Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

1.3. Використання бухгалтерських документів і матеріалів інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в економіці


Засоби підприємства в процесі його діяльності перебувають у безперервному русі та змінах. Господарські процеси складаються з відповідних дій, які називаються господарськими операціями. Для одержання інформації про діяльність підприємства, про зміни у засобах, викликані господарськими процесами, необхідно реєструвати кожну господарську операцію. Така реєстрація здійснюється за допомогою документів. Документи мають юридичне значення як доказ законності здійснення операції і правильності записів у регістрах бухгалтерського обліку.
Складання первинних облікових документів і відображення на їх підставі господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку здійснюється у відповідності до от. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Первинні документи, у тому числі на паперових і ма-v-ХІІІинозчитувальних носіях інформації, для набуття ними ч^Чоридичної сили повинні мати такі обоє 'язкові реквізити: назву документа; код форми документа; дату й місце складання; зміст господарської операції; вимірювачі господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особисті підписи. Залежно від характеру господарської операції у первинних документах можуть бути наведені додаткові реквізити (номер документа, назва та адреса підприємства, печатка підприємства та інші).
Застосування при обробці економічної інформації засобів механізації та комп'ютеризації призвело не тільки до суттєвих змін у техніці обліку й у формах його ведення, але й до появи нових типів документів - перфострічок, перфокарт, магнітних стрічок, дисків тощо. Проте необхідно розуміти, що зміст документа як письмового свідоцтва законності здійснення господарської операції залишився тим самим. Змінилася тільки його форма.
1
Г
На вимогу контролюючих або судових органів та клієнтів, документи на машинозчитувальних носіях інформації відтворюються у копіях, на паперових носіях, за рахунок і власними силами підприємства або установи. При складанні на машинозчитувальних носіях облікових регістрів, під-
17
БІГ ':ОТЕКА
Схід..сук ..а'ічзькога
приємства й установи зобов'язані забезпечити технічні засоби для відтворення документів у зручному для читання вигляді. Відповідальність за правильність інформації в облікових регістрах несуть особи, які склали і підписали їх.
Первинні документи повинні бути складені в момент здійснення господарської операції, а якщо це неможливо -безпосередньо після її закінчення. Вільні рядки у первинних документах обов'язково прокреслюються.
При надходженні у бухгалтерію первинні документи перевіряються як за формою (повнота та правильність оформлення і заповнення реквізитів), так і за змістом (законність операції, логічна ув'язка з окремими показниками). Усі документи, що додаються до прибуткових та видаткових касових ордерів, а також документи, що є підставою для нарахування заробітної плати, обов'язково повинні бути погашені штампом або надписом від руки «Одержано» або «Сплачено» із зазначенням дати (числа, місяця, року).
Помилки у первинних документах виправляються коректурним способом: неправильний текст або сума закреслюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлений текст, а зверху надписується правильний текст або сума. Виправлення повинні бути застережені надписом «виправлено» і підписом осіб, що підписали документ, із зазначенням дати виправлення.
Рух документів у бухгалтерському обліку від моменту їх складання до здачі в архів являє собою документообіг. Документообіг регламентується графіком, який складає головний бухгалтер, і затверджується наказом керівника підприємства.
Первинні документи, облікові регістри, бухгалтерські звіти та баланси до передачі їх в архів повинні зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або шафах під відповідальність особи, уповноваженої на це головним бухгалтером. Відповідальність за збереження первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів, оформлення та передачу їх у встановленому порядку до архіву несе головний бухгалтер.
Бухгалтерські документи класифікуються за кількома ознаками: призначення, джерела виникнення, походження, якісні ознаки тощо. Групування документів полегшує використання їх не лише у бухгалтерському обліку, але й під час перевірки відповідної інформації про ознаки вчинення корисливих зловживань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.3. Використання бухгалтерських документів і матеріалів інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в економіці"
 1. кореспонденцією рахунків
  використання в обліку тих чи інших рахунків, уміння аналізувати відображені на них господарські операції багато в чому залежить від чіткого уявлення про їх економічний зміст, призначення та структуру. Тому виникає необхідність в їх класифікації за різними ознаками. За призначенням та структурою розрізняють рахунки для обліку господарських ресурсів та джерел їх формування і рахунки для обліку
 2. Метод взаємного контролю
  використаний при викритті ознак корисливих зловживань як у випадках оформлення господарських операцій документом, складеним в одному примірнику, так і в разі правильного оформлення документа. Це досягається тим, що взаємний контроль змісту різних документів здійснюється шляхом аналізу і зіставлення окремих даних, повторюваних у різних документах, що відображають взаємопов'язані господарські
 3. 2.1. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань на промислових підприємствах
  використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Основні засоби беруть участь у процесі виробництва протягом багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, і
 4. Ревізія
  використання фонду заробітної плати та розрахунків з робітниками та службовцями або ревізія стану збереження та використання товарно-матеріальних цінностей. Вибіркові ревізії можуть дати необхідну інформацію для призначення і проведення комплексної ревізії. Комплексною називається ревізія, яка проводиться групою спеціалістів вищого органу управління та представників зацікавлених органів влади і
 5. 3.4. Судово-бухгалтерська експертиза
  використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Питання про призначення судово-бухгалтерської експертизи у кожному конкретному випадку залежно від обставин розв'язує слідчий. Виходячи з вимог ст. 76 КПК України призначення судово-бухгалтерської експертизи не є обов'язковим для органу, у провадженні якого знаходиться справа. Практика розслідування
 6. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому; бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень; внутрішньогосподарський (управлінський) обпік - система обробки та підготовки інформації про
 7. ЗМІСТ
  бухгалтерського обліку ... 8 1.3. Використання бухгалтерських документів і матеріалів інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в економіці ... 17 1.4. Загальна характеристика облікового процесу на підприємствах
 8. § 2. Тактика перевірочних дій при встановленні ознак розкрадання
  використання бланків, що не відповідають встановленій формі (товарно-транспортних накладних, квитанцій та ін.), етикеток, ярликів з порушенням вимог про фірмове найменування знаків на товари і послуги 1) Пояснення від осіб, відповідальних за зберігання і видачу фірмових бланків, працівників друкарень, що виготовляють бланки, працівників установ Держпатенту; 2) витребування документів про
 9. § 5. Роль ревізійного контролю і аудиту у виявленні та розслідуванні розкрадань
  бухгалтерського обліку, заповненні документів, бухгалтерських записах та ін. Ревізії, які проводяться на вимогу слідчого, мають цільове спрямування, що визначається вихідними даними і конкретними завданнями розслідування. Внаслідок експертизи ще більшу конкретизацію одержує вирішення окремих питань, що залишилися нез'ясованими через різноманітні обставини під час ревізії, що їй передувала. У
 10. 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії
  використання обліково-бухгалтерської, фінансової та статистичної документації. Бухгалтерські та інші економічні знання відіграють важливу роль у кримінальному та цивільному судочинстві, в організації та проведенні оперативно-розшукових і профілактичних заходів щодо виявлення та попередження корисливих правопорушень. Дійовим інструментом в оволодінні цими знаннями з метою використання їх в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua