Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

2.2. Використання облікових документівпри виявленні та розслідуваннірозкрадань грошових коштів,які вчинені обліково-бухгалтерськимипрацівниками


Для здійснення виробничої діяльності кожне підприємство незалежно від форм власності повинно мати в необхідних розмірах матеріальні записи та грошові кошти, які обслуговують процес виробництва, повністю використовуються в одному виробничому циклі і відновлюються з виручки від реалізації продукції (послуг) після кожного виробничого циклу.
Грошові кошти в національній та іноземній валютах підприємств, організацій, установ можуть знаходитися у вигляді готівки в касі, зберігатися в установах банків, у підзвітних осіб, а також використовуватися у виді акредитивів, чеків тощо.
На кожному підприємстві для забезпечення належного використання і контролю за рухом грошової маси організується їх облік.
Основними завданнями обліку грошових коштів є:
- забезпечення їх зберігання і правильного використовування;
- суворе додержання встановлених правил касових та банківських операцій;
- правильне оформлення руху грошових коштів у документах і регістрах бухгалтерського обліку.
Спеціальним Положенням встановлені основні правила ведення касових операцій у народному господарстві України.
Усі операції по прийому та видачі грошей з каси виконує матеріально відповідальна особа - касир. При оформленні на роботу касир дає зобов'язання (відображене в договорі про майнову відповідальність), за яким бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті грошові
85
кошти та інші цінності в касі. Якщо через необережність, недбалість касира підприємству будуть заподіяні збитки, касир зобов'язаний їх відшкодувати.
Касиру забороняється передавати виконання своїх функцій іншим, особам. У разі раптового припинення касиром роботи (хвороба та ін.) усі цінності каси передаються за актом іншій особі. Забороняється виконувати обов'язки касира робітникам бухгалтерії, які користуються правом підпису касових документів.
Каса - самостійний структурний підрозділ підприємства, призначений для зберігання грошових коштів і проведення розрахунків готівкою.
Адміністрація підприємства зобов'язана створювати необхідні умови для забезпечення збереження грошових коштів у касі. Приміщення каси повинно бути ізольовано, двері в період здійснення операцій з готівкою зачинені зсередини. Доступ у приміщення каси стороннім особам забороняється. Усі цінності в касі повинні зберігатися в спеціальних вогнетривких шафах. Після закінчення робочого дня касир замикає шафи і опечатує їх своєю сургучною печаткою.
Підприємство може мати в своїй касі мінімальні суми готівки на задоволення невідкладних господарських потреб. Ліміт залишку коштів у касі встановлюється Національним банком. Перевищення ліміту можливе лише в дні видачі заробітної плати протягом трьох робочих днів (для колгоспів - п'яти днів). Суми грошових коштів, не використані за ці дні, підлягають здачі на розрахунковий рахунок у банк. Здача грошової готівки в банк оформляється відповідною заявою. На прийняту за цим документом суму грошей установа банку видає квитанцію, яка є підставою для списання грошей по касі. Зберігання в касі цінностей, які не належать даному підприємству, забороняється.
Основними джерелами поновлення готівки в касі с надходження з розрахункового рахунку в банку, виручка від реалізації продукції чи послуг, надходження невикористаних залишків підзвітних сум тощо.
Для одержання грошових коштів з розрахункового рахунку установи банку на підставі спеціальних заяв видають підприємствам чекові книжки. У цих книжках усі чеки повинні бути пронумеровані, на кожному з них проставлені найменування установи банку, номер розрахункового рахунку, найменування володаря чека. При виписуванні чека на звороті вказується призначення суми (заробітна плата, відрядження, господарські потреби тощо). Виправлення будь-яких помилок у чеках не допускається. Усі реквізити в
86
чеку заповнюються безпосередньо на підприємстві. Не дозволяється видавати касиру оформлені, підписані й скріплені печаткою чисті бланки чеків для подальшого їх заповнення в установі банку. Суми грошових коштів у чеку обов'язково пишуть прописом і з великої літери. Чек виписується, як правило, на касира, видавати чек на пред'явника забороняється.
