Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

2.1. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань на промислових підприємствах


Для здійснення виробничої діяльності кожне підприємство незалежно від форм власності повинно мати відповідні господарські ресурси, до складу яких входять необоротні активи (основні засоби тощо), запаси, грошові кошти. Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Основні засоби беруть участь у процесі виробництва протягом багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, і поступово, частинами, в міру зношування переносять свою вартість на вироблювану продукцію.
Відповідно до стандарту бухгалтерського обліку запасами є активи, які утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності та споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і послуг, управління підприємством, а також які перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва. Запаси та грошові кошти повністю споживаються в кожному виробничому циклі, цілком переносять свою вартість на створену продукцію і для продовження виробництва відтворюються після кожного виробничого циклу. Вони використовуються у сфері обігу і забезпечують безперервність кругообігу засобів підприємств.
75
Виробництво готової продукції є важливим завданням промислового підприємства. Саме завдяки виробничій діяльності забезпечується задоволення потреб населення в тих чи інших товарах.
Відповідно до Закону України «Про підприємства в Україні» основні засоби підприємства є головним елементом його матеріально-технічної бази. Підприємству надано права володіння, розпорядження основними засобами та використання їх. Здійснення цих прав неможливе без своєчасного й правильного обліку всіх господарських операцій підприємства.
Головними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є:
- контроль за збереженням і наявністю основних засобів за місцем їх використання;
- контроль за своєчасним і правильним документальним оформленням їх руху і відображенням в обліку; -
- контроль за правильним нарахуванням частки вартості основних засобів (амортизації) у зв'язку з їх використанням та зносом для включення у витрати виробництва та інші.
У процесі експлуатації основні засоби зношуються, від чого їх первинна вартість зменшується. Грошове вираження втрати об'єктами своїх фізичних і техніко-економічних якостей називається зношенням основних засобів.
Первинна вартість за відрахуванням зносу становить остаточну вартість основних засобів.
У разі переоцінки основних засобів обчислюється відновна вартість об'єкта (вартість відтворення об'єкта на день переоцінки).
Облік основних засобів здійснюється централізовано в бухгалтерії підприємства за групами, в розрізі кожного інвентарного об'єкта, місцезнаходження та джерел їх придбання. Для цього використовуються інвентарні картки типових форм (№ 03-6; 03-9). Кожна інвентарна карткіа підлягає реєстрації у спеціальному журналі (опису), в якому об'єкту присвоюється інвентарний номер, вказаний у приймальному акті, в інвентарній картці, а також на самому об'єкті. Таким чином, у бухгалтерії підприємства створюється картотека обліку основних засобів. За місцем використання основних засобів також ведеться картотека, в якій записуються часткові відомості про кожний об'єкт.
Обновлення основних засобів відбувається насамперед за рахунок введення в експлуатацію і придбання нових об'єктів, реконструкції, модернізації, а також у результаті безплатного надходження від інших підприємств.
76
При оформленні надходження обов'язково складається акт приймання-передачі основних засобів, в якому вказуються рік випуску об'єкта, дата введення в експлуатацію, первинна вартість, сума зношення та інші дані. До акта обов'язково додається технічна документація на даний об'єкт. Основні засоби, що надходять від інших підприємств і постачальників, супроводжуються також товарно-транспортною накладною або довідкою-рахунком, до яких додається паспорт на об'єкт. Переміщення основних засобів на підприємстві оформлюється накладною.
Причинами вибуття основних засобів можуть бути: ліквідація об'єкта в разі зношення, лиха, безкоштовної передачі іншому підприємству. Ліквідація об'єкта оформляється актом про ліквідацію основних засобів. Оскільки основні засоби зношуються повільно, потрібно забезпечити накопичення джерел, необхідних для їх ремонту, відновлення. Для цього до витрат виробництва включаються суми амортизаційних відрахувань, тобто створюється амортизаційний фонд. Розміри амортизаційних відрахувань визначаються в процентах до балансової вартості основних засобів. Відрахування здійснюються кожного місяця, що відображається у відомості амортизаційних відрахувань.
Безплатну передачу основних засобів оформлюють актом приймання-передачі, в якому вказують первинну вартість об'єкта, суму зношення.
