Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії


Кардинальні зміни в економіці нашої держави, пов'язані з переходом України до ринку, зміною форм власності, а відтак ускладненнями у правозастосовчій практиці, особливо у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки, вимагають від працівників правоохоронних органів глибокого осмислення суті цих явищ і процесів. Для цього необхідно володіти не лише юридичними та спеціально-правовими знаннями, але й навичками бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, тобто мати спеціальну економічну підготовку.
Необхідність озброєння спеціальними економічними знаннями випливає насамперед з особливостей злочинів, що реєструються по лінії апаратів Державної служби боротьби з економічною злочинністю. З точки зору криміналістики особливості злочинних посягань, спрямованих проти державного майна та майна підприємств інших форм власності, полягають у тому, що сліди цих посягань відбиваються в документах. Отже, бухгалтерські документи, які відображають господарську діяльність підприємств, є одним із основних видів доказів у справах про розкрадання та інші господарські злочини. З точки зору кримінології, корисливі злочини, які скоюються в галузях економіки, мають латентний (замаскований) характер. Тому для їх розкриття необхідно володіти не лише тактикою виявлення, але й методикою, в основу якої покладено використання обліково-бухгалтерської, фінансової та статистичної документації.
Бухгалтерські та інші економічні знання відіграють важливу роль у кримінальному та цивільному судочинстві, в організації та проведенні оперативно-розшукових і профілактичних заходів щодо виявлення та попередження корисливих правопорушень.
Дійовим інструментом в оволодінні цими знаннями з метою використання їх в юридичній практиці, є комплексна економіко-правова дисципліна - судова бухгалтерія.
Предметом судової бухгалтерії є негативні зміни в господарській діяльності підприємств і організацій, викликані будь-якими деструктивними чинниками. Дисципліна розробляє спеціальні прийоми виявлення негативних явищ, методику використання економічних і бухгалтерських знань у слідчій та судовій практиці.
Судова бухгалтерія тісно пов'язана з такими економічними та юридичними дисциплінами, як бухгалтерський облік, економіка галузей народного господарства, аналіз господарської діяльності, ревізія і контроль господарської діяльності, кримінальний процес, кримінальне і цивільне право, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність.
Розвиток судової бухгалтерії як економ іко-правової дисципліни нероздільно пов'язаний із створенням її методології, що включає в себе систему загальнонаукових і часткових методів та прийомів дослідження.
Загальнонаукові методи становлять сукупність принципів та категорій матеріалістичної діалектики і загал ь-нрнаукової теорії пізнання. Вони базуються на використанні таких прийомів, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація. Загальнонаукові методи в практиці діяльності органів внутрішніх справ найчастіше використовуються для розпізнавання та виявлення ознак вчинення корисливих правопорушень.
Часткові методи дослідження, розроблені на основі досягнень економічної та юридичної науки, поділяються на аналітично-розрахункові і документальні. До аналітично-розрахункових методів належать: економічний аналіз, бухгалтерський аналіз, економ іко-математичні методи, відновлення натурально-вартісного обліку товарно-матеріальних цінностей, метод зворотної калькуляції, метод контрольного порівняння залишків.
Документальні методи включають у себе такі прийоми, як: дослідження окремого документа, зустрічна перевірка, взаємний контроль.
Методи судової бухгалтерії не залишаються незмінними, оскільки наповнюється новим змістом господарська діяльність в умовах переходу до ринку, їх удосконаленню значною мірою сприяє зв'язок з методами інших економічних та юридичних дисциплін. Судова бухгалтерія використовує методи судово-бухгалтерської експертизи, тобто методи дослідження бухгалтером-експертом слідчих абочфдо-вих матеріалів. Оскільки дисципліна розроблює спеціальні методики виявлення негативних змін у господарській дик
льності, то доречно до її методів віднести й методи фактичного контролю. Наприклад, під час проведення документальних ревізій або при документуванні корисливих правопорушень ревізор чи оперативний співробітник можуть застосовувати інвентаризацію, контрольний обмір, контрольну закупку, контрольний запуск сировини у виробництво, лабораторний аналіз, комісійну прийомку та відвантаження матеріальних цінностей. Але зазначимо, що використання методів фактичного контролю бухгалтером-експертом виходить за межі його прав.
Головне призначення методів судової бухгалтерії полягає у виявленні різноманітних протиріч між відповідними економічними та фінансовими показниками, які містяться в облікових документах. Детальніше методи судової бухгалтерії та їх використання в оперативно-розшуковій та слідчій практиці будуть розглянуті в наступних підрозділах підручника.
Необхідність вивчення судової бухгалтерії у вищих юридичних навчальних закладах правоохоронних органів, зокрема системи МВС, випливає із завдань, дисципліни, які полягають у:
- всебічному сприянні розвитку економіки України шляхом зміцнення державної законності у всіх сферах господарювання;
- виявленні та усуненні причин та умов, що сприяють скоєнню злочинів в галузях економіки;
- забезпеченні виконання завдань кримінального судочинства;
- розробці галузевих методик виявлення та розслідування розкрадань та інших корисливих правопорушень;
- забезпеченні правильного використання спеціальних економічних знань при призначенні і проведенні судово-бухгалтерської експертизи та документальної ревізії за ініціативою правоохоронних органів.
