгового підприємства та представників громадськості робітник міліції перевіряє фактичну вагу або міру відпущеного товару, про що складається акт контрольної закупки, який підписується всіма учасниками перевірки.
У підприємствах громадського харчування таким чином проводиться контрольна закупка страв. При цьому серед представників громадськості, які беруть участь у проведенні закупки, повинен бути товарознавець-харчовик. До участі у відборі страв на дробу з метою визначення певних відхилень у вартості, якості тощо залучаються, крім офіціанта, шеф-повар і керівник підприємства громадського
73
харчування. У разі необхідності страви, які були об'єктом контрольної закупки, направляються в харчову лабораторію для дослідження.
Лабораторний аналіз також належить до методів фактичного контролю.
Для виявлення ознак розкрадання сировини, матеріалів та готової продукції, а також для документування шляхів утворення їх лишків на промислових підприємствах широко застосовується метод контрольного запуску сировини у виробництво.
Використання даного методу передбачає визначення дійсної кількості сировини, необхідної для випуску одиниці продукції, а також перевірку правильності застосування норм витрати сировини, відходів та її втрат на різних стадіях технологічного процесу.
Для проведення контрольного запуску сировини у виробництво створюється комісія на чолі з ревізором, до якої входять представники громадськості та технологи.
Контрольний запуск проводиться в присутності матеріально відповідальних осіб: майстра та начальника виробничого цеху. За підсумками запуску сировини у виробництво складається акт, який підписується всіма членами комісії і матеріально відповідальними особами.
Ефективність даного методу значно підвищується при паралельному проведенні інвентаризації сировини і матеріалів на складі та інвентаризації продукції на складі готової продукції.
У практиці діяльності органів внутрішніх справ та ревізорських підрозділів по захисту майна підприємств від злочинних посягань зустрічаються ситуації, коли основною причиною створення нестач та лишків матеріальних цінностей є недовоз або недовантаження товарів при їх надходженні від постачальників, або, навпаки, при їх відвантаженні споживачам.
Для підтвердження таких відомостей оперативний працівник або ревізор може провести комісійну прийомку або комісійне відвантаження матеріальних цінностей, про що складається відповідний акт. Цей акт підписується всіма членами комісії та матеріально-відповідальною особою.
При необхідності матеріали про комісійну прийомку та відвантаження можуть бути надіслані за письмовим запитом у слідчий підрозділ органу внутрішніх справ або прокуратури, який розслідує кримінальну справу про розкрадання майна підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Метод взаємного контролю"
 1. Економіко-правовий аналіз
  методів документування, а також раціональної організації оперативного обслуговування підприємств галузі. Такі рекомендації спрямовані на надання 64 допомоги оперативним працівникам у виявленні різних протиріч, невідповідностей у системі показників, що характеризують діяльність підприємства. Викриття цих протиріч дозволяє висовувати обгрунтовані версії про можливі ознаки розкрадань та інших
 2. § 2. Початковий етап розслідування
  методу його проведення. Межі огляду місця дорожньо-транспортної події залежать від механізму та інших обставин того, що трапилося, і можуть знаходитися на порівняно великій відстані від безпосереднього місця аварії. Визначення послідовності та вибір методу огляду тісно пов'язані з конкретними ситуаціями, що виникають внаслідок дорожньо-транспортних подій. Дуже часто при огляді місця
 3. 3.3. Інші види правової допомоги
  методичні джерела Ахтьірская Н. Оказание правовой помощи по уголовньїм делам врамках Содружества // Российская юстиция. - 2002. - № 7. Волеводз А. Г. Правовое регулирование новьіх направлений между-народного сотрудничества в сфере уголовного процесса. - М., 2002. Волженкина В. М. Вьідача в российском уголовном процессе. - М.,2002. Кравчук С. Застосування законодавства, що регулює питання
 4. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  методичним та іншим цілям. Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах: перевірка й оцінювання знань студентів мають відображати рівень засвоєння знань і стимулювати студентів до досягнення нових успіхів; перевірка й оцінювання знань мають проводитися система-тично, планово, у нерозривному зв'язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту й
 5. 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії
  методикою, в основу якої покладено використання обліково-бухгалтерської, фінансової та статистичної документації. Бухгалтерські та інші економічні знання відіграють важливу роль у кримінальному та цивільному судочинстві, в організації та проведенні оперативно-розшукових і профілактичних заходів щодо виявлення та попередження корисливих правопорушень. Дійовим інструментом в оволодінні цими
 6. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам; облікова політика ~ сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності; первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення; 265 фінансова звітність -
 7. § 1. Історія ідеї про правову і соціальну державу
  методи владарювання, порушення прав людини. Вітчизняна наука прийняла формулу «правова держава» у результаті «перебудови», проголошеної в 1985 р. Україна, перетворившись на самостійну незалежну державу, визначила орієнтацію свого розвитку - побудова демократичної, соціальної, правової держави. Соціальна держава (держава соціальної демократії) - це сучасна політико-правова теорія, де слово
 8. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо), а також неустойки в разі порушення боржником зобов'язання визначаються договором між банком і контрагентом згідно з вимогами законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України. Розрахунковий період для нарахування процентних доходів (витрат) визначається договором відповідно до вимог
 9. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  методу подвійного запису, зумовленого бухгалтерським рівнянням А = П = 3 + К, Використання цього бухгалтерського рівняння також дозволяє візуально, за загальними даними балансового звіту, визначити платоспроможність банку. Свідченням того, що банк платоспроможний,є превалювання його сукупних активів над сукупними обов'язками. Різниця між банківськими активами і зобов'язаннями складає реальну
 10. 3.Види обліку в комерційних банках.
  метод обліку затрат та калькулювання собівартості послуг (робіт), визначають зміст внутрішньої звітності, а також строки її подання на різні рівні управління. При організації управлінського обліку повинна забезпечуватися ідентичність інформації і розрахунків, здійснених на основі фінансового обліку. Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про валові доходи та валові витрати відповідно
© 2014-2022  ibib.ltd.ua