Бухгалтерський облік надходження і вибуття основних засобів здійснюється із застосуванням таких синтетичних рахунків та субрахунків:
а) рахунок 10 «Основні засоби» (в межах субрахунків 101-109) - активний, дебетовий залишок відображає первинну вартість основних засобів, які перебувають у розпорядженні підприємства; обіг по дебету становить первинну вартість основних засобів, що надійшли у звітний період; оборот по кредиту - первинну вартість основних засобів, які вибули з підприємства. Основні засоби підприємства відображаються у бухгалтерському обліку _і звітності за фактичними затратами на їх придбання, спорудження, виготовлення, що становлять їх первинну вартість/ Зміна первинної вартості основних засобів допускається лише у разі добудови, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації відповідних об'єктів;
б) рахунок 13 «Знос необоротних активів» субрахунок 131 «Знос основних засобів» призначено для накопичення та узагальнення інформації про нараховану амортизацію та індексацію зносу необоротних матеріальних і нематеріаль-
77
них активів, які підлягають амортизації. За кредитом цього рахунку відображається нарахування амортизації, за дебетом - зменшення суми зносу;
в) рахунок 15 «Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. За дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» відображається збільшення витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (введення, прийняття в експлуатацію, створення тощо).
Основні засоби, прийняті в оренду, обліковуються окремо від власних на забалансовому рахунку 01 «Орендовані основні засоби». Регістром аналітичного обліку при цьому є копія інвентарної картки, яка додається до акта прийман-ня-передачі. Основні засоби в орендодавця обліковуються на рахунку 10 «Основні засоби» і відображаються в.аналітичному обліку.
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по руху основних засобів покажемо на прикладах.
Зараховано об'єкти до складу основних засобів вартістю 150000грн.
Дт 10 «Основні засоби»
150000
Кт 15 «Капітальні інвестиції
Підшефній школі безоплатно передані основні засоби, залишкова вартість яких складає 100000 грн., знос становить 2 500 гри.
Дт 976 «Списання необоротних активів»
100000 Кт 10 «Основні засоби»
Дт 131 «Знос основних засобів»
2500 Кт 10 «Основні засоби»
У сучасних умовах важливе значення має контроль за наявністю та використанням матеріальних ресурсів, що обумовлено зростанням їх вартості й дефіцитності сировини, пального, енергії. Контроль є постійно діючим чинником, який певною мірою визначає зростання виробництва.
Об'єктом обліку запасів є предмети праці, призначені для виробничо-господарського споживання. Предмети праці у промисловості виступають як продукт уречевленої (минулої) праці, що споживається протягом одного виробничого циклу.
78
Основні завдання бухгалтерського обліку предметів праці полягають у здійсненні контролю за:
- рухом та зберіганням сировини і матеріалів у процесі господарської діяльності;
- своєчасним і правильним документуванням операцій по руху сировини і матеріалів;
- додержанням ліміту видачі і норм витрачання матеріалів у процесі виробництва;
- виявленням відхилень від норм витрат сировини і матеріалів у процесі виробництва продукції.
Важливе значення для обліку матеріалів має правильна їх оцінка, яка ведеться за оптовими та договірними цінами, плановій та фактичній собівартості.
Договірна ціна встановлюється за погодженням сторін при укладанні договорів-постачання, а також використовується при розрахунках.
Виходячи з оптової чи договірної ціни, витрат на транспортування, навантажувально-розвантажувальні роботи, залізничних тарифів визначається фактична собівартість, але обчислення її можливе лише після закінчення звітного періоду, коли бухгалтерія отримає документальне підтвердження складових частин цієї вартості.
Рух матеріальних цінностей на складі оформлюється різноманітними документами, які відображають певні господарські операції.
При надходженні матеріальних цінностей від постачальників, підзвітних осіб чи з переробки, у разі повної відповідності кількості і якості вантажу даним документів постачальника, матеріально відповідальна особа виписує прибутковий ордер. У випадках централізованого постачання постачальник виписує товарно-транспортну накладну. При оформленні матеріальних цінностей, які надійшли без платіжних документів, або у випадках розбіжностей між фактичною наявністю матеріальних цінностей і даними супроводжувальних товарних документів спеціально створена комісія складає акт про приймання матеріалів у двох примірниках. Перший направляється до бухгалтерії як підстава для бухгалтерських записів на рахунках і підрахунку суми недостачі або лишків; другий - надходить до відділу постачання для направлення постачальнику претензійного листа (у випадку недостачі) або повідомлення постачальника про необхідність пред'явлення ним платіжної вимоги на залишки.
Переміщення матеріальних цінностей зі складу на склад оформлюється накладною на внутрішнє переміщення.
79
При видачі товарно-матеріальних цінностей зі складу застосовуються такі документи:
- лімітно-забірна картка (ф. № М-8, М-9), яка складається планово-виробничим відділом або відділом постачання на кожний вид матеріальних цінностей з урахуванням норм витрат у виробництві;
- вимога (ф. № М-10, М-Юа) - виписується начальниками цехів, дільниць або майстрами в разі перевитрати або заміни матеріалів;
- накладна (ф. № М-14, М-15) - виписується, коли матеріальні цінності відпускаються на сторону, тобто за межі підприємства.