Надходження грошових коштів готівкою в касу оформлюється прибутковим касовим ордером. У ньому вказується, від кого надійшли гроші, на які цілі або за що вони вносяться, сума і дата. Прибутковий касовий ордер заповнюється у бухгалтерії, потім передається в касу для оформлення прийняття грошей. Після прийому грошей в касу платнику видається квитанція за підписом головного бухгалтера і касира. Квитанція підтверджує, що гроші дійсно внесені в касу підприємства.
Видача готівки з каси оформлюється видатковим касовим ордером. У ньому зазначається, кому, на які цілі або за що видані гроші, сума і дата. Видатковий касовий ордер виписує бухгалтерія, як правило, на підставі заяви одержувача. Дозвіл на видачу грошей дає керівник підприємства, про що робиться надпис на заяві. Видачу грошей за ордером касир підтверджує своїм підписом. Особа, що одержала відповідну суму, повинна розписатися в ордері. Гроші за видатковим ордером видаються тільки в день його складання.
При видачі грошей готівкою за видатковим касовим ордером касир ретельно перевіряє правильність його оформлення, наявність підписів керівника підприємства та головного бухгалтера. Від одержувача грошей касир вимагає пред'явлення паспорта або іншого документа, що засвідчує особу, і записує у видатковий касовий ордер найменування, номер документа, коли і ким він виданий. У випадках, коли гроші видаються за дорученням, бухгалтерія у видатковому ордері зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено одержання грошей. Доручення касир прикріпляє до видаткового касового ордера.
Касові документи заповнюються чорнилом або пастою чітко, ясно. Ніяких помарок, підчисток, виправлень у цих документах не допускається. Прибуткові і видаткові ордери протягом року бухгалтерія нумерує окремо, у порядковій послідовності, усі вони реєструються в бухгалтерії у спеціальному журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів. Журнали, як правило, заводять окремо за видами ордерів, але при невеликому обсязі касових опера-
87
цій ордери можуть реєструватися в одному журналі у розділах, відведених для прибуткових та видаткових касових ордерів.
Прибуткові та видаткові касові ордери негайно після одержання або видачі по них грошей підписуються касиром, а додані до них документи гасяться штампом або надписом «Сплачено», із зазначенням дати, числа, місяця, року.
Виплата заробітної плати здійснюється касиром за розрахунково-платіжними відомостями. При цьому видаткові касові ордери на кожного одержувача грошей не складаються. Видатковий касовий ордер виписується на фактично виплачену за відомістю загальну суму заробітної плати. Проти прізвищ осіб, які не одержали гроші, касир проставляє штамп або робить надпис «депоновано». На платіжній відомості виводиться сума фактично виданої заробітної плати, а також сума заробітної плати, яка не одержана і підлягає депонуванню.
Облік руху грошових коштів підприємства здійснюється в касовій книзі. Вона має типову форму, в ній щоденно реєструються всі операції по надходженню та видачі грошей. По кожній операції касир записує номер касового документа, від кого одержані або кому видані гроші, в якій сумі. Щоденно у кінці робочого дня касир підбиває підсумки прибуткових і видаткових операцій за день, визначає залишок грошей по касі на наступний день.
Записи в касовій книзі ведуться у двох примірниках (через копіювальний папір). Після виведення результатів за день касир надсилає другий примірник у бухгалтерію як звіт про касові операції. До нього додаються всі документи, які надійшли в касу за день.
У строки, встановлені керівником підприємства (але не рідше одного разу на квартал), на кожному підприємстві проводиться раптова ревізія каси з повним поаркушним перерахунком усіх грошей і перевіркою інших цінностей, що є в касі. Для проведення ревізії каси, наказом керівника підприємства, призначається комісія, яка за результатами ревізії складає акт. У разі виявлення ревізією у касі недостачі або лишків цінностей, в акті вказується сума недостачі або лишку та обставини їх виникнення.
В акціонерних, кооперативних, громадських та інших підприємствах, в яких проведення ревізії каси передбачено їх статутами, ревізія проводиться ревізійними комісіями.
Відповідальність за додержання касової дисципліни покладається на керівників підприємств, головних бухгалтерів, керівників фінансових служб та касирів.