Крім того, необхідність вивчення судової бухгалтерії працівниками органів внутрішніх справ визначається тим, що економіко-правова інформація, безумовно, може бути використана для:
- оцінки стану оперативної обстановки на об'єктах, оперативного обслуговування;
- визначення об'єктів першочергового оперативного обслуговування;
- організації і проведення оперативно-розшукових та профілактичних заходів;
- прийняття управлінських рішень;
- цілеспрямованої роботи із джерелами оперативної інформації;
- своєчасного виявлення і всебічного розслідування корисливих злочинів, які скоюються на підприємствах будь-яких форм власності.
Судову бухгалтерію як комплексну дисципліну структурно можна поділити на три частини. У першій частині висвітлюються основні положення судової бухгалтерії та основи бухгалтерського обліку. У другій частині наводяться особливості обліку та галузеві методики використання документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів. Третя частина присвячена використанню спеціальних економічних та бухгалтерських знань при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів, а саме під час проведення ревізії та судово-бухгалтерської експертизи за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії"
 1. ЗМІСТ
  метод, завдання та структура судової бухгалтерії ... 5 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку ... 8 1.3. Використання бухгалтерських документів і матеріалів інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  предметом і спрямованістю правового регулювання поділяється на окремі галузі -законодавство про освіту, законодавство про науку, законодавство про культуру, законодавство про охорону здоров'я, законодавство про соціальний захист, законодавство про фізичну культуру і спорт. Доцільно поставити питання врегулювання всіх цих відносин, враховуючи різноманітність, різноплановість і розрізненість
 3. § 2. Види та методи судово-оперативної фотозйомки
  предмети спочатку фотографуються у тому вигляді, в якому вони були виявлені. Розрізняють чотири види фотографічної зйомки на місці події: орієнтуючу, оглядову, вузлову і детальну (рис. 2). Цей розподіл певною мірою є умовним. a б в г ґ Рис. 2. Види фотографічної зйомки на місці події: а - орієнтуюча; б - оглядова; в - вузлова; г, ґ - детальна. Орієнтуюча зйомка своїм
 4. § 1. Сутність методики розслідування злочинів
  предмета дослідження і логіки наукового розвитку в методиці розслідування виділяють власні завдання з удосконалення наукових рекомендацій щодо підвищення ефективності розкриття злочинів: систематичне узагальнення слідчої, судової та експертної практики, вивчення кримінальної обстановки в цілому та в окремих регіонах; стану, структури та динаміки злочинності; аналіз кримінального,
 5. § 3. Криміналістична характеристика злочинів
  предмет посягання, обстановку, злочинні способи, які мають значення для виявлення і розкриття таких діянь криміналістичними засобами, прийомами та методами. Для розуміння сутності криміналістичної характеристики необхідно виходити з того, що в ній відображаються особливості певного виду злочинів, які мають значення для їх виявлення і розкриття. Такі особливості називають криміналістично
 6. Від наукового редактора
  предмету доцільно вивчати в усіх спеціалізованих вузах України (національній академії внутрішніх справ України, Національній юридичній академії ім. Я.Мудрого, Вищій школі права Інституту держави і права НАН України та інших вузах); 3) особливу увагу слід звернути на кримінологічні категорії, терміни і назви, які мають відповідати правилам і нормам української літератури і мови; 4) необхідно
 7. § 3. Завдання криміналістики
  предмета криміналістики, розвиток теоретичних засад для розробки нових методів і створення технічних засобів судового дослідження і попередження злочинів; 2) розробка нових і вдосконалення існуючих техніко-криміналістичних засобів, тактичних прийомів та методичних рекомендацій щодо збирання, дослідження, оцінювання та використання доказів; 3) розробка заходів щодо припинення вже розпочатого
 8. 4. Технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації
  предметом пізнання якого є окремі закономірності сучасних наукових галузей знань і створення на їх основі технічних засобів та методів збирання і подання джерел доказової інформації. Техніка - це широке поняття, що означає засоби людської діяльності, засоби праці, "інструментарій, який дозволяє зробити працю більш продуктивною та менш рутинною". Розслідування є діяльність уповноважених на це
 9. § 3. Виявлення слідів шкірного покриву голови і прийоми їх використання для одержання інформації про особу і подію
  предметами контактував. При розслідуванні убивств сліди шкірного покриву обличчя треба шукати на дверях квартир біля замкової шпари, щілин, на склі з зовнішнього боку вікон та ін. Ці сліди можливо залишив злочинець, вистежуючи свою жертву і проводячи розвідку. Так злочинець вийняв шматок скла з віконної шибки, заліз у приміщення клубу і викрав музичний центр. Перш ніж вийняти скло, він упевнився,
 10. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника. Консорціум - тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної
© 2014-2021  ibib.ltd.ua