На практиці бувають ситуації, коли матеріали надходять на склад через підзвітних осіб. У таких випадках на матеріали складається прибутковий ордер, а на рахунках, які додаються до авансового звіту завідуючим складом, проставляється позначка «оплачено» з посиланням на номер прибуткового ордера.
При отриманні матеріальних цінностей зі складу постачальника уповноваженій особі видається наряд і доручення на їх доставку.
У випадках, коли підприємство отримує від постачальника неоплачені товарно-матеріальні цінності, витрачання яких заборонено до здійснення оплати, ці матеріали приймаються на відповідальне зберігання (рахунок 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні»).
Порядок і строки приймання матеріалів за кількістю і якістю встановлюються інструкціями, розробленими і затвердженими Державним арбітражем України. Оприбутковуються матеріали, як правило, протягом доби, навіть в тому випадку, коли вони ще не оплачені.
Надходження матеріальних цінностей від постачальників здійснюється відповідно до договорів-постачання, які укладаються підприємствами і супроводжуються рахунка-ми-фактурами, товарно-транспортними накладними, рахун-ками-платіжними вимогами, що підтверджують кількість вантажу, а також порядок оплати.
Первинні документи постачальника надходять насамперед до фінансового відділу, де вони перевіряються і реє-струються в журналі реєстрації документів постачальника (ф. № М-15). Після цього документи передаються у відділ матеріально-технічного постачання. З метою запобігання порушенням строків постачання і правил приймання матеріалів, для своєчасного розшуку вантажів, що надійшли, і виявлення зловживань під час приймання матеріалів, пра-
80
цівники відділу здійснюють щоденний контроль за надходженням матеріалів шляхом ведення журналу обліку вантажів (ф. № М-1).
Особлива увага з боку бухгалтера підприємства повинна приділятися організації складського обліку матеріалів, який здійснюється за видом, сортом, розміром, у кількісному (натуральному) і грошовому виразі на картках аналітичного (складського) обліку (ф. № М-17). Картки відкриває бухгалтерія, реєструє їх у реєстрі і під розписку в ньому видає матеріально відповідальній особі. Матеріально відповідальна особа заповнює картки на підставі первинних документів. Після закінчення місяця завідуючий складом складає матеріальний звіт (відомість обліку залишків матеріалів на складі ф. № М-20), в який переносить дані про залишки товарно-матеріальних цінностей у натуральному виразі, які містяться в аналітичних картках.
Для бухгалтерського обліку запасів планом рахунків передбачені такі рахунки: 20 - «Виробничі запаси», 21 -«Тварини на вирощуванні та відгодівлі», 25 - «Напівфабрикати», 26 - «Готова продукція» тощо з відповідними субрахунками. Так, рахунок 20 має субрахунки 201 - «Сировина і матеріали», 203 - «Паливо», 205 - «Будівельні матеріали», 207 - «Запасні частини» та інші. Ці рахунки активні і тому мають загальну характеристику. Дебетове сальдо відображає фактичну вартість залишку матеріальних цінностей на підприємстві, оборот по дебету - фактичну вартість матеріальних цінностей, що надійшли до підприємства; оборот по кредиту - фактичну вартість матеріальних цінностей, витрачених на виробничі й господарські потреби.
Облік розрахунків з постачальниками ведеться на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками». За кредитом рахунку відображається заборгованість за одержані від постачальників матеріальні цінності, роботи та послуги, з дебетом - її погашення, списання. Кредитове сальдо по рахунку відображає заборгованість підприємства перед постачальниками і підрядчиками; оборот по дебету -суму оплати за звітний період; оборот по кредиту - суму акцептованих платіжних документів і невідфактурованих поставок. Для обліку розрахунків з постачальниками застосовують журнал-ордер, в якому відображають незакінчені розрахунки по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками».
Виявлені при інвентаризації розходження між даними бухгалтерського обліку і фактичними залишками підлягають регулюванню.
81
Лишки матеріальних цінностей оприбутковуються у дебет рахунків: 20 - «Виробничі запаси», 22 - «Малоцінні та швидкозношуючі предмети», 28 - «Товари» та кредит рахунку 719 - «Інші доходи від операційної діяльності». Недостачі цінностей списуються незалежно від причин їх створення на рахунок 94 «інші операційні витрати», субрахунок 947 «Нестачі та втрати від псування цінностей» з відрахуванням суми матеріальних цінностей (дебет рахунку 947, кредит рахунків 201, 203, 205, 207). Частина нестач (у межах норм природного убутку) може бути списана на витрати виробництва в дебет рахунку 91 «Загал ьновироб-ничі витрати», в кредит рахунку 947. Нестачі понад норми природного убутку відносяться на матеріально відповідальну особу (дебет рахунку 375 «Розрахунки по відшкодуванню матеріальної шкоди», кредит рахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»).