88
Облік руху грошових коштів по касі здійснюється на активному рахунку № ЗО «Каса». По дебету цього рахунка відображається надходження грошей у касу. В залежності від каналів надходження грошових коштів кореспондуючими рахунками можуть бути: 31 - «Рахунки в банках», 37- «Розрахунки з різними дебіторами» та інші. Прикладом можуть бути такі господарські операції:
а) надійшли гроші в касу з поточного рахунку в банку:
Дебет ЗОЇ «Каса в національній валюті»
Кредит 311 «Поточні рахунки в національній валюті»,
б) оприбутковані гроші, які надійшли від підзвітних осіб: Дебет ЗОЇ «Каса в національній валюті» Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами». По кредиту рахунку № ЗО «Каса» відображається видача грошей готівкою. У залежності від цілей, на які були витрачені гроші з каси, кореспондуючими рахунками є «Розрахунки з оплати праці», «Розрахунки з підзвітними особами», «Загальногосподарські витрати» та інші. Як приклад наведемо такі господарські операції:
а) виплачена заробітна плата робітникам і службовцям: Дебет 66 «Розрахунки з оплати праці» Кредит ЗО «Каса»
б) видані гроші підзвітним особам:
Дебет 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Кредит ЗО «Каса»
в) при ревізії виявлена нестача грошових коштів і вона стягується з касира на підставі акта ревізії:
Дебет 947 «Нестачі та витрати від псування цінностей» Кредит ЗО «Каса»
Дебет ЗО «Каса»
Кредит 375«Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків».
Регістрами бухгалтерського обліку, в яких відображаються касові операції при журнально-ордерній формі обліку, є журнал-ордер № 1, який ведеться по кредиту рахунку «Каса», та відомість № 1-а, що використовується для відображення дебетових оборотів по рахунку «Каса». Підставою для відображення бухгалтерських записів у журнал і-ордері № 1 та відомості № 1-а є перевірені звіти касира з доданими до них первинними документами.
Відповідно до чинного законодавства підприємства, незалежно від форм власності, зобов'язані зберігати свої грошові кошти на відкритих у банку рахунках - поточному
89
(розрахунковому), валютному, особовому. Підприємство може мати в банку лише один розрахунковий рахунок.
Для відкриття розрахункового рахунку підприємством подаються у банк такі документи:
а) заява про відкриття рахунку;
б) документ про створення господарського об'єкта (підприємства, організації тощо);
в) копія статуту (положення), затвердженого засновником;
г) картки (у двох примірниках) із зразками підписів і відбитків печатки.
Вищенаведені документи зберігаються в банку в справі по юридичному оформленню рахунку.
Безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрахункових документів: платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами, векселями, платіжними вимогами, інкасовими дорученнями (розпорядженнями). Платіжні вимоги та інкасові доручення використовуються у випадках, передбачених чинним законодавством та нормативними актами Національного банку України.
Розрахункові документи, які подаються клієнтами в банк у паперовій формі, мають відповідати певним вимогам стандартів та вміщувати такі реквізити: назву документа, номер документа та дату його виписки, назви та коди платника й одержувача коштів, назви та МФО (коди) банків платника й одержувача, місцезнаходження, суми платежів цифрами та літерами, призначення платежу, на першому примірнику - відбиток печатки та підписи платника (або) одержувача коштів, суму податку на додану вартість.
У разі, якщо хоча б один із зазначених реквізитів не заповнений або заповнений з порушенням вимог, що встановлені Інструкцією про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 2 серпня 1996 р. № 204, то банк такий документ не приймає. В цьому випадку, банк у день отримання документа повинен зробити на його зворотному боці напис про причини повернення документа без виконання з посиланням на нормативно-правовий акт Національного банку України.
Основними напрямками використання грошей з розрахунку, відкритого в банку, є платежі постачальника за сировину, матеріали, готову продукцію, внески до бюджету, погашення заборгованості за позиками тощо.
90
Для контролю за рухом грошових коштів на рахунках у банку, а також для відображення цих операцій в обліку підприємств (незалежно від форм власності) установи банку періодично надсилають підприємствам виписки з розрахункового та інших рахунків із зазначенням усіх сум надходжень та платежів. У тих випадках, коли запис проведений не за наказом підприємства, до виписки додаються всі виправдувальні документи. Виписки з рахунків - це другий примірник відповідного особистого рахунку підприємства, що ведеться в установах банку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.2. Використання облікових документівпри виявленні та розслідуваннірозкрадань грошових коштів,які вчинені обліково-бухгалтерськимипрацівниками"
 1. § 2. Тактика перевірочних дій при встановленні ознак розкрадання
  використання бланків, що не відповідають встановленій формі (товарно-транспортних накладних, квитанцій та ін.), етикеток, ярликів з порушенням вимог про фірмове найменування знаків на товари і послуги 1) Пояснення від осіб, відповідальних за зберігання і видачу фірмових бланків, працівників друкарень, що виготовляють бланки, працівників установ Держпатенту; 2) витребування документів про
 2. Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200
  використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки, а також питання, пов'язані з застосуванням бухгалтерського обліку, економіко-правового аналізу, фінансового контролю, аудиту і судово-бухгалтерської експертизи в юридичній практиці. Висвітлюються найпоширеніші способи розкрадання матеріальних цінностей і грошових коштів, інших
 3. кореспонденцією рахунків
  використання в обліку тих чи інших рахунків, уміння аналізувати відображені на них господарські операції багато в чому залежить від чіткого уявлення про їх економічний зміст, призначення та структуру. Тому виникає необхідність в їх класифікації за різними ознаками. За призначенням та структурою розрізняють рахунки для обліку господарських ресурсів та джерел їх формування і рахунки для обліку
 4. Метод взаємного контролю
  використаний при викритті ознак корисливих зловживань як у випадках оформлення господарських операцій документом, складеним в одному примірнику, так і в разі правильного оформлення документа. Це досягається тим, що взаємний контроль змісту різних документів здійснюється шляхом аналізу і зіставлення окремих даних, повторюваних у різних документах, що відображають взаємопов'язані господарські
 5. Платіжне доручення як розрахунковий документ
  використаних чеків можуть поновити суму і встановити другий ліміт. Поширеним видом чекових розрахунків є розрахунки нелімітованими розрахунковими чеками. Книжки нелімітованих чеків видаються підприємством для проведення розрахунків за матеріальні цінності та послуги, прийняті за приймально-здавальними актами, а також для розрахунків із транспортними організаціями. Іноді підприємству потрібно
 6. 2.3.1. Сільське господарство
  використанням специфічних, притаманних тільки цій галузі засобів виробництва - живих організмів (тварин і рос- 101 . _ лин), внаслідок чого діяльність сільськогосподарських підприємств визначається як економічними, так і біологічними законами. Природні чинники значною мірою впливають на тривалість процесу виробництва у сільському господарстві: виробничий цикл може виходити за межі календарного
 7. Субпідрядники
  використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; - визначення результатів господарської діяльності будівельних організацій тощо. У капітальному будівництві використовується велика кількість предметів праці, а саме: будівельні матеріали, будівельні конструкції та деталі тощо. У структурі собівартості будівельно-монтажних робіт їх питома вага становить від 53 до 60 відсотків загальних
 8. 2.6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у кооперативах, малих та спільних підприємствах
  використання передової техніки та технології, можливості динамічно переорієнтуватися за умов кон'юнктури ринку, суттєво підривають монопольні позиції великих корпорацій. В Україні на початок 2000 року функціонувало 151,4 тис. малих підприємств, близько 4,7 спільних підприємств з іноземними інвестиціями, 35,5 тис. фермерських господарств, а також 930 тис. індивідуальних підприємців. У цілому в
 9. Ревізія
  використання фонду заробітної плати та розрахунків з робітниками та службовцями або ревізія стану збереження та використання товарно-матеріальних цінностей. Вибіркові ревізії можуть дати необхідну інформацію для призначення і проведення комплексної ревізії. Комплексною називається ревізія, яка проводиться групою спеціалістів вищого органу управління та представників зацікавлених органів влади і
 10. 3.4. Судово-бухгалтерська експертиза
  використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Питання про призначення судово-бухгалтерської експертизи у кожному конкретному випадку залежно від обставин розв'язує слідчий. Виходячи з вимог ст. 76 КПК України призначення судово-бухгалтерської експертизи не є обов'язковим для органу, у провадженні якого знаходиться справа. Практика розслідування
© 2014-2022  ibib.ltd.ua