Практика діяльності контролюючих органів, а також органів внутрішніх справ по попередженню і викриттю корисливих зловживань на промислових підприємствах свідчить про те, що часто об'єктом злочинних посягань стають основні засоби, сировина і матеріали, які знаходяться на підприємствах.
До найпоширеніших способів скоєння корисливих правопорушень належать:
- розкомплектування окремих інвентарних об'єктів, які знаходяться на складі або в експлуатації.
Дії оперативного співробітника щодо підтвердження або спростування відомостей про вчинення такого правопорушення полягають у вивченні й перевірці таких документів, як:
- акт приймання-передачі;
- товарно-транспортна накладна (залізнична або водна);
- технічна документація на об'єкт;
- паспорт технічного засобу (характеризує його комплектність);
- інвентарна картка;
- рахунок-платіжна вимога;
- відомість амортизаційних відрахувань.
Доцільно організувати й провести технічну експертизу за участю спеціаліста, відібрати пояснення від осіб, причетних до вчинення цього правопорушення.
За допомогою оперативно-пошукових методів відпрацьовується (встановлюється) місцезнаходження частин розкомплектованого об'єкта.
Розкрадання матеріальних цінностей шляхом передчасного списання їх з балансу.
82
Для документування цього способу здійснення розкрадань обов'язково аналізуються такі документи:
- акт приймання-передачі;
- товарно-транспортна накладна;
- інвентарна картка;
- рахунок-платіжна відомість;
- акт ліквідації основних засобів з описанням причин ліквідації;
- відомість амортизаційних нарахувань (перевіряється правильність застосування норм амортизаційних нарахувань);
- накладна на оприбуткування придатних матеріалів;
- накладні на здачу лому до організацій Вторчермет, Вторресурси;
акт оцінки зношених основних засобів;
- заява особи про придбання інвентарного об'єкта;
- прибутковий касовий ордер про оплату в касу підприємства вартості придбаного об'єкта.
Від осіб, причетних до вчинення правопорушення, у тому числі у членів ліквідної та оціночної комісії, відбираються пояснення.
У кожному конкретному випадку оперативний співробітник повинен мати на увазі, що рішення про реалізацію особі зношеного об'єкта приймається не одноособове, а колегіальне (правлінням, трудовим колективом, адміністрацією разом із профспілковою організацією). У противному разі списання можна розглядати як ознаку отримання особою, що дає дозвіл на придбання майна, певної винагороди.
Розкрадання сировини, матеріалів шляхом неповного їх оприбуткування при надходженні від постачальників.
Ознакою вчинення правопорушення вказаним способом є встановлення оперативним співробітником в бухгалтерії підприємства або в юридичному відділі, відділі по претензійній роботі незадоволених рекламацій постачальником на «недовантаження» або «недовіз» матеріальних цінностей.
Підтвердження або спростування відомостей про розкрадання матеріальних цінностей таким способом передбачає використання таких документів:
- договір постачання;
- товарно-транспортна накладна (залізнична або водна);
- акт приймання матеріалів;
- комерційний акт (з додаванням пломби);
- рахунок-платіжна вимога;
- звіт про рух тари;
- виписки банку;
83
- записи по кредиту рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками»;
- навантажувально-розвантажувальні документи;
договір про матеріальну відповідальність.
Крім того, необхідно організувати і провести інвентаризацію на складі сировини і матеріалів, при необхідності -комісійну прийомку і відвантаження товарно-матеріальних цінностей, відібрати пояснення від осіб, причетних до вчинення протиправних дій. За ініціативою органу внутрішніх справ при наявності підстав за відповідний період призначається ревізія, у тому числі ревізія розрахунків із постачальниками.
Потрібно також провести оперативно-розшукові заходи щодо документування збування матеріальних цінностей (починаючи з протиправного вивозу лишків з території підприємства, відпрацювання каналів реалізації тощо).
Утворення лишків матеріальних цінностей для подальшого їх розкрадання за рахунок списання сировини у виробництво не за фактом їх витрачання, а за нормами (коли фактичні витрати менші від нормативних).
Для документування цього способу скоєння зловживань аналізуються:
- товарно-транспортні накладні;
- лімітно-забірна картка;
- журнал начальника виробничого цеху;
- рапорт про виробництво продукції;
- вагова книга;
- реєстр відважувань;
- накладна на передачу готової продукції до складу. Оперативний співробітник повинен організувати і провести:
- інвентаризацію матеріальних цінностей на складі сировини;
- інвентаризацію у виробничому цеху;
- інвентаризацію на складі готової продукції;
- контрольний запуск сировини у виробництво.
Необхідно відібрати пояснення в осіб, причетних до здійснення протиправних операцій. При наявності підстав за ініціативою оперативного співробітника або слідчого (після порушення кримінальної справи) призначається ревізія. Документування збування лишків сировини або готової продукції проводиться за допомогою оперативно-роз-шукових заходів.
При виявленні та розслідуванні розкрадань майна у великих та в особливо великих розмірах, способи вчинення
84
яких пов'язані з використанням технологічних виробничих процесів, аналіз та дослідження документів промислового підприємства завжди повинні доповнюватися документами підприємств та організацій інших галузей народного господарства, які можуть мати певне відношення до підприємства, в якому скоєно злочин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.1. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань на промислових підприємствах"
 1. 1.3. Використання бухгалтерських документів і матеріалів інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в економіці
  використання їх не лише у бухгалтерському обліку, але й під час перевірки відповідної інформації про ознаки вчинення корисливих
 2. кореспонденцією рахунків
  використання в обліку тих чи інших рахунків, уміння аналізувати відображені на них господарські операції багато в чому залежить від чіткого уявлення про їх економічний зміст, призначення та структуру. Тому виникає необхідність в їх класифікації за різними ознаками. За призначенням та структурою розрізняють рахунки для обліку господарських ресурсів та джерел їх формування і рахунки для обліку
 3. Метод взаємного контролю
  використаний при викритті ознак корисливих зловживань як у випадках оформлення господарських операцій документом, складеним в одному примірнику, так і в разі правильного оформлення документа. Це досягається тим, що взаємний контроль змісту різних документів здійснюється шляхом аналізу і зіставлення окремих даних, повторюваних у різних документах, що відображають взаємопов'язані господарські
 4. 2.6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у кооперативах, малих та спільних підприємствах
  використання передової техніки та технології, можливості динамічно переорієнтуватися за умов кон'юнктури ринку, суттєво підривають монопольні позиції великих корпорацій. В Україні на початок 2000 року функціонувало 151,4 тис. малих підприємств, близько 4,7 спільних підприємств з іноземними інвестиціями, 35,5 тис. фермерських господарств, а також 930 тис. індивідуальних підприємців. У цілому в
 5. 2.9. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань, пов'язаних з приховуванням прибутків і відрахувань від оподаткування
  використання ресурсів і охорони навколишнього середовища. Відповідно до чинного законодавства в систему оподаткування включено дев'ятнадцять видів загальнореспубліканських податків, зборів та обов'язкових платежів та шістнадцять місцевих податків (2) та зборів (14). Об 'єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому
 6. 3.4. Судово-бухгалтерська експертиза
  використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Питання про призначення судово-бухгалтерської експертизи у кожному конкретному випадку залежно від обставин розв'язує слідчий. Виходячи з вимог ст. 76 КПК України призначення судово-бухгалтерської експертизи не є обов'язковим для органу, у провадженні якого знаходиться справа. Практика розслідування
 7. ЗМІСТ
  облікового процесу на підприємствах ... 33 1.5. Використання прийомів дослідження документальних даних та методів фактичного контролю господарської діяльності в практиці органів внутрішніх справ ... 59 Розділі II. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ
 8. Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200
  використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки, а також питання, пов'язані з застосуванням бухгалтерського обліку, економіко-правового аналізу, фінансового контролю, аудиту і судово-бухгалтерської експертизи в юридичній практиці. Висвітлюються найпоширеніші способи розкрадання матеріальних цінностей і грошових коштів, інших
 9. ВСТУП
  використання економіко-правового аналізу в правозастосовчій практиці. У роботі достатньо повно використані результати досліджень, визначено основні напрямки роботи по попередженню злочинів в економічній сфері, розроблено галузеві методики використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у різних сферах економіки. Визначаються можливості
 10. 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії
  використання обліково-бухгалтерської, фінансової та статистичної документації. Бухгалтерські та інші економічні знання відіграють важливу роль у кримінальному та цивільному судочинстві, в організації та проведенні оперативно-розшукових і профілактичних заходів щодо виявлення та попередження корисливих правопорушень. Дійовим інструментом в оволодінні цими знаннями з метою використання їх в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua